Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2007-05-16, i. k. 2007-00265

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS

NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. gegužės 16 d. Nr. T1-37

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2004, Nr. 4-33; 2006, Nr. 82-3251) 11 straipsnio 2 dalimi, 17 straipsnio 49 punktu, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo (Žin., 2003, Nr. 119-5406) 8 straipsnio 3 dalimi, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Patvirtinti Pasvalio rajono jaunimo reikalų tarybos nuostatus (pridedama).

2.    Pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 30 d. sprendimą Nr. T1-364 „Dėl Vaikų ir jaunimo visuomeninių organizacijų reikalų tarybos nuostatų tvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Gintautas Gegužinskas

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2007 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T1-37

(Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2018 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-248

redakcija)

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Pasvalio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) jaunimo reikalų tarybos tikslus ir funkcijas, teises, sudėtį bei darbo organizavimo tvarką.

2.       Savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – Jaunimo taryba) yra visuomeninė patariamoji institucija, kuri, vadovaujantis lygybės principu, sudaroma iš Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės teritorijoje veikiančių Savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos deleguotų atstovų.

3.       Jaunimo taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

4.       Jaunimo tarybos nuostatai tvirtinami, keičiami, pripažįstami netekusiais galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

II SKYRIUS

JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

5.       Jaunimo tarybos tikslai yra šie:

5.1.    koordinuoti Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą;

5.2.    bendradarbiaujant su Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padėti įgyvendinti Savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose teisės aktuose;

5.3.    užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant Savivaldybės jaunimo politikos klausimus;

5.4.    stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų.

6.       Jaunimo taryba numatytų tikslų siekia, atlikdama šias funkcijas:

6.1.    renka ir analizuoja informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybės institucijose bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu, teikia siūlymus ir rekomendacijas Savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms, Savivaldybės administracijai bei kitoms institucijoms, įstaigoms, susijusioms su jaunimo politikos įgyvendinimu;

6.2.    teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl jaunimo politikos plėtros krypčių;

6.3.    inicijuoja Savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą;

6.4.    teikia pasiūlymus Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl jaunimo politikai įgyvendinti skirtų programų turinio, projektų finansavimo dydžio ir tvarkos;

6.5.    analizuoja užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, ir teikia pasiūlymus ir rekomendacijas Savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo galimybių su užsienio šalių institucijomis;

6.6.    dalyvauja rengiant Savivaldybės jaunimo politikos strategiją bei teikia pasiūlymus dėl jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių įtraukimo į ją;

6.7.    ne rečiau kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą Savivaldybės tarybai.

 

III SKYRIUS

JAUNIMO TARYBOS TEISĖS

 

7.       Jaunimo taryba turi šias teises:

7.1.    dalyvauti Savivaldybės tarybos, jos komitetų ar komisijų posėdžiuose, kuriuose sprendžiami jaunimo politikai aktualūs klausimai bei vadovaujantis Nuostatų 7.1 punktu teikti siūlymus ir rekomendacijas Savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms, Savivaldybės administracijai bei kitoms institucijoms, įstaigoms, susijusioms su jaunimo politikos įgyvendinimu;

7.2.    gauti iš Savivaldybės institucijų ir įstaigų informaciją, kurios reikia Jaunimo tarybos funkcijoms atlikti;

7.3.    kviestis į Jaunimo tarybos posėdžius Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus, darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, specialistus (ekspertus), prašyti pateikti išvadas, informaciją, susijusią su jaunimo politika.

8.       Jaunimo taryba gali turėti kitų teisių, nustatytų kituose teisės aktuose.

 

IV SKYRIUS

JAUNIMO TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9.       Jaunimo taryba lygiateisės partnerystės pagrindu sudaroma iš 8 narių:

9.1.    4 narius deleguoja Savivaldybės taryba;

9.2.    4 narius deleguoja Savivaldybės teritorijoje veikianti Savivaldybės jaunimo organizacijų taryba arba, nesant Savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos ar jai nedelegavus atstovų, 4 nariai išrenkami viešame visuotiniame jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldos atstovų, veikiančių Savivaldybės teritorijoje, susirinkime. Už šio susirinkimo organizavimą yra atsakingas Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius.

10.     Jaunimo tarybos sudėtį tvirtina Savivaldybės taryba.

11.     Jaunimo tarybos pirmininką ir pavaduotoją išrenka Savivaldybės taryba. Jaunimo tarybos pirmininku išrinkus Savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovą, Jaunimo tarybos pirmininko pavaduotoju turi būti išrinktas jaunimo organizacijų atstovas. Jaunimo tarybos primininku išrinkus jaunimo organizacijų atstovą, Jaunimo tarybos pirmininko pavaduotoju turi būti išrinktas Savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovas.

12.     Jaunimo tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, jeigu:

12.1Jaunimo tarybos narys atsistatydina savo noru anksčiau negu pasibaigia Jaunimo tarybos kadencija;

12.2jei nutrūksta jo darbo (tarnybos) santykiai atstovaujamoje Savivaldybės institucijoje ar įstaigoje;

12.3jei jis atšaukiamas jį delegavusios institucijos iniciatyva.

13.     Jaunimo taryba darbą organizuoja vadovaudamasi Jaunimo tarybos darbo reglamentu, kurį pasitvirtina pirmo posėdžio metu. Jaunimo tarybos darbo forma yra posėdžiai. Tarybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Jaunimo tarybos pirmininkas, jo nesant – Jaunimo tarybos pirmininko pavaduotojas.

14.     Jaunimo tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Jaunimo tarybos narių.

15.     Jaunimo tarybos posėdžius techniškai aptarnauja Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius arba jo funkcijas atliekantis Savivaldybės administracijos darbuotojas.

16.     Jaunimo tarybos posėdžiai šaukiami prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.

17.     Jaunimo taryba sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Jaunimo tarybos pirmininko (jo nesant – Jaunimo tarybos pirmininko pavaduotojo) balsas.

18.     Jaunimo tarybos sprendimai įforminami Jaunimo tarybos posėdžio protokolais. Protokolus pasirašo Jaunimo tarybos pirmininkas, jo nesant – Jaunimo tarybos pirmininko pavaduotojas. Protokolų kopijos įteikiamos Jaunimo tarybos nariams ir suinteresuotoms institucijoms.

19.     Jaunimo tarybos sekretorius yra Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas administracijos darbuotojas.

20.     Jaunimo tarybos sekretorius:

20.1. rengia reikiamus dokumentus Jaunimo tarybos posėdžiams;

20.2. derina su Jaunimo tarybos pirmininku posėdžio datą ir laiką;

20.3. ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki posėdžio pradžios elektroniniu paštu informuoja Jaunimo tarybos narius ir kitus suinteresuotus asmenis apie tarybos posėdžio datą, laiką ir vietą;

20.4. ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas elektroniniu paštu informuoja Jaunimo tarybos narius apie posėdžio darbotvarkės projektą, išsiunčia posėdžio medžiagą. Kiekvienas Jaunimo tarybos narys gali papildyti darbotvarkę kitais klausimais pranešdamas apie tai ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatomo posėdžio;

20.5. protokoluoja Jaunimo tarybos posėdžius ir tvarko Jaunimo tarybos darbo dokumentus;

20.6. supažindina Jaunimo tarybos narius ir kitus suinteresuotus asmenis su Jaunimo tarybos priimtais sprendimais, reikalui esant, pateikia Jaunimo tarybos nariams sprendimų kopijas ar išrašus.

21.     Jaunimo tarybos sprendimai yra vieši.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22.       Jaunimo tarybos posėdžių protokolai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

__________________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T1-248, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20907

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-87, 2009-05-13, paskelbta TAR 2009-05-13, i. k. 2009-00617

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T1-37 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-248, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20907

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T1-37 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo