Suvestinė redakcija nuo 2020-09-01 iki 2020-09-03

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13105

 

Nauja redakcija nuo 2020-09-01:

Nr. V-1922, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-27, i. k. 2020-17887

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO VARŽYBŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

2020 m. birželio 16   d. Nr. V-1467
Vilnius

 

1. Įpareigoti aukšto meistriškumo sporto varžybų (toliau – varžybos) organizatorius užtikrinti:

1.1. bilietų platinimą ir (arba) žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimą elektroniniu būdu, neribojant žiūrovų ir (ar) dalyvių skaičiaus atvirose ir uždarose erdvėse organizuojamose varžybose. Jei varžybų organizatoriai to užtikrinti negali, varžybose leidžiama dalyvauti ne daugiau kaip 300 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant varžybose dalyvaujančių aukšto meistriškumo sportininkų (toliau – sportininkai) bei aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistų, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktorių, teisėjų, antidopingo pareigūnų, organizatorių ir aptarnaujančio personalo (toliau – kiti asmenys);

1.2. tarp žiūrovų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus, būtų užtikrintas ne mažesnis nei 1 m atstumas, žiūrovai ir varžybų aptarnaujantis personalas viso renginio metu dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);

1.3. sportininkams, kitiems asmenims, žiūrovams bei dalyviams būtų sudaryta galimybė tinkamai rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai (plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu ar dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis) ir pateikta informacija apie higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.) laikymosi būtinybę;

1.4. į varžybų vietą nebūtų įleidžiami sportininkai, kiti asmenys, žiūrovai ir dalyviai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

1.5. žiūrovai ir (ar) dalyviai eilėse prie bilietų kasų ar kitų bilietų pardavimo vietų laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 1 metro atstumo vienas nuo kito ir (arba) organizuoti bilietų prekybą internetu;

1.6. sportininkai, kiti asmenys, žiūrovai ar dalyviai, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant paliktų varžybų vietą ir jiems būtų rekomenduota konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;

1.7. sportininkai, kiti asmenys, žiūrovai ir dalyviai būtų informuoti, kad turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., karščiavimas,  kosulys,  pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) į varžybų vietą nevyktų;

1.8. gavus informaciją apie sportininkui, kitam asmeniui, žiūrovui ar dalyviui nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai būtų informuotas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis;

1.9. panaudotas sporto inventorius ir priemonės būtų valomi ir dezinfekuojami;

1.10. varžybų vietos valymas ir dezinfekcija būtų atliekami vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (kai galimas užteršimas SARS-COV-2 virusu):  https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf.

2. Kitais šiame sprendime nenurodytais atvejais, rekomenduoti sportininkams (kai nesportuoja), dalyviams, žiūrovams, kitiems asmenims dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), išskyrus neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.

3. Nustatyti, kad varžybas organizuojantys asmenys, vykdantys varžybų žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimą elektroniniu būdu, asmens duomenis tvarko šiomis sąlygomis ir tvarka:

3.1. varžybų organizatoriai tvarko šiuos varžybų žiūrovo ir (ar) dalyvio (toliau – duomenų subjektas) asmens duomenis:

3.1.1. vardas, pavardė;

3.1.2. telefono ryšio numeris (asmeninis, darbo, kitas);

3.1.3. nuolatinės gyvenamosios vietos informacija: gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris, miestas, savivaldybė, šalis.

3.2. varžybų organizatoriai 3.1 papunktyje nurodytus duomenis:

3.2.1. renka tiesiogiai iš duomenų subjekto;

3.2.2. tvarko COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais;

3.2.3. saugo 21 dieną nuo įvykusių varžybų dienos, po to iš karto sunaikina;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1932, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-27, i. k. 2020-17949

 

3.2.4. neatlygintinai teikia NVSC COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais;

3.2.5. pateikia NVSC ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, gavus prašymą.

3.3. varžybų organizatoriams draudžiama asmens duomenis tvarkyti kitais tikslais, nei nurodyti šio sprendimo 3.2.2 papunktyje.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                              Aurelijus Veryga

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1494, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13215

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1631, 2020-07-09, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15528

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1800, 2020-08-07, paskelbta TAR 2020-08-07, i. k. 2020-17089

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1834, 2020-08-14, paskelbta TAR 2020-08-14, i. k. 2020-17391

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1876, 2020-08-19, paskelbta TAR 2020-08-20, i. k. 2020-17562

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1922, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-27, i. k. 2020-17887

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1932, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-27, i. k. 2020-17949

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. V-1922 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“ pakeitimo