Suvestinė redakcija nuo 2015-08-29 iki 2016-12-31

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2010-08-05, i. k. 2010-00871

 

herbas_jb_sm.jpg

Joniškio rajono savivaldybės

TARYBA

 

SPRENDIMAS

dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymą neformaliojo švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2010 m. rugpjūčio 5 d. Nr. T-140

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) 72 straipsnio 9 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1526 „Dėl užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą“ (Žin., 2000, Nr. 2-43) ir atsižvelgdama į Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 22 d. sprendimą Nr. T-89 „Dėl Joniškio sporto mokyklos pavadinimo pakeitimo ir Joniškio sporto centro nuostatų patvirtinimo“, Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia

patvirtinti Atleidimo nuo mokesčio už ugdymą neformaliojo švietimo įstaigose tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Romaldas Gadeikis


PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimu Nr. T-140

 

 

atleidimo nuo mokesčio už ugdymą neformaliojo švietimo įstaigose tvarkos aprašas

 

 

1. Atleidimo nuo mokesčio už ugdymą neformaliojo švietimo įstaigose tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja atleidimo nuo mokesčio už ugdymą Joniškio meno mokykloje ir Joniškio sporto centre (toliau – neformaliojo švietimo įstaigos) tvarką.

2. Nuo mokesčio už ugdymą neformaliojo švietimo įstaigose atleidžiami:

2.1. mokiniai iš socialiai remtinų šeimų, gaunančių socialinę pašalpą, ir Žagarės socialinių paslaugų centro auklėtiniai – 100 proc.;

2.2. respublikinių, tarptautinių konkursų diplomantai, laureatai, Lietuvos pirmenybių, čempionatų prizininkai – 100 proc.;

2.3. mokiniai, kada neformaliojo švietimo įstaigą lanko daugiau nei vienas tos šeimos vaikas ir vienam šeimos nariui tenka mažiau pajamų nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas valstybės remiamų pajamų dydis per mėnesį, – 50 proc.

2.4. mokiniai, pasirinkę lankyti du skyrius ar dvi sporto šakas, – 50 proc. už vieną iš jų;

Papildyta punktu:

Nr. T-149, 2015-08-26, paskelbta TAR 2015-08-28, i. k. 2015-13167

 

2.5. mokiniai iš šeimų, auginančių 3 ir daugiau vaikų, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose ir lanko neformaliojo švietimo įstaigas, – 50 proc.

Papildyta punktu:

Nr. T-149, 2015-08-26, paskelbta TAR 2015-08-28, i. k. 2015-13167

 

3. Atleidimas nuo mokesčio už ugdymą įforminamas neformaliojo švietimo įstaigos vadovo įsakymu.

4. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti neformaliojo švietimo įstaigos vadovui dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymą:

4.1. prašymas atleisti nuo mokesčio;

4.2. pažyma apie gaunamą socialinę pašalpą (Aprašo 2.1 punkte nurodytiems asmenims);

4.3. Aprašo 2.2. punkte nurodytas aplinkybes pagrindžiantys dokumentai (Aprašo 2.2. punkte nurodytiems asmenims);

4.4. pažyma apie šeimos sudėtį (Aprašo 2.3 punkte nurodytiems asmenims);

4.5. pažymas apie gautas pajamas už praėjusius tris mėnesius arba pažymas apie registravimąsi darbo biržoje (Aprašo 2.3 punkte nurodytiems asmenims).

5. Mokiniai nuo mokesčio atleidžiami ne ilgiau kaip vienerius metus.

6. Neformaliojo švietimo įstaigos vadovo įsakymai dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymą neformaliojo švietimo įstaigoje gali būti skundžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Joniškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-149, 2015-08-26, paskelbta TAR 2015-08-28, i. k. 2015-13167

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimo Nr. T-140 „Dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymą neformaliojo švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo