Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-10-13, i. k. 2020-21284

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dĖL Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros SRIČIŲ paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskiriamų konkrečių paslaugų sąrašo IR JO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. spalio 6 d. Nr. V-2199

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo 4 straipsniu ir 20 straipsnio 2 dalimi:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskiriamų konkrečių paslaugų sąrašą.

1.2. Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskiriamų konkrečių paslaugų sąrašo sudarymo tvarkos aprašą.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                             Aurelijus Veryga

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2020 m. spalio 6 d.

įsakymu Nr. V-2199

 

PAPILDOMOSIOS IR ALTERNATYVIOSIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SRIČIŲ PASLAUGŲ GRUPĖMS IR (AR) POGRUPIAMS PRISKIRIAMŲ KONKREČIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Paslaugų grupė, pogrupis

Paslauga

Juridinių asmenų, turinčių teisę teikti PASP paslaugas, licencijos rūšis

PASP specialistų licencijos rūšis

Paslaugą teikiantys specialistai

1.

Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros (toliau – PASP) sveikatos rekreacijos srities kūno priežiūros paslaugų, skirtų gerai psichofizinei būklei užtikrinti, grupė

1.1. Vandens procedūrų terapija

 

PASP sveikatos rekreacijos srities kūno priežiūros paslaugų, skirtų gerai psichofizinei būklei užtikrinti, grupės vandens procedūrų terapijos licencija

PASP sveikatos rekreacijos srities kūno priežiūros paslaugų, skirtų gerai psichofizinei būklei užtikrinti, grupės vandens procedūrų terapijos licencija

PASP vandens procedūrų terapijos specialistas

1.2. Kūno aromate-rapija

PASP sveikatos rekreacijos srities kūno priežiūros paslaugų, skirtų gerai psichofizinei būklei užtikrinti, grupės aromaterapijos licencija

PASP sveikatos rekreacijos srities kūno priežiūros paslaugų, skirtų gerai psichofizinei būklei užtikrinti, grupės aromaterapijos licencija

PASP kūno aromatera-pijos specialistas

2.

PASP sveikatos rekreacijos srities  veido priežiūros  paslaugų, skirtų gerai psichofizinei būklei užtikrinti, grupė

2.1. Veido puoselėjimo procedūrų terapija

PASP sveikatos rekreacijos srities veido priežiūros  paslaugų, skirtų gerai psichofizinei būklei užtikrinti, grupės veido puoselėjimo procedūrų terapijos licencija

PASP sveikatos rekreacijos srities veido priežiūros paslaugų, skirtų gerai psichofizinei būklei užtikrinti, grupės veido puoselėjimo procedūrų terapijos licencija

PASP veido puoselėjimo procedūrų terapijos specialistas

2.2. Veido aromate-rapija

PASP sveikatos rekreacijos srities veido priežiūros  paslaugų, skirtų gerai psichofizinei būklei užtikrinti, grupės aromaterapijos licencija

PASP sveikatos rekreacijos srities veido priežiūros  paslaugų, skirtų gerai psichofizinei būklei užtikrinti, grupės aromaterapijos licencija

PASP veido aromatera-pijos specialistas

3.

PASP natūraliosios ir liaudies medicinos srities biologinio poveikio paslaugų grupė

3.1. Fitotera-pija

PASP natūraliosios ir liaudies medicinos srities biologinio poveikio paslaugų grupės fitoterapijos licencija

PASP natūraliosios ir liaudies medicinos srities biologinio poveikio paslaugų grupės fitoterapijos licencija

PASP fitoterapijos specialistas

3.2. Hirudotera-pija

PASP natūraliosios ir liaudies medicinos srities biologinio poveikio paslaugų grupės hirudoterapijos licencija

PASP natūraliosios ir liaudies medicinos srities biologinio poveikio paslaugų grupės hirudoterapijos licencija

 

PASP hirudotera-pijos specialistas

3.3. Apiterapija

PASP natūraliosios ir liaudies medicinos srities biologinio poveikio paslaugų grupės apiterapijos licencija

PASP natūraliosios ir liaudies medicinos srities biologinio poveikio paslaugų grupės apiterapijos licencija

PASP apiterapijos specialistas

4.

PASP natūraliosios ir liaudies medicinos srities kūno (kontaktinio) poveikio paslaugų grupė

4.1. Akupunktūra

PASP natūraliosios ir liaudies medicinos srities kūno (kontaktinio) poveikio paslaugų grupės akupunktūros licencija

PASP natūraliosios ir liaudies medicinos srities kūno (kontaktinio) poveikio paslaugų grupės akupunktūros licencija

PASP akupunk-tūros specialistas

4.2. Taikomoji kineziologija

PASP natūraliosios ir liaudies medicinos srities kūno (kontaktinio) poveikio paslaugų grupės taikomosios kineziologijos licencija

PASP natūraliosios ir liaudies medicinos srities kūno (kontaktinio) poveikio paslaugų grupės taikomosios kineziologijos licencija

PASP taikomosios kineziolo-gijos specialistas

4.3. Osteopatija

PASP natūraliosios ir liaudies medicinos srities kūno (kontaktinio) poveikio paslaugų grupės osteopatijos licencija

PASP natūraliosios ir liaudies medicinos srities kūno (kontaktinio) poveikio paslaugų grupės osteopatijos licencija

PASP osteopatijos specialistas

5.

PASP natūraliosios ir liaudies medicinos srities psichosocialinio poveikio paslaugų grupė, paslaugų, kurias teikiant naudojami gyvūnai, pogrupis

5.1. Delfinų terapija

PASP natūraliosios ir liaudies medicinos srities psichosocialinio poveikio paslaugų grupės, paslaugų, kurias teikiant naudojami gyvūnai, pogrupio delfinų terapijos licencija

PASP natūraliosios ir liaudies medicinos srities psichosocialinio poveikio paslaugų grupės, paslaugų, kurias teikiant naudojami gyvūnai, pogrupio delfinų terapijos licencija

PASP delfinų terapijos specialistas

5.2. Hipoterapija

PASP natūraliosios ir liaudies medicinos srities psichosocialinio poveikio paslaugų grupės, paslaugų, kurias teikiant naudojami gyvūnai, pogrupio hipoterapijos licencija

PASP natūraliosios ir liaudies medicinos srities psichosocialinio poveikio paslaugų grupės, paslaugų, kurias teikiant naudojami gyvūnai, pogrupio hipoterapijos licencija

PASP hipotera-pijos specialistas

5.3. Kaniterapija

PASP natūraliosios ir liaudies medicinos srities psichosocialinio poveikio paslaugų grupės, paslaugų, kurias teikiant naudojami gyvūnai, pogrupio kaniterapijos licencija

PASP natūraliosios ir liaudies medicinos srities psichosocialinio poveikio paslaugų grupės, paslaugų, kurias teikiant naudojami gyvūnai, pogrupio kaniterapijos licencija

PASP kanitera-pijos specialistas

6.

PASP natūraliosios ir liaudies medicinos srities psichosocialinio poveikio paslaugų grupė, meno terapijos paslaugų pogrupis

 

 

 

 

7.

PASP natūraliosios ir liaudies medicinos srities Rytų medicinos sistemų paslaugų grupė

7.1. Ajurveda

PASP natūraliosios ir liaudies medicinos srities Rytų medicinos sistemų paslaugų grupės ajurvedos licencija

PASP natūraliosios ir liaudies medicinos srities Rytų medicinos sistemų paslaugų grupės ajurvedos licencija

PASP ajurvedos specialistas

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-2885, 2020-12-11, paskelbta TAR 2020-12-11, i. k. 2020-26998

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2020 m. spalio 6 d.

įsakymu Nr. V-2199

 

Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros SRIČIŲ paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskiriamų konkrečių paslaugų sąrašo sudarymo tvarkOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros (toliau – PASP) sričių paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskiriamų konkrečių paslaugų sąrašo sudarymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato paslaugų įtraukimo į PASP sričių paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskiriamų konkrečių paslaugų sąrašą (toliau – Sąrašas) eigą.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatyme.

 

II SKYRIUS

PASLAUGŲ ĮTRAUKIMO Į SĄRAŠĄ TVARKA

 

3. Fiziniai ar juridiniai asmenys (toliau – Pareiškėjas)  norėdami, kad atitinkama paslauga būtų įtraukta į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu tvirtinamą Sąrašą, raštu ar elektroniniu paštu kreipiasi į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje veikiantį Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros plėtros komitetą (toliau – Komitetas) su laisvos formos rašytiniu prašymu dėl paslaugos įtraukimo į Sąrašą ir paslaugos priskyrimo konkrečiai PASP sričių paslaugų grupei ir (ar) pogrupiui.  

4. Kartu su prašymu turi būti pateikta ir užpildyta Paslaugos aprašymo forma (Tvarkos aprašo priedas). Prašymai turi būti teikiami taip, kad būtų užtikrintos galimybės nustatyti prašymą teikiančio fizinio ar juridinio asmens tapatybę ir kontaktinius duomenis.

5. Komitetas priima sprendimą atsisakyti nagrinėti prašymą ir grąžina prašymą jį pateikusiam Pareiškėjui, nurodydamas grąžinimo priežastis šiais atvejais:

5.1. analogiška paslauga jau teikiama sveikatos priežiūros paslaugų sistemoje;

5.2. pateikta ne visa ir (ar) netiksli informacija ir (ar) netinkamai užpildyta Paslaugos aprašymo forma ir Pareiškėjas per Komiteto nurodytą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų, neįvykdo reikalavimo ištaisyti trūkumus.

6. Komitetas sprendimą dėl paslaugos įtraukimo (neįtraukimo) į Sąrašą priima ne vėliau kaip per 70 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo Komitete dienos. Kai dėl objektyvių priežasčių (sudėtingas nagrinėjimo atvejis, reikalinga gauti papildomas išvadas bei kitą sprendimui priimti būtiną informaciją, dokumentus ir kt.) per šį terminą sprendimas negali būti priimtas, sveikatos apsaugos ministras Komiteto argumentuotu teikimu gali šį terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip dar 30 kalendorinių dienų. Į šiame punkte nurodytus sprendimo priėmimo terminus neįskaičiuojamas Tvarkos aprašo 5.2 papunktyje nurodytas terminas.

7. Komitetas, priimdamas sprendimą paslaugą įrašyti į Sąrašą, vadovaujasi visais šiais įtraukimo į Sąrašą kriterijais:

7.1. teigiamas paslaugos poveikis sveikatai pagrįstas moksliniais medicinos duomenimis, biologinių, psichologinių ir (ar) socialinių priemonių teigiamu poveikiu sveikatai ir (ar) mokslo empirinėmis žiniomis;

7.2. paslaugos teikimas pagrįstas tarptautine taikoma praktika (Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės, EBPO šalyse).

8. Komitetas, atsižvelgdamas į Tvarkos aprašo 7 punkte nurodytus kriterijus, įvertina paslaugą ir priima sprendimą siūlyti sveikatos apsaugos ministrui paslaugą įrašyti (arba neįrašyti) į Sąrašą. Prireikus sprendimui priimti Komitetas gali nuomonės kreiptis į PASP produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant PASP paslaugas, vertinimo ekspertų komisiją (toliau – Komisija), kuri savo nuomonę privalo pateikti per 14 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dokumento gavimo Komisijoje dienos. Taip pat siūlant įrašyti paslaugą į Sąrašą, turi būti konkrečiai nurodyta, kokiai  PASP sričių paslaugų grupei ir (ar) pogrupiui paslauga priskiriama.

9. Prieš priimant 8 punkte nurodytą sprendimą turi būti sudarytos galimybės prašymą pateikusiam asmeniui Komiteto posėdyje dalyvauti ir pateikti savo paaiškinimus. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos Komitetas apie priimtą sprendimą informuoja Pareiškėją raštu ir (ar) elektroniniu paštu, aiškiai, suprantamai ir išsamiai, nurodydamas objektyviais ir nurodytais kriterijais pagrįstas Komiteto priimto sprendimo priežastis.

10. Komitete sprendimai priimami vadovaujantis Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymu, Komiteto nuostatų nustatyta procedūra bei laikantis nuostatuose nustatytais principais ir šiuo Tvarkos aprašu.

11. Jeigu pareiškėjas nesutinka su Komiteto priimtu sprendimu, jis per 10 darbo dienų nuo sprendimo gavimo dienos turi teisę pateikti skundą Sveikatos apsaugos ministerijai. Sveikatos apsaugos ministerijos už PASP atsakingas padalinys (prireikus pasitelkęs ir kitus Sveikatos apsaugos ministerijos struktūrinius padalinius pagal kompetenciją) išnagrinėja pareiškėjo skundą ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo Sveikatos apsaugos ministerijoje dienos sveikatos apsaugos ministro (ar jo įgalioto kito Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės tarnautojo) vardu priima šiuos sprendimus:

11.1. patenkinti skundą ir siūlyti Komitetui pakartotinai priimti sprendimą, įvertinus nurodytus trūkumus. Pakartotinį sprendimą Komitetas turi priimti per 30 kalendorinių dienų nuo Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimo pakartotinai nagrinėti Pareiškėjo skundą priėmimo dienos;

11.2. atmesti skundą.

12. Komiteto galutinio sprendimo pagrindu Sveikatos apsaugos ministerijos struktūrinis padalinys pagal kompetenciją parengia Sąrašo pakeitimo projektą.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Komitetas savo iniciatyva ar gavęs PASP paslaugas teikiančių asmenų informaciją, gali teikti argumentuotus siūlymus sveikatos apsaugos ministrui dėl PASP paslaugos išbraukimo iš Sąrašo. Komiteto sprendimas dėl paslaugos išbraukimo iš Sąrašo priimamas vadovaujantis Tvarkos aprašo II skyriumi.

14. Tvarkos aprašo 11 punkte nurodyto skundo nagrinėjime negali dalyvauti Sveikatos apsaugos ministerijos struktūrinio padalinio darbuotojas, kuris yra Komiteto narys.

 

___________________

 

Papildomosios ir alternatyviosios

sveikatos priežiūros sričių paslaugų

grupėms ir (ar) pogrupiams priskiriamų

konkrečių paslaugų sąrašo sudarymo

tvarkos aprašo

priedas

 

 

PASLAUGOS APRAŠYMO FORMA

 

1.

Paslaugos pavadinimas

 

2.

Paslaugos grupė (Pareiškėjo nuomone)

 

2.1.

Paslaugos pogrupis (Pareiškėjo nuomone)

 

3.

Paslaugos aprašymas: paskirtis (ligos prevencija, diagnostika, gydymas), veikimo principai, gavėjų tikslinė populiacija, galimų paslaugų alternatyvos, teikimo etapai, teikimo trukmė ir t. t.

 

Pateikiami prieinami šaltiniai (nuorodos) arba pateikiami (pridedami) įrodymai

 

 

 

 

 

4.

Paslaugos indikacijos

 

Pateikiami prieinami šaltiniai (nuorodos) arba pateikiami (pridedami) įrodymai

 

5.

Paslaugos kontraindikacijos

 

Pateikiami prieinami šaltiniai (nuorodos) arba pateikiami (pridedami) įrodymai

 

6.

Priemonės, reikalingos paslaugai atlikti

 

 

 

7.

Aplinkos reikalavimai paslaugai teikti

 

 

8.

Produktai, gyvūnai ir kiti organizmai, naudojami teikiant paslaugas

 

9.

Kvalifikaciniai reikalavimai specialistui ir (ar) komandai, teikiančiai paslaugą:

 

9.1.

bazinis išsilavinimas

 

9.2.

specializuoti mokymai

 

9.3.

darbo patirtis

 

10.

 

Teigiamas paslaugos poveikis sveikatai pagrįstas:

 

moksliniais medicinos duomenimis

Taip

Ne

 

Jei „Taip“, tai:

 

Aprašymas:

______________________

 

Pateikiami prieinami šaltiniai (nuorodos) arba pateikiami (pridedami) įrodymai*

biologinių, psichologinių ir (ar) socialinių priemonių teigiamu poveikiu sveikatai

Taip

Ne

 

Jei „Taip“, tai:

 

Aprašymas:

______________________

 

Pateikiami prieinami šaltiniai (nuorodos) arba pateikiami (pridedami) įrodymai*

mokslo empirinėmis žiniomis

Taip

Ne

 

Jei „Taip“, tai:

 

Aprašymas:

_______________________

 

Pateikiami prieinami šaltiniai (nuorodos) arba pateikiami (pridedami) įrodymai*

Teigiamas paslaugos poveikis įvertintas Lietuvos ar kitų šalių institucijų.

Taip

Ne

 

Jei nurodėte „Taip“:

1. Vertinimą atlikusios šalies institucijos (-ų) pavadinimas;

 

2. Ataskaitos pavadinimas, metai, viešai prieinamo šaltinio nuoroda:

 

3. Vertinta paslauga (aprašykite):

 

4. Vertinimo tipas (sisteminė apžvalga, įskaitant metaanalizę ar be jos); kaštų ir naudos ar kaštų ir efektyvumo vertinimas, kt.):

 

5. Su kuo buvo lyginta vertintoji paslauga:

 

6. Pagal kokius rodiklius buvo matuojamas paslaugos poveikis:

 

7. Vertinimo išvados:

 

Pateikiami prieinami šaltiniai (nuorodos) arba pateikiami (pridedami) įrodymai

 

 

 

11.

Paslaugos teikimas pagrįstas tarptautine taikoma praktika (Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės, EBPO šalyse)

 

12.

Kita papildoma informacija

 

13.

Kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, tel., el. p. )

 

 

 

 

 

Patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga.

Pateikiamą formą sudaro_......._ numeruotų lapų.

 

________________________                                                                        _______________

(Vardas, pavardė)                                                       (Parašas)

 

 

 

 

Pateikiama:

1. Mažiausiai trys publikacijos, kuriose aprašomas tyrimas, taikytas analizuojamai paslaugai įvertinti (įrašykite publikacijas, nurodydami autorių (-ius); pavadinimą; metus; publikacijos šaltinį ir (ar) nuorodą į jį). Kokybiškiausiais įrodymais yra laikomi sisteminių apžvalgų, parengtų remiantis atsitiktinių imčių kontroliuojamų klinikinių tyrimų (toliau – AIKT) rezultatais, duomenys arba pavienių AIKT duomenys.

2. Publikacijose aprašytų tyrimų metodikos ir vykdymo ypatybės, kurios galėjo daryti įtaką duomenų kokybei, vertinant analizuojamą paslaugą.

3. Pagal kokius rodiklius buvo matuojamas paslaugos poveikis atliekant publikacijose aprašytus tyrimus.

4. Remiantis publikacijose aprašytų tyrimų rezultatais, apibendrinta bei argumentuota nuomonė apie paslaugos poveikį.

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2885, 2020-12-11, paskelbta TAR 2020-12-11, i. k. 2020-26998

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. V-2199 "Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskiriamų konkrečių paslaugų sąrašo ir jo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo