Suvestinė redakcija nuo 2019-03-28

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2000-12-27, i. k. 2000-00147

 

KAUNO MIESTO TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE KAUNO MIESTO VIETOSE IŠDAVIMĄ

 

2000 12 27 Nr. 246

Kaunas

 

 

Kauno miesto taryba, vadovaudamasi 2000 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 11 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2000 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. VIII-2018 17 straipsnio 16 punktu,

NUSPRENDŽIA:

1. Nustatyti vietinę rinkliavą už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose Kauno miesto vietose išdavimą.

2. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose Kauno miesto vietose išdavimą nuostatus (pridedama).

3. Neteko galios nuo 2012-03-16

Punkto naikinimas:

Nr. T-114, 2012-03-15, paskelbta TAR 2012-03-15, i. k. 2012-00564

 

4. Neteko galios nuo 2015-12-11

Punkto naikinimas:

Nr. T-673, 2015-12-08, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19530

Punkto pakeitimai:

Nr. 391, 2002-09-26, paskelbta TAR 2002-09-26, i. k. 2002-00168

Nr. T-405, 2009-07-16, paskelbta TAR 2009-07-16, i. k. 2009-00888

Nr. T-114, 2012-03-15, paskelbta TAR 2012-03-15, i. k. 2012-00564

Nr. T-383, 2013-06-26, paskelbta TAR 2013-06-26, i. k. 2013-01950

 

5. Pripažinti netekusiais galios:

5.1. Kauno miesto tarybos 2000 m. sausio 27 d. sprendimą Nr. 13 „Dėl Vietinės rinkliavos už prekybą ir paslaugų teikimą Kauno gatvėse ir kitose viešosiose vietose nuostatų ir dydžių patvirtinimo“.

5.2. Kauno miesto tarybos 2000 m. kovo 16 d. sprendimą Nr. 56 „Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 13 dalinio pakeitimo ir papildymo“.

6. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2001 m. sausio 1 dienos.

7. Neteko galios nuo 2012-03-16

Punkto naikinimas:

Nr. T-114, 2012-03-15, paskelbta TAR 2012-03-15, i. k. 2012-00564

Papildyta punktu:

Nr. 97, 2001-04-26, paskelbta TAR 2001-04-26, i. k. 2001-00084

 

 

 

 

Meras                                                                                                                   Gediminas Budnikas


 

PATVIRTINTA

Kauno miesto tarybos

2000 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 246

(Kauno miesto savivaldybės tarybos

2014 m. lapkričio 6 d.

sprendimo Nr. T-578 redakcija)

 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE KAUNO MIESTO VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinė rinkliava už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose išdavimą (toliau – rinkliava) yra Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimu rinkliavos mokėtojams nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Savivaldybės teritorijoje ir įskaitoma į Savivaldybės  biudžetą.

2. Rinkliavos mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys.

3. Rinkliava renkama tik už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose, esančiose Savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausančiose ar patikėjimo teise valdomose teritorijose (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kuriose teikiamos paslaugos, taip pat prekiaujama iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, iš kioskų (paviljonuose), iš prekybai įrengtų specializuotų automobilių, iš automobilių ar automobilių priekabų, lauko kavinėse, išdavimą.

4. Rinkliavos nuostatus tvirtina, keičia ir papildo Savivaldybės taryba.

 

II SKYRIUS

RINKLIAVOS DYDŽIAI

 

5. Rinkliavos dydžius nustato Savivaldybės taryba.

6. Rinkliavos dydžius Savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali kartą per metus indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1.

7. Nustatomi tokie vienos dienos rinkliavos tarifai:

7.1. kai prekiaujama (teikiamos paslaugos) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių (už 3 kv. m)  – 1,5 euro (už papildomą 1 kv. m – 1 euras);

7.2. kai prekiaujama iš prekybai įrengtų specializuotų automobilių, iš automobilių ir automobilių priekabų – 3 eurai;

7.3. kai teikiamos paslaugos:

7.3.1. nuomos (riedučių, elektromobilių, valčių ir pan.) už 1 vnt. – 1,5 euro;

Punkto pakeitimai:

Nr. T-27, 2016-02-02, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02241

 

7.3.2. buities (fotografavimo, piešimo, svėrimo, batų valymo ir pan.) – 1,5 euro;

7.4. kai prekiaujama (teikiamos paslaugos) renginių metu:

7.4.1. kai prekiaujama maisto produktais, teikiamos viešojo maitinimo paslaugos ir  laisvalaikio, pramogų paslaugos – 9 eurai;

7.4.2. kai prekiaujama ne maisto prekėmis, teikiamos paslaugos (išskyrus laisvalaikio, pramogų paslaugas) – 4,5 euro;

7.4.3. kai ūkininkų turgeliuose prekiaujama tik Lietuvos ūkininkų išauginta (pagaminta) produkcija – 4,5 euro.

8. Nustatomi tokie vieno mėnesio rinkliavos tarifai:

8.1. kai prekiaujama lauko kavinėse už 1 kv. m – 1,2 euro;

8.2. kai prekiaujama (teikiamos paslaugos) iš kioskų (paviljonuose) už 1 kv. m – 2 eurai;

8.3. kai teikiamos paslaugos:

8.3.1. laisvalaikio, pramogų (nesudėtingų atrakcionų, baseinų ir pan.) už 1 kv. m – 4,5 euro;

8.3.2. taksofonų už 1 kv. m – 4,5 euro.

9. Už leidimo prekiauti prie kapinių spalio 3 d.–lapkričio 3 d. išdavimą nustatoma vienkartinė 90 eurų rinkliava.

91. Jeigu iki spalio 25 d. nepateikti prašymai prekiauti laisvose prekybos vietose prie kapinių, už leidimo prekiauti spalio 26 d. – lapkričio 3 d. išdavimą nustatoma vienkartinė 27 eurų rinkliava.

Papildyta punktu:

Nr. T-529, 2015-09-29, paskelbta TAR 2015-09-30, i. k. 2015-14481

 

10. Rinkliavos dydis, nurodytas 8.2 papunktyje, mažinamas 20 procentų, jeigu rinkliava mokama už ne trumpesnį kaip 365 dienų nepertraukiamą laikotarpį.

 

III SKYRIUS

RINKLIAVOS APSKAIČIAVIMAS

 

11. Rinkliava pagal 7 punkte nurodytus tarifus apskaičiuojama taip:

R = T x L, kur

R – apskaičiuota rinkliava (eurais);

T – rinkliavos tarifas (eurais);

L – terminas, kuriam išduodamas leidimas (dienų skaičius).

12. Rinkliava pagal 8 punkte nurodytus tarifus apskaičiuojama taip:

R = T : 30 x P x L, kur

R – apskaičiuota rinkliava (eurais);

T – rinkliavos tarifas už mėnesį (eurais);

30 – mėnesio dienų skaičius;

P – lauko kavinės, kiosko (paviljono), taksofono užimamas plotas (kv. m);

L – terminas, kuriam išduodamas leidimas (dienų skaičius).

 

13. Apskaičiuota rinkliava už leidimo išdavimą yra apvalinama ir mokama eurais be centų, kai vietinės rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis kaip 10 eurų. Kai vietinės rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 eurų, vietinė rinkliava mokama eurais su centais, vieno skaitmens po kablelio tikslumu.

 

IV SKYRIUS

RINKLIAVOS RINKIMAS

 

14. Rinkliava mokama eurais.

15. Rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

16. Rinkliavos lėšos įskaitomos į Savivaldybės biudžetą.

17. Apskaičiuota rinkliava mokama prieš išduodant leidimą prekiauti ar teikti paslaugas.

 

V SKYRIUS

RINKLIAVOS GRĄŽINIMAS

 

18. Sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama, jei:

18.1. sumokėta daugiau negu apskaičiuota pagal šių nuostatų 11 ar 12 punktus;

18.2. dėl priimtų įstatymų ar kitų teisės aktų pasikeitimo rinkliavos mokėtojas nebegali pasinaudoti išduoto leidimo prekiauti ar teikti paslaugas suteiktomis teisėmis.

19. Sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama remiantis Savivaldybės administracijos Licencijų ir paslaugų skyriaus pažymėjimu, kuriame nurodytos rinkliavos grąžinimo priežastys.

 

VI SKYRIUS

RINKLIAVOS RINKIMO KONTROLĖ

 

20. Rinkliavos rinkimą ir surinktų rinkliavos lėšų apskaitą Savivaldybės biudžete kontroliuoja Savivaldybės kontrolierius, Valstybės kontrolė, vietos mokesčio administratorius.

 

VII SKYRIUS

LENGVATOS RINKLIAVOS MOKĖTOJAMS

 

21. Nuo rinkliavos atleidžiami:

21.1. asmenys, prekiaujantys arba teikiantys paslaugas renginių „Kauno Hanzos dienos“ ir „Kalėdinis miestelis Rotušės aikštėje“ metu. Ši lengvata netaikoma asmenims, prekiaujantiems alkoholiniais gėrimais ir teikiantiems viešojo maitinimo paslaugas;

21.2. asmenys pensininkai ir neįgalieji – gyvenantys Kauno mieste, prekiaujantys miško gėrybėmis ir savo sklypuose užaugintais vaisiais, uogomis, daržovėmis ir gėlėmis aikštelėse, kurių sąrašai patvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Šie asmenys privalo turėti pensininko ar neįgaliojo pažymėjimą;

21.3. asmenys, teikiantys dviračių, paspirtukų nuomos paslaugas.

Papildyta punktu:

Nr. T-27, 2016-02-02, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02241

Punkto pakeitimai:

Nr. T-123, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04753

 

22. Lengvatas kitiems rinkliavos mokėtojams nustato Savivaldybės taryba atskiru sprendimu.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. T-673, 2015-12-08, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19530

 

_______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-114, 2012-03-15, paskelbta TAR 2012-03-15, i. k. 2012-00564

Nr. T-578, 2014-11-06, paskelbta TAR 2014-11-11, i. k. 2014-16618

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kauno miesto taryba, Sprendimas

Nr. 97, 2001-04-26, paskelbta TAR 2001-04-26, i. k. 2001-00084

Dėl Kauno miesto tarybos 2000 12 27 sprendimo Nr. 246 papildymo

 

2.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 391, 2002-09-26, paskelbta TAR 2002-09-26, i. k. 2002-00168

Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 246 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose Kauno vietose išdavimą“ pakeitimo

 

3.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-332, 2003-07-10, paskelbta TAR 2003-07-10, i. k. 2003-00238

Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 246 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose Kauno miesto vietose išdavimą“ pakeitimo

 

4.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-475, 2003-11-13, paskelbta TAR 2003-11-13, i. k. 2003-00379

Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 246 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose Kauno miesto vietose išdavimą“ pakeitimo

 

5.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-151, 2004-03-25, paskelbta TAR 2004-03-25, i. k. 2004-00130

Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 246 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose Kauno miesto vietose išdavimą“ pakeitimo

 

6.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-288, 2009-05-21, paskelbta TAR 2009-05-21, i. k. 2009-00647

Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose Kauno vietose – lauko kavinėse – išdavimą

 

7.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-405, 2009-07-16, paskelbta TAR 2009-07-16, i. k. 2009-00888

Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 246 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose Kauno miesto vietose išdavimą“ pakeitimo

 

8.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-115, 2011-02-18, paskelbta TAR 2011-02-18, i. k. 2011-00200

Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 246 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose Kauno miesto vietose išdavimą“ pakeitimo

 

9.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-114, 2012-03-15, paskelbta TAR 2012-03-15, i. k. 2012-00564

Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 246 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose Kauno miesto vietose išdavimą“ pakeitimo

 

10.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-376, 2012-07-12, paskelbta TAR 2012-07-12, i. k. 2012-01638

Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 246 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose Kauno miesto vietose išdavimą“ pakeitimo

 

11.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-700, 2012-12-20, paskelbta TAR 2012-12-20, i. k. 2012-02701

Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 246 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose Kauno miesto vietose išdavimą“ pakeitimo

 

12.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-383, 2013-06-26, paskelbta TAR 2013-06-26, i. k. 2013-01950

Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 246 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose Kauno miesto vietose išdavimą“ pakeitimo

 

13.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-578, 2014-11-06, paskelbta TAR 2014-11-11, i. k. 2014-16618

Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 246 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose Kauno miesto vietose išdavimą“ pakeitimo

 

14.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-529, 2015-09-29, paskelbta TAR 2015-09-30, i. k. 2015-14481

Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 246 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose Kauno miesto vietose išdavimą“ pakeitimo

 

15.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-673, 2015-12-08, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19530

Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 246 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose Kauno miesto vietose išdavimą“ pakeitimo

 

16.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-27, 2016-02-02, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02241

Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 246 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose Kauno miesto vietose išdavimą“ pakeitimo

 

17.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-123, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-03-27, i. k. 2019-04753

Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 246 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose Kauno miesto vietose išdavimą“ pakeitimo