Suvestinė redakcija nuo 2016-03-22 iki 2016-12-28

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2009-10-08, i. k. 2009-01156

 

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS TVIRTINIMO

 

2009 m. spalio 8 d. Nr. T-207

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 15 straipsnio 1, 3, 5, 6 dalimis, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymu (Žin., 2006, Nr. 102-3938), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti naujos redakcijos Alytaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 8 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktą.

3. Pavesti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui paskirti Etikos komisijos atsakingąjį sekretorių.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Česlovas Daugėla


PATVIRTINTA

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2009 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. T-207 (Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2016 m. kovo 3 d.

sprendimo Nr. T-43 redakcija)

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja  Alytaus miesto savivaldybės Etikos komisijos (toliau – Komisija) tikslus, funkcijas, darbo organizavimo ir sprendimų priėmimo tvarką, teises ir pareigas bei kitus su komisijos veikla susijusius klausimus.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos ( toliau tekste –Taryba)  veiklos reglamentu,  Tarybos sprendimais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais politikų elgesį, rūpinasi, kad būtų tiksliai laikomasi šių teisės aktų.

3. Komisija  savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais, remiasi Lietuvos žmonių visuotinai priimtomis moralės, etikos ir prigimtinės teisės nuostatomis.

4. Komisija, atlikdama savo funkcijas ir priimdama sprendimus pagal suteiktą kompetenciją, yra nepriklausoma. Valstybės politikams, pareigūnams, politinėms partijoms, asociacijoms, kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims draudžiama daryti įtaką dėl sprendimų priėmimo procedūrų ir turinio.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS

 

5. Taryba  savo įgaliojimų laikui sudaro Etikos komisiją.

6. Komisiją sudaro Komisijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir nariai.    

7. Komisija sudaroma Tarybos reglamente nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

8. Komisijos tikslas - remiantis etinėmis nuostatomis ir teisės aktų reikalavimais, padėti valstybės politikams ugdyti demokratiškumą, politinę kultūrą, derinti įvairius požiūrius ir įsitikinimus, siekti santarvės, humaniškų tarpusavio santykių; skatinti Alytaus miesto savivaldybės mero, mero pavaduotojų, Tarybos narių (toliau – valstybės politikai) atsakomybę už savo veiklą ir atskaitomybę visuomenei, nagrinėjant klausimus, susijusius su valstybės politikų elgesio viešajame gyvenime principų ir reikalavimų laikymusi, užtikrinant valstybės politikų elgesio kontrolę ir atsakomybę už Valstybės politikų elgesio kodekso ir kitų valstybės politikų veiklą reglamentuojančių teisės aktų  bei Tarybos veiklos reglamento pažeidimus.

9. Komisijos uždaviniai ir funkcijos:

9.1. Prižiūrėti, kaip Tarybos nariai laikosi LR vietos savivaldos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, Tarybos veiklos reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių Tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimų.

9.2. Tirti ir priimti sprendimus dėl savivaldybės tarybos narių veiklos atitikties Vietos savivaldos įstatymo. Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje taryboje įstatymo, savivaldybės tarybos veiklos reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių savivaldybės tarybos narių veiklą ir elgesį, nuostatoms.

9.3. Nagrinėti savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų siūlymus ir pastabas dėl savivaldybės narių veiklos skaidrumo.

9.4. Analizuoti politikų nedalyvavimo Tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose, taip pat LR vietos savivaldos įstatymo nustatytų pareigų nevykdymo priežastis.

9.5. Teikti Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlymą dėl Tarybos nario įgaliojimų nutraukimo, jei šis politikas yra praleidęs iš eilės tris Tarybos posėdžius be pateisinamos priežasties.  

9.6. Tarybos narių, mero, savo iniciatyva teikti Tarybos nariams rekomendacijas dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo.

9.7. Sekti visuomenės informavimo priemonių skelbiamą informaciją apie valstybės politikų elgesį ir, jei yra pagrįstų duomenų, kad valstybės politikas padarė pažeidimą, Nuostatuose nustatyta tvarka, svarstyti klausimą dėl tyrimo pradėjimo.

9.8. Turimos informacijos pagrindu rengti ir įgyvendinti tarnybinės etikos ir elgesio normų pažeidimų prevencijos priemones, atlikti kitas teisės aktuose  Komisijai nustatytas funkcijas.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR JOS STATUSAS

 

10. Pagrindinė Komisijos veiklos forma yra posėdis.

11. Komisija rengia posėdžius ne rečiau, kaip kartą per mėnesį. Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos narių.

12. Komisijos posėdžius šaukia, jų datą, laiką nustato ir darbotvarkę sudaro Komisijos pirmininkas (jo nesant – pavaduotojas).

13. Komisijos posėdžiams pirmininkauja Komisijos pirmininkas, o jei jo nėra – Komisijos pirmininko pavaduotojas.

14. Komisijos pirmininkas (jo nesant – pavaduotojas):

14.1. Sudaro posėdžio darbotvarkę. Ji tvirtinama posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma.

14.2. Pasirašo Komisijos protokolus ir sprendimus.

14.3. Atstovauja Komisijai.

14.4. Skiria Komisijos narį medžiagos surinkimui ir siūlymų parengimui pagal gautą informaciją apie politiko elgesio atitiktį Kodekso ir kitų teisės aktų normų reikalavimams.

14.5. Kreipiasi į Alytaus miesto savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų institucijų ir įstaigų vadovus dėl reikiamų dokumentų ir medžiagos, susijusios su vertinamu politiko elgesiu, pateikimo.

14.6. Komisijos nariui be pateisinamos priežasties (pateisinamomis laikomos -  liga, komandiruotė, atostogos ir kitos svarbios priežastys) nedalyvavus daugiau kaip trijuose Komisijos posėdžiuose iš eilės, Komisijos pirmininkas turi teisę siūlyti Tarybai jį pakeisti kitu Tarybos nariu ar atšaukti bendruomenių deleguotą Komisijos narį.

14.7. Daro pranešimus Tarybos posėdžiuose Komisijos kompetencijos klausimais.

14.8. Komisijos pirmininko pavaduotojas atlieka Komisijos pirmininko pareigas, kai šis negali jų atlikti dėl laikino nedarbingumo, atostogų, išvykimo į tarnybinę komandiruotę ar kitų svarbių priežasčių.

15. Komisijos narys:

15.1. Dalyvauja Komisijos posėdžiuose. Jei Komisijos narys negali atvykti į posėdį, apie tai turi iš anksto pranešti Komisijos pirmininkui, o jam nesant – pavaduotojui, nurodydamas nedalyvavimo priežastį.

15.2. Komisijos narys, dėl svarbių priežasčių negalintis dalyvauti Komisijos posėdyje, gali  svarstomais klausimais raštu pateikti savo nuomonę, kuri turi būti paskelbta Komisijos posėdyje ir įrašyta į protokolą, tačiau ji neįskaitoma į balsavimo rezultatus. 

15.3. Komisijos pirmininko pavedimu renka medžiagą ir rengia siūlymus Komisijos posėdžiui.

15.4. Laiko paslaptyje žinias ar duomenis, kuriuos sužinojo vykdydamas tyrimą, jeigu tokie duomenys ar žinios sudaro valstybės, komercinę, banko, tarnybos arba kitą įstatymų saugomą paslaptį.

15.5. Negali naudoti 17.4 punkte nurodytų duomenų ar žinių asmeninei ar kitų asmenų naudai.

15.6. Komisijai nebaigus tyrimo, niekam neteikia informacijos apie vykdomo tyrimo aplinkybes, su tyrimu susijusius asmenis, turimą medžiagą, duomenis.

16. Pranešimui Komisijos posėdyje svarstomu klausimu paprastai skiriama 5 minutės, pasisakymui  3 minutės. Kalbėti dėl to paties klausimo Komisijos narys gali ne daugiau kaip 2 kartus. Antrajam pasisakymui skiriamos 2 minutės. Pranešėjo baigiamajai kalbai skiriamos 3 minutės. Komisijos pirmininkas gali leisti kalbėti ir kitiems posėdžio dalyviams; vienam kalbėtojui skiriama ne daugiau kaip 3 minutės.

17. Komisijos nariai sprendimą svarstomu klausimu priima atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. Kiekvienas Komisijos narys turi po vieną balsą. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.

18. Komisijos pirmininkas ar narys privalo nusišalinti svarstomu klausimu, jeigu jis yra susijęs su įtariamu valstybės politiku giminystės, darbo arba neturtiniais ar turtiniais santykiais, taip pat jeigu galimas viešųjų ir privačių interesų konfliktas. Paaiškėjus tokioms aplinkybėms, jis privalo nusišalinti ir informuoti posėdžio komisijos narius. Nusišalinimo faktas, nurodant nusišalinusio komisijos nario vardą ir pavardę, užfiksuojamas posėdžio protokole.

19. Jei dėl Komisijos posėdžio metu priimto sprendimo Komisijos narys (nariai) pareiškia atskirą nuomonę, ji įrašoma į protokolą.    

20. Komisijos atsakingasis sekretorius:

20.1. Rašo Komisijos posėdžių protokolus ir juos pasirašo kartu su pirmininkavusiu  posėdžiui  pirmininku, pavaduotoju ar kitu įgaliotu asmeniu ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po posėdžio.

20.2. Per 5 darbo dienas po posėdžio el.paštu pateikia protokolo projektą susipažinti visiems komisijos nariams.

20.3. Veda raštvedybą ir saugo Komisijos posėdžių dokumentus bei garsinius įrašus.

20.4. Pateikia Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai informaciją apie Komisijos priimtus sprendimus bei informuoja apie pasikeitusią Komisijos sudėtį ir Nuostatus.

20.5. Iki kiekvienų metų vasario 1 dienos parengia Komisijos veiklos praėjusių metų ataskaitos projektą.

20.6. Komisijos pirmininko pavedimu Komisijos atsakingasis sekretorius:

20.6.1. Informuoja Komisijos narius ir kviestinius asmenis apie numatomus posėdžius, pateikiant informaciją apie posėdžio laiką, vietą ir darbotvarkę.

20.6.2. Teikia Komisijos nariams reikiamą papildomą medžiagą posėdžiams.

20.6.3. Teikia tretiesiems asmenims informaciją apie Komisijos priimtus sprendimus.

20.6.4. Pasirūpina patalpomis ir reikiamomis priemonėmis komisijos posėdžiams organizuoti.

21. Komisijos atsakingajam sekretoriui dėl svarbių priežasčių negalint dalyvauti Komisijos posėdyje, savivaldybės administracijos direktorius laikinai jo funkcijoms vykdyti paskiria kitą valstybės tarnautoją.

22. Komisijos pirmininko, jo pavaduotojo, nario įgaliojimai baigiasi:

22.1. Pasibaigus politiko kadencijos laikui.

22.2. Tarybos sprendimu atšaukus jį iš Komisijos.

 

V SKYRIUS

ETIKOS PAŽEIDIMŲ TYRIMAS

 

23. Valstybės politiko elgesio tyrimas gali būti pradėtas, kai yra bent vienas iš Valstybės politikų elgesio kodekse įvardintų elgesio tyrimo komisijoje pradėjimo pagrindų: pagrindų:

23.1. Fizinio ar juridinio asmens skundui, kreipimuisi ar pranešimui apie galimą Kodekso ir kitų teisės aktų reikalavimų pažeidimą.

23.2. Pasirodžius visuomenės informavimo priemonėse pagrįstai informacijai, kurioje yra duomenų apie galimą politiko Kodekso ir kitų teisės aktų normų reikalavimų pažeidimą.

23.3. Pagal Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pavedimą.

24. Atsiradus pagrindui valstybės politiko elgesį tirti Komisijoje, atsakingasis sekretorius privalo nedelsiant pranešti Komisijos pirmininkui, o jam nesant dėl svarbių priežasčių (komandiruotės, ligos ar atostogų metu) – pirmininko pavaduotojui.  Atitinkamai Komisijos pirmininkui ar pirmininko pavaduotojui nustačius šaukiamo Komisijos posėdžio datą, informuoti apie šaukiamą posėdį visus Komisijos narius ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki Komisijos posėdžio. Tais atvejais, kai Komisijos posėdžiuose kviečiami dalyvauti svarstomi valstybės politikai, apie šaukiamą posėdį Komisijos nariai informuojami ne vėliau, kaip prieš 5 darbo dienas iki posėdžio pradžios.

25. Valstybės politiko elgesio tyrimas pradedamas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Kodekse nurodyto pagrindo atsiradimo. Komisija tiria galimus pažeidimus, jeigu nuo jų padarymo praėjo ne daugiau kaip 1 metai (pagal Valstybės politikų elgesio kodeksą) ir  3 metai (pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą).

26. Anoniminiai skundai paprastai nenagrinėjami, tačiau išskirtiniais atvejais, kai yra pateikti labai konkretūs duomenys apie galimą pažeidimą, gali būti nagrinėjami. Anoniminiais skundais laikomi tokie skundai, kuriuose skundėjas nenurodo savo vardo, pavardės, gyvenamosios vietos, kontaktinių duomenų ir nepasirašo nei ranka, nei elektroniniu parašu.

27. Komisija, gavusi informaciją apie galimai padarytą politiko pažeidimą, priima šiuos sprendimus:

27.1. Pradėti tyrimą, jeigu pateikta pakankamai ir konkrečių duomenų.

27.2. Nepradėti tyrimo, kai nepateikti konkretūs faktai ir nėra pakankamai duomenų.

28. Tyrimas atliekamas, pasinaudojant šiomis teisėmis:

28.1. Apklausti politiką, kurio elgesys tiriamas, ir kitus asmenis, susijusius su politiko tiriamu  elgesiu ar politine veikla.

28.2. Apklausti skundo autorių dėl jo žinomos informacijos apie politiko galimai padarytą Kodekse ir kituose teisės aktuose nustatytų principų ir nuostatų pažeidimą.

28.3. Teisės  aktų nustatyta tvarka susipažinti su  reikiamais dokumentais  ir  gauti  jų nuorašus (kopijas) bei kitą tyrimui reikalingą informaciją.

28.4. Prireikus išvykti į įvykio vietą.

28.5. Pasitelkti specialistų.

29. Komisijos atliekamas tyrimas turi būti baigtas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tyrimo pradžios. Į šį terminą neįskaičiuojamas politiko laikinojo nedarbingumo, atostogų laikas ir laikas, kai politikas yra išvykęs į tarnybinę komandiruotę. Prireikus Komisija gali, bet ne ilgiau kaip dvejiems mėnesiams, pratęsti šioje straipsnio dalyje nustatytą tyrimo terminą.

30. Komisijos atsakingasis sekretorius per 3 dienas nuo tyrimo pradžios surašo laisvos formos pranešimą, kuriuo informuoja valstybės politiką apie pradėtą jo elgesio tyrimą, jo teises, pateikia turimus duomenis apie padarytą pažeidimą ir prašo valstybės politiko iki šiame pranešime nurodytos datos pateikti rašytinį paaiškinimą. Komisijos atsakingasis sekretorius šį pranešimą valstybės politikui įteikia asmeniškai arba išsiunčia paštu.

31. Apie Komisijos posėdžio vietą ir laiką ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki posėdžio pradžios turi būti raštu pranešta apskųstajam valstybės politikui. Jo neatvykimas į Komisijos posėdį ar paaiškinimo nepateikimas nekliudo Komisijai priimti sprendimą.

32. Komisijos narys posėdžio metu, prieš pradedant klausimo svarstymą, informuoja Komisiją ir nusišalina, jeigu jis yra susijęs su svarstomu  valstybės politiku giminystės,  darbo arba neturtiniais ar turtiniais santykiais. Nusišalinimo faktas užfiksuojamas posėdžio protokole. Jeigu komisija nepriima nusišalinimo, protokole turi būti įrašytas nusišalinimo nepriėmimo motyvas          ( pvz., nelieka kvorumo ir pan.).

33. Valstybės politiko elgesio tyrimą atlikusi Komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tyrimo pabaigos savo posėdyje vertina tyrimo metu surinktus duomenis ir priima tokius Kodekse numatytus sprendimus:

33.1. Konstatuoti, kad valstybės politikas nepažeidė Kodekse  ar institucijos, kurioje jis eina pareigas, veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų Valstybės politikų elgesio kodekse principų ar reikalavimų.

33.2. Konstatuoti, kad valstybės politikas pažeidė Kodekse  ar institucijos, kurioje jis eina pareigas, veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytus Valstybės politikų elgesio kodekse principus ar reikalavimus.

33.3. Rekomenduoti valstybės politikui suderinti savo elgesį ar veiklą su Valstybės politikų elgesio kodekse ar institucijos, kurioje valstybės politikas eina pareigas, veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytais Valstybės politikų elgesio kodekse principais ar reikalavimais.

33.4. Rekomenduoti viešai atsiprašyti.

33.5. Įtarus esant nusikalstamos veikos požymių, perduoti medžiagą ikiteisminio tyrimo įstaigoms ar prokuratūrai.

33.6. Nutraukti tyrimą, kai nėra pakankamai duomenų galimam pažeidimui įrodyti.

34. Komisijos priimti sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.

35. Sprendimai dėl valstybės politikų nedalyvavimo Tarybos, Tarybos kolegijos, komitetų ar komisijų posėdžiuose priimami vadovaujantis Tarybos veiklos reglamentu.

36. Komisijos sprendimas turi būti išdėstomas taip:

36.1. Įžanginėje sprendimo dalyje nurodoma: sprendimo priėmimo data ir vieta; komisijos pavadinimas; posėdyje dalyvaujantys asmenys; komisijos sekretorius; asmens, kurio veikla tiriama, vardas, pavardė ir pareigos; tiriami asmens veiksmai.

36.2. Aprašomojoje-motyvuojamojoje sprendimo dalyje nurodoma: komisijos nustatytos faktinės aplinkybės; asmens, kurio veikla tiriama, paaiškinimai; įrodymai, kuriais grindžiamos komisijos išvados; argumentai, dėl kurių atmetami tam tikri teiginiai; nuorodos į konkrečias teisines normas, kurios buvo taikomos tiriant.

36.3. Rezoliucinėje sprendimo dalyje nurodoma: komisijos išvada dėl svarstomo asmens veiksmų ir teisės aktas, kuriuo vadovaujantis priimtas sprendimas.

37. Pakartotiniai skundai apie galimą valstybės politiko padarytą pažeidimą nenagrinėjami, išskyrus atvejus, kai gautame skunde yra nurodomos naujos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos atlikto tyrimo metu, ir dėl to Komisijos priimtas sprendimas yra galimai neteisingas. Dėl pakartotinio tyrimo būtinumo sprendžia Komisija ne vėliau kaip per 10 dienų nuo tokio skundo gavimo. Komisijai nusprendus pradėti pakartotinį tyrimą, jis atliekamas pagal šiuose Nuostatuose nustatytas procedūras.

38. Komisija gali nutraukti tyrimą, jeigu iki tyrimo pabaigos valstybės politikas savo elgesį ar veiklą pripažino neetiškais, nesuderinamais su savo pareigomis ar institucija, kurioje jis eina pareigas, ir dėl to viešai atsiprašė.

39. Atlikdama tyrimą, Komisija (taip pat ir atsakingasis sekretorius, kiti aptarnaujantys darbuotojai ir pasitelkti specialistai) privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais teisės aktais.

40. Atlikdami tyrimą, Komisijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, nariai, komisijos atsakingasis sekretorius ar kiti komisiją aptarnaujantys asmenys ir jos pasitelkti specialistai netrikdo valstybės institucijų, kitų įmonių, įstaigų ar organizacijų darbo ir privalo susilaikyti nuo preliminarių vertinimų bei išvadų, kol nebaigtas tyrimas ir nėra Komisijos išvados. Šie asmenys  privalo laikytis 17.4., 17.5. ir 17.6. punktuose  nustatytų pareigų. Už jų pažeidimą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

41. Apie Komisijos atliktą tyrimą ir priimtą sprendimą pranešama asmeniui, pateikusiam skundą Komisijai, valstybės politikui, dėl kurio yra priimtas sprendimas ir Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.

42. Komisijos priimti sprendimai yra vieši ir turi būti skelbiami institucijos, kurioje politikas eina pareigas, interneto svetainėje www.alytus.lt.

 

VI SKYRIUS

VALSTYBĖS POLITIKO, KURIO ELGESYS TIRIAMAS, TEISĖS

 

43. Valstybės politikas, kurio elgesys tiriamas, turi teisę:

43.1. Teikti Komisijai paaiškinimus, prašymus ir įrodymus.

43.2. Baigus tyrimą susipažinti su tyrimo metu surinkta medžiaga.

43.3. Dalyvauti Komisijos posėdžiuose.

44. Valstybės politikas, teikiantis Komisijai paaiškinimus, negali būti verčiamas teikti paaiškinimus prieš save, savo šeimos narius ar artimuosius giminaičius.

 

VII SKYRIUS

KOMISIJOS ATSKAITOMYBĖ IR KOMISIJOS NARIŲ ATSAKOMYBĖ

 

45. Komisija yra atskaitinga Tarybai. Komisija informuoja Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją apie priimtus sprendimus.

46. Komisijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, nariai atsako už tinkamą šiuose nuostatuose priskirtų funkcijų vykdymą, o už nustatytų pareigų pažeidimą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

47. Po kiekvieno Komisijos posėdžio gali būti rengiamas pranešimas žiniasklaidai. Pranešimą raštu arba žodžiu pateikia tik Komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas Komisijos narys ir tik tokį, kokį įgaliojo pateikti Komisija.

48. Informaciją apie Komisijos sprendimus žiniasklaidai korektiškai, dalykiškai ir santūriai teikia Komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas Komisijos narys. Komisijos nariai, posėdyje pareiškę atskirąją nuomonę dėl tyrimo išvadų, turi teisę pateikti apie tai informaciją tik savo vardu.

49. Su Nuostatais etikos komisijos pirmininkas, nariai ir atsakingasis sekretorius supažindinami pasirašytinai.

50. Nuostatai tvirtinami Tarybos sprendimu.

 

_______________________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Alytaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-43, 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05457

Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-10-08 sprendimo Nr. T-207 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo“ pakeitimo