Suvestinė redakcija nuo 2016-10-06

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2009-04-30, i. k. 2009-00569

 

 

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NERŪKYMO ZONŲ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PATVIRTINIMO

 

2009 m. balandžio 30 d. Nr. T1-107

Plungė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsniu (Žin., 2003, Nr. 117-5317; 2008, Nr. 76-3006), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1117 „Dėl valstybės tabako kontrolės programos įgyvendinimo 2007-2010 metų priemonių plano patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 111-4544), Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1851 straipsniu, Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti nerūkymo zonas Plungės rajono savivaldybės teritorijoje:

1.1. visose rajono švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose ir šių įstaigų teritorijose;

1.2. Savivaldybės administracijos pastato patalpose, seniūnijų, savivaldybės įmonių, įstaigų patalpose, (išskyrus ženklais nurodytas rūkymo zonas);

1.3. patalpose, kuriose vyksta švietimo, kultūros, sporto, ir kiti renginiai, kuriuos organizuoja Savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriai, sveikatos priežiūros įstaigos, seniūnijos;

1.4. vaikų žaidimo aikštelėse;

1.5. pėsčiųjų take nuo Plungės „Saulės“ gimnazijos iki Lurdo.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T1-248, 2016-09-28, paskelbta TAR 2016-10-05, i. k. 2016-24601

 

2. Siūlyti rūkantiems asmenims nerūkyti Plungės miesto Senamiesčio aikštėje.

3. Įpareigoti:

3.1. 1punkte išvardintų įstaigų, skyrių vadovus nerūkymo zonose matomose vietose iškabinti įspėjamuosius ženklus (užrašus) apie draudimą rūkyti ir kontroliuoti šio sprendimo vykdymą;

3.2. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorių apie šį sprendimą informuoti Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Plungės rajono policijos komisariatą.

4. Sprendimas įsigalioja nuo paskelbimo vietinėje spaudoje dienos.

5. Sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                     Elvyra Valerija Lapukienė

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Plungės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-248, 2016-09-28, paskelbta TAR 2016-10-05, i. k. 2016-24601

Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-107 „Dėl nerūkymo zonų Plungės rajono savivaldybės teritorijoje patvirtinimo“ papildymo