Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2010-11-25, i. k. 2010-01337

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

6-OJO ŠAUKIMO 52-ASIS POSĖDIS

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ SKYRIMO IR TEIKIMO BEI APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. lapkričio 25 d. Nr. T2-321

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484; 2005, Nr. 149-5416) 11 straipsnio 1 dalies 8 punktu, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims tvarkos aprašą (pridedama).

2. Neteko galios nuo 2012-03-30

Punkto naikinimas:

Nr. T2-70, 2012-03-29, paskelbta TAR 2012-03-29, i. k. 2012-00687

 

3. Neteko galios nuo 2012-03-30

Punkto naikinimas:

Nr. T2-70, 2012-03-29, paskelbta TAR 2012-03-29, i. k. 2012-00687

 

4. Neteko galios nuo 2012-03-30

Punkto naikinimas:

Nr. T2-70, 2012-03-29, paskelbta TAR 2012-03-29, i. k. 2012-00687

 

5. Neteko galios nuo 2012-03-30

Punkto naikinimas:

Nr. T2-70, 2012-03-29, paskelbta TAR 2012-03-29, i. k. 2012-00687

 

6. Neteko galios nuo 2012-03-30

Punkto naikinimas:

Nr. T2-70, 2012-03-29, paskelbta TAR 2012-03-29, i. k. 2012-00687

 

7. Neteko galios nuo 2012-03-30

Punkto naikinimas:

Nr. T2-70, 2012-03-29, paskelbta TAR 2012-03-29, i. k. 2012-00687

 

8. Šis sprendimas taikomas skaičiuojant lengvatas nuo 2010 m. sausio 1 d.

9. Pripažinti netekusiu galios Palangos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 30 d. sprendimą Nr. T2-318 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo“.

 

Meras                                                                                                        Vytautas Stalmokas


 

PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-321

1 punktu

 

PAKEISTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-364

1 punktu

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ SKYRIMO IR TEIKIMO NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo (toliau – lengvatos) nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato lengvatas, lengvatų skyrimo ir teikimo sąlygas, tvarką ir finansavimą. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu.

2. Šis tvarkos aprašas taikomas asmenims, kurių duomenys apie gyvenamąją vietą Palangos mieste yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą ir kuriems vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą apskaičiuoja Palangos miesto rinkliavų centras (toliau – Rinkliavų centras).

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

3. Nepasiturintys gyventojai – bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, kurie, įvertinus jų turimą turtą ir pajamas, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka turi teisę gauti piniginę socialinę paramą.

4. Bendrai gyvenantys asmenys – sutuoktiniai ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), arba vienas iš tėvų ir jo vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; neįregistravę santuokos ir bendrą ūkį tvarkantys pilnamečiai ar veiksniais pripažinti nepilnamečiai vyras ir moteris ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų. Į bendrai gyvenančių asmenų sudėtį taip pat įskaitomi dirbantys (taip pat savarankiškai dirbantys), jeigu per mėnesį jų gaunamos pajamos yra mažesnės kaip 1 valstybės remiamų pajamų dydis, arba nedirbantys (taip pat savarankiškai nedirbantys) nesusituokę ir savo vaikų (įvaikių) neauginantys pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, taip pat pilnamečiai vaikai (įvaikiai) nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos.

5. Vienas gyvenantis asmuo – vienas gyvenantis vyresnis kaip 18 metų asmuo arba veiksniu pripažintas nepilnametis, kuris yra nesusituokęs (įskaitant santuoką nutraukusius asmenis), taip pat susituokęs, tačiau teismo sprendimu gyvenantis skyrium, neturintis vaikų (įvaikių) arba jų turintis, tačiau teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium ar dėl santuokos nutraukimo vaikai (įvaikiai) yra likę gyventi su kitu sutuoktiniu.

6. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Vietinė rinkliava) – tai Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Palangos miesto savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti.

7. Kitos šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme.

 

III. LENGVATŲ DYDIS

 

8. 50 procentų dydžio lengvata skiriama Palangos miesto savivaldybės teritorijoje registruoto būsto valdytojui ar naudotojui, deklaravusiam gyvenamąją vietą Palangos miesto savivaldybėje, jeigu:

8.1. bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo gauna socialinę pašalpą;

8.2. vienas gyvenantis asmuo gauna pajamas, kurių paskutinių trijų mėnesių vidurkis iki teisės atsiradimo į lengvatą mėnesio yra ne didesnis kaip dviejų valstybinio socialinio draudimo bazinių pensijų dydžio per mėnesį.

 

IV. KREIPIMASIS DĖL LENGVATŲ

 

9. Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo (toliau – pareiškėjas) dėl lengvatos kreipiasi į Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių (toliau – Socialinės rūpybos skyrius) ir prideda visus reikiamus dokumentus.

10. Prašymas ir reikiami dokumentai dėl lengvatų skyrimo, nesant pasikeitimų, turinčių įtakos lengvatų skyrimui, pateikiami kartą per kalendorinius metus, išskyrus pareiškėjus, gaunančius socialines pašalpas, kurie prašymą lengvatai gauti pateikia tokia pat tvarka kaip tvarkydami dokumentus socialinei pašalpai gauti.

 

V. LENGVATŲ SKYRIMAS IR TEIKIMAS

 

11. Nepasiturinčių asmenų pajamos apskaičiuojamos ir lengvatos skiriamos pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatytas sąlygas.

12. Numatyto dydžio lengvatą skiria Palangos miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Socialinės rūpybos skyrius sudaro lengvatų gavėjų sąrašus ir kiekvieną mėnesį iki kito mėnesio 1 dienos pateikia jį Rinkliavų centrui.

13. Lengvata skiriama kalendoriniams metams, jei dėl jos kreipiamasi ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.:

13.1. tvarkos aprašo 8.1 punkte nurodytu atveju – socialinės pašalpos gavimo laikotarpiu;

13.2. tvarkos aprašo 8.2 punkte nurodytu atveju – nuo mėnesio, kurį įgijo teisę į lengvatą, pirmos dienos.

14. Lengvata gali būti skiriama trumpesniam negu iki kalendorinių metų pabaigos laikotarpiui arba paskirtos lengvatos teikimas gali būti nutrauktas nuo kito mėnesio 1 dienos, jei yra žinoma, kad per tą laikotarpį bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo neteko teisės į lengvatą.

15. Socialinės rūpybos skyrius, gavęs pranešimą apie aplinkybes, dėl kurių bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo netenka teisės į lengvatą, apie tai informuoja Rinkliavų centrą.

16. Sprendimas dėl lengvatos skyrimo bei teikimo priimamas per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

17. Jei lengvata neskiriama, nurodoma neskyrimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarka. Pateikti dokumentai grąžinami pareiškėjui, o jo byloje paliekamos šių dokumentų kopijos.

18. Rinkliavų centras asmenims, nurodytiems Socialinės rūpybos skyriaus pateiktuose sąrašuose, apskaičiuoja lengvatą ir pateikia Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimus.

19. Sprendimas dėl lengvatos skyrimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

20. Lengvata neskiriama bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, įsiskolinusiems už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

21. Jeigu viename būste gyvenamąją vietą yra deklaravę du ir daugiau bendrai gyvenančių asmenų ir (arba) vienų gyvenančių asmenų, kurie už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą atsiskaito pagal vieną Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimą, tačiau bent vieni (vienas) iš jų neturi teisės į lengvatą, ji neskiriama nė vienam iš šių bendrai gyvenančių asmenų ir nė vienam iš vienų gyvenančių asmenų.

 

VI. SOCIALINĖS RŪPYBOS SKYRIAUS PAREIGOS IR TEISĖS

SKIRIANT LENGVATAS

 

22. Socialinės rūpybos skyrius privalo:

22.1. gavęs informaciją apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtaką lengvatoms gauti ar kilus įtarimui, kad pateikta neteisinga informacija arba ji yra nuslėpta, apie tai informuoti Rinkliavų centrą;

22.2. užtikrinti bendrai gyvenančių asmenų ir vienų gyvenančių asmenų pateiktų lengvatai gauti duomenų konfidencialumą.

23. Socialinės rūpybos skyrius turi teisę:

23.1. papildomai apklausti asmenis, kurie kreipiasi dėl lengvatos skyrimo ar gauna šią lengvatą, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomų duomenų, įrodančių bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens teisę į lengvatą;

23.2. neskirti lengvatų įsiskolinusiems už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui.

 

VII. LENGVATAS GAUNANČIŲ BENDRAI GYVENANČIŲ ASMENŲ IR VIENO GYVENANČIO ASMENS PAREIGOS

 

24. Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, kurie kreipiasi dėl lengvatų skyrimo arba jas gauna, privalo:

24.1. pateikti visą ir teisingą informaciją, įrodančią bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens teisę gauti lengvatą bei būtinus lengvatai gauti dokumentus;

24.2. per mėnesį pranešti apie padėties pasikeitimą ar atsiradusias aplinkybes, turinčius įtaką teisei į lengvatą arba lengvatos dydžiui.

 

VIII. NETEISĖTAI GAUTŲ LENGVATŲ IŠIEŠKOJIMAS

 

25. Dėl gavėjo kaltės neteisėtai gautos lengvatos išieškomos nustačius, kad bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo lengvatą gavo neteisėtai, nes kreipimosi metu pateikė neteisingus duomenis apie bendrai gyvenančius asmenis ar kitus duomenis, reikalingus lengvatai skirti, arba nepranešė apie padėties pasikeitimą ar atsiradusias aplinkybes, turinčias įtaką teisei į lengvatą, bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi grąžinti neteisėtai gautą sumą arba ją mokėti dalimis.

26. Negrąžintą neteisėtai gautą lengvatą Administracija išieško įstatymų nustatyta tvarka.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Jei lengvata bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui priklauso pagal dvi ar daugiau šios tvarkos nuostatas, taikoma ta nuostata, kuri bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui yra palankiausia.

28. Lengvatos finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų.

 

_____________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T2-364, 2014-11-27, paskelbta TAR 2014-12-04, i. k. 2014-18895

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Palangos miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T2-70, 2012-03-29, paskelbta TAR 2012-03-29, i. k. 2012-00687

Dėl Palangos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo

 

2.

Palangos miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T2-364, 2014-11-27, paskelbta TAR 2014-12-04, i. k. 2014-18895

Dėl Tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-321 1 punkto pakeitimo