Įsakymas netenka galios 2018-10-23:

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. DV-643, 2018-10-17, paskelbta TAR 2018-10-22, i. k. 2018-16488

Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2016-10-28 iki 2018-10-22

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2013-09-30, i. k. 2013-02734

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PARAIŠKOS IR LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. rugsėjo 30 d. Nr. DV-603

Pasvalys

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2009, Nr. 159-7205) 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr.4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2013, Nr. 84-4245):

1. T v i r t i n u pridedamas:

1.1. Paraiškos formą;

1.2. Leidimo įrengti išorinę reklamą formą.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 4 d. įsakymą Nr. DV-156 „Dėl paraiškos ir leidimo įrengti išorinę reklamą Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje formų patvirtinimo“.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Rimantas Užuotas


 

Forma patvirtinta

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. DV-735

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

(pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, gimimo data)

 

________________________________________________________________________________________________________________________

(juridinio asmens buveinė arba fizinio asmens individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos ar verslo liudijimo numeris, adresas korespondencijai)

________________________________________________________________________________________________________________________

(telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriui

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui

 

PARAIŠKA IŠDUOTI LEIDIMĄ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ

 

20 _____ m. ____________________ d.

 

Pasvalys

 

Prašom vieniems, dvejiems, trejiems, ketveriems, penkeriems metams (kas reikia, pabraukti)

išduoti Leidimą įrengti išorinę reklamą adresu: ________________________________________

Reklamos plotas _________ kv. m.

Leidimą įrengti išorinę reklamą pageidaujama gauti tiesiogiai, registruotu laišku arba elektroninėmis priemonėmis nustatyta tvarka (kas reikia, pabraukti).

Pranešimus pageidaujama gauti raštu, elektroninėmis priemonėmis nustatyta tvarka (kas reikia, pabraukti).

Objekto, ant kurio įrengta reklama, priklausomybė (reikiamą pažymėti):

ant valstybei, Savivaldybei priklausančių ar  valdytojo  teise valdomų objektų ir viešojo naudojimosi teritorijose                                                                                                                 □

ant privačioje žemėje, ant privačių statinių ar kitų objektų                                         □   

____________________________________________________________                                                  (objekto savininkas)

Turimo Leidimo numeris, jo išdavimo data (kai baigiasi Leidimo galiojimo terminas ir pareiškėjas nori gauti naują Leidimą) – ________________________________________________

 

PRIDEDAMA:

·    Dokumentas, patvirtinantis Savivaldybės institucijos sutikimą įrengti išorinę reklamą (jei žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių numatoma įrengti išorinę reklamą, priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise), ____lapai (-ų).

·    Savivaldybės institucijos išduotas statybą leidžiantis dokumentas (jei reklaminis įrenginys, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, yra statinys, kuriam privalomas šis dokumentas), ____ lapai (-ų).

·    Dokumentų, patvirtinančių žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų (ant kurių įrengiama išorinė reklama) nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, kopija, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, – butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip, ____ lapai (-ų).

·    Informacija, ar pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas, ____ lapai (-ų).

·    Išorinės reklamos įrengimo projektas, ____ lapai (-ų), 2 egz.

·    Prekių ženklo registracijos liudijimo ar paraiškos įregistruoti prekių ženklą priėmimo pažymos kopija (jei numatyta šį ženklą naudoti reklamoje), ___ lapai (-ų).

·    Objektus eksploatuojančių subjektų raštiški sutikimai (jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių), ___ lapai (-ų).

____________________                                            ____________________________________

(parašas)                                                                                    (vardas ir pavardė)

Formos pakeitimai:

Nr. DV-735, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-27, i. k. 2016-25764

 


 

Forma patvirtinta

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. DV-603

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

LEIDIMAS ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ Nr.

 

20 _____ m. ______________ d. Nr.

Pasvalys

 

Juridinio (ar fizinio) asmens, kuriam išduodamas Leidimas įrengti išorinę reklamą, duomenys:

________________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė arba fizinio asmens vardas ir pavardė,

individualios veiklos vykdvmo registracijos pažymos ar verslo liudijimo numeris)

________________________________________________________________________________

(telefono numeris, elektroninio pašto adresas, jeigu juridinis (ar fizinis) asmuo jį turi)

Išorinės reklamos įrengimo adresas (vieta): __________________________________________

________________________________________________________________________________

Išorinės reklamos (iškabos) plotas __________ m2.

 

Projekto Nr. ______________, 20 ___ m. ______________________ d.

 

Leidimas galioja nuo 20 ____ m. ______________________ d. iki 20 ___ m. _____________ d.

 

Leidimo turėtojas privalo:

1. Laikytis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo, Išorinės reklamos įrengimo taisyklių ir kitų teisės aktų, nustatančių reklamos naudojimo reikalavimus.

2. Pranešti raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą Leidimą išdavusiai institucijai apie pasikeitusį Leidimo turėtojo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą - ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų pasikeitimo.

3. Užtikrinti, kad išorinė reklama būtų tvarkinga, nesugadinta, įrengta pagal suderintą projektą.

4. Nurodyti ant reklaminio įrenginio savininko pavadinimą, išskyrus iškabą.

5. Nuimti išorinę reklamą per 1 darbo dieną pasibaigus Leidimo galiojimo terminui ar panaikinus Leidimo galiojimą ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų išardyti reklaminį įrenginį bei sutvarkyti aplinką.

Leidimo turėtojas turi teisę:

1. Įrengti Leidime nurodytoje vietoje reklaminį įrenginį ir ant jo skleisti reklamą arba skleisti reklamą ant pritaikytos išorinės reklamos pateikimo priemonės.

2. Apskųsti Leidimą išdavusios institucijos sprendimus (jei jis mano. kad jo teisės ar įstatymų saugomi teisėti interesai yra pažeisti) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Valstybės žinios, 1999, Nr. 13-308; 2000. Nr. 15-2566) nustatyta tvarka.

3. Pasibaigus Leidimo galiojimo terminui gauti naują Leidimą.

Leidimo turėtojas negali perduoti Leidimo ar juo suteiktų teisių kitiems asmenims.

 

_____________________________________________________

(Leidimą išdavusio asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

A. V.

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. DV-735, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-27, i. k. 2016-25764

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. DV-603 „Dėl Paraiškos ir leidimo įrengti išorinę reklamą formų patvirtinimo“ pakeitimo