Suvestinė redakcija nuo 2017-02-02 iki 2018-04-04

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2010-09-23, i. k. 2010-01015

 

herbas_jb_sm.jpg

Joniškio rajono savivaldybės

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS NUSTATYMO UŽ LEIDIMO ATLIKTI ŽEMĖS DARBUS JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE (GATVĖSE, ŠALIGATVIUOSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE) IR ŠIŲ LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. rugsėjo 23 d. Nr. T-173

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) 11 straipsnio 1 punktu, 12 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai”, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-629 (Žin., 2005, Nr. 151-5569), Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Vietinės rinkliavos nustatymo už leidimo atlikti žemės darbus Joniškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose) ir šių leidimų išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Joniškio rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų, patvirtintų Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. T-192, 4 ir 11.1 punktus;

2.2. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 5 d. sprendimą Nr. T-141 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų 4 punkto pakeitimo“;

2.3. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimą Nr. T-212 „Dėl leidimų atlikti žemės darbus Joniškio rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                   Romaldas Gadeikis


PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-173

 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS NUSTATYMO UŽ LEIDIMO ATLIKTI ŽEMĖS

DARBUS JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE (GATVĖSE, ŠALIGATVIUOSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE) IR ŠIŲ LEIDIMŲ IŠDAVIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinės rinkliavos nustatymo už leidimo atlikti žemės darbus Joniškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose) ir šių leidimų išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas ) nustato:

1.1. rinkliavos dydį ir jos taikymo sąlygas;

1.2. leidimų atlikti žemės darbus Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) bendro naudojimo teritorijose išdavimo tvarką;

1.3. išardytų dangų atstatymą;

1.4. avarijų likvidavimo požeminiuose inžineriniuose tinkluose tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.02:2005 Žemės darbai“ (Žin., 2005, Nr.151-5569) ir yra privalomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems žemės darbus (toliau – kasinėtojas) savivaldybės bendro naudojimo teritorijose (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuose plotuose).

3. Aprašas netaikomas privačioms ir nuomojamų žemių valdoms ir sklypams, kuriuose žemės darbų tvarką nustato žemės naudotojas ir kitos valstybės institucijos bei jų įgalioti juridiniai asmenys.

4.Šiame Apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Statybos techniniame reglamente STR 1.07.02: 2005 Žemės darbai“ apibrėžtas sąvokas.

 

II. RINKLIAVA UŽ ŽEMĖS DARBUS

 

5. Užleidimo atlikti žemės darbus išdavimą (2 priedas) savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose) nustatomas vietinės rinkliavos dydis už parą:

5.1. gatvės važiuojamosios dalies perkasimas – 23 Eur;

Punkto pakeitimai:

Nr. T-181, 2014-10-02, paskelbta TAR 2014-10-07, i. k. 2014-13774

 

5.2. šaligatvio perkasimas – 14 Eur;

Punkto pakeitimai:

Nr. T-181, 2014-10-02, paskelbta TAR 2014-10-07, i. k. 2014-13774

 

5.3. vietinės reikšmės kelio perkasimas – 17 Eur;

Punkto pakeitimai:

Nr. T-181, 2014-10-02, paskelbta TAR 2014-10-07, i. k. 2014-13774

 

5.4. aikštės perkasimas – 14 Eur;

Punkto pakeitimai:

Nr. T-181, 2014-10-02, paskelbta TAR 2014-10-07, i. k. 2014-13774

 

5.5. žaliųjų plotų perkasimas – 12 Eur.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-181, 2014-10-02, paskelbta TAR 2014-10-07, i. k. 2014-13774

 

6. Darbų trukmė nustatoma vadovaujantis darbų organizavimo projektu, kasinėtojo siūlymu arba savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus bei atitinkamų seniūnijų seniūnų paskaičiavimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-163, 2013-10-10, paskelbta TAR 2013-10-10, i. k. 2013-02789

 

7. Viršijus leidime atlikti žemės darbus nurodytus darbų terminus, už kiekvieną uždelstą parą papildomai mokama toks pat paros rinkliavos dydis.

8. Baigus ir pagal šio Aprašo 18 punktą perdavus atliktus žemės darbus anksčiau nustatyto leidime atlikti žemės darbus termino ar iš vis nevykdžius darbų pagal išduotą leidimą, kasinėtojo raštišku prašymu sumokėta rinkliava ar jos dalis grąžinama už nepanaudotą laiką. Kasinėtojas pateikia leidimą išdavusiam specialistui prašymą ir suderinimo lapą su seniūno atžyma apie nevykdytus arba anksčiau nustatyto darbų baigimo termino pabaigtus žemės darbus. Rinkliava arba jos dalis grąžinama savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

9. Rinkliava netaikoma:

9.1. kai statybos darbų užsakovas yra savivaldybė, biudžetinė įstaiga, savivaldybės kontroliuojama įmonė, asociacija ar religinė organizacija. Tokiais atvejais darbų trukmė turi būti suderinama su savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriumi ir atitinkamų seniūnijų seniūnais;

Punkto pakeitimai:

Nr. T-163, 2013-10-10, paskelbta TAR 2013-10-10, i. k. 2013-02789

 

9.2. rinkliava netaikoma gyventojams, atliekantiems prisijungimą prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tinklų, atliekant žemės darbus per tris paras;

9.3. kai klojami inžineriniai tinklai gyvenamuosiuose namuose savivaldybės lėšomis;

9.4. kai likviduojamos avarijos žemės darbų trukmė neviršija 24 val., o kiemų, gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų ir žaliųjų plotų perkastos vietos atstatomos per 5 kalendorines dienas po avarijos likvidavimo. Pažeidus šiuos reikalavimus, kasinėtojui rinkliavos dydis nustatomas pagal 5 punkte numatytus dydžius.

 

III. LEIDIMŲ ŽEMĖS DARBAMS IŠDAVIMAS

 

10. Bet kokius žemės darbus savivaldybės bendro naudojimo teritorijose statant, griaunant, rekonstruojant pastatus, inžinerinius statinius, požemines komunikacijas, atliekant archeologinius tyrimus ir kitokius žemės kasinėjimo darbus galima pradėti tik turint statybos leidimą ir leidimą atlikti žemės darbus.

11. Leidimą atlikti žemės darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose) išduoda savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus atsakingas specialistas.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-163, 2013-10-10, paskelbta TAR 2013-10-10, i. k. 2013-02789

 

12. Savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus atsakingas specialistas, išdavęs leidimą atlikti žemės darbus, pateikia jo kopiją seniūnijos, kurios teritorijoje vykdomi darbai, seniūnui, žemės savininkams (naudotojams, valdytojams) ir kelio (gatvės) savininkams (valdytojams).

Punkto pakeitimai:

Nr. T-163, 2013-10-10, paskelbta TAR 2013-10-10, i. k. 2013-02789

 

13. Seniūnai, žemės savininkai (naudotojai, valdytojai) ir kelio (gatvės) savininkai (valdytojai), gavę  pranešimą apie leidimo atlikti žemės darbus išdavimą, kontroliuoja darbų eigą ir dangų atstatymo terminus.

14. Leidimai atlikti žemės darbus išduodami kasinėtojui, pateikus šiuos dokumentus:

14.1. banko mokestinį pavedimą, kad sumokėta apskaičiuoto dydžio rinkliava. Vietinės rinkliavos mokestis mokamas į Joniškio rajono savivaldybės administracijos sąskaitą banke (mokėjimo paskirtis „Už leidimo atlikti žemės darbus išdavimą“);

Punkto pakeitimai:

Nr. T-163, 2013-10-10, paskelbta TAR 2013-10-10, i. k. 2013-02789

 

14.2. nustatytos formos prašymą (1 priedas), kuriame nurodytas pareiškėjo adresas, telefono numeris, tiksli darbų vykdymo vieta, numatomų darbų paskirtis ir pobūdis, pradžia ir pabaiga, atsakingo darbų vykdytojo vardas, pavardė;

14.3. savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo  išduotą leidimą statybai arba rekonstrukcijai, kai toks leidimas reikalingas;

14.4. nustatyta tvarka patvirtintą statybos darbų organizavimo projektą ar jo dalies kopiją, pridedant žemės darbų vykdymo aprašą ir schemą;

14.5. su Šiaulių apskrities VPK Joniškio rajono PK Viešosios tvarkos skyriumi suderintą žemės darbų schemą, kurioje pažymėta techninių eismo reguliavimo priemonių, saugumo aptvarų, pėsčiųjų perėjimo tiltelių, lankstų išdėstymas;

14.6. jeigu kasinėjamoje gatvėje vyksta maršrutinių autobusų eismas, schemą, suderintą su keleivinio transporto vežėjais;

14.7. leidimą medžiams, krūmams kirsti, jei toks reikalingas;

14.8. garantinius dangų atstatymo įsipareigojimus ar sutartis su gatvių, šaligatvių dangą, skverų ir gazonų želdynus atstatančiomis įmonėmis, garantuojančius atstatytų dangų kokybę penkeriems metams;

14.9. raštišką suderinimą su veikiančių inžinerinių tinklų ir kitų inžinierinių statinių savininkais (naudotojais, valdytojais), kurių apsaugos zonoje numatoma vykdyti žemės darbus;

14.10. raštišką suderinimą su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritoriniu padaliniu (vykdant darbus kultūros paveldo zonoje);

14.11. raštiškus suderinimus su žemės savininkais (naudotojais, valdytojais) ir kelio (gatvės) savininkais (valdytojais) dėl kelio atkūrimo, aplinkos sutvarkymo, žemės rekultivavimo;

14.12. jei darbai vykdomi, kai nereikalingas statybos leidimas, suderinimų lapą, kurį kasinėtojas derina su:

14.12.1. požeminius ir antžeminius elektros jėgos tinklus ekploatuojančiomis įmonėmis;

14.12.2. požeminius ir antžeminius elektros apšvietimo tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis;

14.12.3. požeminius ryšių ir informacijos perdavimo tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis;

14.12.4. požeminius dujotiekius eksploatuojančiomis įmonėmis;

14.12.5. požeminius vandentiekio, nuotekų, paviršinių nuotekų tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis;

14.12.6. požeminius šilumos tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis;

14.12.7. kultūros vertybių (archeologijos) apsaugos institucijomis;

14.12.8. kelių eksploatavimo tarnybomis, kai kasinėjamos magistralinės gatvės;

14.12.9. žemės, perkasamų ar užimamų dangų savininkais ar valdytojais (seniūnais, garažų, daugiabučių namų bendrijų pirmininkais).

15. Leidimas, pateikus reikalingus šio Aprašo 14 punkte nurodytus dokumentus, išduodamas per 3 darbo dienas tokiam laikotarpiui, už kurį sumokėta rinkliava.

16. Žemės darbai, vykdomi pasibaigus leidimo terminui, laikomi šio Aprašo pažeidimu.

17. Leidimas žemės darbams neišduodamas, jeigu:

17.1. nepateikti reikalingi šio Aprašo 14 punkte nurodyti dokumentai;

17.2. anksčiau kasinėtojui buvo išduotas leidimas žemės darbams, kurio terminas jau pasibaigęs, tačiau kasinėtojas neperdavė pagal aktą užbaigtų žemės darbų gatves, šaligatvius, vietinės reikšmės kelius, aikštes ir žaliuosius plotus eksploatuojančiai įmonei ir/ar seniūnijos, kurios teritorijoje vykdomi žemės darbai, seniūnui.

18. Žemės darbų terminas skaičiuojamas nuo leidime atlikti žemės darbus nurodytos datos iki to momento, kada kasinėtojas pagal aktą privalo perduoti užbaigtus žemės darbus gatves, šaligatvius, vietinės reikšmės kelius, aikštes ir žaliuosius plotus eksploatuojančiai įmonei ir seniūnijos, kurios teritorijoje vykdomi žemės darbai, seniūnui.

 

IV. ŽEMĖS DARBŲ VYKDYMAS IR KASINĖTOJO PAREIGOS

 

19. Žemės darbus galima pradėti:

19.1. turint statybos leidimą ir leidimąžemės darbams;

19.2. nustatyta tvarka, bet ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų pradžios pranešus šio Aprašo 14 punkte nurodytoms institucijoms tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą bei įvykdžius jų reikalavimus;

19.3. įrengus technines eismo reguliavimo priemones, lankstus;

19.4. įrengus, jei reikia, lankstus keleiviniam maršrutiniam transportui ir įvykdžius vežėjų reikalavimus;

19.5. ne vėliau kaip prieš 5 dienas paskelbus vietos spaudoje informaciją apie uždaromų gatvių atkarpas, uždarymo tikslą, uždarymo trukmę.

20. Kasinėtojas, vykdydamas žemės darbus, privalo laikytis saugos taisyklių, aptverti iškasas, įrengti saugius praėjimus pėstiesiems, žemės darbų vietas važiuojamoje dalyje pažymėti standartus atitinkančiais kelio ženklais.

21. Išardytos šaligatvių plytos, kelio bortai, trinkelės turi būti tvarkingai sandėliuojamos. Betono gaminių ir asfaltbetonio laužas išvežamas į atliekų sąvartyną.

22. Žemės darbai vykdomi laikantis galiojančių techninių, darbų saugos ir kitų teisės aktų reikalavimų, Gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių. 

23. Papildomus, nenumatytus projekte darbus, atsiradusius vykdant šio Aprašo ir leidimo atlikti žemės darbus reikalavimus, atlieka kasinėtojas.

24. Žemės darbų metu nustačius nenurodytas projekte ir leidime atlikti žemės darbus inžinerines komunikacijas, archeologinius radinius, sprogmenis ir kitus objektus, žemės darbai stabdomi ir apie tai pranešama leidimą žemės darbams išdavusiai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms. Darbai tęsiami tik šioms institucijoms leidus ir pratęsus darbų atlikimo terminą sustabdymo laikotarpiui.

25. Organizacijos, turinčios žemės darbų zonoje požeminių tinklų, kasinėtojui pakvietus, suderintu laiku privalo atsiųsti į vietą savo atsakingus atstovus, kurie tiksliai parodytų, kur yra požeminiai tinklai, pažymėtų juos brėžiniuose ir duotų išsamius nurodymus dėl jų apsaugos. Kai komunikacijų vietos tiksliai nežinomos, požeminių tinklų atstovas privalo būti darbų vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli tinklų padėtis. Neatvykus kviestam kurios nors organizacijos atstovui, kasinėtojas apie tai telefonu, elekroniniu paštu ar faksu praneša organizacijos vadovui. Jeigu ir po to atstovas neatvyksta, kasinėtojas gali tęsti darbus.

26. Draudžiama perkelti į kitas vietas požemines komunikacijas ir naikinti geodezinius punktus bei požeminių komunikacijų ir jų įrengimų ženklus, jei tai nenumatyta projekte. Esant reikalui, keičiamas kompleksiškai suderintas projektas.

27. Už komunikacijų sugadinimą atsako kasinėtojas.

28. Draudžiama savavališkai sandėliuoti statybines medžiagas, gruntą už statybos aikštelės ribų.

 

V. IŠARDYTOS DANGOS ATSTATYMAS

 

29. Atkastos inžinerinės komunikacijos užpilamos prižiūrint šias komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams. Apie užpylimo darbų pradžią pranešama ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną. Gatvės važiuojamoje dalyje, užpilant iškasą ir įrengiant pagrindus dangai atkurti iškasos vietoje, atliekamas grunto ir pagrindų sutankinimas.

30. Kasinėtojas atstato išardytus šulinius ir jų dangčius pagal jų įrengimo reikalavimus ir atliktus darbus perduoda savininkui (naudotojui).

31. Gatvių, aikščių ir šaligatvių dangos, skverai ir želdiniai atstatomi pagal projektą ir leidime žemės darbams nurodytu laiku, ne blogesnių techninių parametrų, negu buvo iki žemės darbų. Dangų atstatymo darbų kokybę kontroliuoja Vietinio ūkio ir turto skyriaus specialistas susisiekimo klausimams.

32. Gatvių, aikščių, šaligatvių dangas atstato kasinėtojas.

33. Išardyta kelių, gatvių, įvažiavimų danga atstatoma:

33.1. šaligatvių danga, neatsižvelgiant į jos tipą, atstatoma išardytame plote, o tais atvejais, kai nuo išardytos šaligatvio dalies lieka ne daugiau kaip 0,5 m pločio juosta, danga atstatoma iki pat šaligatvio krašto, o jo pagrindas atstatomas tik išardytame plote. Žemės darbų prieigos ir dangos atstatomos naujomis medžiagomis;

33.2. važiuojamoji kelio (gatvės) dalis su asfaltbetonio danga atstatoma išardytame plote. Išardyta tašytų arba netašytų akmenų danga atstatoma (jei statinio projekte numatyta palikti buvusią dangą) per dvigubą iškasos plotį; jei išardyta danga nuo kelio (gatvės) yra arčiau kaip per 1 m, danga atstatoma iki pat šio krašto;

33.3. atstatant važiuojamąją dalį , kuri neturėjo dangos, įrengiama žvyro danga;

33.4. želdiniai atsodinami sodinti tinkamu laiku;

33.5. kai oro sąlygos nepalankios, dangos, išardytos gatvių, kuriose vyksta visuomeninio transporto eismas, dalyje taisomos įrengiant laikiną asfaltbetonio dangą, kuri, nusistovėjus palankiems orams, išardoma ir įrengiama pastovi danga. Šaligatvių zonoje įrengiamas smėlio pasluoksnis, veja išlyginama. Nusistovėjus palankiems orams, šaligatvių ir vejų dangos sutvarkomos pilnai. Iki to laiko įrengti pagrindai prižiūrimi ir už jų būklę atsako rangovas, įrengęs perkasos pagrindus. Dėl nepalankių oro sąlygų dangų atstatymo atidėjimo terminai žemės darbų leidime papildomai suderinami su leidimo išdavėju, prieš tai terminus suderinus su turto savininku.

34. Jei per penkerius metus po dangos įrengimo dėl nekokybiškai sutankinto grunto danga nusėda arba ištrupa asfaltbetonis, žemės darbus vykdęs kasinėtojas privalo jį sutaisyti, kontrolę vykdo turto savininkas.

35. Užbaigus žemės darbus, atstačius dangas ir įvykdžius leidimo atlikti žemės darbus reikalavimus, kasinėtojas aktu perduoda užbaigtus žemės darbus gatves, šaligatvius, vietinės reikšmės kelius, aikštes ir žaliuosius plotus eksploatuojančiai įmonei ir seniūnijos, kurios teritorijoje vykdomi žemės darbai, seniūnui. Darbų pagal aktą neperdavimas laikomas leidimo atlikti žemės darbus termino ir šio Aprašo pažeidimu.

36. Pasirašius aktą, iš žemės darbų vietos nuimamos techninės eismo reguliavimo priemonės.

 

VI. ŽEMĖS DARBAI LIKVIDUOJANT AVARIJAS

 

37. Įvykus avarijoms požeminėse komunikacijose, žemės darbai jų padariniams šalinti gali būti atliekami be leidimo žemės darbams, tačiau apie tai privaloma informuoti leidimus išduodančius asmenis. Žemės darbų vykdymo vietoje esančių inžinerinių tinklų, kelių (gatvių) savininkai informuojami nedelsiant. Jeigu darbai vykdomi keliuose (gatvėse), būtina informuoti policiją. Dirbant gaisro atžvilgiu pavojingose vietose ir likviduojant vandentiekio avarijas, apie tai būtina pranešti Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Joniškio priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai.

38. Likviduojant avariją privalo dalyvauti avariniams darbams vadovaujantis asmuo, turintis darbus atliekančios įmonės raštišką įgaliojimą.

39. Pažeistų inžinerinių tinklų savininkai, gavę pranešimą apie avariją, privalo skubiai pasiųsti į avarijos vietą savo atstovą, kuris vietoje patikslina inžinerinių tinklų ar kitų inžinerinių statinių padėtį ir vietovės plano ištraukoje arba schemoje nurodo žemės darbų vykdymo būdą.

40. Likvidavus avariją, dangos ir želdinių atstatymą užtikrina avarinius atstatymo darbus vykdęs rangovas arba tinklų savininkas. Išardytos dangos po avarijų likvidavimo atstatomos vadovaujantis šio aprašo V skyriaus reikalavimais.

41. Likviduojant avarijas žemės darbų leidimas neišduodamas, jei avarijų likvidavimo darbai  radedami ir baigiami poilsio ir švenčių dienomis. Jeigu darbai nebaigiami, kasinėtojas privalo kreiptis dėl leidimo išdavimo pirmąją darbo dieną. Darbo dienomis avarijų likvidavimo atveju leidimas atlikti žemės darbus privalomas.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

42. Už savavališką kelių, gatvių, šaligatvių bei gazonų sugadinimą, savavališką statybinių medžiagų ir grunto sandėliavimą už statybos aikštelės ribų Administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais ir tvarka gali būti pradėta administracinio nusižengimo teisena.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-16, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-01, i. k. 2017-01838

 

43. Kaip laikomasi šio Aprašo, kontroliuoja Joniškio rajono savivaldybės administracijos įgalioti darbuotojai, seniūnai, inžinerinius tinklus eksploatuojančios įmonės ir organizacijos.

44. Už šio Aprašo pažeidimą atsakingi asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

44. Aprašą tvirtina, keičia, pildo Joniškio rajono savivaldybės taryba.

 

 

__________________________


Vietinės rinkliavos nustatymo už leidimo atlikti

žemės darbus Joniškio rajono savivaldybės

viešojo naudojimo teritorijose (gatvėse, šaligatviuose,

vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose

plotuose) ir šių leidimų išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(kasinėtojo pavadinimas/vardas, pavardė, kodas, adresas, telefonas)

 

Joniškio rajono savivaldybės administracijos

Infrastruktūros skyriui

 

 

PRAŠYMAS

DĖL LEIDIMO ATLIKTI ŽEMĖS DARBUS

 

______________

(Data)

Joniškis

 

Prašau išduoti leidimą žemės darbams atlikti. Pateikiu šiuos duomenis:

1. Žemės darbų (toliau – darbai) atlikimo pobūdis (paskirtis, apimtis, tikslas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Darbų vadovas (vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)____________________________________

________________________________________________________________________________

3. Darbų atlikimo pradžios ir pabaigos data _____________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. Darbų vykdymo trasa, numatomi kasimo būdai ir vieta, kur bus išvežtas žemės perteklius

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5. Informacija dėl vietovės, kurioje bus vykdomi darbai, teritorijos žymėjimo__________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6. Informacija iš darbų vykdytojo (kasinėtojo) __________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Su Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T- patvirtintais Vietinės rinkliavos nustatymo už leidimo atlikti žemės darbus Joniškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose) ir šių leidimų išdavimo tvarkos aprašu ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-629 patvirtintu statybos techniniu reglamentu STR 1.07.02: 2005 Žemės darbai“ esu susipažinęs.

 

Kasinėtojas įsipareigoja:

1. Žemės darbų metu neužversti įvažiavimų ir šaligatvių, tinkamas naudojimui statybines medžiagas sandėliuoti ir išsaugoti iki darbų vykdymo pabaigos.

2. Atstatymo darbus vykdyti suderinus su atitinkamų organizacijų, kurioms priklauso atskirų objektų priežiūra, atstovais ir/ar seniūnijos, kurios teritorijoje vykdomi žemės darbai, seniūnu.

3. Kelio (gatvės, privažiavimo, aikštelės, pėsčiųjų takų, vejų) dangą atstatyti pagal projekto, normatyvinių statybos dokumentų ir šio Aprašo reikalavimus.

4. Darbų vietoje turėti leidimą ir brėžinius ir, esant reikalui, pateikti juos suinteresuotų organizacijų atstovams.

5. Atliekant darbus, nepažeisti požeminių komunikacijų.

6. Laiku įvykdyti darbų techniniuose projektuose ir leidime numatytus žemės darbus.

7. Atlikus atstatymo darbus, perdavimo-priėmimo aktu perduoti juos eksploatuojančiai įmonei ir/ar seniūnijos, kurios teritorijoje buvo vykdomi darbai, seniūnui.

8. Atstatytoms dangoms užtikrinti ne trumpesnį nei normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytą garantinį terminą, kurio pradžia laikoma atstatytų dangų priėmimo tinkamomis naudoti data. Per šį terminą atviri ir paslėpti atstatytos dangos defektai šalinami kasinėtojo lėšomis.

 

PRIDEDAMA:

1. Sklypo planas.

2. Mokėjimo pavedimo kopija

3. Suderinimai

 

 

Kasinėtojas:

 

 

_____________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)


SUDERINIMAI

SUDERINTA:

 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinis padalinys

______________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Šiaulių apskrities VPK Joniškio rajono PK viešosios tvarkos skyrius

 

______________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

Seniūnas

______________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

Inžinerinių tinklų ir kitų inžinerinių statinių savininkai (naudotojai, valdytojai):

 

Elektros

______________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

Telefono

______________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

Šilumos

______________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

Dujotiekio

______________________________________________________________________________

(pareigos, vardas pavardė, parašas)

 

Naftotiekio

______________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

Vandentiekio, nuotekų

______________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

Melioracijos

______________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

Žagarės regioninis parkas

______________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Kiti

______________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Priedo pakeitimai:

Nr. T-163, 2013-10-10, paskelbta TAR 2013-10-10, i. k. 2013-02789

 


Vietinės rinkliavos nustatymo už leidimo atlikti žemės darbus

Joniškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijos

(gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,

žaliuosiuose plotuose) ir šių leidimų išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

LEIDIMAS ATLIKTI ŽEMĖS DARBUS

____________________________

(data, registracijos numeris)

Joniškis

Išnagrinėjus ______________________________________________________________________

(kasinėtojo pavadinimas)

prašymą dėl ______________________________________________________________________

(žemės darbų atlikimo tikslas, vieta ir atlikimo terminai)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

kasinėtojui _______________________________________________________________________

(kasinėtojo adresas, įmonės kodas ir telefonai)

leidžiama vykdyti darbus ___________________________________________________________

(žemės darbų atlikimo tikslas, vieta ir tiksli darbų vykdymo trasa)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Kasinėtojas įsipareigoja:

1. Atliekant darbus, aptverti darbų vykdymo vietą.

2. Pradėti darbus 20     m. ___________________d.

3. Baigti darbus 20    m. _____________________d.

4. Dėl nepalankių oro sąlygų, nesezoninių darbų ____________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(nurodomi darbai, kurių atlikimo terminas nukeliamas)

baigti darbus 20    m. _____________________d.

1. Visiškai atstatyti žemės darbų vietą.

2. Žemės darbų metu neužversti įvažiavimų ir šaligatvių, tinkamas naudojimui statybines medžiagas sandėliuoti ir išsaugoti iki darbų vykdymo pabaigos.

3. Atstatymo darbus vykdyti suderinus su atitinkamų organizacijų, kurioms priklauso atskirų objektų priežiūra, atstovais ir ar seniūnijos, kurios teritorijoje vykdomi žemės darbai, seniūnu.

4. Kelio (gatvės, privažiavimo, aikštelės, pėsčiųjų takų, vejų) dangą atstatyti pagal projekto, normatyvinių statybos dokumentų ir šio Aprašo reikalavimus.

5. Darbų vietoje turėti leidimą ir brėžinius bei, esant reikalui, pateikti juos suinteresuotų organizacijų atstovams.

6. Atliekant darbus, nepažeisti požeminių komunikacijų.

7. Laiku įvykdyti darbų techniniuose projektuose numatytus darbus.

8. Atlikus atstatymo darbus, perdavimo-priėmimo aktu perduoti juos eksplotuojančiai įmonei ir/ ar seniūnijos, kurios teritorijoje buvo vykdomi darbai, seniūnui.

9. Atstatytoms dangoms užtikrinti ne trumpesnį nei normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytą garantinį terminą, kurio pradžia laikoma atstatytų dangų priėmimo tinkamomis naudoti data. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 36 straipsnio 1 punkto nurodo garantinį terminą ne mažesnį kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta tyčia paslėptų defektų – 20 metų. Per šį terminą atviri ir paslėpti atstatytos dangos defektai šalinami kasėjo lėšomis.Kontrolę vykdo turto savininkas.

 

 

Leidimą išdavė                        _________________           ___________________

(parašas)                        (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Joniškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-163, 2013-10-10, paskelbta TAR 2013-10-10, i. k. 2013-02789

Dėl Vietinės rinkliavos nustatymo už leidimo atlikti žemės darbus Joniškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose) ir šių leidimų išdavimo tvarkos aprašo pakeitimo

 

2.

Joniškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-181, 2014-10-02, paskelbta TAR 2014-10-07, i. k. 2014-13774

Dėl Vietinės rinkliavos nustatymo už leidimo atlikti žemės darbus Joniškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose) ir šių leidimų išdavimo tvarkos aprašo pakeitimo

 

3.

Joniškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-16, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-02-01, i. k. 2017-01838

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-173 „Dėl Vietinės rinkliavos nustatymo už leidimo atlikti žemės darbus Joniškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose) ir šių leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo