Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01 iki 2020-07-16

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13105

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS –

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO VARŽYBŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

2020 m. birželio 16   d. Nr. V-1467

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 4.1.1 ir 4.1.2 papunkčiais, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ ir atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, n u s p r e n d ž i u:

1.  Įpareigoti aukšto meistriškumo sporto varžybų (toliau – varžybos) organizatorius užtikrinti, kad:

1.1. atvirose erdvėse vykstančiose varžybose dalyvautų ne daugiau nei 1 000 žiūrovų ir (ar)  dalyvių (neįskaičiuojant varžybose dalyvaujančių aukšto meistriškumo sportininkų (toliau – sportininkai) bei aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistų, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktorių, teisėjų, antidopingo pareigūnų, organizatorių ir aptarnaujančio personalo (toliau –  kiti asmenys), ir  tarp žiūrovų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus, būtų užtikrintas ne mažesnis nei 1 m atstumas;

TAR pastaba: papunkčio redakcija nuo 2020-07-01.

1.2. uždarose erdvėse vykstančiose varžybose dalyvautų ne daugiau nei 200 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant sportininkų ir kitų asmenų), ir tarp žiūrovų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus, būtų užtikrintas ne mažesnis nei 2 m atstumas. Atstumas tarp žiūrovų gali būti mažesnis, jei užtikrinama, kad žiūrovai viso renginio metu dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1494, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13215

 

1.3. sportininkams, kitiems asmenims, žiūrovams bei dalyviams būtų sudaryta galimybė tinkamai rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai (plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu ar dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis) ir pateikta informacija apie higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.) laikymosi būtinybę;

1.4. į varžybų vietą nebūtų įleidžiami sportininkai, kiti asmenys, žiūrovai ir dalyviai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas);

1.5. žiūrovai ir (ar) dalyviai eilėse prie bilietų kasų ar kitų bilietų pardavimo vietų laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 1 metro atstumo vienas nuo kito ir (arba) organizuoti bilietų prekybą internetu;

1.6. sportininkai, kiti asmenys, žiūrovai ar dalyviai, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant paliktų varžybų vietą ir jiems būtų rekomenduota konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;

1.7. sportininkai, kiti asmenys, žiūrovai ir dalyviai būtų informuoti, kad turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) į varžybų vietą nevyktų;

1.8. gavus informaciją apie sportininkui, kitam asmeniui, žiūrovui ar dalyviui nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai būtų informuotas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis;

1.9. panaudotas sporto inventorius ir priemonės būtų valomi ir dezinfekuojami;

1.10. varžybų vietos valymas ir dezinfekcija būtų atliekami vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (kai galimas užteršimas SARS-COV-2 virusu): https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf.

2. Rekomenduoti sportininkams (kai nesportuoja), dalyviams, žiūrovams, kitiems asmenims dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 28 d. sprendimą Nr. V-1312 „Dėl sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“.

4. Nustatyti, kad:

4.1. šis sprendimas įsigalioja 2020 m. birželio 17 d.;

4.2. nuo 2020 m. liepos 1 d. įsigalioja:

4.2.1. tokia 1.1 papunkčio redakcija:

1.1. atvirose erdvėse vykstančiose varžybose dalyvautų ne daugiau nei 1 000 žiūrovų ir (ar)  dalyvių (neįskaičiuojant varžybose dalyvaujančių aukšto meistriškumo sportininkų (toliau – sportininkai) bei aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistų, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktorių, teisėjų, antidopingo pareigūnų, organizatorių ir aptarnaujančio personalo (toliau –  kiti asmenys), ir  tarp žiūrovų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus, būtų užtikrintas ne mažesnis nei 1 m atstumas;“;

4.2.2. tokia 1.2 papunkčio redakcija:

„1.2. uždarose erdvėse vykstančiose varžybose dalyvautų ne daugiau nei 200 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant sportininkų ir kitų asmenų), ir tarp žiūrovų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus, būtų užtikrintas ne mažesnis nei 2 m atstumas. Atstumas tarp žiūrovų gali būti mažesnis, jei užtikrinama, kad žiūrovai viso renginio metu dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1494, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13215

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                              Aurelijus Veryga

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1494, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13215

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo