Suvestinė redakcija nuo 2009-06-01 iki 2018-12-31

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2007-05-16, i. k. 2007-00265

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS

NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. gegužės 16 d. Nr. T1-37

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2004, Nr. 4-33; 2006, Nr. 82-3251) 11 straipsnio 2 dalimi, 17 straipsnio 49 punktu, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo (Žin., 2003, Nr. 119-5406) 8 straipsnio 3 dalimi, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Patvirtinti Pasvalio rajono jaunimo reikalų tarybos nuostatus (pridedama).

2.    Pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 30 d. sprendimą Nr. T1-364 „Dėl Vaikų ir jaunimo visuomeninių organizacijų reikalų tarybos nuostatų tvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Gintautas Gegužinskas

 


 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2007 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T1-37

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATAI

 

I.       BENDROJI DALIS

 

1.       Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau - Jaunimo taryba) sudaroma siekiant formuoti, koordinuoti bei įgyvendinti Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo politiką bei vykdyti kitas Lietuvos Respublikos įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų nustatytas funkcijas.

2.       Jaunimo taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jaunimo politikos pagrindų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3.       Savo veiklą Jaunimo taryba derina su Savivaldybės institucijomis, Savivaldybės administracijos padaliniais, valstybinės valdžios institucijomis, Savivaldybės teritorijoje veikiančiomis įstaigomis, nevyriausybinėmis jaunimo organizacijomis.

4.       Jaunimo taryba sudaroma, jos nuostatai tvirtinami ir keičiami Pasvalio rajono savivaldybės tarybos .sprendimu.

5.       Jaunimo taryba sudaroma Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui.

 

II.      JAUNIMO TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

6.       Jaunimo tarybos uždaviniai yra šie:

6.1.    formuoti ir koordinuoti rajono jaunimo politiką;

6.2.    skatinti jaunimo iniciatyvas;

6.3.    užtikrinti jaunų žmonių pilietines, socialines, politines teises;

6.4.    plėsti Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo bendradarbiavimą šalies ir tarptautiniu lygmeniu;

6.5.    skatinti jaunimo neformalų ugdymą;

6.6.    stiprinti jaunimo organizacijas;

6.7.    padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį, kultūrinį gyvenimą.

7.       Jaunimo tarybos funkcijos yra šios:

7.1.    stebėti ir analizuoti jaunimo problemas ir poreikius;

7.2. rengti ir teikti Pasvalio rajono savivaldybės tarybai, merui, kitoms institucijoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo;

7.3. bendrauti ir bendradarbiauti su jaunimo nevyriausybinėmis ir neformaliomis organizacijomis;

7.4.    bendrauti ir bendradarbiauti su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

7.5.    skatinti naujų jaunimo organizacijų kūrimąsi;

7.6.    teikti paramą nevyriausybinėms jaunimo ir jaunimu besirūpinančioms organizacijoms;

7.7.    skleisti informaciją, žinias, patirtį apie jaunimo organizacijas, iniciatyvas, jaunimo

socialinę integraciją, žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevencijos veiklą bei tarptautinį jaunimo bendradarbiavimą.

 

III.    JAUNIMO TARYBOS TEISĖS

 

8.       Jaunimo taryba turi šias teises:

8.1. dalyvauti Savivaldybės tarybos, tarybos komitetų ar komisijų posėdžiuose svarstant su jaunimu susijusius klausimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-87, 2009-05-13, paskelbta TAR 2009-05-13, i. k. 2009-00617

 

8.2.    gauti iš Savivaldybės administracijos padalinių, Savivaldybės teritorijoje veikiančių įstaigų dokumentus bei informaciją savo kompetencijos klausimais;

8.3.    sudaryti patariamąsias ekspertų komisijas jaunimo projektams vertinti ir nustatyti jų darbo organizavimo tvarką.

 

IV.    JAUNIMO TARYBOS SUDARYMAS

 

9.       Jaunimo tarybą sudaro 8 nariai pariteto principu - 4 Savivaldybės tarybos atstovai ir 4 Pasvalio rajono nevyriausybinių jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai.

10.     Jaunimo tarybos nario įgaliojimai pasibaigia:

10.1.  kai jis atsistatydina savo noru;

10.2.  kai nutrūksta jo tarnybos arba darbo santykiai (narystė) jį delegavusioje organizacijoje;

10.3.  pasibaigus Savivaldybės tarybos kadencijai;

10.4. jei jis atšaukiamas jį delegavusios institucijos iniciatyva.

Papildyta punktu:

Nr. T1-87, 2009-05-13, paskelbta TAR 2009-05-13, i. k. 2009-00617

 

11.     Kandidatą į Jaunimo tarybą teikia ta institucija, kuriai atstovavo iš pareigų pasitraukęs narys.

 

V.      JAUNIMO TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

12. Jaunimo tarybos pirmininką ir Jaunimo tarybos pirmininko pavaduotoją iš Jaunimo tarybos narių Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus teikimu skiria Savivaldybės taryba, tvirtindama Jaunimo tarybos sudėtį.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-87, 2009-05-13, paskelbta TAR 2009-05-13, i. k. 2009-00617

 

13.     Jaunimo taryba iš savo narių tarpo narių balsų dauguma renka pirmininko pavaduotoją ir sekretorių.

14. Vadovaudamasis Jaunimo tarybos darbo reglamentu, patvirtintu Jaunimo tarybos sprendimu, Jaunimo tarybos pirmininkas (jeigu jo nėra – pirmininko pavaduotojas) organizuoja Jaunimo tarybos darbą, atstovauja jai arba įgalioja tai daryti kitus narius.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-87, 2009-05-13, paskelbta TAR 2009-05-13, i. k. 2009-00617

 

15.     Jaunimo tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip keturis kartus per metus. Posėdžius šaukia, laiką, vietą ir darbotvarkę nustato pirmininkas.

16.     Jaunimo tarybos sekretorius rengia posėdžius, derina darbotvarkę, ne vėliau kaip prieš savaitę informuoja visus narius apie posėdžio laiką ir vietą, tvarko Jaunimo tarybos dokumentus.

17.     Jaunimo tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių.

18. Jaunimo tarybos sprendimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko (jeigu jo nėra – pirmininko pavaduotojo) balsas.

Jaunimo tarybos sprendimai įforminami Jaunimo tarybos posėdžio protokolais. Protokolus pasirašo Jaunimo tarybos pirmininkas, jo nesant – Jaunimo tarybos pirmininko pavaduotojas. Protokolų kopijos įteikiamos Jaunimo tarybos nariams ir suinteresuotoms institucijoms. Jaunimo tarybos posėdžių protokolai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-87, 2009-05-13, paskelbta TAR 2009-05-13, i. k. 2009-00617

 

19.     Jaunimo taryba apie savo veiklą informuoja rajono visuomenę.

 

______________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-87, 2009-05-13, paskelbta TAR 2009-05-13, i. k. 2009-00617

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T1-37 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo