Suvestinė redakcija nuo 2016-11-03

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-01-26, i. k. 2016-01607

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DELSPINIGIŲ DYDŽIO PATVIRTINIMO

 

2016 m. sausio 26 d. Nr. A1-44

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi bei Delspinigių dydžio indeksavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 9 „Dėl Delspinigių dydžio indeksavimo tvarkos patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į tai, kad vartotojų kainų indeksas 2015 m. (2015 m. gruodžio mėn., palyginti su 2014 m. gruodžio mėn.) sudarė 99,9:

1.   T v i r t i n u delspinigių dydį – 0,07 procento.

2. Šis įsakymas įsigalioja 2016 m. vasario 1 d. ir galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-583, 2016-10-28, paskelbta TAR 2016-11-02, i. k. 2016-26106

 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                         Algimanta Pabedinskienė

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-583, 2016-10-28, paskelbta TAR 2016-11-02, i. k. 2016-26106

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. A1-44 „Dėl delspinigių dydžio patvirtinimo“ pakeitimo