Suvestinė redakcija nuo 2020-09-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2008-08-28, i. k. 2008-00793

 

herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS Joniškio rajone TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. rugpjūčio 28 d.  Nr. T-183

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) 11 straipsnio 2 dalimi, 17 straipsnio 33 dalimi, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (Žin., 2007, Nr. 80-3215) 10 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ (Žin., 2008, Nr. 33-1151), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 17-611), Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Želdynų ir želdinių apsaugos Joniškio rajone taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 17 d. sprendimą Nr. T-49 „Dėl saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos ir priežiūros Joniškio rajone taisyklių patvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                             Romaldas Gadeikis

 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2008 m.  rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-183

(Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-153

redakcija)

 

želdynų ir želdinių apsaugos joniškio rajone

TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

bendrosios nuostatos

 

1. Želdynų ir želdinių apsaugos Joniškio rajone taisyklės (toliau – taisyklės) nustato želdynų ir želdinių, augančių ne miškų ūkio paskirties žemėje, apsaugos, tvarkymo, priežiūros reikalavimus ir priskyrimo saugotiniems tvarką Joniškio rajone.

2. Taisyklių tikslas – išsaugoti želdynus ir želdinius kaip estetiškai, ekologiškai, istoriškai ir kultūrai svarbius kraštovaizdžio elementus, kurie užtikrintų gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio stabilumą, gyventojų teisę į jų gyvenimo kokybę gerinančias aplinkos sąlygas.

3. Taisyklės yra privalomos visiems Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) teritorijoje esantiems želdynų ir želdinių savininkams ir valdytojams, želdynus ir želdinius prižiūrinčioms įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims, išskyrus šiose taisyklėse numatytus atvejus.

4. Šiose taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme vartojamas sąvokas.

5. Visi Joniškio rajone esantys želdiniai, neatsižvelgiant į jų priklausomybę, sudaro neliečiamą žaliąjį fondą.

6. Saugotinų medžių ir krūmų, augančių ne miškų ūkio paskirties žemėje, kriterijai nustatyti Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“.

7. Saugotiniems priskiriami medžiai ir krūmai, kurie įrašyti į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, Augalų nacionalinių genetinių išteklių sąrašą arba medžiai ir krūmai, kurie yra kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės.

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS BEI TVARKYMO PRINCIPAI

 

8. Želdynai ir želdiniai turi gerinti aplinkos kokybę, tenkinti visuomenės sveikos gyvensenos ir rekreacijos poreikius, nekelti pavojaus žmonėms, pastatams, saugiam eismui gatvėse.

9. Želdynų ir želdinių apsauga ir tvarkymas organizuojami pagal šiuos principus:

9.1. želdynų ir želdinių priežiūros darbai atliekami nedarant neigiamo poveikio aplinkai ir žmogui;

9.2. želdynuose ir želdiniuose saugoma biologinė įvairovė;

9.3. nemažinamas miestų ir miestelių bendrasis atskirųjų želdynų plotas;

9.4. formuojamas gamtinis karkasas, kuriama vientisa tolygi Joniškio rajono (ar jo dalių)  mastu vientisa tolygi želdynų sistema;

9.5. išlaikomi užstatytų ir atvirų, gyventojų poilsiui ir sveikatingumui skirtų teritorijų optimalūs ploto santykiai (nustatyti pagal galiojančias normas), ekologiniai ir estetiniai ryšiai;

9.6. kritinės būklės medžiai laipsniškai pakeičiami sveikais, atsparesnių rūšių ir veislių individais;

9.7. pertvarkant esamus želdynus ir kuriant naujus, įvertinama suinteresuotos visuomenės dalies motyvuota nuomonė.

 

III SKYRIUS

ŽELDINIŲ PRIEŽIŪRA, TVARKYMAS IR ATKŪRIMAS

 

10. Želdinius saugo prižiūri ir pertvarko žemės savininkai, valdytojai ir naudotojai.

11. Žinybinių valdų (mokyklų, vaikų darželių, ligoninių ir kt.) želdinius tvarko ir prižiūri šių valdų valdytojai arba pagal sutartį samdomos įmonės.

12. Bendro naudojimo želdinius tvarko ir prižiūri seniūnijos, savivaldybės įmonės.

13. Želdynų ir želdinių savininkai ir valdytojai privalo saugoti želdinius, tinkamai juos tvarkyti, atkurti ir veisti naujus, taikyti kovos su kenkėjais ir ligomis priemones.

14. Želdynų ir želdinių savininkai ir valdytojai turi teisę privačioje žemės valdoje esančius želdynus ir želdinius, kurie teisės aktais nėra priskirti saugotiniems, tvarkyti savo nuožiūra, nepažeidžiant kaimyninių žemės sklypų ir namų valdų savininkų, valdytojų ar naudotojų interesų.

 

IV SKYRIUS

SAUGOTINŲ želdinių KIRTIMO AR KITOKIO PAŠALINIMO ATVEJAI

IR ŠIŲ DARBŲ VYKDYMO TVARKA

 

15. Saugotinus medžius ir krūmus neatlyginamai galima kirsti (šalinti) šiais atvejais, kai:

15.1. šio tvarkos aprašo 18 punkte nurodytais atvejais;

15.2. jie pažeisti stiebo ir (ar) šaknų puviniu arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų (išskyrus biologinei įvairovei svarbius želdinius, kurie nekelia grėsmės žmonių gyvybei, sveikatai, turtui ar eismo saugumui);

15.3. jie pasvirę didesniu negu 45o kampu;  

15.4. jie nurodyti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų projektuose kaip kertami ar kitaip pašalinami želdiniai;

15.5. auga ant piliakalnių ir pilkapių;

15.6. auga kapinėse ir ardo paminklus, antkapius, kitus kapinių statinius ar įrenginius;

15.7. gadina pastato pamatus ar kitas jo dalis;

15.8. pažeistos medžių ir krūmų gyvybinės funkcijos, o funkcijų pažeidimo parametrai atitinka Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus skaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-269 „Dėl Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus skaičiavimo metodikos patvirtinimo“, nustatytus želdinių sužalojimus;

15.9. auga apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su šioms apsaugos zonoms teisės aktais nustatytais apribojimais;

15.10. auga geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonos ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostos teritorijoje ir atitinka Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507 „Dėl Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nurodytus kriterijus;

15.11. jie nurodyti saugomų teritorijų planavimo dokumentuose, gamtotvarkos planuose, įvairiose tikslinėse programose, veiksmų planuose kaip kertami ar kitaip pašalinami želdiniai;

15.12. auga žemėje, kurioje teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama įveisti mišką, išskyrus ąžuolus, uosius, klevus, guobas, skroblus, skirpstus, bukus;

15.13. jie pasodinti po Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“, kuriuo buvo patvirtintos Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės,  įsigaliojimo ir pažeidus šių taisyklių reikalavimus dėl atstumų.

16. Saugotini želdiniai 15 punkte išvardytais atvejais gali būti kertami tik vizualiai įvertinus jų būklę (išskyrus 15.9, 15.11 ir 15.12 papunkčius).

 

V SKYRIUS

LEIDIMŲ SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO, PERSODINIMO AR KITOKIO PAŠALINIMO, GENĖJIMO DARBAMS IŠDAVIMO, PAŠALINAMŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ ATKURIAMOSIOS VERTĖS ATLYGINIMO TVARKA

 

17. Nustatytos formos leidimą kirsti, genėti ar kitaip pertvarkyti saugotinus želdinius (toliau – Leidimas) (1 priedas) išduoda savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo.

18. Leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimui, persodinimui ar kitokiam pašalinimui, genėjimui nereikia, jeigu:

18.1. jie auga elektros tinklų, šilumos perdavimo tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonoje ir šiuos darbus atlieka prieš darbų pradžią apie juos raštu, telefonu, elektroniniu paštu informavę žemės, kurioje auga saugotini medžiai ir krūmai, savininką ar valdytoją, elektros tinklus, šilumos tinklus, magistralinius dujotiekius ir naftotiekius (produktotiekius) eksploatuojantys asmenys ar jų įgalioti tretieji asmenys;

18.2. atsakingoms institucijoms šiuos darbus reikia atlikti nedelsiant – dėl gamtos sąlygų, eismo ar kito įvykio pakitus medžių būklei, kai dėl to jie kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai arba turtui;

18.3. žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas ar jų raštišku sutikimu kitas asmuo  geni iki 5 cm skersmens (pjūvio vietoje) šakas, jei jos nėra medžio lajos skeletą formuojančios šakos – iš stiebo (pirmos eilės ašis) išaugusios pagrindinės (antros eilės ašis) šakos ir iš pagrindinių šakų išaugusios pirmos eilės šalutinės (trečios eilės ašis) šakos.

19. Įmokos, apskaičiuotos už numatomų kirsti ar kitaip pertvarkyti medžių ir krūmų vertę, mokamos į savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąskaitą ir naudojamos želdiniams veisti ir prižiūrėti.

20. Medžio atkuriamoji vertė asmens, kuriam išduotas Leidimas, raštišku prašymu gali būti patikslinta medį nukirtus, jeigu dėl aptikto kamieno puvinio anksčiau apskaičiuota atkuriamoji vertė turėtų būti perskaičiuota.

21. Leidimų išdavimo tvarka:

21.1. želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas (įskaitant ir seniūnijas), kitas fizinis ar juridinis asmuo pateikia savivaldybės administracijai argumentuotą nustatytos formos prašymą kirsti, genėti ar kitaip pertvarkyti saugomus želdinius (toliau – Prašymas) (2 priedas);

21.2. Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai pristačius Joniškio rajono savivaldybės administracijai, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu Joniškio rajono savivaldybės administracijos elektroniniu paštu adresu savivaldybe@joniskis.lt;

21.3. gavusi Prašymą, savivaldybės administracija organizuoja Prašymo išduoti Leidimą nagrinėjimą ir per 30 dienų išduoda arba motyvuotai atsisako išduoti Leidimą. Savivaldybės administracijos tarnautojas ar Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija (toliau – Komisija)  įvertina prašomų kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinų medžių ir krūmų būklę vietoje, išskyrus 15.9, 15.11, 15.12 papunkčiuose numatytus atvejus ir kirtimo priežastis. Savivaldybės tarnautojas apskaičiuoja pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę, išskyrus 15 punkte numatytus atvejus. Saugotinų medžių ir krūmų būklė nustatoma pagal Želdinių atkuriamosios vertės įkainių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas), 2 priede „Želdinių būklė“ nustatytus kriterijus;

21.4. Prašyme pateiktoms priežastims pagrįsti savivaldybė gali prašyti papildomos informacijos iš želdynų ir želdinių savininko ar valdytojo, kito fizinio ar juridinio asmens, prašančio kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus. Kai saugotini medžiai ir krūmai yra kultūros paveldo objekto ar vietovės vertingoji savybė, būtina dendrologo išvada dėl būtinybės kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus.

22. Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų pirmininkai, daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriai kartu su Prašymu turi pateikti  susirinkimo protokolo kopiją arba jo išrašą, patvirtinantį, kad daugiau kaip 51 % namo butų savininkų pritaria šiam Prašymui. Išimtis gali būti padaryta atsižvelgus į vasaros metu kambariuose atliktus apšvietimo tyrimus, kurie neatitinka galiojančių normų.

23. Gavęs Prašymą, savivaldybės administracijos tarnautojas kreipiasi į Komisiją, kad ši pateiktų išvadą dėl saugotinų medžių ir krūmų pašalinimo būtinybės, kai prašoma kirsti:

23.1. geros ir patenkinamos būklės, nustatytos vadovaujantis Įsakymo 2 priedu „Želdinių būklė“, saugotinus medžius ir krūmus;

23.2. 10 ir daugiau vienoje teritorijoje augančių saugotinų medžių ir krūmų;

23.3. gamtinę brandą (kai medžių prieaugis lygus nuliui arba dėl išlūžtančių sausų šakų yra neigiamas) pasiekusius medžius;

23.4. atskiruosiuose želdynuose augančius saugotinus medžius ir krūmus;

23.5. medžius ir krūmus, kurie yra kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės.

24. Želdinių būklės ekspertizė atliekama Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673 „Dėl Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punkte nustatytais atvejais iki Leidimo išdavimo.

25. Leidimas derinamas su:

25.1. saugomos teritorijos direkcija, kai saugotini medžiai ir krūmai auga saugomos teritorijos direkcijos administruojamose ir jai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymu priskirtose rezervatinėse apyrubėse, valstybiniuose draustiniuose, paveldo objektuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose, ir jos atstovas nedalyvavo Komisijos posėdyje dėl konkrečiu Leidimu numatomų leisti pašalinti medžių;

25.2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniu skyriumi, kai saugotini medžiai ir krūmai auga nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ir kai jie yra kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės, ir jo atstovas nedalyvavo Komisijos posėdyje dėl konkrečiu Leidimu numatomų leisti pašalinti medžių.

26. Leidimas derinti su 25 punkte nurodytomis institucijomis neteikiamas, jei nustatytąja tvarka parengtuose ir patvirtintuose detaliuosiuose ir specialiuosiuose teritorijų planavimo dokumentuose, atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektuose, kurie yra suderinti su 25 punkte nurodytomis institucijomis, yra nurodyti kertami, genimi, persodinami ar kitaip pašalinami medžiai, jų rūšys, skaičius, būklė, atkuriamoji vertė, kirtimo, genėjimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo priežastys, pažymėtos jų augimo vietos. Derinančiajai institucijai savivaldybės nustatytu terminu nepateikus savo išvadų, Leidimas neišduodamas.

27. Leidimas arba motyvuotas atsisakymas jį išduoti pateikiamas per 30 dienų nuo Prašymo pateikimo, o jei buvo prašoma papildomos informacijos – nuo papildomos informacijos gavimo dienos ir galioja: kirtimui, persodinimui, kitokiam pašalinimui – 1 metus nuo išdavimo dienos su galimybe pratęsti 1 metus, išskyrus pagal projektus pertvarkomus želdinius, kuriems Leidimas galioja neterminuotai, kai Leidimas išduotas želdiniams genėti, – vienam genėjimui atlikti.

28. Numatyti šalinti medžiai pažymimi raudonais dažais, genėti – geltonais, persodinti – žaliais dažais.

29. Draudžiama medžius kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, šilumos, dujų, naftos ir jos produktų tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir įgijusio kompetencijų ornitologijos srityje, pažyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių. Draudimas genėti netaikomas, jeigu genimos ne didesnės kaip 5 cm skersmens (pjūvio vietoje) šakos.

30. Saugotinų medžių ir krūmų persodinimas gavus leidimą vykdomas išimtiniais atvejais: platinant gatves, vykdant statybos ar rekonstravimo darbus, formuojant kraštovaizdį:

30.1. stambūs medžiai persodinami su žemės gumulu, kurio diametras ne mažesnis kaip 2,0 x 2,0 m;

30.2. saugotinų medžių ir krūmų persodinimo darbai vykdomi pagal nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą atskirųjų ir priklausomųjų želdynų tvarkymo ir kūrimo projektą;

30.3. persodinami sveiki, gerai išsivystę, be mechaninių pažeidimų, šalčio plyšių ir persodinimui paruošti medžiai;

30.4. persodintus medžius privaloma ne mažiau kaip 3 metus prižiūrėti;

30.5. draudžiama persodinti medžius su sausa viršūne, stiebo ir (ar) šaknų puviniu, ligotus, vienašone, nesusiformavusia laja, jų vegetacijos metu.

 

VI SKYRIUS

ŽELDINIŲ SODINIMAS

 

31. Želdynai kuriami, želdiniai veisiami vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais, želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo programa, želdynų tvarkymo ir kūrimo projektais, kitais dokumentais, atsižvelgiant į savivaldybės tvarkomų objektų prioritetus, Aplinkos ministerijos patvirtintomis Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis.

32. Želdynų tvarkytojai savivaldybės teritorijoje (išskyrus privačioje žemėje ir privačiose namų valdose) sodinti želdinius gali tik suderinę su savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriumi pagal apželdinimo projektą arba schemą.

33. Medžius ir krūmus draudžiama veisti:

33.1. vietose, kuriose Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose įrašytas draudimas sodinti medžius ir krūmus;

33.2. melioracijos griovių ir vandens telkinių dugnuose, melioracijos griovių ir pylimų šlaituose;

33.3. kapavietėse ir kapinėse nesuderinus su savivaldybe ar seniūnija, išskyrus krūmus iki 1 m aukščio;

33.4. valstybinėje žemėje miestuose ir miesteliuose, nesuderinus su savivaldybe arba tos žemės valdytoju, naudotoju ar neturint įgaliojimų tame sklype tvarkyti želdinius.

34. Medžiai ir krūmai veisiami:

34.1. medžiai – ne arčiau kaip 10 m atstumu, krūmai, aukštesni kaip 2 m – 2,5 m atstumu, kiti krūmai – 1,5 m atstumu nuo daugiabučių gyvenamųjų pastatų sienų su langais, išskyrus teritorijas tarp pastatų ir gatvių ar kelių;

34.2. medžiai – ne arčiau kaip 5 m atstumu, krūmai – 1,5 m atstumu nuo pastatų (išskyrus nurodytus 34.1 papunktyje) sienų;

34.3. medžiai – 4 m atstumu nuo apšvietimo tinklo ar inžinerinių statinių atramų;

34.4. medžiai – ne arčiau kaip 3 m atstumu, krūmai – 1 m atstumu nuo atraminių sienelių papėdės išorinės pusės;

34.5. be kaimyninio sklypo savininko, valdytojo ar įgalioto asmens sutikimo raštu:

34.5.1. medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali užaugti aukštesni kaip 3 m arba formuojami aukštesni kaip 3 m, šiaurinėje sklypo dalyje – ne arčiau kaip 5 m, kitose pusėse – ne arčiau kaip 3 m;

34.5.2. medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali užaugti iki 2 m aukščio arba formuojami iki 2 m aukščio, visose pusėse – ne arčiau kaip 2 m;

34.5.3. medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali užaugti nuo 2 iki 3 m aukščio arba formuojami iki 3 m aukščio, visose pusėse – ne arčiau kaip 1 m;

34.5.4. gyvatvorė, skirianti kaimyninius sklypus, – ne arčiau kaip 1 m atstumu nuo kaimyninio sklypo ribos ir formuojama ne aukštesnė kaip 1,3 m, išskyrus pietinę sklypo dalį, kur gyvatvorė gali būti iki 2  m aukščio;

34.6. nuo požeminių inžinerinių tinklų ir objektų, neišvardytų 34.1–34.5 papunkčiuose, medžiai ir krūmai veisiami, kaip reglamentuota Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose arba aplinkos ministro įsakymais patvirtintuose statybos techniniuose reglamentuose, kuriuose yra nurodomi medžių ir krūmų sodinimo atstumai.

35. Sodinant gatvės želdinius vietoj anksčiau augusių, nebūtina laikytis atstumų, nurodytų 34.1–34.6 papunkčiuose, jei tai nekelia pavojaus žmonėms, eismo saugumui ir statiniams ar sodinama pritaikius technologijas, apsaugančias statinius nuo augalo šaknų.

 

vII SKYRIUS

TAISYKLIŲ KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ UŽ JŲ PAŽEIDIMUS

 

36. Šių taisyklių laikymosi kontrolę užtikrina savivaldybės administracijos ir Joniškio rajono policijos komisariato pareigūnai pagal savo kompetenciją.

37. Asmenys už šių taisyklių nesilaikymą atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

 

_____________________

 

Želdynų ir želdinių apsaugos

Joniškio rajone taisyklių

1 priedas

 

(Leidimo atlikti saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus forma)

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

LEIDIMAS ATLIKTI SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO, PERSODINIMO AR KITOKIO PAŠALINIMO, GENĖJIMO DARBUS

 

__________________ Nr. _________

(data)              

Joniškis

 

Leidžiama pagal pateiktą prašymą ________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens vardas, pavardė),

                                                                                                                                                       

adresas, telefono numeris)

žemės sklype _________________________________________________________________

(sklypo, kuriame vykdomi saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar

                                                                                                                                                       

kitokio pašalinimo, genėjimo darbai, adresas, žemės sklypo kadastro numeris)

                                                                                                                                                       

(leidžiamų vykdyti darbų esmė)

                                                                                                                                                       

(terminai, ribojantys darbus)

 

_______________________________

(saugotinų medžių ir krūmų rūšys)

___________________

(medžio stiebo skersmuo
 1,3 m aukštyje)

_______________

(medžių ir krūmų kiekis)

_______________________________

_________________

_______________

_______________________________

_________________

_______________

 

Medžių ir krūmų atkuriamoji vertė_________________________ (žodžiais) _____ Eur ___ ct;

 

 

Leidimas saugotinus medžius ir krūmus kirsti, persodinti, kitaip pašalinti galioja 1 metus nuo jo išdavimo datos.

Leidimas saugotiniems medžiams ir krūmams genėti galioja vienam genėjimui atlikti.

 

 

__________________________            ______________              ____________________

(leidimą išdavusio tarnautojo

pareigų pavadinimas)                                      (parašas)                          (vardas ir pavardė)

 

A.  V

 

 

 

Želdynų ir želdinių apsaugos

Joniškio rajone taisyklių

2 priedas

 

(Prašymo forma)

_________________________________________________________________________

(Prašymą pateikiančio fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)

__________________________________________________________________________

(adresas, telefono numeris)

 

Joniškio rajono savivaldybės administracijai

 

PRAŠYMAS

 

_______________________________________

(data)

_______________________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

Prašau leisti kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus

žemės sklype ________________________________________________________________

(adresas, žemės sklypo kadastro Nr.)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(numatomi atlikti darbai, medžių ir krūmų rūšys, kiekis, medžio stiebo skersmuo 1,3 m aukštyje)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo priežastis)

___________________________________________________________________________

 

Darbus numatoma pradėti ir baigti_______________________________________________

(numatoma darbų atlikimo data)

PRIDEDAMA:

1. Žemės sklypo ________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, Nr., data, žemės sklypo planas)

__________________________________________________________________________ .

2. Nustatytąja tvarka suderintas (patvirtintas) projektas, kuriame numatytas želdinių kirtimas, persodinimas ar kitoks pašalinimas, genėjimas, specialusis planas, kitas teritorijų planavimo dokumentas (kas reikalinga, pabraukti) ___________________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, patvirtinimo data)

___________________________________________________________________________

3. Prašomo pašalinti saugotino medžio ar krūmo fotonuotrauka, kurioje aiškiai matoma bloga želdinio būklė, nustatoma pagal Želdinių atkuriamosios vertės įkainių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“, 2 priedą „Želdinių būklė“.

 

 

 

_______________________________________________   ___________________________

(parašas)                                                                             (vardas ir pavardė)

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Joniškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-145, 2011-08-25, paskelbta TAR 2011-08-25, i. k. 2011-01264

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-183 „Dėl Želdynų ir želdinių apsaugos Joniškio rajone taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Joniškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-285, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20976

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-183 „Dėl Želdynų ir želdinių apsaugos Joniškio rajone taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Joniškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-153, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18201

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-183 „Dėl Želdynų ir želdinių apsaugos Joniškio rajone taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo