Suvestinė redakcija nuo 2020-10-30 iki 2020-11-06

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13105

 

Nauja redakcija nuo 2020-09-01:

Nr. V-1922, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-27, i. k. 2020-17887

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO VARŽYBŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

2020 m. birželio 16 d. Nr. V-1467
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 4.1.1 ir 4.1.2 papunkčiais, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ ir atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, n u s p r e n d ž i u:

Papildyta preambule:

Nr. V-1968, 2020-09-03, paskelbta TAR 2020-09-03, i. k. 2020-18604

 

1. Įpareigoti aukšto meistriškumo sporto varžybų (toliau – varžybos) organizatorius užtikrinti:

1.1. bilietų platinimą elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1968, 2020-09-03, paskelbta TAR 2020-09-03, i. k. 2020-18604

Nr. V-2229, 2020-10-09, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21138

 

1.11. kad į varžybų vietą nepatektų žiūrovai ir (ar) dalyviai, kurie neturi įsigiję bilietų elektroniniu būdu arba neregistruoti į varžybas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-2229, 2020-10-09, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21138

 

1.2. kad varžybose, kurios vyksta:

1.2.1. nuo 2020 m. spalio 30 d. iki 2020 m. lapkričio 13 d.:

1.2.1.1. atvirose erdvėse, žiūrovų skaičius neviršytų 400 asmenų ir žiūrovai varžybas stebėtų tik iš sėdimųjų vietų, tarp žiūrovų būtų išlaikomas 2 metrų atstumas (išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus));

1.2.1.2. uždarose erdvėse, žiūrovų skaičius neviršytų 300 asmenų ir žiūrovai varžybas stebėtų tik iš sėdimųjų vietų, tarp žiūrovų būtų išlaikomas 2 metrų atstumas (išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus)).

1.2.2. nuo 2020 m. lapkričio 14 d.:

1.2.2.1. atvirose erdvėse, kai žiūrovai stovi, būtų užtikrintas ne mažesnis nei 1 m atstumas tarp žiūrovų, o varžybose, kuriuose žiūrovai sėdi, tarp žiūrovų būtų ne mažesnis kaip 1 metro atstumas arba žiūrovai būtų sodinami į kas antrą kėdę (išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus));

1.2.2.2. uždarose erdvėse, kai žiūrovai stovi, būtų užtikrintas ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp žiūrovų, o varžybose, kuriuose žiūrovai sėdi, tarp žiūrovų būtų ne mažesnis kaip 2 metro atstumas arba žiūrovai būtų sodinami į kas antrą kėdę, (išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus));

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2429, 2020-10-29, paskelbta TAR 2020-10-29, i. k. 2020-22580

 

1.21. kad, žiūrovai ir varžybų aptarnaujantis personalas viso renginio metu dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį)

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-2020, 2020-09-10, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19062

 

1.3varžybose dalyvaujantiems aukšto meistriškumo sportininkams (toliau – sportininkai), aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams, teisėjams, antidopingo pareigūnams, organizatoriams ir aptarnaujančio personalui (toliau – kiti asmenys), žiūrovams bei dalyviams būtų sudaryta galimybė tinkamai rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai (plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu ar dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis) ir pateikta informacija apie higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.) laikymosi būtinybę;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2229, 2020-10-09, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21138

 

1.4. į varžybų vietą nebūtų įleidžiami sportininkai, kiti asmenys, žiūrovai ir dalyviai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

1.5. žiūrovai ir (ar) dalyviai eilėse prie bilietų kasų ar kitų bilietų pardavimo vietų laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 1 metro atstumo vienas nuo kito ir (arba) organizuoti bilietų prekybą internetu;

1.6. sportininkai, kiti asmenys, žiūrovai ar dalyviai, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant paliktų varžybų vietą ir jiems būtų rekomenduota konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;

1.7. sportininkai, kiti asmenys, žiūrovai ir dalyviai būtų informuoti, kad turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., karščiavimas,  kosulys,  pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) į varžybų vietą nevyktų;

1.8. gavus informaciją apie sportininkui, kitam asmeniui, žiūrovui ar dalyviui nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai būtų informuotas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis;

1.9. panaudotas sporto inventorius ir priemonės būtų valomi ir dezinfekuojami;

1.10. varžybų vietos valymas ir dezinfekcija būtų atliekami vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (kai galimas užteršimas SARS-COV-2 virusu):  https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf;

1.11. kad varžybų metu valgoma ir geriama būtų tik specialiai tam skirtose vietose ir tik prie stalų ar barų (išskyrus sportininkus ir kitus asmenis).

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-2229, 2020-10-09, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21138

 

2. Kitais šiame sprendime nenurodytais atvejais, rekomenduoti sportininkams (kai nesportuoja), dalyviams, žiūrovams, kitiems asmenims dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), išskyrus neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.

3. Nustatyti, kad varžybas organizuojantys asmenys, vykdantys varžybų žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimą, asmens duomenis tvarko šiomis sąlygomis ir tvarka:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1968, 2020-09-03, paskelbta TAR 2020-09-03, i. k. 2020-18604

3.1. varžybų organizatoriai tvarko šiuos varžybų žiūrovo ir (ar) dalyvio (toliau – duomenų subjektas) asmens duomenis:

3.1.1. vardas, pavardė;

3.1.2. telefono ryšio numeris (asmeninis, darbo, kitas);

3.1.3. Neteko galios nuo 2020-10-26

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-2342, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21991

 

3.2. varžybų organizatoriai 3.1 papunktyje nurodytus duomenis:

3.2.1. renka tiesiogiai iš duomenų subjekto;

3.2.2. tvarko COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais;

3.2.3. saugo 21 dieną nuo įvykusių varžybų dienos, po to iš karto sunaikina;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1932, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-27, i. k. 2020-17949

 

3.2.4. neatlygintinai teikia NVSC COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais;

3.2.5. pateikia NVSC ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, gavus prašymą.

3.3. varžybų organizatoriams draudžiama asmens duomenis tvarkyti kitais tikslais, nei nurodyti šio sprendimo 3.2.2 papunktyje.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                              Aurelijus Veryga

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1494, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13215

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1631, 2020-07-09, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15528

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1800, 2020-08-07, paskelbta TAR 2020-08-07, i. k. 2020-17089

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1834, 2020-08-14, paskelbta TAR 2020-08-14, i. k. 2020-17391

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1876, 2020-08-19, paskelbta TAR 2020-08-20, i. k. 2020-17562

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1922, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-27, i. k. 2020-17887

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1932, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-27, i. k. 2020-17949

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. V-1922 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1968, 2020-09-03, paskelbta TAR 2020-09-03, i. k. 2020-18604

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2020, 2020-09-10, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19062

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2229, 2020-10-09, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21138

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2342, 2020-10-23, paskelbta TAR 2020-10-23, i. k. 2020-21991

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2429, 2020-10-29, paskelbta TAR 2020-10-29, i. k. 2020-22580

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo