Suvestinė redakcija nuo 2017-10-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2013-04-03, i. k. 2013-01233

 

 

Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

sprendimas

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ APRAŠO TVIRTINIMO

 

2013 m. balandžio 3 d. Nr. T1-56

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr. 155-7354; 2012, Nr. 136-6958) 6 straipsnio 8 punktu, 7 straipsnio 7 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 7 ir 8 straipsniais, 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 (Žin., 2001, Nr. 57-2040; 2009, Nr. 158-7134), Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627 (Žin., 2005, Nr. 52-1752; 2011, Nr. 71-3448), Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1478 (Žin., 2003, Nr. 111-4970), Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. ISAK-1180 (Žin., 2005, Nr. 84-3118; 2010, Nr. 71-3583), 21.3 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 50-2454), Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Ikimokyklinio ir Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 22 d. sprendimą Nr. T1-400 „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo tvirtinimo“;

2.2. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 11 d. sprendimą Nr. T1-11 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-400 „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gintautas Gegužinskas

 


 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2016 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. T1-176

 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas (toliau – Aprašas) – tai dokumentas, kuriuo Pasvalio rajono savivaldybė, atsižvelgdama į regiono ypatumus, finansines galimybes, organizuoja ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą rajone.

2. Ikimokyklinio ugdymo organizavimo forma – ikimokyklinė grupė. Jos veiklos organizavimo variacijos (trukmė, laikas, vaikų skaičius, teikiamų paslaugų kiekis, forma ir kt.) yra ikimokyklinio ugdymo organizavimo modeliai.

3. Priešmokyklinio ugdymo organizavimo forma – priešmokyklinė grupė. Jos veiklos organizavimo variacijos (trukmė, laikas, vaikų skaičius, teikiamų paslaugų kiekis, forma ir kt.) yra priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai.

4. Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės steigiamos lopšelyje-darželyje, darželyje–mokykloje, pagrindinėse mokyklose, gimnazijose ir (ar) jų skyriuose.

 

II. IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIAI

 

5. Pirmas modelis. Ikimokyklinė grupė, kurios veiklos trukmė ilgesnė nei 4 val. per dieną.

Priklausomai nuo šeimos poreikių, grupės veiklos laikas per dieną yra 10.30 val.

Ugdymas grupėje vyksta kaip vientisas procesas, jis neskaidomas į atskiras sritis ir vyksta integruotai. Grupėje sudaromos sąlygos vaikų poilsiui ir maitinimui.

Grupėje dirba ikimokyklinio ugdymo auklėtojas. Pedagogui talkina auklėtojo padėjėjas.

Mieste ir gyvenvietėje nuo 1,5 iki 3 metų maksimalus vaikų skaičius – 15 vaikų, minimalus – 10 vaikų, nuo 3 iki 7 metų - maksimalus vaikų skaičius – 20 vaikų, minimalus – 10 vaikų.

6. Antras modelis. Priešmokyklinė grupė, kurios veiklos trukmė ilgesnė nei 4 val. per dieną.

Priklausomai nuo šeimos poreikių, grupės veiklos laikas per dieną yra 10.30 val.

Ugdymas grupėje vyksta kaip vientisas procesas, jis neskaidomas į atskiras sritis ir vyksta integruotai. Grupėje sudaromos sąlygos vaikų poilsiui ir maitinimui.

Grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas. Pedagogui talkina auklėtojo padėjėjas.

Mieste ir gyvenvietėje maksimalus vaikų skaičius – 20 vaikų, minimalus – 10 vaikų.

7. Trečias modelis. Mišraus amžiaus vaikų grupė, kurios veiklos trukmė ilgesnė nei 4 val. per dieną.

Priklausomai nuo šeimos poreikių, grupės veiklos laikas per dieną yra 10.30 val.

Šis ugdymo organizavimo modelis taikomas kai grupėje yra mažiau nei 10 priešmokyklinio ar ikimokyklinio amžiaus vaikų. Jungiami priešmokyklinio amžiaus vaikai su 3-5 metų vaikais.

Ugdymo procesą pedagogas diferencijuoja ir pritaiko skirtingo amžiaus vaikams. Grupėje sudaromos sąlygos vaikų poilsiui ir maitinimui.

Pedagogui talkina auklėtojo padėjėjas.

Mieste ir gyvenvietėje maksimalus vaikų skaičius – 20 vaikų, minimalus – 10 vaikų.

8. Ketvirtas modelis. Mišraus amžiaus vaikų grupė, kurios veiklos trukmė 4 val. per dieną.

Šis ugdymo organizavimo modelis taikomas kai kaimo bendrojo lavinimo mokykloje mažiau nei 5 priešmokyklinio amžiaus vaikai. Jungiami ikimokyklinio amžiaus vaikai su 6 metų vaikais.

Ugdymo procesą pedagogas diferencijuoja ir pritaiko skirtingo amžiaus vaikams. Grupėje sudaromos sąlygos vaikų maitinimui.

Grupėje dirba vienas priešmokyklinio ugdymo pedagogas.

Rekomenduojama 160 dienų ugdomosios veiklos laikotarpis.

Mieste ir gyvenvietėje maksimalus vaikų skaičius – 20 vaikų, minimalus – 10 vaikų.

9. Penktas modelis. Priešmokyklinė grupė, kurios veiklos trukmė 4 val. per dieną.

Ugdymas grupėje vyksta kaip vientisas procesas, jis neskaidomas į atskiras sritis ir vyksta integruotai. Grupėje sudaromos sąlygos vaikų maitinimui.

Grupėje dirba vienas priešmokyklinio ugdymo pedagogas.

Rekomenduojama 160 dienų ugdomosios veiklos laikotarpis.

Mieste ir gyvenvietėje maksimalus vaikų skaičius – 20 vaikų, minimalus – 10 vaikų.

10. Šeštas modelis. Lokalus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo modelis.

Šis ugdymo organizavimo modelis taikomas Pasvalio lopšelyje-darželyje „Žilvitis‘‘. Įstaigoje ugdomi sutrikusio intelekto bei turintys judesio ir padėties sutrikimus vaikai.

Grupėje dirba specialiojo ugdymo auklėtojas. Pedagogui talkina auklėtojo padėjėjas. Vaikams garantuojama kvalifikuota specialistų pagalba.

11. Septintas modelis. Savaitinė mišraus amžiaus vaikų grupė.

Savaitinė mišraus amžiau vaikų grupės veiklos trukmė - visą parą penkias darbo dienas per savaitę.

Ši grupė skiriama vaikams, kurių tėvai negali rūpintis vaikų ugdymu.

Grupėje dirba ikimokyklinio ugdymo auklėtojas. Pedagogui talkina auklėtojo padėjėjas.

Maksimalus skaičius grupėje 20 vaikų, minimalus – 10 vaikų.

12. Aštuntas modelis.

Įvairių fondų, projektų lėšomis gali būti steigiamos sezoninės, savaitinės, ne visos darbo savaitės ikimokyklinės ir (ar) priešmokyklinės grupės. Grupėje dirba ikimokyklinio ugdymo auklėtoja ir (ar)  priešmokyklinio ugdymo pedagogas.

121. Devintas modelis. Ikimokyklinė grupė, kurios veiklos trukmė 4 val. per dieną. Ugdymas grupėje vyksta kaip vientisas procesas, jis neskaidomas į atskiras sritis ir vyksta integruotai.

Grupėje dirba ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.

Mieste ir gyvenvietėje  nuo 3 iki 6 metų amžiaus maksimalus vaikų skaičius – 20 vaikų, minimalus – 10 vaikų.

122. Dešimtas modelis. Mišraus ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaikų grupė, kurios veiklos trukmė 6 val. per dieną.

Šis ugdymo organizavimo modelis taikomas kai grupėje yra mažiau nei 10 priešmokyklinio ar ikimokyklinio amžiaus vaikų. Jungiami priešmokyklinio amžiaus vaikai su 5 metų vaikais.

Priešmokyklinio ugdymo procesas yra vientisas, neskaidomas į atskiras sritis (atskirus dalykus) ir vyksta integruotai visą Modelyje nustatytą laiką.

Ugdymo procesą pedagogas diferencijuoja ir pritaiko skirtingo amžiaus vaikams. Grupėje sudaromos sąlygos vaikų poilsiui ir maitinimui.

Mieste ir gyvenvietėje maksimalus vaikų skaičius – 20 vaikų, minimalus – 10 vaikų.

Jungtinė vaikų grupė, kurioje vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą yra daugiau, vadinama priešmokyklinio ugdymo grupe ir joje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas, jeigu jungtinė vaikų grupė, kurioje vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą yra daugiau, vadinama ikimokyklinio ugdymo grupe, joje dirba ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.

Papildyta punktu:

Nr. T1-195, 2017-09-27, paskelbta TAR 2017-09-29, i. k. 2017-15284

 

III. SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ VAIKŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

13. Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio amžiaus vaikai, turintys raidos sutrikimų, ugdomi taikant tuos pačius bendruosius principus ir organizavimo modelius.

14. Vaikų skaičius bendrosiose ikimokyklinio, priešmokyklinio ar mišriose amžiaus grupėse priklauso nuo į jas integruotų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų skaičiaus.

Vienas sutrikusio intelekto, turintis judesio ir padėties, kompleksinių, elgesio, žymių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų vaikas prilyginamas dviem tos grupės, kurioje ugdomas, vaikams, todėl atitinkamai mažinamas nustatytas grupės vaikų skaičius.

Tokiems vaikams turi būti teikiama kvalifikuota specialistų pagalba.

15. Vaikai, turintys sutrikusio intelekto, turintis judesio ir padėties, kompleksinių, elgesio, žymių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, ugdomi specialiosiose mišriose grupėse, kuriose jiems garantuojama kvalifikuota specialistų pagalba.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio, mišriose ugdymo grupėse iš mokinio krepšelio lėšų finansuojamas ne mažesnis kaip 20 valandų (kontaktinių) per savaitę ugdymas.

17. Esant bendruomenės poreikiui, finansiniams ir žmogiškiesiems ištekliams, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės gali būti steigiamos, modelis nustatomas ir (arba) keičiamas tik Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą.

 

______________________________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. T1-176, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-24007

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-176, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-24007

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T1-56 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-195, 2017-09-27, paskelbta TAR 2017-09-29, i. k. 2017-15284

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T1-56 „Dėl Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo tvirtinimo“ pakeitimo