Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2012-04-26, i. k. 2012-00968

 

 

Aprašas: herbas_jb_sm

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ RINKLIAVŲ

UŽ LEIDIMO PREKIAUTI, TEIKTI PASLAUGAS, ORGANIZUOTI KOMERCINIUS

RENGINIUS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ

PATVIRTINIMO

 

2012 m. balandžio 26 d. Nr. T-68

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290)  6 straipsnio 2 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) 11 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktais ir 12 straipsniu, Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės vietinių rinkliavų už leidimo prekiauti, teikti paslaugas, organizuoti komercinius renginius viešosiose vietose išdavimą nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 3 d. sprendimą Nr. T-192 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“;

2.2. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 2 d. sprendimą Nr. T-232 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 3 d. sprendimo Nr. T-192 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“;

2.3. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 17 d. sprendimą Nr. T-38 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 3 d. sprendimo Nr. T-192 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“;

2.4. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 23 d. sprendimą Nr. T-131 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 3 d. sprendimo Nr. T-192 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“;

2.5. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimą Nr. T-113 „Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos“;

2.6. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 10 d. sprendimą Nr. T-153 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 3 d. sprendimo Nr. T-192 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“;

2.7. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 4 d. sprendimą Nr. T-22 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 3 d. sprendimo Nr. T-192 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“;

2.8. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimą Nr. T-95 „Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos“;

2.9. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. T-109 „Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis

 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-68

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

VIETINIŲ RINKLIAVŲ UŽ LEIDIMO PREKIAUTI, TEIKTI PASLAUGAS,

ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ

NUOSTATAI

 

I. Bendroji dalis

 

1. Joniškio rajono savivaldybės vietinių rinkliavų (toliau – vietinė rinkliava) už leidimo prekiauti, teikti paslaugas, organizuoti komercinius renginius viešosiose vietose išdavimą nuostatai reglamentuoja vietinių rinkliavų už leidimų prekiauti ar teikti paslaugas, organizuoti komercinius renginius išdavimą dydžius, vietinių rinkliavų lengvatas, vietinių rinkliavų ir leidimų apskaitą ir kontrolę.

2. Vietinė rinkliava – Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje.

3. Vietines rinkliavas moka fiziniai ir juridiniai asmenys.

 

iI. Vietinių rinkliavų objektai ir dydžiai

 

4. Vietinė rinkliava už leidimo prekiauti savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą:

4.1. Joniškio mieste:

4.1.1. savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais, miško gėrybėmis, savo asmeniniame ūkyje išaugintomis daržovėmis, vaisiais, uogomis ir gėlėmis:

vieną dieną – 0,9 Eur;

vieną mėnesį – 14 Eur, gruodžio–vasario mėnesiais – po 5,8 Eur;

4.1.2. kitomis prekėmis:

vieną dieną – 1,4 Eur;

vieną mėnesį – 23 Eur, gruodžio–vasario mėnesiais – po 14 Eur;

4.2. kitose savivaldybės viešosiose vietose:

4.2.1. savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais, miško gėrybėmis, savo asmeniniame ūkyje išaugintomis daržovėmis, vaisiais, uogomis ir gėlėmis:

vieną dieną – 0,6 Eur;

vieną mėnesį – 8,7 Eur;

4.2.2. kitomis prekėmis:

vieną dieną – 0,9 Eur;

vieną mėnesį – 12 Eur;

4.3. masinių renginių ir švenčių metu (viena para):

4.3.1. Joniškio mieste:

maisto prekėmis – 8,7 Eur;

kitomis prekėmis – 4,3 Eur;

4.3.2. kitose savivaldybės viešosiose vietose:

maisto prekėmis – 4,3 Eur;

kitomis prekėmis – 2,9 Eur.

5. Vietinė rinkliava už leidimo įrengti laikiną prekybos vietą prekiauti pramoninėmis prekėmis (vieną mėnesį) išdavimą – 29 Eur.

6. Vietinė rinkliava už leidimo teikti viešo maitinimo paslaugas (vieną mėnesį) išdavimą – 29 Eur.

7. Vietinė rinkliava už leidimo teikti paslaugas (atrakcionai, vaikų žaidimų paviljonai, pristatymai ir kt.) nustatytose viešosiose vietose (viena vieta) išdavimą:

7.1. Joniškio mieste (vieną parą) – 8,7 Eur;

7.2. kitose savivaldybės viešosiose vietose (vieną parą) – 4,3 Eur.

8. Vietinė rinkliava už leidimo organizuoti  komercinius renginius išdavimą (vienam renginiui):

8.1. Joniškio mieste – 101 Eur;

8.2. kitose savivaldybės viešosiose vietose – 29 Eur.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. T-187, 2014-11-05, paskelbta TAR 2014-11-07, i. k. 2014-16183

 

3 skyrius. Neteko galios nuo 2012-10-05

Skyriaus naikinimas:

Nr. T-184, 2012-10-04, paskelbta TAR 2012-10-04, i. k. 2012-02129

 

Iv. vietinių rinkliavų Lengvatos

 

13. Neteko galios nuo 2020-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. T-111, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14494

 

14. Vietinės rinkliavos mokesčiu už leidimo prekiauti maisto, kitomis prekėmis (knygomis, spaudos leidiniais, suvenyrais, tautodailės kūriniais, žaislais ir kt.) ir teikti paslaugas išdavimą neapmokestinami;

14.1. Joniškio miesto šventės dalyviai;

14.2. Žagarės vyšnių festivalio dalyviai;

14.3. Joniškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ir Joniškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rengiamų švenčių dalyviai.

14.4. Asmenys, teikiantys viešojo maitinimo paslaugas lauko kavinėse, prie esamo pastato (ar jo dalies), kuriame pardavėjas (paslaugų teikėjas) vykdo veiklą, arba laikinai įrengtose vietose, kai plotas nustatomas pardavėjo (paslaugos teikėjo) teikiamoje lauko kavinės vietos schemoje (plane). Ši lengvata taikoma skaičiuojant rinkliavą už 2020 metus.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-66, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-05, i. k. 2020-09482

 

14.5. Senatvės pensininkai, asmenys, netekę 60–100 proc. darbingumo, asmenys, auginantys vaiką su negalia. Ši lengvata taikoma 2020 metais.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-111, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14494

 

14.6. Tautinio paveldo produktų kūrėjai, kurių gaminiai sertifikuoti ir pripažinti tautinio paveldo produktais pagal Tautinio paveldo produktų įstatymą, ir visų kūrybinių sąjungų nariai (tautodailininkai, dailininkai ir kiti), prekiaujantys tik savais produktais, gaminiais ir kūriniais (tik pateikus atitinkamą sertifikatą ir (ar) pažymėjimą). Ši lengvata taikoma 2020 metais.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-111, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14494

 

15. Savivaldybės taryba turi teisę savo biudžeto sąskaita vietinės rinkliavos mokėtojams sumažinti vietinės rinkliavos dydį arba nuo jos atleisti.

 

V. Vietinių rinkliavų mokėjimas ir grąžinimo atvejai

 

16. Vietinės rinkliavos įskaitomos į savivaldybės biudžetą.

17. Vietinė rinkliava  mokama tik nacionaline valiuta.

18. Vietinės rinkliavos mokestis mokamas į Joniškio rajono savivaldybės administracijos sąskaitą banke (mokėjimo paskirtis „Už leidimo prekiauti, teikti paslaugas išdavimą“ arba „Už leidimo organizuoti komercinius renginius išdavimą“) arba seniūnijoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-146, 2013-10-10, paskelbta TAR 2013-10-10, i. k. 2013-02783

 

18. Sumokėta vietinė rinkliava grąžinama jos mokėtojams šiais atvejais:

18.1. kai sumokėta daugiau nei  savivaldybės tarybos nustatytas rinkliavos dydis;

18.2. jei leidimu nepasinaudota dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo rinkliavos mokėtojo valios.

19. Sumokėtos vietinės rinkliavos grąžinimo tvarka:

19.1. Rinkliavos mokėtojas pateikia prašymą savivaldybės administracijos direktoriui dėl rinkliavos grąžinimo. Prie prašymo pridedami įrodymai, pagrindžiantys rinkliavos grąžinimo priežastis.

19.2. Savivaldybės administracijos direktorius, patenkinęs prašymą, priima įsakymą dėl rinkliavos grąžinimo.

 

vi. vietinių rinkliavų ir leidimų apskaita IR

kontrolė

 

20. Už reikiamų dokumentų surinkimą  atsakingas leidimą išduodantis asmuo.

21. Savivaldybės administracijos seniūnijos, išdavusios leidimą prekiauti, teikti paslaugas ar organizuoti komercinius renginius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka pateikia informaciją apie išduotus leidimus (leidimo gavėjus, išdavimo datas, galiojimo laikotarpius ir sumas) Buhalterinės apskaitos skyriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-43, 2016-03-31, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07041

 

22. Vietinių rinkliavų rinkimą kontroliuoja vietos mokesčio administratorius, Valstybės kontrolė ir savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-112, 2012-06-28, paskelbta TAR 2012-06-28, i. k. 2012-01469

 

23. Jeigu tikrinimo metu nustatyta, kad vietinės rinkliavos buvo paimta per mažai arba ji iš viso nebuvo paimta, žalą atlygina atsakingi valstybės tarnautojai ar darbuotojai įstatymų nustatyta tvarka.

24. Asmenys, pažeidę šiuos nuostatus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

___________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Joniškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-112, 2012-06-28, paskelbta TAR 2012-06-28, i. k. 2012-01469

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės vietinių rinkliavų už leidimo prekiauti, teikti paslaugas, organizuoti komercinius renginius viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Joniškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-184, 2012-10-04, paskelbta TAR 2012-10-04, i. k. 2012-02129

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės vietinių rinkliavų už leidimo prekiauti, teikti paslaugas, organizuoti komercinius renginius viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ 3 skyriaus pripažinimo netekusiu galios

 

3.

Joniškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-146, 2013-10-10, paskelbta TAR 2013-10-10, i. k. 2013-02783

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės vietinių rinkliavų už leidimo prekiauti, teikti paslaugas, organizuoti komercinius renginius viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Joniškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-187, 2014-11-05, paskelbta TAR 2014-11-07, i. k. 2014-16183

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės vietinių rinkliavų už leidimo prekiauti, teikti paslaugas, organizuoti komercinius renginius viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Joniškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-43, 2016-03-31, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07041

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės vietinių rinkliavų už leidimo prekiauti, teikti paslaugas, organizuoti komercinius renginius viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Joniškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-66, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-05, i. k. 2020-09482

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės vietinių rinkliavų už leidimo prekiauti, teikti paslaugas, organizuoti komercinius renginius viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Joniškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-111, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14494

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės vietinių rinkliavų už leidimo prekiauti, teikti paslaugas, organizuoti komercinius renginius viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo