Suvestinė redakcija nuo 2021-03-05

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19886

 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ARCHYVARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL OFICIALIŲJŲ ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ SPECIFIKACIJŲ TAIKYMO

 

2019 m. gruodžio 10 d. Nr. VE-67

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 6 punktu ir atsižvelgdama į Elektroninių dokumentų specifikacijų reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. VE(1.3)-41 „Dėl Elektroninių dokumentų specifikacijų reikalavimų aprašo patvirtinimo“, nuostatas: 

1. N u s t a t a u, kad:

1.1. Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, valstybės įgaliotų asmenų (toliau – įstaigos) rašytiniai elektroninės formos dokumentai rengiami taip, kad atitiktų Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V1.0, patvirtintą Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 „Dėl Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0 patvirtinimo“ (toliau – specifikacija ADOC-V1.0).

1.2. Nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ar fizinių asmenų įstaigoms teikiami rašytiniai elektroninės formos dokumentai, kurių rengimą nustato teisės norminiai aktai, rengiami taip, kad atitiktų specifikaciją ADOC-V1.0.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VE-13, 2021-03-04, paskelbta TAR 2021-03-04, i. k. 2021-04535

 

1.3. Įstaigų trumpai ar ilgai saugomi rašytiniai elektroninės formos dokumentai gali būti sudaromi ne pagal specifikaciją ADOC-V1.0 ir pasirašomi elektroniniu parašu. Tokie dokumentai perduodami Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 49 punkto nustatyta tvarka.

1.4. Elektroniniu parašu pasirašyto kompiuterio skaitomo elektroninio dokumento specifikacija MDOC-V1.0, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2010 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-42 „Dėl Elektroniniu parašu pasirašyto kompiuterio skaitomo elektroninio dokumento specifikacijos MDOC-V1.0 patvirtinimo“, taikoma ir ją atitinkantys oficialieji elektroniniai dokumentai rengiami įstaigų nustatyta tvarka.

1.5. Oficialiųjų elektroninių dokumentų specifikacijos, suderintos su Lietuvos vyriausiuoju archyvaru, taikomos ir jas atitinkantys oficialieji elektroniniai dokumentai rengiami šias specifikacijas patvirtinusių įstaigų nustatyta tvarka.

1.6. Rašytiniai elektroninės formos dokumentai, parengti laikantis šio įsakymo 1.1–1.5 papunkčiuose nustatytos tvarkos, yra oficialieji elektroniniai dokumentai, kurie suprantami taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 2 straipsnio 16 dalyje.

1.7. Įstaigos turi priimti oficialiuosius elektroninius dokumentus, parengtus pagal specifikaciją ADOC-V1.0.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2017 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. VE-10 „Dėl oficialiųjų elektroninių dokumentų specifikacijų“.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Lietuvos vyriausioji archyvarė                                                            Kristina Ramonienė

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Įsakymas

Nr. VE-13, 2021-03-04, paskelbta TAR 2021-03-04, i. k. 2021-04535

Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. VE-67 „Dėl oficialiųjų elektroninių dokumentų specifikacijų taikymo“ pakeitimo