Sprendimas netenka galios 2021-04-01:

Kelmės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-94, 2021-03-25, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06037

Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2018-07-11 iki 2021-03-31

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2013-03-29, i. k. 2013-01193

 

 

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. kovo 29 d. Nr. T-85

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 12 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo (Žin., 2006, Nr.17-589) 13 straipsniu 4 dalimi, Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr.A1-94 (Žin., 2006, Nr. 43-1571), Kelmės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašą (pridedamas).

2. Laikyti netekusiu galios 2006 m. spalio 26 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. T-307 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Vaclovas Andrulis

 

 

Patvirtinta

Kelmės rajono

savivaldybės tarybos

2013 m. kovo 29 d.

sprendimu Nr. T-85

 

ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo (toliau – aprašas) tikslas yra apibrėžti asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo pagrindinius principus ir kriterijus, socialinių paslaugų poreikį asmeniui (šeimai) nustatančius subjektus, asmenų teises ir pareigas, reglamentuoti asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio įvertinimo ir sprendimo dėl paslaugų skyrimo priėmimo procedūrą, socialinių paslaugų sustabdymą ir nutraukimą, informacijos apie asmenis, gaunančius paslaugas, saugojimą ir poreikio nustatymo apskundimo tvarką Kelmės rajono savivaldybėje.

2. Šis aprašas taikomas nustatant individualų socialinių paslaugų poreikį asmenims, pageidaujantiems gauti socialines paslaugas, kurias finansuoja Kelmės rajono savivaldybė iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams.

3. Nustatant asmens, gyvenančio kartu su šeima, socialinių paslaugų poreikį, kartu nustatomas ir socialinių paslaugų poreikis šeimai.

 

II. ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKĮ NUSTATANTYS SUBJEKTAI

 

4. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį pagal gyvenamąją vietą nustato seniūnijų specialistai socialiniam darbui. Socialinių paslaugų tarnybos socialinio darbo organizatoriai asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį nustato Kelmės mieste.

5. Šeimos ar socialinės rizikos vaiko socialinių paslaugų poreikį nustato socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-223, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-10, i. k. 2018-11681

 

6. Asmens, rengiamo paleisti iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės, socialinės globos padalinio ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos ir pageidaujančio gauti socialines paslaugas, socialinių paslaugų poreikį nustato šios įstaigos socialiniai darbuotojai, bendradarbiaudami su Kelmės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi (toliau – Socialinės paramos skyrius) ar seniūnijos specialistu socialiniam darbui, kurios teritorijoje asmuo gyveno prieš patekdamas į minėtą įstaigą arba, kurios teritorijoje gyvena asmens šeima.

7. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį socialinių paslaugų teikimo laikotarpiu, pasikeitus aplinkybėms ar asmens sveikatos būklei, ir ne rečiau kaip kartą per metus peržiūri socialinių paslaugų įstaigų įgalioti socialiniai darbuotojai.

 

III. ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO PAGRINDINIAI KRITERIJAI

 

8. Asmens socialinių paslaugų poreikis nustatomas individualiai pagal asmens nesavarankiškumą bei galimybes savarankiškumą ugdyti ar kompensuoti asmens interesus ir poreikius atitinkančiomis socialinėmis paslaugomis.

9. Šeimos socialinių paslaugų poreikis nustatomas kompleksiškai vertinant šeimos narių gebėjimus, galimybes ir motyvaciją spręsti savo šeimos socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene bei galimybes tai ugdyti ar kompensuoti šeimos interesus ir poreikius atitinkančiomis bendrosiomis socialinėmis paslaugomis ar socialine priežiūra.

10. Asmens socialinių paslaugų poreikis nustatomas ir atsižvelgiant į asmens poreikių sritį bei asmens priskyrimą socialinei grupei.

11.Socialinių paslaugų, kurios teikiamos papildomai asmens (šeimos) pageidavimu, poreikis nevertinamas.

12. Išskiriamos šios asmens socialinių paslaugų poreikių sritys:

12.1. asmens poreikiai, kurie gali būti tenkinami bendrosiomis socialinėmis paslaugomis ar socialine priežiūra;

12.2. asmens poreikiai, kurie gali būti tenkinami socialine globa.

13. Asmenų socialinės grupės:

13.1. vaikai, likę be tėvų globos, ir jų šeimos;

13.2. socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos;

13.3. vaikai su negalia ir jų šeimos;

13.4. senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;

13.5. suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;

13.6. socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos;

13.7. Šeimos, turinčios problemų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-223, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-10, i. k. 2018-11681

 

13.8. kiti asmenys.

14. Socialinių paslaugų poreikio nustatymas vaikui derinamas su ugdymo ir vystymosi poreikiais, atsižvelgiant į įvairių sričių specialistų (Vaiko teisių apsaugos skyriaus, švietimo įstaigų, pedagoginės psichologinės pagalbos tarnybos, sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų įstaigų specialistų, kurių rekomendacijos turi įtakos vaiko socialinių paslaugų poreikiui nustatyti) išvadas.

15. Visais atvejais vertinant socialinių paslaugų vaikui, kuriam nustatyta laikinoji globa (rūpyba), socialinės rizikos vaikui poreikį nustatomas ir socialinių paslaugų jo šeimai poreikis.

16. Vaiko, likusio be tėvų globos, socialinių paslaugų poreikis vertinamas derinant su vaiko laikinosios ar nuolatinės globos (rūpybos) organizavimu, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais vaiko globos ir laikinosios globos organizavimą.

17. Socialinių paslaugų poreikio nustatymas neįgaliesiems (vaikams ir suaugusiesiems) derinamas su specialiųjų poreikių nustatymu vadovaujantis Specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygomis bei taisyklėmis.

18. Socialinių paslaugų poreikis šeimai vertinamas atsižvelgiant į šeimos narių socialinius įgūdžius ir motyvaciją kurti saugią, sveiką ir darnią aplinką savo namuose, šeimoje, palaikyti socialinius ryšius su visuomene ir užtikrinti šeimoje augančių vaikų visapusišką vystymąsi ir ugdymą vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais darbo su šeimomis bei vaiko laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) organizavimą. Teikiant socialines paslaugas šeimai, turi būti užtikrinamas ir socialinių paslaugų teikimas vaikams.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-223, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-10, i. k. 2018-11681

 

IV. ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO PROCEDŪRA

 

19. Dėl bendrųjų socialinių paslaugų, nemokamo maitinimo, transporto paslaugos organizavimo, socialinės priežiūros ir socialinės globos gavimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas raštu kreipiasi į Kelmės rajono socialinių paslaugų tarnybą ar seniūniją pagal gyvenamąją vietą ir užpildo socialinėms paslaugoms gauti prašymą–paraišką (forma SP-8), patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986), bei pateikia šiuos dokumentus:

19.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);

19.2. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos piliečio pase ar leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje nėra atitinkamo įrašo apie gyvenamąją vietą arba nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose).

20. Asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo, rūpintojo prašymas dėl bendrųjų socialinių paslaugų gavimo ar socialinės priežiūros šeimai teikimo nėra būtinas.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-223, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-10, i. k. 2018-11681

 

21. Bendrųjų socialinių paslaugų skyrimo duomenys turi būti įvesti į Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) duomenų bazę. Transporto paslaugoms ir maitinimo paslaugoms turi būti pateikiamas prašymas–paraiška (forma SP-8) Socialinių paslaugų tarnybai ar seniūnijos specialistui socialiniam darbui. Atsakingas Socialinių paslaugų tarnybos darbuotojas ar seniūnijos specialistas socialiniam darbui duomenis apie besikreipiantį asmenį suveda į duomenų bazę.

22. Jei asmuo (šeima) pageidauja gauti tik bendrąsias socialines paslaugas (informavimo,

konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, aprūpinimo būtinais drabužiais ir avalyne, transporto paslaugų organizavimo, sociokultūrines, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo ir kt.), poreikio vertinimas neatliekamas.

23. Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, dėl bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas gali kreiptis ir į kitą, ne asmens (šeimos) gyvenamosios vietos, savivaldybę.

24. Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą dėl socialinių paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

25. Asmuo, rengiamas paleisti iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės, socialinės globos padalinio ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos, dėl socialinės priežiūros ar socialinės globos gavimo kreipiasi į minėtų įstaigų socialinius darbuotojus, kurie asmens prašymu ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki asmens paleidimo iš šių įstaigų Socialinės paramos skyriui pateikia asmens prašymą ir socialinių paslaugų poreikio vertinimą.

26. Seniūnijos specialistas socialiniam darbui ar socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis, Socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorius, gavę asmens (globėjo, rūpintojo) raštišką prašymą ar informaciją iš atvejo vadybininko apie poreikio socialinėms paslaugoms įvertinimo reikalingumą, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų privalo įvertinti asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį užpildydami asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-223, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-10, i. k. 2018-11681

 

27. Asmens (šeimos) socialinės priežiūros poreikis nustatomas pagal Socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) poreikio vertinimo formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. A1-67. Jei, nustačius asmens socialinių paslaugų poreikį, padaroma išvada, kad bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros paslaugų nepakanka, atliekamas asmens socialinės globos poreikio vertinimas.

28. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis nustatomas vadovaujantis senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika, socialinės globos poreikio vaikui su negalia nustatymo metodika.

29. Asmens socialinės globos poreikio vertinimas turi būti atliekamas per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos. Esant būtinumui, Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu šis terminas gali būti pratęsiamas.

30. Seniūnijos specialistas socialiniam darbui seniūnijoje, nustatęs asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, pateikia išvadas ir suformuotą asmens bylą asmeniui, priimančiam sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo. Sprendimą dėl socialinės priežiūros skyrimo priima Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo.

31. Dėl ilgalaikės socialinės globos skyrimo sprendimą priima Socialinės paramos skyriaus vedėjas, kuris išduoda siuntimą į savivaldybės pavaldumo socialinės globos namus (senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia). Siuntimą į valstybinius socialinės globos namus išduoda Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

32. Sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo įstaigų, policijos ir kitų institucijų darbuotojai bei kiti asmenys privalo teikti išvadas, būtinas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikiui nustatyti. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį vertinantys specialistai socialiniam darbui ar socialinio darbo organizatoriai, socialiniai darbuotojai gali pareikalauti papildomų dokumentų, susijusių su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu, ir iš kitų institucijų bei įstaigų.

33. Jei specialistui socialiniam darbui ar socialinio darbo organizatoriui, socialiniam darbuotojui, dirbančiam su šeimomis, atliekančiam vertinimą, reikalinga papildoma informacija, susijusi su socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymu, jis gali pareikalauti iš asmens papildomų dokumentų, reikalingų poreikiui nustatyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-223, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-10, i. k. 2018-11681

 

34. Valstybės ir savivaldybių įmonės, įstaigos ir organizacijos Kelmės rajono savivaldybės socialines paslaugas teikiančių įstaigų ar seniūnijų specialistų socialiniam darbui prašymu turi nemokamai teikti joms informaciją, susijusią su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu.

35. Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą ar kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, savivaldybė gali priimti sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo, nenustačiusi socialinių paslaugų poreikio. Tokiu atveju poreikis turi būti nustatytas suteikus (arba jau teikiant) socialines paslaugas.

36. Socialinių paslaugų įstaigos socialinis darbuotojas, nustatęs asmens, gaunančio socialines paslaugas, pasikeitusį poreikį, išvadas pateikia socialinių paslaugų įmonės vadovui.

 

V. ASMENS SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO VERTINIMAS

 

37. Asmens socialinės globos poreikis nustatomas pagal asmens socialinio ir fizinio savarankiškumo vertinimo kriterijus.

38. Asmens savarankiškumas vertinamas pagal:

38.1. asmens socialinį savarankiškumą. Vertinant asmens socialinį savarankiškumą apibūdinamos asmens gyvenimo sąlygos, asmens užimtumas, nustatomas asmens sugebėjimas palaikyti socialinius ryšius (su šeima, mokykla, draugais, kaimynais, bendruomene ir kt.), įvertinama asmens motyvacija ir pateikiami socialinio darbuotojo pastebėjimai, apibūdinantys asmens gebėjimus savarankiškai gyventi savo namuose;

38.2. asmens fizinį savarankiškumą. Vertinant asmens fizinį savarankiškumą atsižvelgiama į jo sveikatos būklę, negalią, organizmo funkcijų sutrikimus, pagalbos reikalingumą, sugebėjimus savarankiškai atlikti būtiniausius buities darbus ir tenkinti būtinuosius poreikius, įvertinamas pagalbos kasdienėje veikloje poreikis.

39. Įvertinus asmens socialinį bei fizinį savarankiškumą, nustatomi šie asmens nesavarankiškumo lygiai:

39.1.iš dalies nesavarankiškas;

39.2. visiškai nesavarankiškas.

40. Nustatant asmens, gyvenančio kartu su šeima, socialinės globos poreikį, atsižvelgiama į artimųjų gebėjimus bei motyvaciją pasirūpinti vienas kitu.

41. Vertindami asmens socialinės globos poreikį ir nustatę, jog asmuo yra savarankiškas ir socialinė globa jam nebūtina, seniūnijos specialistas socialiniam darbui ir Socialinių paslaugų tarnybos socialinio darbo organizatorius teikia išvadą dėl bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros asmeniui teikimo.

 

VI. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ASMENIUI (ŠEIMAI) SKYRIMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

 

42. Sprendimas dėl socialinės priežiūros (pagalbos į namus, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose) asmeniui (šeimai) skyrimo priimamas per 14 kalendorinių dienų (išimties atvejais per 3 darbo dienas) nuo socialinės paslaugos poreikio nustatymo datos seniūnijos specialisto socialiniam darbui, Socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatoriaus arba socialinio darbuotojo, dirbančio su šeima, teikimu. Sprendimas dėl socialinės priežiūros šeimai, susidūrusiai su problemomis, skyrimo priimamas nedelsiant, gavus informaciją apie socialinę riziką ir nustatytą grėsmės vaikui lygį, nepildant asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formos (reikiamos formos pildomos pradėjus teikti paslaugas). Sprendimas dėl socialinės priežiūros šeimai, susidūrusiai su problemomis, skyrimo, nenustačius grėsmės vaikui lygio, priimamas atvejo vadybininkui nustačius, kad yra poreikis vaikui ir šeimai gauti kompleksinę pagalbą. Sprendimą dėl socialinės priežiūros (pagalbos į namus, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose) priima Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-223, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-10, i. k. 2018-11681

 

43. Sprendimas dėl socialinės globos (dienos socialinės globos, trumpalaikės socialinės globos, ilgalaikės socialinės globos) asmeniui skyrimo priimamas per 30 dienų nuo socialinės paslaugos poreikio nustatymo, seniūnijos specialisto socialiniam darbui, Socialinių paslaugų tarnybos socialinio darbo organizatoriaus teikimu. Sprendimą priima Socialinės paramos skyriaus vedėjas.

44. Sprendimas dėl socialinės priežiūros, socialinės globos (dienos socialinės globos, trumpalaikės socialinės globos, ilgalaikės socialinės globos) asmeniui sustabdymo ir nutraukimo priimamas per 7 darbo dienas nuo informacijos gavimo seniūnijos specialisto socialiniam darbui, Socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatoriaus teikimu. Sprendimą priima Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-223, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-10, i. k. 2018-11681

 

45. Paaiškėjus, kad asmuo, kuris kreipiasi socialinių paslaugų (vienas iš suaugusių šeimos narių, jo globėjas, rūpintojas), sąmoningai pateikė neteisingą informaciją socialinių paslaugų poreikiui nustatyti arba dirbtinai pablogino sąlygas, norėdamas gauti socialines paslaugas, socialinių paslaugų teikimas gali būti sustabdytas arba nutrauktas. Asmuo (šeima) atsako už pateiktų vertinti duomenų tikrumą bei informacijos teisingumą.

46. Priėmus sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, užpildoma sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo SP-9 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (2016 m. kovo 29.d. įsakymo Nr. A1-157 redakcija).

Punkto pakeitimai:

Nr. T-223, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-10, i. k. 2018-11681

 

47. Jei asmeniui, gaunančiam socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigoje, reikalinga keisti paslaugų rūšį ar pratęsti teikimo terminą, įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo su asmens prašymu ir nauju socialinių paslaugų poreikio vertinimu dėl paslaugų rūšies keitimo ar termino tęsimo kreipiasi į  Socialinės paramos skyrių. Skyriaus vedėjo sprendimu trumpalaikė socialinė globa asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmeniui tęsiama 6 mėnesiams, ilgesniam laikotarpiui trumpalaikės socialinės globos paslaugos tęsiamos atsižvelgiant į  Socialinės paramos klausimams spręsti komisijos rekomendacines išvadas.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-47, 2014-02-17, paskelbta TAR 2014-02-17, i. k. 2014-01594

 

48. Sprendimas dėl socialinių paslaugų skyrimo per 5 kalendorines dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiamas (išsiunčiamas) asmeniui. Sprendimo kopija įsegama į asmens bylą.

49. Priėmus sprendimą skirti asmeniui ilgalaikę, o vaikui, kuriam nustatyta laikinoji globa, ar socialinės rizikos vaikui – trumpalaikę socialinę globą globos namuose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ar dalininku (savininku) yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Socialinės paramos skyrius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išsiunčia šio sprendimo kopiją ir dokumentus, nurodytus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakyme Nr. A1-355, Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia), Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (neįgaliems vaikams ir vaikams likusiems be tėvų globos).

50. Socialinių paslaugų įstaiga su socialinių paslaugų gavėju sudaro sutartį, kurioje

numatomi terminai, paslaugos rūšis, mokestis, šalių įsipareigojimai ir kita informacija.

 

VII. ASMENS SIUNTIMAS Į SOCIALINĖS GLOBOS NAMUS

 

51. Asmuo siunčiamas į globos namus ilgalaikei, o vaikas, kuriam nustatyta laikinoji globa, ar socialinės rizikos vaikas – ir trumpalaikei socialinei globai, vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto asmens pasirašytu sprendimu dėl socialinės globos asmeniui skyrimo globos namuose.

52. Globos namai, į kuriuos siunčiamas asmuo, yra parenkami pagal galimybes atsižvelgiant į asmens (globėjo, rūpintojo) pageidavimą ir savivaldybės tarybos nustatytą maksimalų trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydį bei globos namų galimybes suteikti reikiamas paslaugas.

53. Prieš apgyvendinant asmenį (senyvo amžiaus asmenį, suaugusį asmenį su negalia) globos namuose, yra išrašomas asmens siuntimas (1 priedas) į globos namus (toliau vadinama – siuntimas). Siuntimą išrašo savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo, priėmusi sprendimą dėl ilgalaikės socialinės globos skyrimo savivaldybės socialinės globos namuose. Kai priimtas sprendimas dėl ilgalaikės socialinės globos valstybės globos namuose, siuntimą išrašo Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia), Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (neįgaliems vaikams ir vaikams likusiems be tėvų globos).

54. Siuntimas į valstybės globos namus per 3 darbo dienas nuo jo išrašymo dienos pateikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (globėjui, rūpintojui). Siuntimo kopija pateikiama globos namams, į kuriuos asmuo siunčiamas.

55. Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo įteikimo asmeniui (globėjui, rūpintojui) dienos. Institucija, išrašiusi siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo (globėjas, rūpintojas) raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą laiką negali apsigyventi valstybės globos namuose.

56. Jeigu asmuo neapsigyvena globos namuose per siuntimo galiojimo terminą, sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios.

57. Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas patikrina pateiktus asmens bylos dokumentus ir įvertina asmens galimybes mokėti už socialines paslaugas. Ši byla reikalinga asmenį apgyvendinant globos namuose.

58. Jei globos namuose yra laisvų vietų, siuntimas išrašomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės globos skyrimo priėmimo dienos, o kai siuntimą išrašo Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės globos skyrimo gavimo dienos.

59. Jei globos namuose nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į savivaldybės eilę ilgalaikei socialinei globai gauti, o tais atvejais, kai asmeniui skirta ilgalaikė socialinė globa valstybės globos namuose, – į asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti, kurią sudaro ir tvarko Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Asmenų eilė ilgalaikei socialinei globai gauti valstybės globos namuose sudaroma pagal savivaldybės sprendimą dėl ilgalaikės socialinės globos skyrimo valstybės globos namuose gavimo datą.

60. Savivaldybės asmenų eilė ilgalaikei socialinei globai gauti sudaroma pagal sprendimų dėl socialinės globos skyrimo priėmimo datą. Tais atvejais, kai sprendimai dėl socialinės globos skyrimo priimami ta pačia data keliems asmenims, atsižvelgiama ir į jų Prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti pateikimo datą.

61. Iškilus pavojui asmens gyvybei, sveikatai ar saugumui savivaldybė gali apgyvendinti asmenį globos namuose be eilės – skubos tvarka, išskyrus atvejus, kai asmuo apgyvendinamas valstybės globos namuose. Valstybės globos namuose asmuo be eilės gali būti apgyvendintas trumpalaikei socialinei globai.

 

VIII. INFORMACIJOS APIE ASMENĮ (ŠEIMĄ), GAUNANTĮ SOCIALINES PASLAUGAS, SAUGOJIMAS

 

62. Informacijai kaupti Socialinės paramos skyriuje pildoma asmens (šeimos) registracijos kortelė (2 priedas). Kortelėje pažymimos poreikio nustatymo išvados ir informacija apie socialinių paslaugų skyrimą.

63. Registracijos kortelės duomenys turi būti atnaujinami, atsižvelgiant į duomenų pasikeitimus. Asmeniui (šeimai) pakartotinai kreipiantis dėl socialinių paslaugų, registracijos kortelė turi būti papildoma.

64. Asmeniui (šeimai) pakeitus gyvenamąją vietą, registracijos kortelės bei dokumentų kopijos persiunčiamos naujos gyvenamosios vietos savivaldybei.

65. Socialinių paslaugų įstaigoje informacija apie asmens socialinių paslaugų poreikį kaupiama asmens byloje.

 

IX. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

66. Seniūnijos specialisto socialiniam darbui seniūnijoje ar socialinio darbuotojo, dirbančio su šeimomis, Socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatoriaus išvadas dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio skirti socialines paslaugas nustatymo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti Savivaldybės administracijos direktoriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-223, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-10, i. k. 2018-11681

 

67. Apskundus išvadas dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu turi būti sudaryta komisija, kuri dar kartą nustatytų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį.

68. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, nustačiusi, kad specialistas socialiniam darbui seniūnijoje ar socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis, socialinio darbo organizatorius neteisingai įvertino asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, teikia išvadą Savivaldybės administracijos direktoriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-223, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-10, i. k. 2018-11681

 

69. Socialinis darbuotojas, kaltas dėl netinkamo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo, gali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn teisės aktų nustatyta tvarka.

70. Sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

71. Nustatęs pažeidimus dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ar skyrimo, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas turi kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių ir pareikalauti pašalinti trūkumus.

72. Ginčai dėl savivaldybės institucijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamento priimtų sprendimų (neveikimo) nagrinėjami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

___________________

 

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų

poreikio nustatymo ir skyrimo

tvarkos aprašo, patvirtinto

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2013 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-85

1 priedas

 

SIUNTIMAS Į STACIONARIĄ GLOBOS ĮSTAIGĄ Nr.

 

20         m.            d.

Kelmė

 

Vadovaudamasis 20___ m.__________  __ d. Kelmės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos klausimams spręsti komisijos  Nr.__________ nutarimu, Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu Nr.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius siunčia ______________ 

 

_____________________________________________________

(Vardas, pavardė, asmens kodas)

_______________________________________                                     

(Namų adresas)

į   

____________________________________________________

(globos įstaigos pavadinimas, adresas)

 

nuo.......................

(Atvykimo į įstaigą data)

 

Asmuo už jam kiekvieną mėnesį teikiamas socialinės globos paslaugas į globos įstaigos, socialinės globos padalinio kasą moka              Lt, turto mokestis                Lt.

Ilgalaikei, trumpalaikei socialinei globai (reikalingą pabraukti).

 

Atvykstant su savimi turėti šiuos dokumentus:

1.   Pasą arba asmens tapatybės kortelę.

2.   Pensininko arba neįgaliojo pažymėjimą.

3.   Kompensuojamųjų vaistų pasą.

 

Skyriaus vedėjas (-a)

 

_________________         ______________________              

(Parašas)                                   (Vardas, pavardė)

 

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų

poreikio nustatymo ir skyrimo

tvarkos aprašo, patvirtinto

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2013 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-85

2 priedas

 

ASMENS (ŠEIMOS) REGISTRACIJOS KORTELĖ

 

I. BENDRIEJI DUOMENYS APIE ASMENĮ  

 

VARDAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAVARDĖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASMENS KODAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lytis:       £  Vyras £  Moteris

 

4. Išsilavinimas:     £  Aukštasis ir aukštesnysis £  Vidurinis ir specialus vidurinis

£  Pagrindinis       £  Pradinis                        £  Neraštingas

 

5. Gyvenamoji vieta:

Deklaruota ______________________________________________________________________

Faktinė _________________________________________________________________________

Telefonas ______________________

Duomenys apie gyvenamosios vietos pakeitimą _________________________________________

________________________________________________________________________________

7. Pateiktas asmens dokumentas:    £  Lietuvos Respublikos piliečio pasas 

£  Asmens tapatybės kortelė              £  Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje

£  Laikinasis piliečio pažymėjimas   £  Kitas dokumentas (nurodykite)

 

8. Pilietybė

£  Lietuvos Respublikos

£  ES ……………………………………………….....................................................................

£  Kitos šalies (nurodykite) …………………………....................................................................

 

9. Bendravimo kalba:

£  Lietuvių

£  Kita (nurodykite bendravimo kalbą)……………………………………………..……..........

 

10. Asmens socialinė grupė:      

£  Suaugęs asmuo su negalia

£  Pensininkas

£  Vienišas asmuo

£  Vaikas, likęs be tėvų globos, jo šeima

£  Vaikas su negalia, jo šeima

£  Socialinės rizikos vaikas ir jo šeima

£  Socialinės rizikos asmuo

£  Socialinės rizikos šeima

£  Bedarbis

£  Kitas asmuo (nurodykite)……...............…………………………………………….…………….

 

11. Asmens motyvacija spręsti savo problemas……......................................…………...................

…………………………………………………………..…………..................................…………...

 

12. Šeimos nariai ir jų socialinė padėtis:

Eil.

Nr.

Asmens šeimos narių vardai ir pavardės

 

 

Gimimo data

Giminystės ryšys

Šeimos nario socialinė padėtis (pensininkas, neįgalusis, dirbantis ir kt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Ar kiti kartu gyvenantys šeimos nariai gauna socialines paslaugas?

£  Taip

£  Ne

 

14. Kurie kartu gyvenantys šeimos nariai gauna arba yra gavę per pastarųjų 12 mėn.

laikotarpį socialines paslaugas?

Eil.

Nr.

Šeimos nario vardas, pavardė

Paslaugų pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Gyvenimo sąlygos  ............................................………………………………………….............

..............................................................………………………………………………………………..

................................................………………………………………………………………................

…………………………………………………………………………………………………………

 

II. KREIPIMASIS DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

 

16. Priežastys, dėl kurių asmuo (šeima) kreipėsi socialinių paslaugų:

£  Negalia, liga    £  Senatvė    £  Nedarbas    £  Benamystė   £  Skurdas    £  Smurtas

£  Kitos priežastys (nurodykite)......................................................................................................

 

17. Dėl kokių socialinių paslaugų asmuo kreipėsi (išvardinti):

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

18. Kitos pastabos

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

 

19. Socialinių paslaugų poreikio

nustatymas, išvados

> Nustatytas socialinės paslaugos poreikis (nurodyti):

......................................................................

......................................................................

Nustatymo data............................................

Nustačiusio socialinio darbuotojo

vardas, pavardė, parašas    

.....................................................................

__________________________________

> Nustatytas socialinės paslaugos poreikis

(nurodyti):

.....................................................................

......................................................................

....................................................................

Nustatymo data ...........................................

Nustačiusio socialinio darbuotojo

vardas, pavardė, parašas    

....................................................................

__________________________________

> Nustatytas socialinės paslaugos poreikis

(nurodyti):

.....................................................................

......................................................................

....................................................................

Nustatymo data ...........................................

Nustačiusio socialinio darbuotojo

vardas, pavardė, parašas    

....................................................................

> Nustatytas socialinės paslaugos poreikis

(nurodyti):

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

Nustatymo data ...........................................

Nustačiusio socialinio darbuotojo

vardas, pavardė, parašas    

....................................................................

__________________________________

> Nustatytas socialinės paslaugos poreikis

(nurodyti):

.....................................................................

.....................................................................

Nustatymo data ...........................................

Nustačiusio socialinio darbuotojo

vardas, pavardė, parašas    

....................................................................

 

 

20. Informacija apie socialinių paslaugų

skyrimą

> Paskirta socialinė paslauga: ......................

.......................................................................

........................................................................

......................................................................

Paslaugos skyrimo terminas

Nuo ............................. iki ............................

Paslaugą teikia (nurodyti instituciją)

.......................................................................

.......................................................................

___________________________________

> Paskirta socialinė paslauga: ......................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Paslaugos skyrimo terminas

Nuo ............................. iki ...........................

Paslauga teikia (nurodyti instituciją)

......................................................................

......................................................................

___________________________________

> Paskirta socialinė paslauga: ......................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Paslaugos skyrimo terminas

Nuo ............................. iki ...........................

Paslauga teikia (nurodyti instituciją)

......................................................................

......................................................................

> Paskirta socialinė paslauga: ......................

.......................................................................

........................................................................

......................................................................

Paslaugos skyrimo terminas

Nuo ............................. iki ............................

Paslaugą teikia (nurodyti instituciją)

.......................................................................

.......................................................................

___________________________________

> Paskirta socialinė paslauga: ......................

.......................................................................

........................................................................

......................................................................

Paslaugos skyrimo terminas

Nuo ............................. iki ...........................

Paslauga teikia (nurodyti instituciją)

......................................................................

......................................................................

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kelmės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-47, 2014-02-17, paskelbta TAR 2014-02-17, i. k. 2014-01594

Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo pakeitimo

 

2.

Kelmės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-223, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-10, i. k. 2018-11681

Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-85 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo