Suvestinė redakcija nuo 2017-07-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2008-04-30, i. k. 2008-00432

 

 

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ

 

2008 m. balandžio 30 d. Nr. TS-90

Birštonas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) 7 straipsnio 20 punktu ir 17 straipsnio 21 punktu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) 12 ir 13 straipsniais, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) 25 ir 30 straipsniais bei Birštono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Birštono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. TS-27 1 punktu, Birštono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

2. Neteko galios nuo 2017-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. TS-18, 2017-01-27, paskelbta TAR 2017-01-31, i. k. 2017-01778

 

3. Neteko galios nuo 2017-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. TS-18, 2017-01-27, paskelbta TAR 2017-01-31, i. k. 2017-01778

 

4. Pripažinti netekusiu galios Birštono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 28 d. sprendimą Nr. TS-219 „Dėl atliekų surinkimo ir išvežimo tarifų nustatymo“.

5. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2008 m. liepos 1 d.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                    Nijolė Dirginčienė

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2017-07-01

Priedo naikinimas:

Nr. TS-18, 2017-01-27, paskelbta TAR 2017-01-31, i. k. 2017-01778

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Birštono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-55, 2011-03-25, paskelbta TAR 2011-03-25, i. k. 2011-00388

Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-90 patvirtintų Birštono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo

 

2.

Birštono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-158, 2014-11-07, paskelbta TAR 2014-11-13, i. k. 2014-16753

Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-90 patvirtintų Birštono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo

 

3.

Birštono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-36, 2017-03-24, paskelbta TAR 2017-03-28, i. k. 2017-04983

Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-90 patvirtintų Birštono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų priedo papildymo

 

4.

Birštono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-18, 2017-01-27, paskelbta TAR 2017-01-31, i. k. 2017-01778

Dėl Birštono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo