Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2013-08-28, i. k. 2013-02390

 

Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

sprendimas

Dėl mokesčio už neformalųjį ŠVIETIMĄ Pasvalio sporto mokykloje nustatymo

 

2013 m.  rugpjūčio 28 d. Nr. T1-195

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr. 52-2504, Nr. 155-7354) 6 straipsnio 8 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 4 dalimi, 54 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 70 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1526 „Dėl užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą“ (Žin., 2000, Nr. 2-43), Pasvalio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti mokestį už neformalųjį švietimą Pasvalio sporto mokyklos mokiniams –1,45 Eur už kiekvieną mokslo metų mėnesį.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-214, 2014-11-27, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18220

 

2. Surinktos lėšos už neformalųjį švietimą naudojamos Pasvalio sporto mokyklos sportinei veiklai vykdyti.

3. Mokestis už neformalųjį švietimą Pasvalio sporto mokykloje mokamas pagal Pasvalio sporto mokyklos direktoriaus nustatytą mokesčio už neformalųjį švietimą surinkimo, mokėjimo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašą.

4. Leisti Pasvalio sporto mokyklai atleisti mokinius nuo mokesčio už neformalųjį švietimą arba mokestį sumažinti 50 proc. Pasvalio sporto mokyklos mokesčio už neformalųjį švietimą surinkimo, mokėjimo ir lėšų panaudojimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

5. Atleidimas nuo mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą įforminamas Pasvalio sporto mokyklos direktoriaus įsakymu.

6. Įpareigoti Pasvalio sporto mokyklos direktorę Eugeniją Butrimienę:

6.1. iki 2013 m. spalio 15 d. pateikti Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komitetui Pasvalio sporto mokyklos mokesčio už neformalųjį švietimą surinkimo, mokėjimo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašo projektą.

6.2.  iki 2014 m. sausio 1 d. patvirtinti  Pasvalio sporto mokyklos mokesčio už neformalųjį švietimą surinkimo, mokėjimo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašą.

7. Sprendimas, išskyrus 6 punktą, įsigalioja nuo 2014 m. sausio 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gintautas Gegužinskas

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-214, 2014-11-27, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18220

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T1-195 „Dėl mokesčio už mokinių neformalųjį švietimą Pasvalio sporto mokykloje nustatymo“ pakeitimo