Suvestinė redakcija nuo 2022-02-12

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-11-26, i. k. 2019-18793

 

Nauja redakcija nuo 2022-02-12:

Nr. ĮV-168, 2022-02-10, paskelbta TAR 2022-02-11, i. k. 2022-02504

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIVALOMŲ NURODYMŲ TAIKYMO INTERNETO PRIEIGOS PASLAUGŲ TEIKĖJAMS IR ATSISKAITYMŲ, MOKĖJIMŲ AR KITŲ FINANSINIŲ OPERACIJŲ UŽ NETEISĖTAI VIEŠAI PASKELBTĄ AUTORIŲ TEISIŲ SAUGOMĄ TURINĮ VIEŠO NAUDOJIMO KOMPIUTERIŲ TINKLAIS (INTERNETE)  PER LIETUVOS RESPUBLIKOJE VEIKIANČIAS MOKĖJIMO, KREDITO AR KITAS FINANSŲ ĮSTAIGAS RIBOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 25 d. Nr. ĮV-771

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 78 straipsnio 13 dalimi ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 734 „Dėl Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo įgyvendinimo“ 2.9 papunktį:   

Tvirtinu Privalomų nurodymų taikymo interneto prieigos paslaugų teikėjams ir atsiskaitymų, mokėjimų ar kitų finansinių operacijų už neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį viešo naudojimo kompiuterių tinklais (internete) per Lietuvos Respublikoje veikiančias mokėjimo, kredito ar kitas finansų įstaigas tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                         Mindaugas Kvietkauskas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2019 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-771

 

 

PRIVALOMŲ NURODYMŲ TAIKYMO INTERNETO PRIEIGOS PASLAUGŲ TEIKĖJAMS IR ATSISKAITYMŲ, MOKĖJIMO AR KITŲ FINANSINIŲ OPERACIJŲ UŽ NETEISĖTAI VIEŠAI PASKELBTĄ AUTORIŲ TEISIŲ SAUGOMĄ TURINĮ VIEŠO NAUDOJIMO KOMPIUTERIŲ TINKLAIS (INTERNETE) PER LIETUVOS RESPUBLIKOJE VEIKIANČIAS MOKĖJIMO, KREDITO AR KITAS FINANSŲ ĮSTAIGAS RIBOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. ĮV-168, 2022-02-10, paskelbta TAR 2022-02-11, i. k. 2022-02504

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Privalomų nurodymų taikymo interneto prieigos paslaugų teikėjams ir atsiskaitymų, mokėjimų ar kitų finansinių operacijų už neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį viešo naudojimo kompiuterių tinklais (internete) per Lietuvos Respublikoje veikiančias mokėjimo, kredito ar kitas finansų įstaigas ribojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato privalomų nurodymų taikymą interneto prieigos paslaugų teikėjams ir Lietuvos Respublikoje veikiančioms mokėjimo, kredito ar kitoms finansų įstaigoms (toliau – finansų įstaigos) teikiančioms paslaugas tretiesiems asmenims, kurie šiomis paslaugomis naudojasi vykdydami veiklą, kuria kūriniai, gretutinių teisių ar sui generis teisių objektai (toliau – autorių teisių saugomas turinys) neteisėtai viešai paskelbiami viešo naudojimo kompiuterių tinklais (internete), tvarką

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-168, 2022-02-10, paskelbta TAR 2022-02-11, i. k. 2022-02504

 

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme, Lietuvos Respublikos bankų įstatyme, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme  ir Lietuvos vardo vartojimo interneto domenų varduose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1272 „Dėl Lietuvos vardo vartojimo interneto domenų varduose taisyklių patvirtinimo“, apibrėžtas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-168, 2022-02-10, paskelbta TAR 2022-02-11, i. k. 2022-02504

 

3.  Interneto prieigos paslaugų teikėjams privalomus nurodymus panaikinti galimybę pasiekti neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį, blokuojant interneto domeno vardą, identifikuojantį interneto svetainę (toliau – privalomi nurodymai interneto prieigos paslaugų teikėjams) ir Lietuvos Respublikoje veikiančioms mokėjimo, kredito ar kitoms finansų įstaigoms teikiančioms paslaugas tretiesiems asmenims, kurie šiomis paslaugomis naudojasi vykdydami veiklą, kuria autorių teisių saugomas turinys neteisėtai viešai paskelbiamas viešo naudojimo kompiuterių tinklais (internete) (toliau – privalomi nurodymai finansų įstaigai), tol, kol nepašalinamas autorių teisių saugomo turinio pažeidimas turi teisę duoti Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – Komisija).

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-168, 2022-02-10, paskelbta TAR 2022-02-11, i. k. 2022-02504

 

II SKYRIUS

NETEISĖTAI VIEŠAI PASKELBTO AUTORIŲ TEISIŲ SAUGOMO TURINIO NUSTATYMAS IR APSKAITA

 

4. Komisija sprendimą dėl Aprašo 3 punkte nurodytų privalomų nurodymų interneto prieigos paslaugų teikėjams priima tik įvertinusi autorių teisių, gretutinių teisių ir sui generis teisių subjektų, jų įgaliotų asmenų ar kolektyvinio administravimo organizacijų prašymą taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams (toliau – prašymas), kurio formą bei turinio reikalavimus ir prašymų nagrinėjimo tvarką nustato Komisija. Sprendimą taikyti privalomus nurodymus finansų įstaigai Komisija gali priimti ir savo iniciatyva, jeigu atsiskaitymai, mokėjimai ar kitos finansinės operacijos už neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį vyksta interneto svetainėse, kurios įtrauktos į interneto svetainių, naudojamų neteisėtai viešai paskelbti autorių teisių saugomą turinį, sąrašą. Komisija sprendimą priima vadovaudamasi Visuomenės informavimo įstatymo 47 straipsnio 12–14 dalimis ir Įstatymo 78 straipsnio 2–12 dalimis. Komisijos sprendimas dėl privalomų nurodymų davimo interneto prieigos paslaugų teikėjams ir (ar) finansų įstaigai Įstatymo 78 straipsnio 8–10 dalyse numatyta tvarka turi būti sankcionuotas Vilniaus apygardos administracinio teismo.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-168, 2022-02-10, paskelbta TAR 2022-02-11, i. k. 2022-02504

 

5.  Komisijos sprendimuose dėl privalomų nurodymų davimo interneto prieigos paslaugų teikėjams įtvirtinamas dinaminis blokavimas – nurodoma blokuoti esamus ir būsimus interneto domeno vardus, identifikuojančius interneto svetaines, kurios naudojamos neteisėtai viešai paskelbti autorių teisių saugomą turinį, t. y. nurodymas apima interneto svetainių esamas ir būsimas kopijas (toliau – kopijos).

6.  Prie kopijos priskiriama interneto svetainė, kuri suteikia prieigą prie tos pačios veiklos, kaip ir pirminė interneto svetainė. Kopija turi atitikti ne mažiau kaip 2  požymius iš toliau nurodytų:

6.1. jos interneto domeno vardas yra tapatus arba beveik tapatus pirminei interneto svetainei (pridedamos arba pašalinamos kelios raidės, skaičiai, kiti ženklai, pasikeičia domeno galūnė ar pan.);

6.2. jos turinys yra tapatus arba beveik tapatus pirminei interneto svetainei (paskelbtas tapatus prašyme nurodytas autorių teisių saugomas turinys ar jo dalis, tapatūs kūriniai skelbiami panašiu metu ar pan.);

6.3. jos vizualinė išraiška yra tapati arba beveik tapati pirminei interneto svetainei (toks pats grafinis išdėstymas, tapatus prekių ir (arba) paslaugų ženklas ar pan.);

6.4. jos vartotojo sąsaja (angl. user interface) yra tapati arba beveik tapati pirminei interneto svetainei (tapačios meniu kategorijos / pasirinkimai ar pan.);

6.5. jos valdytojas arba administratorius yra tas pats kaip ir pirminės svetainės arba iš esamų duomenų galima daryti pagrįstą išvadą, kad jis yra tas pats (kopijoje pateikiama informacija arba nuoroda į pirminę interneto svetainę, socialinio tinklo (pavyzdžiui, Facebook) pirminės svetainės paskyroje pateikiama informacija apie kopiją ar pan.).

7.  Komisija sudaro interneto svetainių, naudojamų neteisėtai viešai paskelbti autorių teisių saugomą turinį, sąrašą (toliau – sąrašas). Interneto svetainė į sąrašą įtraukiama ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo Komisijos sprendimo dėl privalomų nurodymų interneto prieigos paslaugų teikėjams ir (ar) privalomų nurodymų finansų įstaigai davimo įsigaliojimo dienos. Sąraše nurodoma interneto svetainė, ją identifikuojantis (-ys) interneto domeno vardas (-ai), teismo, kuris sankcionavo Komisijos sprendimą dėl privalomų nurodymų interneto prieigos paslaugų teikėjams ir (ar) privalomų nurodymų finansų įstaigai davimo, pavadinimas, nutarties priėmimo data ir bylos numeris.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-168, 2022-02-10, paskelbta TAR 2022-02-11, i. k. 2022-02504

 

8.  Sąrašas viešai skelbiamas Komisijos interneto svetainėje www.rtk.lt. Komisija sudaro galimybę Komisijos interneto svetainėje skelbiamą sąrašą atsisiųsti elektroninėje rinkmenoje .txt formatu, vienoje eilutėje nurodant vieną interneto domeno vardą, identifikuojantį interneto svetainę.

9.  Komisija savo iniciatyva ir pagal gautus pranešimus vykdo nuolatinę stebėseną, ar nesikeičia interneto domeno vardai, identifikuojantys sąraše nurodytas interneto svetaines. Pasikeitimai Komisijos nedelsiant įtraukiami į sąrašą ir apie tai Komisija ne vėliau kaip per 1 darbo dieną elektroninio ryšio priemonėmis praneša interneto prieigos paslaugų teikėjams ir mokėjimo, kredito ir kitoms finansų įstaigoms.  Kopijų nurodymas sąraše neturi būti sankcionuojamas Vilniaus apygardos administracinio teismo.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-168, 2022-02-10, paskelbta TAR 2022-02-11, i. k. 2022-02504

 

10.  Į sąrašą įtraukta interneto svetainė išbraukiama, kai jos valdytojas arba administratorius pašalina autorių teisių saugomo turinio pažeidimą (kopijose pažeidimas taip pat turi būti pašalintas) ir apie tai pateikia informaciją Komisijai. Komisija, patikrinusi gautą informaciją ir nustačiusi, kad autorių teisių saugomo turinio pažeidimas pašalintas, interneto svetainę iš sąrašo išbraukia per 1 darbo dieną. Komisija gali nustatyti ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų laukimo terminą, per kurį interneto svetainė nėra išbraukiama iš sąrašo, jeigu Komisija turi pagrįstų duomenų, kad pažeidimo pašalinimas skirtas tik apeiti blokavimo sistemą, siekiant toliau vykdyti veiklą, kuria autorių teisių saugomas turinys neteisėtai viešai skelbiamas viešo naudojimo kompiuterių tinklais (internete).

 

III SKYRIUS

PRIVALOMŲ NURODYMŲ INTERNETO PRIEIGOS PASLAUGŲ TEIKĖJUI DAVIMAS

 

11.  Komisijos sprendimas dėl privalomų nurodymų davimo interneto prieigos paslaugų teikėjams elektroninėmis ryšio priemonėmis išsiunčiamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo įsigaliojimo dienos.

12.  Komisijos sprendime dėl privalomų nurodymų davimo turi būti nurodyta:

12.1.  interneto svetainė, naudojama neteisėtai viešai paskelbti autorių teisių saugomą turinį, ir ją identifikuojantis (-ys) interneto domeno vardas (-ai);

12.2.  informacija apie tai, kad aktualūs interneto domeno vardai, identifikuojantys interneto svetainę, nurodomi Komisijos interneto svetainėje skelbiamame sąraše;

12.3.  informacinio interneto tinklalapio, nurodyto Aprašo 16 punkte, adresas.

13.  Interneto prieigos paslaugų teikėjai, vykdydami privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams, galimybę pasiekti neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį privalo panaikinti ne vėliau kaip per 5 dienas nuo Komisijos sprendimo dėl privalomų nurodymų davimo gavimo dienos ar Aprašo 9 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos interneto domeno vardo, identifikuojančio interneto svetainę, blokavimo interneto prieigos paslaugų teikėjo srities vardų serveryje (angl. Domain Name System, DNS) būdu. Interneto prieigos paslaugų teikėjai papildomai gali naudoti ir kitus būdus, kuriais panaikinama galimybė pasiekti neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį.

14.  Privalomi nurodymai interneto prieigos paslaugų teikėjams interneto svetainės, naudojamos neteisėtai viešai paskelbti autorių teisių saugomą turinį, atžvilgiu netenka galios Aprašo 10 punkte nustatyta tvarka išbraukus tokią interneto svetainę iš sąrašo. Komisija ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo konkrečios interneto svetainės išbraukimo iš sąrašo apie tai elektroninio ryšio priemonėmis praneša interneto prieigos paslaugų teikėjams.

15.  Interneto prieigos paslaugų teikėjai privalo panaikinti pagal Aprašo 13 punktą pritaikytus apribojimus ne vėliau kaip per 5 dienas nuo Aprašo 14 punkte nurodytos informacijos gavimo iš Komisijos dienos.

16.  Interneto prieigos paslaugų teikėjai paslaugų gavėjus, kurie jungiasi prie interneto svetainių, prie kurių prieiga panaikinta, nukreipia į Komisijos sukurtą informacinį interneto tinklalapį.

 

IV SKYRIUS

PRIVALOMŲ NURODYMŲ MOKĖJIMO, KREDITO AR KITAI FINANSŲ ĮSTAIGAI NUTRAUKTI MOKĖJIMUS AR KITAS FINANSINES OPERACIJAS DAVIMAS

 

17.     Komisijos sprendimas dėl privalomų nurodymų finansų įstaigai davimo finansų įstaigai  elektroninėmis ryšio priemonėmis išsiunčiamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo įsigaliojimo dienos.

18. Finansų įstaiga privalo užtikrinti šio Aprašo 17 punkte nurodyto sprendimo vykdymą per 2 darbo dienas nuo jo kopijos gavimo dienos.

19.    Komisijos sprendime dėl privalomų nurodymų turi būti nurodyta:

19.1. interneto svetainė, naudojama neteisėtai viešai paskelbti autorių teisių saugomą turinį, ir ją identifikuojantis (-ys) interneto domeno vardas (-ai) ir (ar) IP adresas (-ai) bei esant žinomiems duomenims subjekto, kuris autorių teisių saugomą turinį neteisėtai viešai paskelbia viešo naudojimo kompiuterių tinklais (internete) pavadinimas, juridinio asmens kodas;

19.2. IBAN numeris; 

19.3. įpareigojimas nutraukti mokėjimus ar kitas finansines operacijas, susijusias su subjektu, kuris autorių teisių saugomą turinį neteisėtai viešai paskelbia viešo naudojimo kompiuterių tinklais (internete);

20. Privalomi nurodymai finansų įstaigai  netenka galios Aprašo 10 punkte nustatyta tvarka išbraukus tokią interneto svetainę iš sąrašo. Komisija apie tai elektroninio ryšio priemonėmis praneša finansų įstaigoms  ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo konkrečios interneto svetainės išbraukimo iš sąrašo.

21.  Finansų įstaigos privalo panaikinti pagal Aprašo 18 punktą pritaikytus apribojimus ne vėliau kaip per 5 dienas nuo Aprašo 20 punkte nurodytos informacijos gavimo iš Komisijos dienos.

22. Finansų įstaiga, nutraukusi mokėjimą ar kitą finansinę operaciją, lėšas grąžina mokėtojui.

Papildyta skyriumi:

Nr. ĮV-168, 2022-02-10, paskelbta TAR 2022-02-11, i. k. 2022-02504

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. ĮV-168, 2022-02-10, paskelbta TAR 2022-02-11, i. k. 2022-02504

 

23. Interneto prieigos paslaugų teikėjai ir finansų įstaigos, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-168, 2022-02-10, paskelbta TAR 2022-02-11, i. k. 2022-02504

 

___________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-168, 2022-02-10, paskelbta TAR 2022-02-11, i. k. 2022-02504

Dėl kultūros ministro 2019 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-771 „Dėl Privalomų nurodymų taikymo interneto prieigos paslaugų teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo