Suvestinė redakcija nuo 2020-09-12 iki 2020-10-21

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-06-12, i. k. 2019-09539

 

 

 

UŽIMTUMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DOKUMENTŲ, SUTEIKIANČIŲ TEISĘ DIRBTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE UŽSIENIEČIAMS, IŠDAVIMO, PRATĘSIMO IR PANAIKINIMO, PRAŠYMŲ IŠDUOTI TOKIUS DOKUMENTUS NETENKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 12 d. Nr. V-298

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 44 straipsnio 1 dalies 3 punkto 3 papunkčiu, 441 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 57 straipsnio 6 dalimi ir siekdama užtikrinti vieningą dokumentų, suteikiančių teisę dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo procedūrų organizavimą Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) klientų aptarnavimo departamentuose:

1. Tvirtinu pridedamą Dokumentų, suteikiančių teisę dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašą.

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. V-1001 „Dėl leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo ir sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams priėmimo“;

2.2. Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2016 m. gruodžio 15 d. įsakymą Nr. V-945 „Dėl įtraukimo į sąrašą Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, kriterijų nustatymo“;

2.3. Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2018 m. balandžio 11 d. įsakymą Nr. V-153 „Dėl leidimo dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo “.

3. Pavedu:

3.1. Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Užimtumo tarnybos interneto svetainėje;

3.2. įsakymo kontrolę vykdyti Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento direktoriui.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                        Ligita Valalytė

 

 

PATVIRTINTA

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

direktoriaus 2019 m. birželio 12 d. įsakymu

Nr. V-298

 

DOKUMENTŲ, SUTEIKIANČIŲ TEISĘ DIRBTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE UŽSIENIEČIAMS, IŠDAVIMO, PRATĘSIMO IR PANAIKINIMO, PRAŠYMŲ IŠDUOTI TOKIUS DOKUMENTUS NETENKINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Dokumentų, suteikiančių užsieniečiams teisę dirbti Lietuvos Respublikoje, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) direktoriaus tvirtinamo profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo pagal ekonominės veiklos rūšis sudarymo tvarką, Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikių nustatymo kriterijų įvertinimo tvarką, dokumentų, suteikiančių teisę dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, priėmimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarką bei darbdavių ir kompetentingų įstaigų informavimo apie priimtus sprendimus tvarką.

2.    Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įstatyme dėl užsieniečių teisinės padėties įstatyme, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme, Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A1-253 „Dėl  Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo“, Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. A1-587 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Sprendimų aprašas), Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos apraše, patvirtintame Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-163 „Dėl Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“,  kituose su teisės dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

3.    Kai šiame Apraše vartojama sąvoka „sprendimas“, ji apima visus Užimtumo tarnybos sprendimus, susijusius su dokumentų, suteikiančių teisę dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, išdavimu, pratęsimu ir panaikinimu, kai norma taikoma konkretiems sprendimams, vartojami tikslūs sprendimų pavadinimai; kai šiame Apraše vartojama sąvoka „prašymas“, ji apima visus Užimtumo tarnybai pateikiamus darbdavių prašymus dėl dokumentų, suteikiančių teisę dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, išdavimo ar jų galiojimo laiko pratęsimo, kai norma taikoma konkretiems prašymams, vartojami tikslūs darbdavio prašymų pavadinimai.

 

ii SKYRIUS

Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, Sąrašo pagal ekonominės veiklos rūšis sudarymas

 

4.    Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas pagal ekonominės veiklos rūšis sudaromas remiantis Užimtumo tarnybos atliekama darbo rinkos stebėsena, padėties darbo rinkoje vertinimu ir jos pokyčių prognoze.

5.    Profesijos, kurių darbuotojų trūksta, nustatomos remiantis šiais kriterijais:

5.1. registruota profesijos darbo jėgos paklausa pramonės, statybos ir žemės ūkio sektoriuose per metus viršija darbo pasiūlą ne mažiau kaip 2 kartus, paslaugų sektoriuje – ne mažiau kaip 5 kartus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-356, 2020-09-08, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19128

 

5.2. profesija įsidarbinimo galimybių barometre priskirta didelių įsidarbinimo galimybių profesijų grupei;

5.3 Neteko galios nuo 2020-09-12.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-455, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20323

Nr. V-356, 2020-09-08, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19128

 

51. Užimtumo tarnyba konsultuojasi su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Ekonomikos ir inovacijų ministerija) dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus taikymo sudarant  Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pateikiamas Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo pagal ekonominės veiklos rūšis projektas, atitinkantis Aprašo 5 punkte nustatytus kriterijus. Ekonomikos ir inovacijų ministerija per 7 darbo dienas nuo profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo pagal ekonominės veiklos rūšis projekto jai pateikimo dienos, pateikia Užimtumo tarnybai rekomendacijas dėl įtrauktų profesijų susiejimo su giminiškomis profesijomis pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių.

Papildyta punktu:

Nr. V-455, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20323

 

52. Užimtumo tarnyba, įvertinusi Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktas rekomendacijas, parengia galutinį profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo pagal ekonominės veiklos rūšis projektą, kuris prieš tvirtinimą 5 darbo dienas viešinamas patalpinant Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

Papildyta punktu:

Nr. V-455, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20323

 

53. Per viešinimo laikotarpį, darbdaviai, darbdavių asocijuotos struktūros, savivaldybės, užsienio investicijų plėtros agentūros turi teisę teikti  motyvuotą bei pagrįstą informaciją Užimtumo tarnybai apie prognozuojamą profesijos paklausos augimą, apie investicijas, bei naujų darbo vietų kūrimą per artimiausius metus (Aprašo 1 priedas). Užimtumo tarnyba, įvertinusi minėtų institucijų pateiktą motyvuotą bei pagrįstą informaciją, priima sprendimą dėl profesijos įtraukimo į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, jeigu profesija atitinka Aprašo 5 punkte nurodytus kriterijus.

Papildyta punktu:

Nr. V-455, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20323

Punkto pakeitimai:

Nr. V-356, 2020-09-08, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19128

 

6. Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas pagal ekonominės veiklos rūšis tvirtinamas kalendoriniams metams Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-356, 2020-09-08, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19128

 

61. Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas pagal ekonominės veiklos rūšis gali būti tikslinamas, jeigu viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ gautas siūlymas dėl sąrašo patikslinimo yra suderintas su Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir (arba) su Nacionaline regioninės plėtros taryba ir, jeigu įvertinus gautą informaciją, profesija atitinka Aprašo 5 punkte nurodytus kriterijus.

Papildyta punktu:

Nr. V-356, 2020-09-08, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19128

 

62. Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas pagal ekonominės veiklos rūšis gali būti tikslinamas tik vieną kartą per kalendorinius metus.

Papildyta punktu:

Nr. V-356, 2020-09-08, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19128

 

63.  Užimtumo tarnyba, vadovaudamasi Kvotos nustatymo kalendoriniams metams tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. A1-545 „Dėl kvotos nustatymo kalendoriams metams tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10.2 papunkčiu, teikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) siūlymą dėl kvotos dydžio patikslinimo, nustačius bent vieną iš šių darbo rinkos pokyčių kriterijų:

63.1. per pusę metų išnaudojama visa metinė kvota;

63.2. patikrinus iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos, skirtos elektroninių socialinio draudimo pranešimų ir kitų elektroninių prašymų teikimui, pateikiamus duomenis nustatoma, kad pagal trūkstamų profesijų sąrašą Lietuvoje išnaudota 70 proc. kvotos, o iki kalendorinių metų pabaigos liko 3 mėnesiai ir daugiau;

63.3. gaunama informacija apie prognozuojamą profesijos paklausos augimą per artimiausius metus arba naujų darbo vietų kūrimą iš viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ suderinta su Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir (arba) su Nacionaline regioninės plėtros taryba.

Papildyta punktu:

Nr. V-356, 2020-09-08, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19128

 

64. Siūlymas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl kvotos dydžio patikslinimo gali būti pateiktas tik vieną kartą per metus.

Papildyta punktu:

Nr. V-356, 2020-09-08, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19128

 

III SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIŲ NUSTATYMO KRITERIJŲ įvertinimas

 

7.    Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamento (toliau – KAD) sudėtyje esančiam skyriui (toliau – KAS) gavus prašymą išduoti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui (toliau – leidimas dirbti) arba priimti sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams (toliau – sprendimas dėl užsieniečio darbo atitikties) ir vertinant, ar:

7.1.      nėra Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybės narės ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio ar jo šeimos nario, taip pat užsieniečio, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įgijusio ilgalaikio gyventojo statusą ir ketinančio dirbti pagal darbo sutartį Lietuvos Respublikoje, Europos darbo mobilumo portale ir Užimtumo tarnybos interneto svetainėje patikrinama, ar nėra norinčių ir galinčių užimti darbdavio užregistruotą laisvą darbo vietą šiame papunktyje nurodytų asmenų;

7.2.      darbdavio užregistruotos laisvos darbo vietos skelbimo galiojimo trukmė netrumpesnė nei 5 darbo dienos nuo jos registracijos dienos, atliekami šie veiksmai:

7.2.1.   laisvos darbo vietos skelbime patikrinama jos galiojimo trukmė;

7.2.2.   nustačius, kad laisvos darbo vietos skelbimo galiojimo trukmė trumpesnė nei 5 darbo dienos, nepriimamas darbdavio prašymas išduoti leidimą dirbti arba formuojama išvada dėl prašymo priimti sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties netenkinimo;

7.3. Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje nėra registruota darbo ieškančių asmenų, kuriems darbas darbdavio užregistruotoje laisvoje darbo vietoje būtų tinkamas, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje, atliekami šie veiksmai:

7.3.1.        Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio KAD aptarnaujamose teritorijose patikrinama, ar yra registruotų ieškančių darbo asmenų, galinčių pretenduoti užimti darbdavio užregistruotą laisvą darbo vietą ir, tokius asmenis nustačius, imamasi bendrų su konkrečiu KAD ar jo sudėtyje esančiu KAS veiksmų, parenkant reikiamus darbuotojus darbdavio užregistruotai laisvai darbo vietai užimti ir organizuojant jų atrankas;

7.3.2.        atliekami Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašo 24 punkte nurodyti veiksmai;

7.3.3.        nustačius, kad yra tinkamų kandidatų darbdavio užregistruotai laisvai darbo vietai užimti, organizuojamas darbuotojų atrankos renginys, kuriame privalo dalyvauti ir KAS specialistas, arba sulaukiama darbdavio atsakymo, kai buvo išduotas pasiūlymas įsidarbinti arba pateiktas asmens gyvenimo aprašymas darbdaviui;

7.3.4.        neįvykus darbuotojų atrankos renginiui, kai renginyje dėl ne nuo Užimtumo tarnybos priklausančių aplinkybių nesudalyvavo darbdavys arba darbdavio įgaliotas atstovas, formuojama išvada dėl prašymo išduoti leidimą dirbti ar prašymo priimti sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties netenkinimo;

7.3.5.        darbuotojų atrankos renginio metu darbdavio atsirinktiems kandidatams sutikus dalyvauti tolimesnėje atrankoje bei užpildžius darbdavio atrankos anketas, tačiau iki renginio metu sutarto termino darbdaviui nesusisiekus su atrinktais kandidatais ir KAS nenurodžius objektyvių priežasčių dėl kandidato neatitikimo registruotai laisvai darbo vietai, formuojama išvada dėl prašymo išduoti leidimą dirbti ar prašymo priimti sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties netenkinimo;

7.3.6.        pildoma ataskaita apie darbuotojų atrankos renginį (Aprašo 1 priedas), kuri pridedama prie Aprašo 12 punkte nurodytų išvadų;

7.3.7.        gavus darbdavio atsakymą dėl atsisakymo įdarbinti tinkamus kandidatus į darbdavio registruotą laisvą darbo vietą be objektyvių priežasčių, formuojama išvada dėl prašymo išduoti leidimą dirbti ar prašymo priimti sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties netenkinimo.

8.    KAS gavus prašymą išduoti leidimą dirbti sezoninį darbą Lietuvos Respublikoje užsieniečiui (toliau – leidimas dirbti sezoninį darbą) ir vertinant, ar Lietuvos Respublikoje nėra tinkamo darbuotojo, kaip tai nurodyta Užimtumo įstatymo 30 straipsnio 3 dalyje, dirbti darbdavio nurodytą sezoninį darbą, atliekami šie veiksmai:

8.1. Atliekami Aprašo 7.3.1 – 7.3.3, 7.3.6 papunkčiuose nurodyti veiksmai;

8.2. esant Aprašo 7.3.4, 7.3.5 ir 7.3.7 papunkčiuose nurodytoms aplinkybėms, formuojama išvada dėl prašymo išduoti leidimą dirbti sezoninį darbą netenkinimo.

9.    KAS gavus prašymą priimti sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams (toliau – sprendimas dėl užsieniečio aukštos kvalifikacijos darbo atitikties) ir vertinant, ar:

9.1.    užsieniečio aukšta profesinė kvalifikacija sutampa su Užimtumo tarnyboje darbdavio užregistruotai laisvai darbo vietai užimti reikalinga aukšta profesine kvalifikacija, atliekami šie veiksmai:

9.1.1.        sutikrinami užsieniečio kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai su darbdavio užregistruotos laisvos darbo vietos aprašyme nurodyta laisvai darbo vietai užimti reikalinga aukšta profesine kvalifikacija;

9.1.2.        nustačius, kad užsieniečio kvalifikaciją patvirtinančiuose dokumentuose nurodyta kvalifikacija nesutampa su darbdavio užregistruotos laisvos darbo vietos aprašyme nurodyta laisvai darbo vietai užimti reikalinga aukšta profesine kvalifikacija, formuojama išvada dėl prašymo priimti sprendimą dėl užsieniečio aukštos kvalifikacijos darbo atitikties netenkinimo;

9.2. darbdavio užregistruota laisva darbo, už kurį mokamas mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU dydžio, vieta Užimtumo tarnybos administracijos padalinio veiklos teritorijoje buvo neužimta ne mažiau kaip 5 darbo dienas nuo jos registracijos dienos, atliekami šie veiksmai:

9.2.1.        patikrinamas Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU dydis ir šis dydis sulyginamas su darbdavio užregistruotos laisvos darbo vietos skelbime nurodytu darbo užmokesčio dydžiu;

9.2.2.        nustačius, kad darbdavio užregistruotos laisvos darbo vietos skelbime nurodytas darbo užmokesčio dydis yra mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU dydžio, formuojama išvada dėl prašymo priimti sprendimą dėl užsieniečio aukštos kvalifikacijos darbo atitikties netenkinimo;

9.3.      nėra Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybės narės piliečio bei jo šeimos nario arba trečiosios šalies piliečio, teisėtai gyvenančio Lietuvoje ir jau esančio Lietuvos darbo rinkos dalyviu pagal Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktus, taip pat užsieniečio, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įgijusio ilgalaikio gyventojo statusą ir pageidaujančio persikelti į Lietuvos Respubliką dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, Europos darbo mobilumo portale ir Užimtumo tarnybos interneto svetainėje patikrinama, ar nėra norinčių ir galinčių užimti darbdavio užregistruotą laisvą darbo vietą šiame papunktyje nurodytų asmenų;

9.4.           Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje nėra registruota ieškančių darbo asmenų, atitinkančių keliamus aukštos profesinės kvalifikacijos reikalavimus ir galinčių užimti darbdavio nurodytą laisvą darbo vietą, atliekami šie veiksmai:

9.4.1.        atliekami Aprašo 7.3.1 – 7.3.3, 7.3.6 papunkčiuose nurodyti veiksmai;

9.4.2.        esant Aprašo 7.3.4, 7.3.5 ir 7.3.7 papunkčiuose nurodytoms aplinkybėms, formuojama išvada dėl prašymo priimti sprendimą dėl užsieniečio aukštos kvalifikacijos darbo atitikties netenkinimo.

 

91. KAS gavus prašymą, nurodytą Aprašo 7, 8 ir 9 punktuose, išduoda darbdaviui dokumentų gavimo faktą patvirtinančią pažymą ir nagrinėja gautus prašymus laikantis dokumentų gavimo eiliškumo, atsižvelgiant į gauto dokumento registracijos numerį ir datą.

Papildyta punktu:

Nr. V-455, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20323

 

IV SKYrius

DOKUMENTŲ, SUTEIKIANČIŲ TEISĘ DIRBTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE UŽSIENIEČIAMS, PRIĖMIMAS, NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

10Darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį, kreipiasi į KAS, kurio aptarnaujamoje veiklos teritorijoje užregistravo laisvą darbo vietą pagal jos aprašyme nurodytą laisvos darbo vietos adresą.

11.  Ne trumpiau kaip 5 darbo dienas, išskyrus užsieniečių, atvykstančių dirbti sezoninius darbus, ir komandiruojamų užsieniečių atvejais, galiojant užregistruotos laisvos darbo vietos skelbimui, KAS ieško tinkamo darbuotojo darbdavio užregistruotos laisvos darbo vietos užpildymui, atlikdamas Aprašo III skyriuje aprašytus veiksmus.

12.     KAS priėmęs ir patikrinęs darbdavio prašymą ir kartu su juo pateiktus kitus Aprašo 2 punkte nurodytuose poįstatyminiuose teisės aktuose nurodytus dokumentus kartu su darbdavio informacija apie administracines nuobaudas (Aprašo 2 priedas) ir apie užsieniečio turimą kvalifikaciją ir darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją (Aprašo 3 priedas), priima šias išvadas:

12.1.  dėl leidimo dirbti išdavimo, pratęsimo arba dėl atsisakymo išduoti leidimą dirbti ar jį pratęsti (Aprašo 4 ir 5 priedai);

12.2.  dėl leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui, atsiųstam laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką (toliau – leidimas dirbti komandiruotam užsieniečiui) išdavimo arba dėl atsisakymo išduoti leidimą dirbti komandiruotam užsieniečiui (Aprašo 6 priedas);

12.3.  dėl leidimo dirbti sezoninį darbą išdavimo, pratęsimo arba dėl atsisakymo išduoti leidimą dirbti sezoninį darbą ar jį pratęsti (Aprašo 7 ir 8 priedai);

12.4.  dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties priėmimo arba dėl prašymo dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties priėmimo netenkinimo (Aprašo 9 priedas);

12.5.  dėl sprendimo dėl užsieniečio aukštos kvalifikacijos darbo atitikties priėmimo arba dėl prašymo dėl sprendimo dėl užsieniečio aukštos kvalifikacijos darbo atitikties priėmimo netenkinimo (Aprašo 10 priedas).

13.     Aprašo 12 punkte nurodytos išvados kartu su visais darbdavio pateiktais dokumentais perduodamos KAD, kurio sudėtyje yra KAS, priėmęs šias išvadas.

14.     KAD, gavęs Aprašo 13 punkte nurodytus dokumentus, atsižvelgdamas į vieną iš Aprašo 12.1 – 12.5 papunkčiuose nurodytų išvadų, priima šiuos sprendimus, įforminamus KAD direktoriaus įsakymu:

14.1.  dėl leidimo dirbti išdavimo, pratęsimo, atsisakymo išduoti, atsisakymo pratęsti leidimą dirbti (Aprašo 11 – 14 priedai);

14.2.  dėl leidimo dirbti komandiruotam užsieniečiui išdavimo ar atsisakymo išduoti leidimą dirbti komandiruotam užsieniečiui (Aprašo 15 ir 16 priedai);

14.3.  dėl leidimo dirbti sezoninį darbą išdavimo, pratęsimo, atsisakymo išduoti, atsisakymo pratęsti leidimą dirbti sezoninį darbą (Aprašo 17 – 20 priedai);

14.4.  dėl užsieniečio darbo atitikties arba dėl prašymo dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties priėmimo netenkinimo (Aprašo 21 ir 22 priedai);

14.5.  dėl užsieniečio aukštos kvalifikacijos darbo atitikties arba dėl prašymo dėl sprendimo dėl užsieniečio aukštos kvalifikacijos darbo atitikties priėmimo netenkinimo (Aprašo 23 ir 24 priedai).

15.     Priėmus sprendimą dėl leidimo dirbti išdavimo ar jo pratęsimo, dėl leidimo dirbti komandiruotam užsieniečiui išdavimo arba dėl leidimo dirbti sezoninį darbą išdavimo ar jo pratęsimo, Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje formuojamas leidimas dirbti, leidimas dirbti komandiruotam užsieniečiui arba leidimas dirbti sezoninį darbą (Aprašo 25 – 27 priedai).

16.     Leidimo dirbti ir leidimo dirbti sezoninį darbą originalus darbdaviai gali atsiimti KAS, kuriame pateikė dokumentus, arba KAD, kuris išdavė leidimą dirbti ar leidimą dirbti sezoninį darbą.

17.     Leidimo dirbti, leidimo dirbti sezoninį darbą, sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties priėmimo, sprendimo dėl užsieniečio aukštos kvalifikacijos darbo atitikties priėmimo panaikinimai įforminami KAD direktoriaus įsakymais:

17.1.  dėl leidimo dirbti panaikinimo (Aprašo 28 priedas);

17.2.  dėl leidimo dirbti sezoninį darbą panaikinimo (Aprašo 29 priedas);

17.3.  dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties panaikinimo (Aprašo 30 priedas);

17.4.  dėl sprendimo dėl užsieniečio aukštos kvalifikacijos darbo atitikties panaikinimo (Aprašo 31 priedas).

18.     KAD, gavęs darbdavio prašymą dėl leidimo dirbti, dėl leidimo dirbti komandiruotam užsieniečiui arba leidimo dirbti sezoninį darbą dublikato išdavimo, priima sprendimą dėl dublikato išdavimo, įforminamą KAD direktoriaus įsakymu (Aprašo 32 - 34 priedai).

 

V SKYRIUS

DARBDAVIŲ IR KOMPETENTINGŲ ĮSTAIGŲ INFORMAVIMAS APIE PRIIMTUS SPRENDIMUS

 

19.     Atsiradus Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose reglamentuotiems pagrindams sustabdyti darbdavio prašymo ir kartu su juo pateiktų dokumentų nagrinėjimo terminą, KAD apie tai elektroniniu paštu informuoja darbdavį, nurodydamas sprendimo sustabdyti prašymo ir kartu su juo pateiktų dokumentų nagrinėjimo terminą priėmimo teisinius pagrindus, priežastis ir tokio sprendimo apskundimo tvarką. 

20.     Jei darbdavys KAS ar KAD nenurodė elektroninio pašto adreso, Aprašo 19 punkte, 21.1 papunktyje nurodyta informacija darbdaviui išsiunčiama paštu.

21.     KAD, priėmęs vieną iš Aprašo 14 ir 17 punktuose nurodytų sprendimų, įkelia juos į Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą ir per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos elektroniniu paštu informuoja:

21.1.  darbdavį apie:

21.1.1.   priimtą ar panaikintą sprendimą dėl užsieniečio aukštos kvalifikacijos darbo atitikties ar dėl užsieniečio darbo atitikties, apie leidimo dirbti ar leidimo dirbti sezoninį darbą panaikinimą, apie darbdavio prašymo netenkinimą, išsiųsdamas kartu su lydraščiu nuskaityto įsakymo kopiją ar išrašą;

21.1.2.   leidimo dirbti ar leidimo dirbti sezoninį darbą išdavimą arba šių dokumentų dublikatų išdavimą arba leidimo dirbti ar leidimo dirbti sezoninį darbą galiojimo laiko pratęsimą, nurodydamas šių dokumentų atsiėmimo adresą, datą ir laiką;

21.2.  Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) apie priimtą ar panaikintą sprendimą, panaikinimo priežastis, apie darbdavio prašymo netenkinimą;

21.3.  Lietuvos Respublikos valstybinę darbo inspekciją prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija) apie užsieniečio tinkamą gyvenamąją patalpą leidimo dirbti sezoninį darbą galiojimo laikotarpiu ir apie priimtą sprendimą dėl leidimo dirbti išdavimo užsieniečiui, kuris yra užsienio valstybėje, kuri nėra Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybė narė, siunčiančiosios įmonės nuolatinis darbuotojas, šios įmonės atsiunčiamas laikinai dirbti į įmonę Lietuvos Respublikoje pagal tarp šių įmonių sudarytą sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo kaip specialistas pagal turimą profesinę kvalifikaciją, ir įmonę Lietuvos Respublikoje.

22.     KAD per 3 darbo dienas raštu arba elektroniniu paštu informuoja Migracijos departamentą, jei nustatoma, kad darbdavys nesilaikė Sprendimų aprašo 27, 29 punktuose nustatytų reikalavimų, ir apie gautą darbdavio pranešimą apie darbo sutarties nutraukimą.

23.     KAD, gavęs užsieniečio ar darbdavio informaciją apie užsieniečio pakeistą tinkamą gyvenamąją patalpą, jos adresą ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotos atitinkamos sutarties ar kito dokumento registracijos numerį bei datą, per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos elektroniniu paštu informuoja Valstybinės darbo inspekcijos teritorinį skyrių apie pakeistą užsieniečio tinkamą gyvenamąją patalpą.

24.     KAD ar KAS gavus darbdavio pranešimą apie užsieniečio, dėl kurio priimtas sprendimas dėl jo aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, darbo apmokėjimo sąlygų pakeitimus, kai nustatomas mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU dydžio darbo užmokestis, KAD per 3 darbo dienas apie tai informuoja Migracijos departamentą.

25.     Darbdaviai ir kompetentingos įstaigos informuojamos Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje suformuotais raštais pagal šioje informacinėje sistemoje esančias raštų formas.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26.  KAD ir KAS organizuoja renginius darbdaviams dėl užsieniečių įdarbinimo tvarkos ir procedūrų.

27.     Dokumentų, suteikiančių užsieniečiams teisę dirbti Lietuvos Respublikoje, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo procedūrose dalyvaujantys KAD ir KAS darbuotojai privalo užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 5 ir 6 straipsnių bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas.

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Priedas Nr. 1-1 Atranka (pagal V-455)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-455, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20323

 

Priedas Nr. 1 Informacija (pagal V-356)

Papildyta priedu:

Nr. V-455, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20323

Priedo pakeitimai:

Nr. V-356, 2020-09-08, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19128

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-455, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20323

Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-298 „Dėl Dokumentų, suteikiančių teisę dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-356, 2020-09-08, paskelbta TAR 2020-09-11, i. k. 2020-19128

Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-298 „Dėl Dokumentų, suteikiančių teisę dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo