Suvestinė redakcija nuo 2020-02-20

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-04-04, i. k. 2017-05574

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.1.3-CPVA-R-724 PRIEMONĖS „MOKYKLŲ TINKLO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 3 d. Nr. V-232

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 65 punktu,

 

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonės „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).  

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                               Jurgita Petrauskienė

 

 

 

SUDERINTA

Viešosios įstaigos Centrinės projektų

valdymo agentūros

2017 m. vasario 21 d. raštu Nr. 2017/2-1175

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-232

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS09.1.3-CPVA-R-724 PRIEMONĖS „MOKYKLŲ TINKLO EFEKTYVUMO DIDINIMASPROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonės „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397) (toliau – Veiksmų programa), 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonės „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos priedas);

2.4. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.5. Nacionalinį stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-380 (toliau – Nacionalinis stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.6. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 ir paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams);

2.7. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą;

2.8. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Regionų projektų atrankos tvarkos aprašas);

2.9. Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, stiprinimo ir inkliuzinio ugdymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V-808 „Dėl Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, stiprinimo ir inkliuzinio ugdymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedą (toliau – Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, stiprinimo ir inkliuzinio ugdymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų planas);

2.10. Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodiką, patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto 2014 m. spalio 13 d. posėdžio protokolu Nr. 35 (toliau – Kokybės metodika).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Universalus dizainas suprantamas taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme;

5. Edukacinė erdvė Apraše suprantama kaip švietimo įstaigų ar kitų švietimo teikėjų patalpos ir kitos su ugdymu(si) susijusios erdvės, t. y. mokyklos pastato fizinė erdvė su joje esančiomis priemonėmis, pritaikyta mokinių aktyviam ugdymui(si), praktinei ir teorinei veiklai individualiai ir įvairaus dydžio grupėmis, poilsiui ir lauke įrengtos vaikų žaidimo ir saugaus eismo mokymo aikštelės.

6. Informacinių komunikacijos technologijų infrastruktūra, tai kompiuterinė techninė įranga (fizinių komponentų visuma arba tos visumos dalis) ir / arba programinė įranga (procedūrų, taisyklių visuma arba tos visumos dalis), naudojama informacijai rinkti, laikyti, persiųsti, apdoroti ir kitaip tvarkyti bei organizacijai valdyti.

7. Moderni kūrybiškumą skatinanti edukacinė erdvė suprantama kaip nevaržanti, atvira, komfortiška, estetiška, funkcionali, esant poreikiui lengvai pertvarkoma edukacinė erdvė (klasė, specializuotas dalyko kabinetas, studija, laboratorija, dirbtuvės, sporto salė, ugdymo(si) procesui pritaikyti skaitykla, aktų salė, fojė, koridorius, valgykla, mokinių poilsiui skirtos erdvės), aprūpinta daiktais, medžiagomis ir įranga (funkcionaliais ir originaliais baldais, programose apibrėžtam ugdymo turiniui įgyvendinti reikalingomis darbo, kūrybos, vaizdinėmis priemonėmis), kurių pagalba užtikrinamas kokybiškas ugdymas, galimybė mokiniams dirbti grupėmis ar individualiai, vykdyti projektinę ir praktinę veiklą, ir kurioje pagal poreikį sukurta informacinių komunikacinių technologijų infrastruktūra).

8. Laisvos patalpos Apraše suprantamos kaip mokyklos mokomajame korpuse esantys klasių kambariai, nereikalingi mokiniams mokyti pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, ir mokyklos bendrabučio patalpos, nereikalingos apgyvendinimo paslaugoms teikti, jeigu iki projekto įgyvendinimo pabaigos mokyklos bendrabučio patalpos bus pertvarkytos į mokomąjį korpusą bei pakeista jų paskirtis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-51, 2018-01-19, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00907

 

9. Miesto, rajono centro mokyklos Apraše suprantamos kaip miesto, rajono centro  mokyklomis laikomos  mokyklos esančios savivaldybių centruose, išskyrus atvejį, jeigu mokykla, vykdanti vidurinio ugdymo programą,  yra vienintelė savivaldybės centre. Savivaldybės centre esanti vienintelė mokykla vykdanti vidurinio ugdymo programą ir  kitos mokyklos laikomos kaimo mokyklomis.

10. Specialiosios mokymo priemonės Apraše suprantamos kaip parengtos ar pritaikytos specialiųjų  poreikių asmenims ir jų ugdymo procese naudojamos vaizdinės, techninės, demonstracinės, kompiuterinės priemonės, žaislai, daiktai ir medžiagos bei pratybų sąsiuviniai.

11. Techninės pagalbos priemonės Apraše suprantamos kaip edukacinių ir poilsio erdvių baldai, jų priedėliai, pagalbiniai įtaisai, erdvių pritaikymo priemonės, kurios padeda išvengti, kompensuoti, sumažinti ar pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką neįgalaus asmens ugdymui ir savarankiškumui.

12.  Viešoji erdvė Apraše suprantama kaip visiems skirta, visuomenės naudojama erdvė.

13. Vaikų saugumą užtikrinanti aplinka Apraše suprantama kaip mokymosi aplinka, atitinkanti Lietuvos higienos normą HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugus reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

14. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – Įgyvendinančioji institucija).

15. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

16. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama regiono projektų planavimo būdu.

17. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki:

 

Iš viso lėšų iki:

Iš jų veiklos lėšų rezervas:

Europos regioninės plėtros fondo lėšų, Eur

Valstybės biudžeto lėšų, Eur

Europos regioninės plėtros fondo lėšų, Eur

Valstybės biudžeto lėšų, Eur

30 723 460,00

2 703 040,00

1 952 710,00

144 918,00

Trisdešimt milijonų septynių šimtų dvidešimt trijų tūkstančių keturių šimtų šešiasdešimties eurų

Dviejų milijonų septynių šimtų trijų tūkstančių keturiasdešimties eurų

Vieno milijono devynių šimtų penkiasdešimt dviejų tūkstančių septynių šimtų dešimties eurų

Vieno šimto keturiasdešimt keturių tūkstančių devynių šimtų aštuoniolikos eurų

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1064, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-26, i. k. 2019-15205

 

18. ES struktūrinių fondų lėšų regionams limitai:

18.1. pagal Aprašą skiriamų finansavimo lėšų paskirstymas regionams:

 

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

Alytaus

1 304 769

Kauno

4 189 550

Klaipėdos

2 805 239

Marijampolės

1 265 649

Panevėžio

1 475 959

Šiaulių

2 716 723

Tauragės

1 330 155

Telšių

1 077 455

Utenos

830 529

Vilniaus

13 727 432

Iš viso:

30 723 460

 

18.2. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, pagal regionus:

 

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

2017 m.

2020 m.

Iš viso konkrečiam regionui per 2014–2020 m.

Alytaus

0

1 304 769

1 304 769

Kauno

0

4 189 550

4 189 550

Klaipėdos

0

2 805 239

2 805 239

Marijampolės

0

1 265 649

1 265 649

Panevėžio

0

1 475 959

1 475 959

Šiaulių

0

2 716 723

2 716 723

Tauragės

0

1 330 155

1 330 155

Telšių

0

1 077 455

1 077 455

Utenos

0

830 529

830 529

Vilniaus

0

13 727 432

13 727 432

Iš viso regionams konkrečiais metais:

0

30 723 460

30 723 460

 

18.3. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis, pagal regionus:

 

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Iš viso konkrečiam regionui per 2016–2023 m.

Alytaus

309 410

326 852

154 729

235 686

239 118

38 974

1 304 769

Kauno

1 074 976

1 137 204

532 510

698 591

693 326

52 943

4 189 550

Klaipėdos

742 245

785 219

366 799

451 721

443 710

15 545

2 805 239

Marijampolės

335 293

354 704

165 .677

203 509

199 818

6 648

1 265 649

Panevėžio

399 758

422 906

197 202

231 075

225 018

0

1 475 959

Šiaulių

735 814

773 909

367 487

425 331

414 182

0

2 716 723

Tauragės

327 283

346 233

162 669

231 807

232 935

29 228

1 330 155

Telšių

265 106

278 832

133 389

187 768

188 685

23 675

1 077 455

Utenos

224 946

237 971

110 966

130 028

126 618

0

830 529

Vilniaus

3 377 617

3 597 085

1 689 106

2 358 041

2 403 946

301 637

13 727 432

Iš viso regionams konkrečiais metais:

7 792 448

8 260 915

3 880 534

5 153 557

5 167 356

468 650

30 723 460

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1064, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-26, i. k. 2019-15205

 

19. Priemonės tikslas – didinti bendrojo ir neformalaus ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

20. Pagal Aprašą remiama veikla – savivaldybių iniciatyvų rėmimas tobulinant pradinio, pagrindinio, vidurinių ir progimnazijų, gimnazijų tipo mokyklų tinklą ir gerinant ugdymo kokybę per pastatų, ugdymo priemonių ir aplinkos modernizavimą skiriant didelį dėmesį kūrybiškumą skatinančiai ugdymo(si) aplinkai, užtikrinant vaikų saugumą ir pritaikant nenaudojamas švietimo įstaigų patalpas kitoms švietimo reikmėms. Investicijos galimos tik į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas, išskyrus jų skyrius, filialus:

20.1. investicijos į bendrojo ugdymo mokyklos mokomojo korpuso modernių kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių kūrimą vidaus patalpose ir / ar mokyklos sporto aikštyno atnaujinimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-575, 2017-07-17, paskelbta TAR 2017-07-19, i. k. 2017-12421

 

20.2. investicijos į bendrojo ugdymo mokyklos mokomojo korpuso laisvų patalpų, pritaikymą pagal Aprašo 26.2 papunktyje išvardintus reikalavimus;

20.3. investicijos į bendrojo ugdymo mokyklos, kurios paskirtį planuojama pakeisti į mokyklą-daugiafunkcį centrą arba mokyklos-daugiafunkcio centro mokomojo korpuso laisvų patalpų pritaikymą pagal Aprašo 26.3 papunktyje išvardintus reikalavimus.

21. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą regionų projektų sąrašai visam Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų regiono limitui turi būti sudaryti iki 2020 m. vasario 1 d. Ministerijos raštišku pritarimu konkretaus regiono projektų sąrašo sudarymas gali būti pratęstas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-575, 2017-07-17, paskelbta TAR 2017-07-19, i. k. 2017-12421

Nr. V-1064, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-26, i. k. 2019-15205

Nr. V-229, 2020-02-19, paskelbta TAR 2020-02-19, i. k. 2020-03605

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

22. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijos. Galimas (-i) partneris (-iai) yra viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje, kurie vykdo bendrojo ugdymo programas. Partnerio įtraukimo į projektą būtinumas turi būti pagrįstas paraiškoje.

23. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu gali būti tik juridiniai asmenys. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

24. Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

25. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius atrankos kriterijus, patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. sausio 14 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-11(13):

25.1. projektas turi atitikti Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, stiprinimo ir inkliuzinio ugdymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano nuostatas. Vertinama, ar projekto veiklos atitinka bent vieną iš Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, stiprinimo ir inkliuzinio ugdymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano 1 priedo 3.1 „modernizuoti bendrojo ugdymo mokyklų pastatus ir mokymosi aplinką” ar 3.2 „pritaikyti laisvas bendrojo ugdymo mokyklų patalpas kitoms švietimo reikmėms” papunkčiuose nurodytas priemones;

25.2. projektas turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros tarybos sprendimu. Vertinama, ar projekto pareiškėjas, projekto veiklos atitinka regiono plėtros plano priemonių plane nurodytą informaciją apie projekto pareiškėją, projekto veiklas, o finansavimo dydis neviršija regiono plėtros plano priemonių plane nurodyto projekto finansavimo dydžio pagal kiekvieną iš finansavimo šaltinių;

25.3. projektas atitinka savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrąjį planą. Vertinama, ar projektas atitinka bent vieną iš šių projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektų:

25.3.1. ar mokyklos, kurioje numatomos investicijos į modernių ir saugių ugdymo ir mokymosi erdvių sukūrimą, per artimiausius tris metus savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrajame plane nenumatyta likviduoti, reorganizuoti, pakeisti jos tipą;

25.3.2. ar mokykloje, kurioje numatomos investicijos į laisvų mokyklų patalpų pritaikymą naujoms ikimokyklinio ugdymo ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupėms, ir (ar) specialiosioms klasėms, per artimiausius tris metus savivaldybės mokyklų  tinklo pertvarkos bendrajame plane numatyta įsteigti ikimokyklinio ugdymo ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupes, ir (ar) specialiąsias klases;

25.3.3. ar mokyklos, kurioje numatomos investicijos į laisvų mokyklų patalpų pritaikymą ikimokyklinio ugdymo ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupėms, kitoms vaikų neformaliojo švietimo, suaugusiųjų neformaliojo švietimo veikloms ir vietos bendruomenės bendruomenei reikalingoms kultūros, socialinėms ar kitoms paslaugoms teikti, paskirtį per artimiausius tris metus savivaldybės mokyklų  tinklo pertvarkos bendrajame plane numatyta pakeisti į mokyklos – daugiafunkcio centro paskirtį arba mokyklos nuostatuose įteisinta pagrindinė paskirtis – mokykla – daugiafunkcis centras ir įteisintos veiklų rūšys, kurioms vykdyti projekte planuojama investuoti;

25.4. projektas prisideda prie bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumo didinimo. Vertinama, ar mokyklos arba mokyklos – daugiafunkcio centro mokinių skaičius einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. be mokinių skyriuose ir filialuose, turimuose kitose vietovėse, atitinka bent vieną iš šių projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektų:

25.4.1. jeigu investuojama į pradinės mokyklos tipo mokyklą, mokėsi ne mažiau kaip 80 mokinių (kaimo mokykloje), 264 mokiniai  (miesto, rajono centro mokykloje);

25.4.2. jeigu investuojama į progimnazijos tipo mokyklą, mokėsi ne mažiau kaip 120 mokinių (kaimo mokykloje), 388 mokiniai (miesto, rajono centro mokykloje);

25.4.3. jeigu investuojama į progimnazijos tipo mokyklą, kuri vykdo pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, mokėsi ne mažiau kaip 120 mokinių (kaimo mokykloje), 388 mokiniai (miesto, rajono centro mokykloje);

25.4.4. jeigu investuojama į progimnazijos tipo mokyklą, kuri vykdo pagrindinio ugdymo pirmąją dalį, mokėsi ne mažiau kaip 300 mokinių (miesto, rajono centro mokykloje);

25.4.5. jeigu investuojama į pagrindinės mokyklos tipo mokyklą, mokėsi ne mažiau kaip 150 mokinių (kaimo mokykloje), 526 mokiniai (miesto, rajono centro mokykloje);

25.4.6. jeigu investuojama į gimnazijos tipo gimnaziją, kuri vykdo pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir akredituotą vidurinio ugdymo programą, mokėsi ne mažiau kaip 400 mokinių  (miesto, rajono centro mokykloje);

25.4.7. jeigu investuojama į gimnazijos tipo mokyklą, kuri vykdo pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, mokėsi ne mažiau kaip 180 mokinių (kaimo mokykloje), 576 mokiniai (miesto, rajono centro mokykloje);

25.4.8. jeigu investuojama į mokyklą, kurios paskirtį per artimiausius tris metus savivaldybės mokyklų  tinklo pertvarkos bendrajame plane planuojama pakeisti į mokyklą–daugiafunkcį centrą arba mokyklos nuostatuose įteisinta pagrindinė paskirtis yra mokykla – daugiafunkcis centras ir įteisintos veiklų rūšys, kurioms vykdyti projekte planuojama investuoti:

25.4.8.1. jeigu investuojama į pradinės mokyklos tipo mokyklą, mokėsi ne mažiau kaip 40 mokinių (kaimo mokykloje), 176 mokiniai  (miesto, rajono centro mokykloje);

25.4.8.2. jeigu investuojama į progimnazijos tipo mokyklą, mokėsi ne mažiau kaip 80 mokinių (kaimo mokykloje), 376  mokiniai (miesto, rajono centro mokykloje);

25.4.8.3. jeigu investuojama į pagrindinės mokyklos tipo mokyklą, mokėsi ne mažiau kaip 100 mokinių (kaimo mokykloje), 426 mokiniai (miesto, rajono centro mokykloje).

26. Projektams taikomi papildomi reikalavimai:

26.1. vykdant Aprašo 20.1 papunkčio poveiklę investicijos turi atitikti šiuos reikalavimus:

26.1.1. visos modernios kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės turi būti kuriamos ar atnaujinamos pritaikant pačios edukacinės erdvės atnaujinimo ir jos aprūpinimo reikiamais baldais ir (arba) įranga idėjas, pateiktas mokyklų edukacinių erdvių atnaujinimo (modernizavimo) projektiniuose pasiūlymuose, parengtuose įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0001), adresu: http://www.projektas-aikstele.lt. Ši nuostata netaikoma su kuriama modernia kūrybiškumą skatinančia edukacine erdve susijusioms patalpoms, kurias būtina atnaujinti dėl tiesioginio (t. y. erdvės ribojasi viena su kita) vizualaus ir / ar funkcinio ryšio;

26.1.2. kuriant modernias kūrybiškumą skatinančias erdves gali būti įsigyjami tik statybos darbai, tik įranga ir / ar baldai, statybos darbai ir baldai ir / ar įranga. Kiekvienu atveju turi būti pagrįsta kuriamos modernios kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės sprendinių atitiktis Aprašo 26.1.1 papunkčio reikalavimui;

26.1.3. pastatas atitinka C ar aukštesnės klasės energetinio efektyvumo reikalavimus arba juos atitiks iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos;

26.2. vykdant Aprašo 20.2 papunkčio poveiklę investicijos turi atitikti šiuos reikalavimus (galima investuoti į vieną ar kelias investicijų kryptis):

26.2.1. naujai steigiamoms arba į mokyklos mokomąjį korpusą įkeliamoms jau veikiančioms (tos pačios įstaigos arba iš kitos įstaigos) ikimokyklinio ugdymo ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupėms įrengti (investicijos į jau veikiančias priešmokyklinio ir (ar) ikimokyklinio ugdymo grupes negalimos):

26.2.1.1. darbai grupių patalpose turi būti planuojami atsižvelgiant į tai, kad grupės patalpos turi būti pritaikytos ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programoms vykdyti ir atitikti Lietuvos higienos normą HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“;

26.2.1.2. grupių patalpos (pagrindinė ugdymo erdvė, rūbinėlė, miegui / poilsiui skirta erdvė, tualetas, prausykla, grupės virtuvėlė, erdvė ugdymo priemonių sandėliavimui, rūbų džiovykla) turi būti funkcionalios, lengvai pertvarkomos ir pritaikomos skirtingiems vaikų veiklos poreikiams (veikti visiems kartu, grupelėmis ar po vieną), įrengtos kūrybinės zonos;

26.2.1.3. grupių patalpos pagal poreikį turi būti aprūpintos baldais, įranga bei ugdymui skirtomis priemonėmis, skatinančiomis aktyvią vaiko veiklą, smalsumą, kūrybiškumą, vaizduotę, reikalingomis priešmokyklinio / ikimokyklinio ugdymo turiniui įgyvendinti;

26.2.1.4. grupėms lauke turi būti įrengta vaikų žaidimo aikštelė (jei tokios nėra) arba praplėsta esama žaidimų aikštelė (jei žaidimo aikštelės teritorijos dalis tenkanti vienam vaikui yra mažesnė kaip 6 kv. m.). Žaidimų aikštelė turi būti įrengta ir aprūpinta įranga vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ ir Lietuvos higienos norma HN131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-1208 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;

26.2.2. steigiamos specialiojo ugdymo klasės turi būti įrengtos ir aprūpintos baldais, ugdymui skirtomis techninės pagalbos, specialiomis mokymo priemonėmis;

26.2.3. naujai įrengiamas saugaus eismo mokymo kabinetas ir / ar aikštelė (pratyboms) mokyklos patalpose, turi būti įrengiama vadovaujantis Tipiniais saugaus eismo (saugaus elgesio) klasės prie aukštesnės pakopos policijos komisarų įrengimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 5-V-399 „Dėl Tipinių saugaus eismo (saugaus elgesio) klasės prie aukštesnės pakopos policijos komisarų įrengimo reikalavimų patvirtinimo“. Saugaus eismo mokymo pratybų aikštelė gali būti įrengiama tuomet, jei bendrojo ugdymo mokykloje jau yra pagal nustatytus reikalavimus įrengtas saugaus eismo kabinetas (paskaitoms) arba jį numatyta įrengti projekto įgyvendinimo metu;

26.3. vykdant Aprašo 20.3 papunkčio poveiklę investicijos turi atitikti šiuos reikalavimus (galima investuoti tik į vieną ar abi investicijų kryptis):

26.3.1. planuojant steigiamų arba į mokyklos mokomąjį korpusą įkeliamų jau veikiančių (tos pačios įstaigos arba iš kitos įstaigos) ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių mokyklos mokomojo korpuso laisvose patalpose įrengimo darbus, turi būti vadovaujamasi Aprašo 26.2.1 papunkčio reikalavimais (investicijos į jau mokyklos–daugiafunkcio centro mokomajame korpuse veikiančias priešmokyklinio ir (ar) ikimokyklinio ugdymo grupes negalimos);

26.3.2. planuojant laisvų patalpų pritaikymo naujoms kito vaikų ir (ar) suaugusių neformaliojo švietimo veikloms statybos darbus, turi būti atsižvelgta į tai, kad patalpos būtų funkcionalios, lengvai pertvarkomos ir pritaikomos skirtingiems mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti, kūrybiškumui ugdyti aprūpintos baldais ir priemonėmis naujoms vaikų ir suaugusių neformaliojo švietimo veikloms organizuoti;

26.4. projekto atitiktį papildomiems projekto reikalavimams vertina Įgyvendinančioji institucija.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-575, 2017-07-17, paskelbta TAR 2017-07-19, i. k. 2017-12421

 

27. Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

28. Teikiamo pagal Aprašą projekto įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

29. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka ir nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.  

30. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

31. Projektu turi būti siekiama visų toliau išvardytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

31.1. produkto rodiklio Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas“ (rodiklio kodas P.B.235). Minimali rodiklio reikšmė nenustatoma;

31.2. produkto rodiklio „Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos“ (rodiklio kodas P.N.722). Stebėsenos rodiklio siektinos reikšmės nustatytos konkrečiam regionui ir nurodytos lentelėje:

Regionas

Siektina minimali rodiklio reikšmė

Alytaus

3

Kauno

11

Klaipėdos

8

Marijampolės

3

Panevėžio

4

Šiaulių

8

Tauragės

3

Telšių

3

Utenos

2

Vilniaus

35

Iš viso:

80

 

32. Projektu gali būti siekiama produkto rodiklio „Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos“ (rodiklio kodas P.S.380). Minimali rodiklio reikšmė 10 vietų. Šis rodiklis gali būti siekiamas vykdant Aprašo 20.2 ir 20.3 papunkčiuose nurodytas poveikles.

33. Aprašo 31.2 papunktyje nurodyto priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio skaičiavimui taikomas Nacionalinis stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Aprašo 31.1 papunktyje ir 32 punkte nurodytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimui taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Visų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

34. Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

34.1. jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, pareiškėjas, turi būti parengęs Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos sprendimą ar atrankos išvadą;

34.2. jei planuojama veikla susijusi su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, turi būti atliktas „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymas, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įstaigoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis ir turėti atsakingos institucijos Planų ar programų įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadą;

34.3. daiktinės pareiškėjo (partnerio) teisės į statinį, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, turi būti įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka ir galioti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos. Jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos / nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo / nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas.

35. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį vyrų ir moterų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui. Projektas turi prisidėti prie lyčių lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinti nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimą, t. y. numatomas aktyvus prisidėjimas prie universalaus dizaino principo įgyvendinimo. Atnaujinami / įrengiami statiniai turi atitikti ne mažiau kaip 3 reikalavimus, pateikiamus Aprašo 35.1 – 35.11 papunkčiuose (atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti pildomas Aprašo 2 priedas):

35.1. kiekvienoje atnaujinamoje ugdymo patalpoje turi būti įrengta bent viena darbo vieta, kuria galėtų naudotis specialiųjų poreikių turintys asmenys. Šioje darbo vietoje darbastaliai / darbiniai paviršiai ir visų prietaisų jungikliai turėtų būti pasiekiami iš sėdimos pozicijos;

35.2. specialiųjų poreikių asmenims pritaikytose kompiuterizuotose darbo vietose turi būti ši papildoma adaptacinė įranga: alternatyvios kompiuterio valdymo priemonės asmenims, negalintiems naudotis įprasta pele ir klaviatūra, ekrano skaitytuvas;

35.3. jei ugdymo patalpoje yra demonstravimo lenta, turi būti įrengtas jos apšvietimas, kurio valdymas būtų nepriklausomas nuo bendro patalpos apšvietimo valdymo;

35.4. priešgaisrinės ir kitos apsaugos sistemos turi turėti ir garsinį, ir vaizdinį (pvz. pavojaus atveju užsidegančios lempos ar ekranai) perspėjimą apie pavojų;

35.5. darbastalių ir įrangos išdėstymas ugdymo patalpoje turi būti planuojamas taip, kad patekimas į darbo vietą būtų tiesus ir lengvas (kelyje link darbo vietos nebūtų kliūčių, pvz. spintelių);

35.6. specialiųjų poreikių asmenims skirtos darbo vietos turi būti planuojamos ugdymo patalpos pradžioje arba kuo arčiau mokytojo stalo;

35.7. tarpai tarp stalų eilių arba darbastalių turi būti pakankami, kad galėtų judėti specialiosiomis judėjimo priemonėmis besinaudojantys asmenys;

35.8. jei pagal priemonę planuojama įrengti erdvę demonstravimui, darbo vietų išdėstymas toje patalpoje turi būti planuojamas taip, kad visiems mokiniams mokytojas ir demonstruojama medžiaga būtų gerai matoma;

35.9. patalpa turi būti apšviesta tolygiai, kad nekristų šešėliai, darbo paviršiai turi būti matiniai, kad nesusidarytų atspindžiai;

35.10. turi būti sudaryta galimybė reguliuoti/kontroliuoti patalpos apšvietimo lygį (t. y. įrengiami būvio, šviesos davikliai arba jungikliai atskiroms šviestuvų grupėms);

35.11. pastatuose turi būti įrengti išėjimus žymintys ženklai, atitinkantys Statybos techninių reikalavimų reglamento STR 2.01.01 (2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 „Dėl reglamento str 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ patvirtinimo“, 52.2 papunkčio reikalavimus ir tualetus žymintys ženklai, atitinkantys Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms”, patvirtinto  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl str 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms" patvirtinimo”, 142, 143 punktų reikalavimus.

36. Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

37. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

38. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje (pagal Aprašą Projektų taisyklių 405.2 papunktyje nustatytas reikalavimas išankstinėms sąskaitoms pateikti rangovo, prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo gautą kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją, laidavimo ar laidavimo draudimo dokumentą, netaikomas) ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, kurios patvirtintos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 ir paskelbtos svetainėje www.esinvesticijos.lt, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

39. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 92,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 7,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

40. Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma.

41. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

42. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Netinkamos finansuoti laikomos išlaidos:

1. naujų pastatų statybos išlaidos. Mokomojo korpuso priestatų ar antstatų įrengimas galimas tik tuo atveju, jeigu mokykloje trūksta patalpų tinkamam bendrojo ugdymo programų įgyvendinimui ir nėra galimybės spręsti problemos kitais būdais. Naujai įrengiamos patalpos turi būti skirtos edukacinėms veikloms vykdyti, o išlaidos ir patalpų išplėtimo poreikis pagrindžiamas investicijų projekte;

2. naujų arba esamų atnaujinamų inžinerinių statinių statybos išlaidos, išskyrus išlaidas, kurios būtinos pastatą tinkamai naudoti, ar kai tokių išlaidų būtinumas pagrindžiamas investicijų projekte ir jos nurodytos patvirtintame projektiniame pasiūlyme. Tokios išlaidos turi sudaryti mažiau kaip pusę nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, skirtų konkrečiai bendrojo ugdymo įstaigai;

3. viešųjų erdvių, aplinkos (sklypo) tvarkymo ir su tuo susijusios išlaidos, išskyrus išlaidas, kurios būtinos ir susijusios su atnaujinto pastato tinkamu naudojimu ir (ar) vaikų kūrybiškumo skatinimu ir kai tokių išlaidų būtinumas pagrindžiamas investicijų projekte;

4. energetinio efektyvumo didinimo priemonių išlaidos: išorinių pastato sienų ir cokolio šiltinimas, taip pat ir sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimas ir nuogrindos sutvarkymas, stogo šiltinimas (taip pat ir naujos stogo dangos įrengimas), perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas, šildymo ir karšto vandens inžinerinių sistemų modernizavimas (išskyrus radiatorių keitimą projekto lėšomis atnaujinamose erdvėse), vėdinimo, kondicionavimo ir (ar) rekuperacijos sistemų modernizavimas ar įrengimas, kitų perdangų (perdangos virš pravažiavimų, praėjimų), kurios ribojasi su išore, šiltinimas, lauko ir tambūro durų keitimas, taip pat ir įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams, langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus, rūsio perdangos šiltinimas, šildomo rūsio atitvarų šiltinimas, atnaujinamame pastate įrengtos katilinės modernizavimas;

5. pastato išorės darbų išlaidos, išskyrus  darbų, kurie skirti vidaus patalpoms ir jų išlaidos yra tinkamos finansuoti, tačiau funkciškai taip pat turi ryšį ir su pastato išore, vykdymo išlaidos;

6. administracijos ir ūkinėms reikmėms skirtų patalpų atnaujinimo išlaidos.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Netinkamomis finansuoti tikslinių transporto priemonių pirkimo, nuomos ir finansinės nuomos (lizingo) išlaidos.

5.

Projekto vykdymas

Tinkamos finansuoti investicinio projekto parengimo išlaidos, jeigu šios išlaidos yra patirtos ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d.

Paraiškos ir projektinio pasiūlymo parengimo (pildymo) išlaidos netinkamos finansuoti.

6.

Informavimas apie projektą

Tinkamos finansuoti tik privalomos informavimo apie projektą priemonės pagal Projektų taisyklių 37 skirsnio 450 punktą.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma netiesioginėms išlaidoms nustatoma vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedu „Fiksuotosios normos taikymo netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti tvarkos aprašas“.

Pastaba. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis Biudžeto pildymo instrukcija, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-575, 2017-07-17, paskelbta TAR 2017-07-19, i. k. 2017-12421

 

421. Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidoms taikoma kasmetinių atostogų išmokų fiksuotoji norma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. sausio 19 d. Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita. Ši ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

Papildyta punktu:

Nr. V-575, 2017-07-17, paskelbta TAR 2017-07-19, i. k. 2017-12421

 

43. Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto įgyvendinimo metu ir projekto tęstinumo laikotarpiu, taikomi reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių 36 skirsnyje.

44. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

45. Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 42 punkte nurodytas fiksuotąsias normas, turi atitikti Projektų taisyklių 35 skirsnį.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

46. Savivaldybių vykdomosios institucijos (toliau – savivaldybių institucijos) iki Regiono plėtros tarybos sekretoriato kvietime teikti projektinius pasiūlymus nurodyto termino turi Regiono plėtros tarybos sekretoriatui raštu pateikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) pagal formą, nustatytą Regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priede, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Kartu su projektiniu pasiūlymu galimi pareiškėjai turi pateikti:

46.1investicijų projektą, parengtą pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš ES struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337,  kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, jei projektu siekiama investuoti į turtą arba infrastruktūrą, reikalingą viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Viešojo administravimo įstatyme, teikti, ir projektui įgyvendinti suplanuotų investicijų į nurodytus investavimo objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) joms tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį ir išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas), viršija 300 000,00 Eur (tris šimtus tūkstančių eurų). Kartu pateikiamas į elektroninę laikmeną įrašytas investicijų projektas, taip pat jo priedai – sąnaudų ir naudos analizės ir (arba) sąnaudų efektyvumo analizės rezultatų lentelės Excel formatu. Investicijų projekte, pareiškėjas pagal vykdomų veiklų pobūdį, turi įvertinti šias projekto įgyvendinimo alternatyvas:

46.1.1. vertinant projekto investavimo objekto tipą – esamo pastato techninių ir funkcinių savybių pagerinimas, minimaliai turi būti išnagrinėtos ir palygintos šios projekto įgyvendinimo alternatyvos:

46.1.1.1. esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas;

46.1.1.2. esamo pastato pardavimas ir naujo, reikalingas technines ir funkcines charakteristikas turinčio pastato įsigijimas;

46.1.1.3. įrangos įsigijimas trūkstamoms techninėms ir funkcinėms veiklos charakteristikoms užtikrinti;

46.1.2. vertinant projekto investavimo objekto tipą – esamo pastato bendrojo ploto padidinimas, minimaliai turi būti išnagrinėtos ir palygintos šios projekto įgyvendinimo alternatyvos:

46.1.2.1. esamo pastato bendrojo ploto padidinimas;

46.1.2.2. optimizavimas;

46.1.2.3. trūkstamų patalpų nuoma / panauda;

46.1.3. vertinant projekto investavimo objekto tipą – esamo pastato paskirties pakeitimas, minimaliai turi būti išnagrinėtos ir palygintos šios projekto įgyvendinimo alternatyvos:

46.1.3.1. esamų pastatų paskirties pakeitimas;

46.1.3.2. trūkstamų patalpų nuoma / panauda;

46.1.4. vertinant projekto investavimo objekto tipą – naujų įrenginių įsigijimas arba esamų įrenginių pakeitimas, minimaliai turi būti išnagrinėtos ir palygintos šios projekto įgyvendinimo alternatyvos

46.1.4.1. naujų technologijos A įrenginių įsigijimas; / esamų įrenginių pakeitimas į technologiją A;

46.1.4.2. naujų technologijos B įrenginių įsigijimas; / esamų įrenginių pakeitimas į technologiją B;

46.1.4.3. įrenginių nuoma;

46.1.4.4. kooperacija;

46.1.5. vertinant projekto investavimo objekto tipą – esamų įrenginių tobulinimas, minimaliai turi būti išnagrinėtos ir palygintos šios projekto įgyvendinimo alternatyvos:

46.1.5.1. esamų įrenginių tobulinimas;

46.1.5.2. įrenginių nuoma;

46.1.6. kai Investicijų projekte planuojamos investicijos pagal Aprašo 20.1 papunktyje nurodytą poveiklę, papildomai be privalomų nagrinėti alternatyvų, turi būti išnagrinėta dar viena techninio lygmens alternatyva, pritaikant idėjas, pateiktas mokyklų edukacinių erdvių atnaujinimo (modernizavimo) projektiniuose pasiūlymuose, parengtuose įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0001), adresu: http://www.projektas-aikstele.lt ("Mokyklos"Idėjos ir projektiniai pasiūlymai).

47. Regiono plėtros taryba, Regiono plėtros tarybos sekretoriatui įvertinus projektinius pasiūlymus, priims sprendimą dėl regionų projektų sąrašo (ų) sudarymo. Į regiono projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 49 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į regiono projektų sąrašą, įgis teisę teikti paraišką finansuoti projektą.

48. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas / Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto „Susijusių dokumentų“.

49. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 52 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatytos termino paskutinės dienos teikia ją per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – Įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir jos priedus) Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

50. Jei paraiškos gali būti teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

51. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, Įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai informuoja pareiškėjus raštu / per DMS.

52. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 52.1 – 52.3 papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“):

52.1. partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais (Partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą);

52.2. Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumo finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo PVM išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

52.3. informaciją apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas (priedas teikiamas, kai projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma viršija 1 mln. eurų);

52.4. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (komercinius pasiūlymus, nuorodas į rinkoje esančias kainas, pasirašytas sutartis, jeigu įvykdyti viešieji pirkimai);

52.5. informaciją apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus. Šis paraiškos priedas pildomas ir teikiamas kartu su paraiška visais atvejais, kai projekte planuojama ūkinė veikla gali turėti poveikį aplinkai ir ji patenka į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo taikymo sritį, ir (arba) projekto planuojama ūkinė veikla yra susijusi su „Natura 2000“ teritorijomis;

52.6. statinio ir (arba) žemės sklypo panaudos / nuomos sutartį, jei pareiškėjas projekto įgyvendinimo metu planuoja vykdyti statybos darbus, o statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos/nuomos sutartį ir šio statinio ir (arba) žemės sklypo panaudos/nuomos sutartis nebuvo pateikta kartu su projektiniu pasiūlymu;

52.7. panaudos / nuomos atveju pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo/nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas;

52.8. viešųjų pirkimų, viršijančių tarptautinio pirkimo vertę, apibrėžtą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 11 str., kurių prašoma finansuoti projekte suma viršija 175 000, 00 Eur (vieną šimtą septyniasdešimt penkis tūkstančius eurų), dokumentus, jeigu tokie pirkimai yra įvykdyti;

52.9. pagrindinio projekto pirkimo, kurio prašoma finansuoti projekte suma sudaro didžiausią projekto biudžeto dalį, dokumentus, jeigu šis pirkimas teikiant projekto paraišką yra įvykdytas;

52.10. jeigu su paraiška teikiamas statinio projektas, jis teikiamas kartu su paraiška per DMS elektronine forma (PDF formatu). Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, statinio projektas  elektroninėje laikmenoje (PDF formatu) teikiamas įgyvendinančiajai institucijai raštu (su lydraščiu, kuriame nurodomas paraiškos kodas, projekto pavadinimas, teikiamo dokumento pavadinimas, data ir numeris);

52.11. nuosavą įnašą pagrindžiančius dokumentus;

52.12. pastato, kuriame planuojamos investicijos, energetinio efektyvumo sertifikatą, jei investuojama pagal Aprašo 20.1 papunktyje nurodytą poveiklę. Jeigu pastato energetinio efektyvumo klasė yra žemesnė nei C, tuomet kartu turi būti pateiktas techninis projektas, kuriame numatoma pastato energetinio efektyvumo klasė būtų ne mažesnė kaip C, statybą leidžiantis dokumentas bei savivaldybės tarybos sprendimas, kuriuo numatomas skirti finansavimas techninio projekto įgyvendinimui ir įsipareigojama dėl terminų įgyvendinant energetinio efektyvumo didinimo priemones;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-575, 2017-07-17, paskelbta TAR 2017-07-19, i. k. 2017-12421

 

52.13. numatomų vykdyti darbų detalizavimą, kuriame apibūdinta esama numatomų atnaujinti vidaus patalpų būklė, planuojami vykdyti darbai, jų rūšys, preliminarūs darbų apimčių žiniaraščiai, kuriuose nurodytos orientacinės darbų kainos, preliminarūs ar inventoriniai su pažymėta darbų vieta brėžiniai, kita informacija, įrodanti projekto atitiktį Aprašo 26 punkto (priklausomai nuo investicinės krypties) reikalavimams. Jei yra parengtas statinio projektas, numatomų vykdyti darbų detalizavimas gali būti neteikiamas, teikiamas statinio projektas.

53. Aprašo 52 punkte nurodyti priedai gali būti pateikti raštu. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos. Paraiškos pateikimo data ir laikas nustatomi pagal paskutinio pateikto priedo pateikimo datą ir laiką.

54. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma kvietime teikti paraiškas ir regionų projektų sąraše, kuris skelbiamas ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, ir ji negali būti vėlesnė nei 2020 m. birželio 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-575, 2017-07-17, paskelbta TAR 2017-07-19, i. k. 2017-12421

Nr. V-51, 2018-01-19, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00907

Nr. V-1064, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-26, i. k. 2019-15205

 

55. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt ir (arba) Įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal regionų projektų sąrašą.

56. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

57. Paraiškos vertinimo metu Įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per Įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

58. Paraiška atmetama neprašius pareiškėjo pateikti papildomų duomenų ar dokumentų, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktos informacijos, jei:

58.1. vertinimo metu nustatyta, kad pareiškėjas ar su paraiška susiję asmenys siekė gauti konfidencialią informaciją arba neteisėtai daryti įtaką vertinimo rezultatams ar vertintojams;

58.2. paraiškoje, palyginus su projektiniu pasiūlymu dėl valstybės projekto įgyvendinimo ar valstybės projektų sąrašu, yra atlikti esminiai pakeitimai. Esminiai pakeitimais laikomi Projektų taisyklių 178.1-178.4 papunkčiuose nurodyti pakeitimai.

59. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo regiono projekto paraiškos gavimo dienos.

60. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, vertinimo terminas gali būti pratęstas Įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą Įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS ir (arba) raštu.

61. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše ir (arba) Projektų taisyklių 14–16 skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS ir (arba) raštu 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

62. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus Įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

63. Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

64. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, Įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS ir (arba) raštu pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

65. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys tarp pareiškėjų ir Įgyvendinančiosios institucijos.

66. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, Įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per Įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius sutarties, pasiūlymas pasirašyti sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į Įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti sutarties pasirašymo terminą.

67. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas vienu iš žemiau nurodytų būdų, priklausomai nuo to, kokią šio dokumento formą pasirenka projekto vykdytojas:

67.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas;

67.2. kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

68. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

69. Pagal įgyvendinančios institucijos pareikalavimą projekto vykdytojas turi apdrausti projekto įgyvendinimui skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų. Draudimo sąlygas bei terminus įgyvendinančioji institucija pareiškėjui privalo nurodyti raštu.

70. Projekto sutartyje nustatomas privalomas finansinis projekto lėšų įsisavinimo spartos rodiklis, t. y., nurodoma privaloma įsisavinti procentinė lėšų dalis nuo visų projektui įgyvendinti skirtų projekto finansavimo lėšų per 12, 24 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

71. Jei projekto veikla nepradėta įgyvendinti per 6 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, įgyvendinančioji institucija, suderinusi su Ministerija, turi teisę vienašališkai nutraukti projekto sutartį.

72. 5 metus po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

73. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

74. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

 

___________________

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų

investicijų veiksmų programos 9 prioriteto

„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių

potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724

priemonės „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“

projektų finansavimo sąlygų aprašo

1 priedas

 

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projektą planuojama įgyvendinti:

 

 su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 

 

 

 PIRMINĖ                PATIKSLINTA

 

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui.)

 

Bendrasis reikalavimas /

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus detalizavimas

(jei taikoma)

 

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne / Netaikoma / Taip su išlyga

Komentarai

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno veiksmų programos prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 9.1.3 konkretų uždavinį „Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą“ ir siekiamą rezultatą.

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas, investicijų projektas.

 

 

(Atitiktį šiam reikalavimui vertina ministerija. Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia ministerijos vertinimą iš projektinio pasiūlymo vertinimo išvados ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šią išvadą, t. y. jos pavadinimą, datą, numerį.)

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti bent vieną iš veiklų, nurodytų projektų finansavimo sąlygų aprašo 20 punkte.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projektas turi atitikti kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų aprašo 26 punkte nustatytus reikalavimus.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

Projektas turi atitikti nacionalinius strateginio planavimo dokumentus, nurodytus projektų finansavimo sąlygų aprašo 25 punkte.

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas, investicijų projektas.

 

 

(Atitiktį šiam reikalavimui vertina ministerija. Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia ministerijos vertinimą iš projektinio pasiūlymo vertinimo išvados ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šią išvadą, t. y. jos pavadinimą, datą, numerį.)

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS) tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane numatytą prioritetinę sritį ar horizontalųjį veiksmą arba bus įgyvendinama dalis ES BJRS veiksmų plane numatytų prioritetinių projektų.

 

Netaikoma.

-

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo.

Projektas turi siekti stebėsenos rodiklių ir minimalių jų siektinų reikšmių, nurodytų projektų finansavimo sąlygų aprašo 31, 32 punktuose.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis.

4.1. Projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.).

(Vertinant, ar įgyvendinant projektą bus atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus, tikrinama:

- ar, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, būtinas poveikio aplinkai vertinimas;

- jei būtinas poveikio aplinkai vertinimas, ar jis yra atliktas;

- ar planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi (-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka;

jei taip, ar atliktas „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymas, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms

„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.

Vertinant techninės paramos projektus ir iš Europos socialinio fondo (toliau – ESF) bendrai finansuojamus projektus, šis vertinimo aspektas netaikomas.)

Informacijos šaltinis: paraiška ir kita viešai prieinama informacija.

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas).

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas).

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas).

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

Netaikoma.

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.

Netaikoma.

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas.

Projektas turi siūlyti konkrečius veiksmus, nurodytus projektų finansavimo sąlygų aprašo 35 punkte.

Informacinis šaltinis: paraiška

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

Informacijos šaltinis: paraiška ir investicijų projektas.

 

 

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai (taikoma, jei projektui teikiama de minimis pagalba. Pildomas projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas); arba

Netaikoma.

 

 

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis ten nustatytų reikalavimų (taikoma, jei projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014, L 187, p.1). Pildomas projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas); arba

Netaikoma.

 

 

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo (taikoma, jei projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyta, kad pagal jį valstybės pagalba ir (ar) de minimis pagalba nėra teikiama. Pildomas  patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo).

Projekto finansavimas turi nereikšti neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo, kadangi projektų finansavimo sąlygų aprašo 37 punkte yra nustatyta, kad pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą valstybės pagalba ir (ar) de minimis pagalba nėra teikiama.

Informacijos šaltinis: paraiška ir investicijų projektas.

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus.

5.1. Pareiškėjas (partneris) yra juridiniai asmenys.

Informacija tikrinama pagal Juridinių asmenų registro duomenis.

Informacijos šaltinis: paraiška ir kita viešai prieinama informacija.

 

 

5.2. Pareiškėjas (partneris) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

Tinkamų pareiškėjų (partnerių) sąrašas yra nurodytas projektų finansavimo sąlygų aprašo 22 ir 23 punktuose.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

5.3. Pareiškėjas (partneris) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

(Taikoma tais atvejais, kai nacionaliniuose teisės aktuose yra nustatyti reikalavimai turėti teisinį pagrindą vykdyti numatytą projekto veiklą.)

Netaikoma.

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms);

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma);

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jis (jie) yra įmonė (-ės), perkėlusi (-ios) gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

Vertinant techninės paramos projektus šis vertinimo aspektas vertinamas pagal galimų techninės paramos gavėjų pateiktuose sutikimuose įgyvendinti techninės paramos projektą esančią informaciją.

Informacijos šaltinis: pareiškėjo (partnerio) deklaracija.

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus projektų finansavimo sąlygų aprašo 25 punkte.

Regionų plėtros tarybos sekretoriato įvertinimas.

 

Įgyvendinančiosios institucijos įvertinimas.

 

5.7. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir teikia naudą.

(Šis vertinimo aspektas vertinamas tik tais atvejais, jei pareiškėjas numato įgyvendinti projektą kartu su partneriu (-iais).)

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

6. Projektas turi apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius.

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas.

(Šis vertinimo aspektas taikomas tik tais atvejais, jei paraiškoje numatytas nuosavas įnašas ir (arba) nuosavas įnašas privalomas pagal projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus.)

Taikoma turi atitikti reikalavimus, nustatytus projektų finansavimo sąlygų aprašo 39 punkte. Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

(Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės projektų sąrašą, vadovaudamiesi vadovaujančiosios institucijos rengiama Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika, kuriai pritaria Veiksmų programos valdymo komitetas ir kuri skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projektams, kai išimtys nustatytos Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikoje.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto įgyvendinimo metu.)

Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas taikant Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodiką, patvirtintą 2014 m. spalio 13 d. 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto posėdžio protokolu Nr. 35. Metodika skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Informacijos šaltinis: paraiška ir investicijų projektas.

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Regionų plėtros tarybos sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą.) 

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

 

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

 

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

 

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes;

 

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

 

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems netaikomas šių metodinių nurodymų 7.1 papunktyje nurodytas vertinimo aspektas.

Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės projektų sąrašą, vadovaudamasi vadovaujančiosios institucijos rengiama Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika, kuriai pritaria Veiksmų programos valdymo komitetas ir kuri skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projektams, kai išimtys nustatytos Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikoje.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto įgyvendinimo metu.)

Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas taikant Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodiką, patvirtintą 2014 m. spalio 13 d. 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto posėdžio protokolu Nr. 35. Metodika skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Informacijos šaltinis: paraiška ir investicijų projektas.

 

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Regionų plėtros tarybos sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą.)

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius bei pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo trukmė ir vieta turi atitikti projektų finansavimo sąlygų aprašo 28, 29 ir 30 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

(Taikoma tik tais atvejais, jei paraiškoje numatytas kryžminis finansavimas.)

Netaikoma.

 

 

7.7. Teisingai pritaikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai (taikoma tik tais atvejais, jei paraiškoje yra numatyta taikyti šiuos supaprastintus išlaidų apmokėjimo būdus ir (ar) apdovanojimus).

Informacijos šaltinis: paraiška ir investicijų projektas.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

(Šis vertinimo aspektas netaikomas, kai iš ERPF ar SF bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija

1 000 000 eurų, kai iš ESF bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 50 000 eurų, kai projektams taikoma valstybės pagalba, apdovanojimams ir grąžinamosioms subsidijoms (kai grąžinama visa paramos suma), fiksuotosioms sumoms, fiksuotiesiems įkainiams ir bendro veiksmų plano projektams, jeigu juos nustatant buvo atsižvelgta į numatomas gauti grynąsias pajamas, taip pat techninės paramos projektams, taip pat jeigu pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 str. 3 dalies a punktą ūkio sektoriui taikoma grynųjų pajamų fiksuotoji norma, išreikšta pajamų procentais.)

Informacijos šaltinis: paraiška ir investicijų projektas.

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos tinkamoje 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

b) iš Europos socialinio fondo bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

ES teritorijoje;

ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše;

c) vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti projektų finansavimo sąlygų aprašo 30 punkte nustatytus reikalavimus.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

 


 

GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

1)    Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir valstybės ar regionų projektų sąrašą?

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000. Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai (kaip jie apibrėžti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, 122.2 papunktyje), žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei palyginus su valstybės ar regionų projektų sąrašu paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai, t. y. kai keičiasi pareiškėjas, viršijama projektui numatomas skirti finansavimo lėšų suma, žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu ir (ar) valstybės ar regionų projektų sąrašu paraiškoje yra atlikti neesminiai pakeitimai, žymima „Taip su išlyga“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti. Šis punktas taikomas tik valstybės ir regionų projektų planavimo būdu atrenkamiems projektams.)

 

2)    Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000. Pildant lentelę SFMIS, jei nors viename lentelės 3 stulpelio laukelyje yra pažymėtas atsakymas „Ne“, šiame klausime automatiškai pažymima „Ne“, ir į komentarų laukelį perkeliami visi komentarai, pateikti prie „Ne“ atsakymų.  Jei atsakymų „Ne“ nėra, tačiau nors viename lentelės 3 stulpelio laukelyje yra pažymėtas atsakymas „Taip su išlyga“, šiame klausime automatiškai pažymima „Taip su išlyga“ ir į komentarų laukelį perkeliami visi komentarai, pateikti prie „Taip su išlyga“ atsakymų. Visus į komentarų laukelį perkeltus atsakymus įgyvendinančioji institucija gali redaguoti. Kol toks funkcionalumas nebus realizuotas SFMIS, į šį klausimą įgyvendinančioji instituciją įrašo atsakymą pati (neautomatiškai), bet komentaro laukelio pildyti neprivaloma.)

 

3)    Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės. Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000.)

 


 

 

4)    Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti Europos Komisijai (toliau – EK) išlaidos:

 

Bendra projekto vertė[1], Eur

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4=(3/2)*100

5

6=(5/2)*100

7

8

9=(8/2)*100

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

 

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius –   3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius –   3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius –   3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Pagal priemonę Nr. ...[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal priemonę Nr. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias ĮI, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį.)

 

 

____________________________________                                     ______________________                                                                                                                                                                                 ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                                                            (data)                              (vardas ir pavardė, parašas*)

 

* Jei pildoma popierinė versija

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų

investicijų veiksmų programos 9 prioriteto

„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių

potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724

priemonės „Mokyklų tinklo efektyvumo

didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

2 priedas

 

 

INFORMACIJa, reikalingA projekto atitikČIAI projektų atrankos kriterijams įvertinti

 

 

Įgyvendinant projekto veiklas, numatomas aktyvus prisidėjimas prie universalaus dizaino principo įgyvendinimo:

 

1.    Atnaujinami / įrengiami statiniai turi atitikti ne mažiau kaip 3 iš žemiau išvardintų universalaus dizaino principų:

 

Nr.

Universalaus dizaino principai

(pasirenkami mažiausiai trys principai)

Žymėjimas

1.

Kiekvienoje ugdymo patalpoje turi būti įrengta bent viena darbo vieta, kuria galėtų naudotis specialiųjų poreikių turintys asmenys. Šioje darbo vietoje darbastaliai/darbiniai paviršiai ir visų prietaisų jungikliai turėtų būti pasiekiami iš sėdimos pozicijos

2.

Specialiųjų poreikių asmenims pritaikytose kompiuterizuotose darbo vietose turi būti ši papildoma adaptacinė įranga: alternatyvios kompiuterio valdymo priemonės asmenims, negalintiems naudotis įprasta pele ir klaviatūra, ekrano skaitytuvas

3.

Jei ugdymo patalpoje yra demonstravimo lenta, turi būti įrengtas jos apšvietimas, kurio valdymas būtų nepriklausomas nuo bendro patalpos apšvietimo valdymo

4.

Priešgaisrinės ir kitos apsaugos sistemos turi turėti ir garsinį, ir vaizdinį (pvz. pavojaus atveju užsidegančios lempos ar ekranai) perspėjimą apie pavojų

5.

Darbastalių ir įrangos išdėstymas ugdymo patalpoje turi būti planuojamas taip, kad patekimas į darbo vietą būtų tiesus ir lengvas (kelyje link darbo vietos nebūtų kliūčių, pvz. spintelių)

6.

Specialiųjų poreikių asmenims skirtos darbo vietos turi būti planuojamos ugdymo patalpos pradžioje arba kuo arčiau mokytojo stalo

7.

Tarpai tarp stalų eilių arba darbastalių turi būti pakankami, kad galėtų judėti specialiosiomis judėjimo priemonėmis besinaudojantys asmenys

8.

Jei pagal priemonę planuojama įrengti erdvę demonstravimui, darbo vietų išdėstymas toje patalpoje turi būti planuojamas taip, kad visiems mokiniams mokytojas ir demonstruojama medžiaga būtų gerai matoma

9.

Patalpa turi būti apšviesta tolygiai, kad nekristų šešėliai, darbo paviršiai turi būti matiniai, kad nesusidarytų atspindžiai

10.

Turi būti sudaryta galimybė reguliuoti/kontroliuoti patalpos apšvietimo lygį (t. y. įrengiami būvio, šviesos davikliai arba jungikliai atskiroms šviestuvų grupėms)

11.

Pastatuose turi būti įrengti išėjimus žymintys ženklai, atitinkantys Statybos techninių reikalavimų reglamento STR 2.01.01 (2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 „Dėl reglamento str 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ patvirtinimo“, 52.2 papunkčio reikalavimus ir tualetus žymintys ženklai, atitinkantys Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms”, patvirtinto  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl str 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms" patvirtinimo”, 142, 143 punktų reikalavimus

 

_______________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-575, 2017-07-17, paskelbta TAR 2017-07-19, i. k. 2017-12421

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. V-232 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonės „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-51, 2018-01-19, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00907

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. V-232 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonės „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1064, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-26, i. k. 2019-15205

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. V-232 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonės „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-229, 2020-02-19, paskelbta TAR 2020-02-19, i. k. 2020-03605

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. V-232 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonės „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.

[2] Ši eilutė pildoma tais atvejais, kai įgyvendinamas jungtinės priemonės projektas. Įrašomos sumos pagal atskiras priemones, sujungtas į jungtinę priemonę. Įgyvendinant jungtines priemones konkrečiam projektui pagal atskiras priemones gali skirtis nustatyta finansuojamoji dalis.