Suvestinė redakcija nuo 2020-04-07

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2010-08-05, i. k. 2010-00871

 

herbas_jb_sm.jpg

Joniškio rajono savivaldybės

TARYBA

 

SPRENDIMAS

dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymą neformaliojo švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2010 m. rugpjūčio 5 d. Nr. T-140

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) 72 straipsnio 9 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1526 „Dėl užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą“ (Žin., 2000, Nr. 2-43) ir atsižvelgdama į Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 22 d. sprendimą Nr. T-89 „Dėl Joniškio sporto mokyklos pavadinimo pakeitimo ir Joniškio sporto centro nuostatų patvirtinimo“, Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia

patvirtinti Atleidimo nuo mokesčio už ugdymą neformaliojo švietimo įstaigose tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Romaldas Gadeikis

 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimu Nr. T-140

(2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-180

redakcija)

 

 

atleidimo nuo mokesčio už ugdymą neformaliojo švietimo įstaigose tvarkos aprašas

 

 

1. Atleidimo nuo mokesčio už ugdymą neformaliojo švietimo įstaigose tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja atleidimo nuo mokesčio už ugdymą Joniškio meno mokykloje ir Joniškio sporto centre (toliau – neformaliojo švietimo įstaigos) tvarką.

2. Nuo mokesčio už ugdymą neformaliojo švietimo įstaigose, gavus tėvų prašymą, atleidžiami:

2.1. mokiniai iš socialiai remtinų šeimų, gaunančių socialinę pašalpą, ir Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro auklėtiniai – 100 proc.;

2.2. respublikinių, tarptautinių konkursų diplomantai, laureatai, Lietuvos pirmenybių, čempionatų prizininkai – 100 proc.;

2.3. mokiniai, kada neformaliojo švietimo įstaigą lanko daugiau nei vienas tos šeimos vaikas ir vienam šeimos nariui tenka mažiau pajamų nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas valstybės remiamų pajamų dydis per mėnesį, – 50 proc.;

2.4. mokiniai, pasirinkę lankyti daugiau nei du skyrius ar daugiau nei dvi sporto šakas, – 50 proc. už antrą ir kitus skyrius ar antrą ir kitas sporto šakas;

2.5. mokiniai iš šeimų, auginančių 3 ir daugiau vaikų, kurie mokosi bendrojo ugdymo  mokyklose ir lanko neformaliojo švietimo įstaigas, – 50 proc.;

2.6. mokiniai, jei jie ne mažiau kaip dvi savaites nelankė užsiėmimų dėl ligos ar kitos svarbios priežasties ir atvykę į neformaliojo vaikų švietimo ugdymo įstaigą per tris dienas pateikė argumentuotą tėvų (globėjų, rūpintojų) paaiškinimą – 100 proc.;

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-38, 2020-04-03, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07111

 

2.7. mokiniai, jei jie nelankė neformaliojo švietimo užsiėmimų mokinių atostogų bendrojo ugdymo mokyklose metu (tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų teikti nereikia) – 100 proc.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-38, 2020-04-03, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07111

 

21. Nuo mokesčio už ugdymą neformaliojo švietimo įstaigose atleidžiami mokiniai, jei neformaliojo švietimo programa nevykdoma ar vykdoma nuotoliniu būdu dėl įstaigoje susidariusių objektyvių priežasčių (nuo paskelbto karantino pradžios iki karantino pabaigos) – 100 proc.

Papildyta punktu:

Nr. T-38, 2020-04-03, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07111

 

3. Atleidimas nuo mokesčio už ugdymą įforminamas neformaliojo švietimo įstaigos vadovo įsakymu.

4. Už prašyme nurodytų duomenų teisingumą atsako tėvai.

5. Mokiniai nuo mokesčio atleidžiami ne ilgiau kaip vienerius metus.

6. Neformaliojo švietimo įstaigos vadovo įsakymai dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymą neformaliojo švietimo įstaigoje gali būti skundžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-180, 2019-08-29, paskelbta TAR 2019-09-02, i. k. 2019-13814

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Joniškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-149, 2015-08-26, paskelbta TAR 2015-08-28, i. k. 2015-13167

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimo Nr. T-140 „Dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymą neformaliojo švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo

 

2.

Joniškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-215, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-20, i. k. 2016-29173

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimo Nr. T-140 „Dėl Atleidimo nuo mokesčio už ugdymą neformaliojo švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Joniškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-180, 2019-08-29, paskelbta TAR 2019-09-02, i. k. 2019-13814

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimo Nr. T-140 „Dėl Atleidimo nuo mokesčio už ugdymą neformaliojo švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Joniškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-38, 2020-04-03, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07111

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimo Nr. T-140 „Dėl Atleidimo nuo mokesčio už ugdymą neformaliojo švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo