Suvestinė redakcija nuo 2017-04-04

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2013-10-31, i. k. 2013-03008

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ LENGVATŲ SKYRIMO IR TEIKIMO PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. spalio 31 d. Nr.T1-255

Plungė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) 12 straipsnio 3 punktu ir Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013 m birželio 27 d. sprendimu Nr. T1-168 patvirtintų Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 77 punktu, Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašą (pridedama)

2. Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

3. Skelbti sprendimą vietos spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje.

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Albinas Klimas


PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2013 m. spalio 31 d.

sprendimu Nr.T1-255

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ

SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ LENGVATŲ SKYRIMO IR TEIKIMO PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato lengvatų dydžius, gavėjų kategorijas, lengvatų skyrimo ir teikimo sąlygas, tvarką ir finansavimą.

2. Šis Tvarkos aprašas taikomas Plungės rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems vieniems gyvenantiems daugiabučių namų butų savininkams, vienbučių gyvenamųjų namų savininkams, socialinio būsto nuomininkams, kai nėra bendraturčių ir būste gyvenamąją vietą deklaravusių kitų asmenų ir kuriems rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą vykdo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ .

3. Šiame Tvarkos apraše „vietinė rinkliava“ – tai Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą galiojanti Plungės rajono savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti.

4. Lengvatos finansuojamos iš Plungės rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

 

II. LENGVATŲ GAVĖJAI IR DYDŽIAI

 

5. Lengvatą sudaro sumokėtos metinės rinkliavos 50 procentų dydžio piniginė kompensacija, kuri išmokama rinkliavos mokėtojui, jau sumokėjusiam metinį rinkliavos mokestį ir neturinčiam įsiskolinimų už būsto šildymą, karšta ar geriamąjį vandenį.

6. Lengvata teikiama einamaisiais kalendoriniais metais.

7. Lengvatos taikomos savivaldybės teritorijoje registruoto būsto savininkui ar naudotojui, kai:

7.1. vienas gyvenantis asmuo gauna socialinę pašalpą;

7.2. vienas gyvenantis asmuo yra sulaukęs pensinio amžiaus, yra išankstinės pensijos gavėjas arba yra neįgalusis, kurio pajamos (3 praėjusių mėnesių iki kreipimosi vidutinės pajamos) iki teisės atsiradimo į lengvatą mėnesio yra mažesnės už 3,0 valstybės remiamų pajamų dydį per mėnesį.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-324, 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-07, i. k. 2015-19388

Nr. T1-65, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-04-03, i. k. 2017-05367

 

III. KREIPIMASIS DĖL LENGVATŲ

 

8. Dėl lengvatos gavimo būsto savininkas ar naudotojas (toliau – Pareiškėjas) pagal deklaruotą gyvenamąją vietą kreipiasi į Plungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba į kaimiškąsias seniūnijas ir prideda visus reikiamus dokumentus:

8.1. prašymą lengvatai gauti (pridedama);

8.2. galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

8.3. sumokėtos rinkliavos kvitą;

8.4. pažymas apie pajamas.

9. Dokumentus priėmęs specialistas patikrina Pareiškėjo pateiktą informaciją duomenų bazėse ir žodžiu jį informuoja apie suteiktą teisę į lengvatą.

Nepateikus visų reikiamų dokumentų ar nustačius, kad Pareiškėjas neatitinka Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą lengvatų skyrimo ir teikimo sąlygų, Pareiškėjas apie tai informuojamas kreipimosi metu.

10. Prašymus dėl lengvatos gavimo gali pateikti globėjai, įgalioti atstovai ar paslaugas asmens namuose teikiantys lankomosios priežiūros specialistai, kai dėl pateisinamų priežasčių asmuo negali kreiptis pats.

 

IV. LENGVATŲ SKYRIMAS IR TEIKIMAS

 

11. Lengvatos skiriamos vieniems gyvenantiems pareiškėjams, deklaruojantiems gyvenamąją vietą daugiabučiame ar individualiame name ir kurių 3 mėnesių, einančių iki kreipimosi mėnesio, vidutinės mėnesinės visų rūšių pajamos yra mažesnės kaip nurodyta šio Tvarkos aprašo 7 punkte.

12. Pareiškėjų vidutinės pajamos per mėnesį apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio (Pajamos) nuostatomis.

13. Lengvata suteikiama vieną kartą per einamuosius metus tik vienam Pareiškėjo būstui ar socialinio būsto savininkui.

14. Lengvatos teikiamos pinigais. Kompensuojamoji rinkliavos dalis išmokama gyventojams per bankus, išimtinais atvejais - kasoje vieną kartą per mėnesį, bet ne vėliau kaip iki gruodžio 25 dienos. Pareiškėjui mirus, neišmokėta kompensacija nepaveldima, kitam asmeniui neišmokama.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-324, 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-07, i. k. 2015-19388

 

15. Lengvatos neskiriamos:

15.1. jei Pareiškėjas yra įsiskolinęs už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, turi didesnį kaip mėnesio dydžio mokesčio įsiskolinimus už būsto šildymą, karštą bei geriamąjį vandenį;

15.2. jei Pareiškėjas laiku nesikreipė dėl lengvatos gavimo ir nepateikė visų dokumentų;

15.3. būste gyvena daugiau asmenų.

16. Lengvata skiriama kalendoriniais metais, jei dėl jos kreipiamasi ne vėliau kaip iki tų metų gruodžio 15 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-324, 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-07, i. k. 2015-19388

 

17. Sprendimą dėl  lengvatų skyrimo priima Socialinės paramos skyriaus vedėjas per 15 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos, tačiau ne vėliau kaip iki gruodžio 20 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-324, 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-07, i. k. 2015-19388

 

18. Jei lengvata neskiriama, nurodoma neskyrimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarka, pateikti dokumentai grąžinami Pareiškėjui, o jo byloje paliekamos šių dokumentų kopijos.

 

V. DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSKAITA

 

19. Kaimiškųjų seniūnijų specialistai priima Pareiškėjų prašymus bei šio Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus, patikrina pateiktą informaciją duomenų bazėse ir, vadovaudamiesi šio Aprašo nuostatomis, nustato Pareiškėjo teisę į lengvatą.

20. Pareiškėjo teisę į lengvatą seniūnai patvirtina (parašu ir antspaudu), dokumentus susega į bylą ir perduoda Socialinės paramos skyriui.

21. Socialinės paramos skyrius:

21.1. Priima Plungės miesto Pareiškėjų prašymus bei šio Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus, patikrina pateiktą informaciją duomenų bazėse ir, vadovaudamasis šio Aprašo nuostatomis, nustato Pareiškėjo teisę į lengvatą.

21.2. informaciją apie Pareiškėjams kaimiškose seniūnijose ir Plungės mieste suteiktas lengvas suveda į programą PARAMA, suformuoja mokėjimo dokumentus, dokumentus susega į vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą lengvatų skyrimo ir teikimo bylas;

21.3. paruošia lėšų išmokėjimo dokumentus ir juos perduoda Buhalterinės apskaitos skyriui.

22. Buhalterinės apskaitos skyrius išmoka kompensacijas gyventojams per bankus, išimtinais atvejais – kasoje.

VI. KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

23. Socialinės paramos skyriaus ir seniūnijų specialistai privalo:

23.1. patikrinti Pareiškėjų pateiktą informaciją apie gyvenamosios vietos deklaravimą ir pajamas turimose duomenų bazėse, patikrinti informaciją apie įsiskolinimus už būsto šildymą, karštą bei geriamąjį vandenį ir, kilus įtarimui, kad pateikta neteisinga informacija arba ji yra nuslėpta, apie tai informuoti Pareiškėją;

23.2. užtikrinti Pareiškėjų pateiktų duomenų konfidencialumą;

23.3. informuoti Pareiškėjus apie lengvatų teikimo sąlygas.

24. Socialinės paramos skyriaus ir seniūnijų specialistai turi teisę:

24.1. papildomai apklausti Pareiškėjus, kurie kreipiasi dėl lengvatos skyrimo, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomų duomenų, įrodančių teisę į lengvatą;

24.2. neskirti lengvatų įsiskolinusiam už komunalinių atliekų surinkimą, už būsto šildymą, karštą bei geriamąjį vandenį Pareiškėjui;

24.3. gavus informaciją, patikrinti būste faktiškai gyvenančių asmenų skaičių.

25. Seniūnijos atsako už teisingą ir laiku pateiktą informaciją Socialinės paramos skyriui.

26. Socialinės paramos skyrius atsako:

26.1. už teisingą ir laiku pateiktą informaciją (mokėjimo žiniaraščius) Buhalterinės apskaitos skyriui;

26.2. pirminių dokumentų paruošimą saugojimui.

27. Buhalterinės apskaitos skyrius atsako už lėšų už buhalterinės apskaitos tvarkymą ir Savivaldybės biudžeto lėšų planavimą.

28. Išankstinę ir einamąją lengvatų teikimo kontrolę vykdo Socialinės paramos skyriaus ir seniūnijų specialistai dokumentų priėmimo metu.

29. Patikrinimus atlieka Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba.

 

VII. NETEISĖTAI GAUTŲ LENGVATŲ IŠIEŠKOJIMAS

 

30. Pareiškėjas, kuris kreipiasi dėl lengvatų skyrimo, privalo pateikti visą ir teisingą informaciją, įrodančią teisę gauti lengvatą, bei būtinus lengvatai gauti dokumentus.

31. Pareiškėjas, pateikęs klaidingą informaciją ar neteisingus duomenis, reikalingus lengvatai skirti, turi grąžinti neteisėtai gautą sumą (arba ją mokėti dalimis).

32. Negrąžintą neteisėtai gautą lengvatą Savivaldybės administracija išieško įstatymų nustatyta tvarka.

33. Pareiškėjas sprendimą neskirti lengvatos gali apskųsti Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriui, pareikdamas skundą asmeniškai arba raštu.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Dokumentai tvarkomi ir saugomi Lietuvos Respublikos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinta Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka.

35. Ginčai, kylantys dėl lengvatų suteikimo, svarstomi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų

surinkimą ir tvarkymą lengvatų skyrimo

ir teikimo Plungės rajono savivaldybėje

tvarkos aprašo

priedas

 

 

(vardas, pavardė)

 

(asmens kodas)

 

(deklaruota gyvenamoji vieta)

 

Plungės rajono savivaldybės administracijos

Socialinės paramos skyriui

 

PRAŠYMAS

SUTEIKTI VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ LENGVATĄ

201      m.                         mėn.         d.

Plungė

 

Prašau suteikti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą lengvatą. Aš naudojuosi:

¨ bendro naudojimosi konteineriu, keliais konteineriais,

¨ individualiu konteineriu.

Socialinė padėtis:

¨ gaunantis socialinę pašalpą;

¨ vienas gyvenantis asmuo sulaukęs pensinio amžiaus, išankstinės pensijos gavėjas, neįgalusis;

¨ vidutinės 3 praėjusių mėnesių pajamos yra mažesnės negu 3,0 valstybės remiamų pajamų dydžiai per mėnesį;

Nesu skolingas:

¨ už būsto šildymą ir karštą vandenį;

¨ už geriamąjį vandenį.

TVIRTINU, kad mano pateikta informacija yra teisinga.

 

SUTINKU, kad šiame prašyme mano nurodyti duomenys būtų tvarkomi ir tikrinami.

Pareiškėjo                    

………………….……………………………

(parašas)                                             (vardas, pavardė)

Prašymą priėmusio darbuotojo                                       ………………….……………………………

(parašas)                                    (vardas, pavardė)

 

Išvada. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvata

taikoma (netaikoma) /pabraukti/

 

Seniūnas                                                    ………………….……………………………

 

(parašas)                                                              (vardas, pavardė)

V. A. .data

Priedo pakeitimai:

Nr. T1-324, 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-07, i. k. 2015-19388

Nr. T1-65, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-04-03, i. k. 2017-05367

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Plungės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-324, 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-07, i. k. 2015-19388

Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-255 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Plungės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-65, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-04-03, i. k. 2017-05367

Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. T1-324 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-255 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo