Suvestinė redakcija nuo 2018-09-28

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2011-02-03, i. k. 2011-00138

 

Joniskio rajono

Joniškio rajono savivaldybės TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ

joniškio RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ

nuostatų patvirtinimo

 

2011 m. vasario 3 d. Nr. T-16

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) 11 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 12 straipsniu, Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Joniškio rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų, patvirtintų Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. T-192, 8 punktą.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2011 m. kovo 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Romaldas Gadeikis

 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2011 m. vasario 3 d. sprendimu Nr. T-16

2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-215

redakcija

 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ

joniškio RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ

nuostatai

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatai (toliau – Rinkliavos nuostatai) nustato vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą (toliau – vietinė rinkliava) reklaminės veiklos subjektams dydžius ir apskaičiavimo tvarką, lengvatas, mokėjimo tvarką ir įmokų grąžinimo atvejus rinkliavos mokėtojams.

2. Vietinė rinkliava – tai Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka reklaminės veiklos subjektams, pagal Išorinės reklamos įrengimo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje taisykles norintiems gauti leidimą įrengti išorinę reklamą (toliau – Leidimas) tam tikroje Joniškio rajono vietoje nustatytu terminu ar laikotarpiu.

3. Rinkliava įskaitoma į Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžetą.

4. Rinkliavos nuostatuose vartojamos sąvokos:

reklamos plotas – išorinės reklamos paviršiaus plotas erdvėje (žymimas kvadratiniais metrais);

rinkliavos mokėtojas – reklaminės veiklos subjektas, pateikęs paraišką gauti Leidimą;

reklaminis kainų stovas – reklaminis inžinerinis statinys, kurio reklamos plotas teisės aktų nustatyta tvarka skiriamas įmonės pavadinimui, darbo laikui, parduodamų produktų, teikiamų paslaugų kainoms, jų rūšims, markėms, priedams, standartams nurodyti;

informacinė reklama – ant pastato fasado, tvoros ar atskirai stovinčio stendo pateikta tekstinė ir (ar) grafinė informacija; informaciniai įrenginiai su schemomis ir bendra informacija patekimo į objektus vietose, informacinės krypčių nuorodos, kita privaloma pateikti informacija.

5. Kitos šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme (Žin., 2000, Nr. 64-1937; 2013, Nr. 57-2854) ir Išorinės reklamos įrengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 (Žin., 2013, 84-4245) (toliau – Taisyklės).

 

iI. VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI

 

6. Už Leidimo išdavimą vieneriems metams nustatoma vietinė rinkliava:

6.1. išorinei reklamai ant pastatų Joniškio ir Žagarės miestuose už reklamos ploto vieną kvadratinį metrą – 29 Eur;

6.2. išorinei reklamai ant pastatų kaimo teritorijoje už reklamos ploto vieną kvadratinį metrą – 15 Eur;

6.3. išorinei reklamai stacionariuose stenduose  už reklamos ploto vieną kvadratinį metrą – 29 Eur;

6.4. už visą reklaminį kainų stovą – 58 Eur;

6.5. už kilnojamosios reklamos ploto vieną kvadratinį metrą – 5,8 Eur;

6.6. už trumpalaikės išorinės reklamos ploto vieną kvadratinį metrą (parai) – 0,6 Eur.

7. Apskaičiuotas rinkliavos dydis nustatomas eurais be centų, apvalinant į didesnę pusę.

8. Rinkliavos mokestis skaičiuojamas proporcingai leidimo terminui.

9. Už leidimo įrengti iškabą ir informacinę reklamą išdavimą vietinė rinkliava nemokama.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. T-212, 2014-11-05, paskelbta TAR 2014-11-07, i. k. 2014-16202

 

III. vietinės rinkliavos rinkimo tvarka

 

10. Vietinė rinkliava mokama į Joniškio rajono savivaldybės administracijos sąskaitą banke (mokėjimo paskirtis „Už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą“).

11. Vietinė rinkliava mokama prieš išduodant Leidimą.

12. Leidimą išduoda savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą Leidimų irengti išorinę reklamą Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašą.

13. Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus atsakingas specialistas, išdavęs Leidimą, jį registruoja išorinės reklamos įrengimo projektų ir leidimų registre ir skelbia savivaldybės interneto svetainėje programoje „Regia“.

14. Savivaldybės teritorijoje išorinės reklamos įrengimo reikalavimų laikymosi kontrolę vykdo seniūnai.

 

IV. VIETINĖS RINKLIAVOS LENGVATOS

 

15. Vietinė rinkliava už leidimo įrengti išorinę reklamą (taip pat trumpalaikę išorinę reklamą) išdavimą netaikoma:

15.1. valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, kitoms iš valstybės biudžeto išlaikomoms įstaigoms;

15.2. savivaldybės ir kitų biudžetinių įstaigų organizuojamiems kultūros, švietimo ir sporto renginiams;

15.3. kaimo turizmo sodyboms;

15.4. politinei ir socialinei reklamai, nesusijusiai su ūkine komercine ir finansine veikla.

16. Savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali numatyti rinkliavos mokėjimo išimtis ir atleisti rinkliavos mokėtojus nuo vietinės rinkliavos.

 

V. VIETINĖS RINKLIAVOS GRĄŽINIMO TVARKA

 

17. Rinkliavos mokėtojui pateikus savivaldybės administracijai prašymą dėl vietinės rinkliavos grąžinimo, sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama šiais atvejais:

17.1. kai sumokėta didesnė suma nei nurodyta šiuose nuostatuose;

17.2. jeigu sumokėjus rinkliavą nebuvo išduotas leidimas įrengti išorinę reklamą.

18. Rinkliava arba jos dalis šių Rinkliavos nuostatų 17 punkte nurodytais atvejais grąžinama, jeigu prašymas dėl jos grąžinimo pateikiamas savivaldybės administracijai per vienerius kalendorinius metus po vietinės rinkliavos sumokėjimo ir savivaldybės administracija, nustačiusi pagrįstas permokėjimo priežastis, priima sprendimą rinkliavą grąžinti.

19. Panaikinus leidimą už įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių išorinės reklamos įrengimą, pažeidimus, sumokėta vietinė rinkliava negrąžinama.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Reklaminės veiklos subjektų atsakomybė už nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo pažeidimus numatyta Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 15 straipsnyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-204, 2018-09-27, paskelbta TAR 2018-09-27, i. k. 2018-15216

 

21. Nuostatai pildomi ir keičiami Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

22. Rinkliavos rinkimo kontrolę vykdo Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-204, 2018-09-27, paskelbta TAR 2018-09-27, i. k. 2018-15216

 

________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-215, 2013-12-19, paskelbta TAR 2013-12-19, i. k. 2013-03590

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Joniškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-215, 2013-12-19, paskelbta TAR 2013-12-19, i. k. 2013-03590

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Joniškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-212, 2014-11-05, paskelbta TAR 2014-11-07, i. k. 2014-16202

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Joniškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-204, 2018-09-27, paskelbta TAR 2018-09-27, i. k. 2018-15216

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo