Suvestinė redakcija nuo 2016-11-01 iki 2018-03-23

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2012-02-15, i. k. 2012-00304

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ

PATVIRTINIMO

 

2012 m. vasario 15 d. Nr. T1-15

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr. 52-2504)16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ (Žin., 2002, Nr. 112-4993; 2008, Nr. 107 4097; 2010, Nr. 88-4666)

1.4, 1.6 ir 2 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ (Žin., 2003, Nr. 1064755; 2010, Nr. 88-4667) 5 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 21-597; 2002, Nr. 102-4574; 2010, Nr. 153-7826), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1023 „Dėl valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos“ (Žin., 2005, Nr. 113-4121; 2011, Nr. 36-1707), Pasvalio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr. T1-269 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius administravimo taisyklių patvirtinimo“;

2.2. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-57 „Dėl žemės mokesčio ir nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų, lengvatų ir mokėjimo terminų nustatymo 2011 metams“ 5,6,7, 8,9,10,11 punktus.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Gintautas Gegužinskas

 


 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2012 m. vasario 15 d. sprendimu

Nr. T1-15

 

NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisyklės nustato nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokėtojus, lengvatų taikymą, duomenų gavimą ir atnaujinimą, mokesčio apskaičiavimą, deklaracijų įteikimą mokesčio mokėtojams, mokesčio surinkimą, permokų grąžinimą ir nepriemokų išieškojimą.

2. Nuomos mokestis už valstybinę žemę skaičiuojamas ir apskaitomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1023 „Dėl valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos“ bei Pasvalio rajone; savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, naudojant informacinę sistemą MASIS.

 

II. NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ MOKĖTOJŲ NUSTATYMAS

 

3. Nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie naudoja valstybinę žemę Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje pagal sutartį arba kuriems valstybinės žemės sklypai suteikti teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokėtoju tampama pagal tai, kada atsiranda nuomos teisės į žemės sklypą:

4.1. jei valstybinės žemės nuomos sutartis už žemės ūkio paskirties žemę sudaroma kalendorinių metų pirmą pusmetį - nuo einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dienos;

4.2. jei valstybinės žemės nuomos sutartis už žemės ūkio paskirties žemę sudaroma kalendorinių metų antrą pusmetį - nuo kitų metų sausio 1 dienos;

4.3. jei valstybinės žemės nuomos sutartis už kitos žemės naudojimo paskirties išnuomotą valstybinę žemę sudaroma per kalendorinius metus - nuo kito mėnesio po nuomos sutarties sudarymo.

4.4. kitais norminiuose teisės aktuose nustatytais pagrindais.

5. Kai asmuo įsigyja nuosavybėn valstybinės žemės sklypą kalendorinių metų pirmą pusmetį - tai jis nebeapmokestinamas nuomos mokesčiu. Kai asmuo įsigyja nuosavybėn valstybinės žemės sklypą kalendorinių metų antrą pusmetį - tai asmuo apmokestinamas nuomos mokesčiu už visus metus.

6. Prievolė mokėti nuomos mokestį už valstybinę žemę baigiasi, pasibaigus nuomos teisei į žemės sklypą:

6.1. jei valstybinės žemės nuomos sutartis už žemės ūkio paskirties žemę baigiasi kalendorinių metų pirmąjį pusmetį - nuo einamųjų kalendorinių metų sausio 1 d;

6.2. jei valstybinės žemės nuomos sutartis už žemės ūkio paskirties žemę baigiasi kalendorinių metų antrąjį pusmetį - nuo kitų kalendorinių metų sausio 1 d;

6.3. pasibaigus valstybinės žemės nuomos sutarčiai už kitos žemės naudojimo paskirties išnuomotą valstybinę žemę - nuo kito mėnesio po nuomos sutarties pasibaigimo.

6.4. kitais norminiuose teisės aktuose nustatytais pagrindais.

7. Žemės nuomos mokesčio deklaracijos formuojamos visiems valstybinės žemės nuomininkams.

Mirusiems mokesčio už valstybinę žemę mokėtojams deklaracijos nėra formuojamos. Nustačius mirusio mokesčio mokėtojo palikimą priėmusius įpėdinius, mokesčio už valstybinę žemę deklaracijos įteikiamos jiems mirusiojo vardu.

 

III. NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ LENGVATŲ TAIKYMAS

 

8. Pasvalio rajono savivaldybės taryba savo sprendimu turi teisę mažinti nuomos mokestį už valstybinę žemę arba visai nuo jo atleisti Savivaldybės biudžeto sąskaita.

Teisę gauti mokesčio lengvatą turi gyvenantys ir veiklą vykdantys Savivaldybės teritorijoje juridiniai ir fiziniai asmenys.

Lengvata taikoma ne didesniam kaip 3 ha žemės ūkio paskirties, 0,15 ha namų valdos, 0,50 ha kitos paskirties (kitos ne žemės ūkio paskirties, pramonės, sandėliavimo ir komercinės paskirties) valstybinės žemės plotui.

Mokesčio lengvata arba atleidimas nuo mokesčio gali būti vykdomas vadovaujantis šiais kriterijais:

- sunki fizinio asmens ekonominė (socialinė) padėtis;

- tai yra Savivaldybės įmonė, kuriai skiriama dotacija iš Savivaldybės biudžeto;

- mokesčio mokėtojas yra nukentėjęs nuo gamtos stichijos ar gaisro.

Žemės sklypas, kuriam prašoma taikyti lengvatą, neturi būti apleistas. Tuo sklypu turi naudotis pats mokesčio mokėtojas.

Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys gauti individualią žemės nuomos mokesčio lengvatą, turi pateikti prašymą ir prašymą pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, pažymą apie įvykusį gaisrą).

Asmenų prašymai dėl sumažinimo ar atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio registruojami Savivaldybės administracijoje. Sprendimo projektą dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę sumažinimo ar atleidimo nuo jo rengia Finansų skyrius.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-269, 2013-11-27, paskelbta TAR 2013-11-27, i. k. 2013-03256

 

9. Pasvalio rajono savivaldybės taryba kiekvienais kalendoriniais metais tvirtina neapmokestinamus valstybinės žemės sklypų dydžius bei nustato nuomos mokesčio už valstybinę žemę (išnuomotą be aukciono) tarifus (sprendimo projektą rengia Savivaldybės administracijos Finansų skyrius (toliau - Finansų skyrius).

10. Jei valstybinės žemės nuomininkas mokesčio lengvatą įgyja kalendorinių metų pirmą pusmetį, lengvata taikoma už visus metus, jei antrą pusmetį - lengvata taikoma nuo kitų kalendorinių metų. Jeigu teisė į lengvatą baigiasi metų pirmą pusmetį, tai nuomos mokesčiui lengvata tais kalendoriniais metais netaikoma, jei teisė į lengvatą baigiasi metų antrą pusmetį, tai lengvata taikoma už visus metus.

 

IV. NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ APSKAIČIAVIMAS

 

11. Nuomos mokestis už valstybinę žemę skaičiuojamas nuo žemės kainos, kuri lygi žemės vertei, apskaičiuotai pagal Žemės įvertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

12. Išnuomojant aukciono būdu valstybinę žemę, nuomos mokesčio dydis lygus aukciono metu pasiūlytam didžiausiam nuomos mokesčiui.

13. Nuomos mokesčiui apskaičiuoti reikalingus kadastro duomenis apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus nuomojamus valstybinės žemės sklypus, jų kainą, nuomininkus ir naudotojus Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriui (toliau - Žemės ūkio skyriui) pateikia valstybės įmonė Registrų centras.

14. Duomenis apie išnuomotus valstybinės žemės sklypus ir jų nuomininkus teikia Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Pasvalio rajono Žemėtvarkos skyrius (toliau - Žemėtvarkos skyrius) kasmet iki rugpjūčio 15 d. Duomenų teikimo tvarka nustatoma Žemėtvarkos skyriaus ir Pasvalio rajono savivaldybės administracijos sutartimi.

15. Fiziniams asmenims nuomos mokestį už valstybinę žemę apskaičiuoja ir deklaracijas suformuoja Žemės ūkio skyrius iki kalendorinių metų spalio 1 d.

16. Suformuotos deklaracijos su mokėjimo kvitais fiziniams asmenims išsiunčiamos paštu arba įteikiamos Pasvalio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų darbuotojų (toliau - seniūnija) iki kalendorinių metų lapkričio 1 d.

17. Neradus adresato neįteiktos deklaracijos grąžinamos Žemės ūkio skyriui. Mokesčio mokėtojų gyvenamosios vietos patikslinimui Žemės ūkio skyrius kreipiasi pagalbos į seniūnijas, Žemėtvarkos skyriaus specialistus ir deklaracijas išsiunčia patikslintu adresu.

18. Apmokestinamasis laikotarpis yra kalendoriniai metai. Laiku neapmokestinti mokesčio mokėtojai gali būti apmokestinti už kalendorinius ir praėjusius 4 metus.

19. Juridiniai asmenys nuomos mokestį už valstybinę žemę apskaičiuoja patys ir mokesčio deklaraciją (priedas) ne vėliau kaip iki kalendorinių metų rugsėjo 15 d. pateikia Žemės ūkio skyriui. Juridiniai asmenys pateikia du užpildytus deklaracijos egzempliorius, kurių vienas lieka Žemės ūkio skyriuje, o kitas patikrintas egzempliorius grąžinamas deklaraciją pateikusiam juridiniam asmeniui.

20. Tais atvejais, kai juridinis asmuo neapskaičiavo nuomos mokesčio ar neteisingai jį apskaičiavo, nuomos mokestį už valstybinę žemę apskaičiuoja Žemės ūkio skyrius ir apie tai informuoja mokėtoją, nusiųsdamas nuomos mokesčio deklaraciją.

21. Mokesčio mokėtojo deklaracija tikslinama (po pirminės deklaracijos suformavimo), kai Pasvalio rajono savivaldybės taryba priima sprendimą dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio ar jo sumažinimo; kai Žemėtvarkos skyrius, VĮ Registrų centras ar mokesčio mokėtojas pateikia patikslintus duomenis.

 

V. NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ SURINKIMAS IR PERMOKŲ

GRĄŽINIMAS

 

22. Juridiniai ir fiziniai asmenys nuomos mokestį už valstybinę žemę sumoka į Apskaitos skyriaus sąskaitą, nurodytą deklaracijoje iki kalendorinių metų lapkričio 15 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-203, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25940

 

23. Apskaitos skyrius tvarko nuomos mokesčio už valstybinę žemę apskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-203, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25940

 

24. Nesumokėjus nuomos mokesčio už valstybinę žemę iki lapkričio 15 dienos, nuo kitos dienos pradedami skaičiuoti delspinigiai. Delspinigiai skaičiuojami už kiekvieną pradelstą dieną nuo nesumokėtos sumos. Delspinigių tarifo dydis lygus tuo metu galiojančiam Finansų ministro įsakymu patvirtintam delspinigių dydžiui.

25. Nuomos mokesčio už valstybinę žemę permoka grąžinama šiais atvejais:

25.1. kai sumokėta didesnė nuomos mokesčio suma, negu esanti pateiktoje deklaracijoje;

25.2. kai į nuomojamos žemės sklypą įgyjama nuosavybės teisė ir už jį sumokėtas žemės mokestis;

25.3. kai į valstybinės žemės nuomos mokesčio surenkamąją sąskaitą neteisingai sumokami Įriti mokesčiai.

26. Pirmiausia užskaitoma visa skola, delspinigiai, po to grąžinama likusi permokos dalis.

27. Apskaitos skyrius nuomos mokesčio permoką grąžina vadovaudamasis pateiktais prašymais per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-203, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25940

 

VI. MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS PRIPAŽINIMAS BEVILTIŠKA

 

28. Nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokėtojo mokestinė nepriemoka pripažįstama beviltiška vadovaujantis Skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo aprašu, patvirtintu Savivaldybės tarybos sprendimu.

29. Žemės ūkio skyrius teikia Savivaldybės beviltiškų skolų nurašymo nagrinėjimo komisijai siūlymą su motyvuota išvada dėl skolos pripažinimo beviltiška.

 

VII. NEPRIEMOKOS IŠIEŠKOJIMAS

 

30. Mokesčio mokėtojams, nesumokėjusiems nuomos mokesčio už valstybinę žemę, Žemės ūkio skyrius siunčia priminimą dėl mokestinės prievolės nevykdymo. Bendroji nepriemoka apskaičiuojama kalendorinių metų sausio 1 d., ir per 20 dienų išsiunčiami priminimai skolininkams, kurių skola viršija 1,45 Eur.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-177, 2014-10-22, paskelbta TAR 2014-10-23, i. k. 2014-14571

 

31. Žemės ūkio skyrius teikia nuomos mokesčio už valstybinę žemę skolų (sausio 1 d.) sąrašą Žemėtvarkos skyriui ir seniūnijoms, kad paragintų gyventojus padengti įsiskolinimus.

32. Savivaldybės administracija iki kalendorinių metų kovo 15 d. informuoja Žemėtvarkos skyrių apie nuomininkus, vengiančius mokėti nuomos mokestį už išsinuomotą valstybinę žemę dėl nuomos sutarčių nutraukimo.

33. Nuomos mokesčio už valstybinę žemę nepriemokos išieškojimą vykdo Savivaldybės administracijos Juridinis ir personalo skyrius (toliau - Juridinis ir personalo skyrius).

34. Valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokos išieškojimas pradedamas iš asmenų, jeigu skola viršija 29 Eur, arba nuo termino sumokėti nuomos mokestį už valstybinę žemę yra praėję 3 metai.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-177, 2014-10-22, paskelbta TAR 2014-10-23, i. k. 2014-14571

 

35. Žemės ūkio skyrius apskaičiuoja bendrąją nepriemoką kalendorinių metų kovo 1 d. ir per 20 dienų pateikia duomenis apie skolininkus ir skolos dydį Juridiniam ir personalo skyriui.

36. Juridinis ir personalo skyrius parengia procesinius dokumentus teismui.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Pasvalio rajono savivaldybės nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo veiksmai, neaprašyti šiose taisyklėse, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

 


 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2012 m. vasario 15 d, sprendimo

Nr. T1-15 priedas

 

Deklaraciją pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis

Gauta: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriuje
.........................Deklaraciją priėmė: .................................................
Data					Parašas
 

 

 

 

 


DEKLARACIJA

(Mokesčio apskaičiavimas)

 

Nuomos mokestis už

valstybinę žemę

 

Įmokos kodas

 

Apmokestinamas laikotarpis

nuo

iki

 

 

 

Mokesčių mokėtojas

 

Adresas, tel.

 

 

Įmonės kodas

 

 

Mokesčio apskaičiavimas:

Sklypo/sutarties identif. numeris

Sklypo adresas

Bendras plotas (ha)

Mokėtojo sklypo (dalies) vertė

Netaikoma lengvata (plotas, ha)

Apmokestintos sklypo dalies vertė

Žemės

nuomos

mokesčio

tarifas

Mokesčio mažinimo koef.

Pradžia/

Pabaiga

Mokesčio

suma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokesčio mokėtojo permoka (-) nepriemoka (+)

Mokėjimo rūšis

Suma

 

 

 

 

 

Priklauso mokėti

 

Mokėjimo terminai

Laikotarpis

Suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš VISO:

 

 

Vadovas        .....................    ..................

Vardas, pavardė         parašas

 

Vyr. buhalteris   ...........................   ............................

(buhalteris)         vardas, pavardė          parašas

 

A. V.                    Data

 

1. Mokesčius galite mokėti:

AB D.NB bankas, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT50 4010 0426 0000 3778

AB Swedbank, banko kodas 7J000, sąskaitos Nr. LT49 7300 0100 8119 5643, nurodydami įmokos kodus: 3121 „Juridiniai asmenys“, 3123 „Delspinigiai“;

Gavėjas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius, kodas 288787660.

2.Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracija sudaroma 2 egzemplioriais ir pateikiama iki kalendorinių metų rugsėjo 15d. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriui, 427 kab., Vytauto Didžiojo a., Pasvalys, LT-39143.

4. Laiku nesumokėjus mokesčio skaičiuojami delspinigiai teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_____________________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-269, 2013-11-27, paskelbta TAR 2013-11-27, i. k. 2013-03256

Dėl Pasvalio rajono saviavldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-177, 2014-10-22, paskelbta TAR 2014-10-23, i. k. 2014-14571

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-203, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25940

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo