Sprendimas netenka galios 2023-11-23:

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-501, 2023-11-21, paskelbta TAR 2023-11-22, i. k. 2023-22437

Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Kauno miesto savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą

 

Suvestinė redakcija nuo 2022-10-20 iki 2023-11-22

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2000-12-27, i. k. 2000-00148

 

KAUNO MIESTO TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE AR VALDYTOJO TEISE VALDOMOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE IŠDAVIMĄ

 

2000 12 27 Nr. 247

Kaunas

 

 

Kauno miesto taryba, vadovaudamasi 2000 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 11 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 2000 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. VIII-2018 17 straipsnio 16 punktu,

NUSPRENDŽIA:

1. Nustatyti vietinę rinkliavą už leidimo organizuoti komercinius renginius Kauno miesto savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą.

2. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Kauno miesto savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatus (pridedama).

3. Pavesti miesto Valdybai nustatyti:

3.1 renginių organizavimo viešosiose miesto vietose tvarką;

3.2 leidimų organizuoti renginius išdavimo tvarką.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2001 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

Meras                                                                                                   Gediminas Budnikas


 

PATVIRTINTA

Kauno miesto tarybos

2000 12 27

sprendimu Nr. 247

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE AR VALDYTOJO TEISE VALDOMOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinė rinkliava už leidimo organizuoti komercinius renginius Kauno miesto savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą (toliau - rinkliava) yra Kauno miesto tarybos sprendimu nustatyta rinkliavos mokėtojams privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje ir įskaitoma į savivaldybės biudžetą.

2. Rinkliavos mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, kiti asmenys, neturintys juridinio asmens teisių, kuriems leista organizuoti komercinius renginius ar pramogines paslaugas vadovaujantis Renginių ir pramoginių paslaugų organizavimo Kauno viešosiose vietose tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. T-324 „Dėl Renginių ir pramoginių paslaugų organizavimo Kauno viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-160, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-21, i. k. 2021-08229

Nr. T-467, 2022-10-18, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21123

 

3. Rinkliava nerenkama už leidimo organizuoti komercinius renginius ar pramogines paslaugas privačiose ar išnuomotose teritorijose išdavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-160, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-21, i. k. 2021-08229

 

4. Vietos organizuoti komercinius renginius ar pramogines paslaugas Kauno miesto savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose skiriamos laikinai.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-160, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-21, i. k. 2021-08229

 

5. Rinkliavos nuostatus tvirtina, keičia ir papildo Kauno miesto taryba.

51. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Renginių ir pramoginių paslaugų organizavimo Kauno viešosiose vietose tvarkos apraše.

Papildyta punktu:

Nr. T-160, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-21, i. k. 2021-08229

 

II. RINKLIAVOS DYDŽIAI

 

6. Rinkliavos tarifus nustato Kauno miesto taryba.

7. Rinkliavos tarifus Kauno miesto taryba gali kartą per metus indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1.

8. Už leidimo organizuoti komercinius renginius ar pramogines paslaugas Kauno miesto savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nustatomi tokie rinkliavos tarifai:

8.1. kai įrengiami kilnojamasis atrakcionų parkas, pramogų parkas, žaidimų aikštelė, parodos – 0,3 euro už 1 kv. m užimamo ploto (pirma diena) ir 0,1 euro už 1 kv. m (kiekviena vėlesnė diena);

8.2. kai organizuojami pramoginiai komerciniai skrydžiai oro balionu (1 balionas):

8.2.1. 50 eurų už 1 mėn. (30 kalendorinių dienų);

8.2.2. 100 eurų už 3 mėn. (90 kalendorinių dienų);

8.2.3. 200 eurų už 1 metus (365 kalendorines dienas);

8.3. kai organizuojamos kitos pramoginės paslaugos – 9 eurai už 1 vietą (iki 30 kv. m užimamo ploto) už dieną; už papildomą 1 kv. m – 1 euras už dieną;

8.4. kai organizuojamas renginys, į kurį įleidžiama su bilietais, – 145 eurai už 1 dieną;

8.5. kai organizuojama reklamos akcija, filmo (vaizdo klipo) masinės scenos filmavimas, masinė fotosesija – 15 eurų už 1 valandą.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-200, 2009-04-09, paskelbta TAR 2009-04-09, i. k. 2009-00460

Nr. T-160, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-21, i. k. 2021-08229

 

9. Rinkliava apskaičiuojama rinkliavos tarifą padauginus iš dienų (8.1, 8.3 ir 8.4 papunkčiuose nurodyti renginiai), mėnesių (8.2 papunktyje nurodyti renginiai) arba valandų (8.5 papunktyje nurodyti renginiai) skaičiaus. Apskaičiuota rinkliava yra apvalinama ir mokama eurais be centų, kai vietinės rinkliavos dydis yra lygus 10 eurų arba didesnis. Kai vietinės rinkliavos dydis yra mažesnis kaip 10 eurų, vietinė rinkliava mokama eurais su centais, vieno skaitmens po kablelio tikslumu.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-200, 2009-04-09, paskelbta TAR 2009-04-09, i. k. 2009-00460

Nr. T-644, 2014-11-27, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18250

Nr. T-160, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-21, i. k. 2021-08229

 

III. RINKLIAVOS APSKAIČIAVIMAS

 

10. Neteko galios nuo 2009-04-10

Punkto naikinimas:

Nr. T-200, 2009-04-09, paskelbta TAR 2009-04-09, i. k. 2009-00460

 

IV. RINKLIAVOS RINKIMO TVARKA

 

11. Neteko galios nuo 2021-02-04

Punkto naikinimas:

Nr. T-10, 2021-02-02, paskelbta TAR 2021-02-03, i. k. 2021-02113

Papildyta punktu:

Nr. 98, 2001-04-26, paskelbta TAR 2001-04-26, i. k. 2001-00085

 

12. Rinkliava mokama eurais.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-644, 2014-11-27, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18250

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 98, 2001-04-26, paskelbta TAR 2001-04-26, i. k. 2001-00085

 

13. Rinkliava mokama į Savivaldybės administracijos (kodas 188764867) atsiskaitomąją sąskaitą LT144010051003604664, įmokos kodas – 536.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-644, 2014-11-27, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18250

Nr. T-10, 2021-02-02, paskelbta TAR 2021-02-03, i. k. 2021-02113

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 98, 2001-04-26, paskelbta TAR 2001-04-26, i. k. 2001-00085

 

14. Visos rinkliavos pajamos įskaitomos į Savivaldybės biudžetą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 98, 2001-04-26, paskelbta TAR 2001-04-26, i. k. 2001-00085

 

15. Rinkliavą apskaičiuoja rinkliavą administruojantis Savivaldybės administracijos padalinys.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-644, 2014-11-27, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18250

Nr. T-10, 2021-02-02, paskelbta TAR 2021-02-03, i. k. 2021-02113

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 98, 2001-04-26, paskelbta TAR 2001-04-26, i. k. 2001-00085

 

16. Apskaičiuota rinkliava turi būti sumokėta prieš išduodant leidimą organizuoti komercinius renginius ar pramogines paslaugas.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-160, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-21, i. k. 2021-08229

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 98, 2001-04-26, paskelbta TAR 2001-04-26, i. k. 2001-00085

 

17. Neteko galios nuo 2015-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. T-644, 2014-11-27, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18250

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 98, 2001-04-26, paskelbta TAR 2001-04-26, i. k. 2001-00085

 

V. LENGVATOS

 

18. Organizuojant labdaros renginius vietinė rinkliava nerenkama ir išduodamas nemokamas leidimas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 98, 2001-04-26, paskelbta TAR 2001-04-26, i. k. 2001-00085

 

19. Biudžetinės ir viešosios įstaigos, kurių dalininkė ar savininkė yra Savivaldybė ar valstybė, taip pat Savivaldybės įmonės ir Savivaldybės valdomos įmonės atleidžiamos nuo rinkliavos už leidimo išdavimą, jei organizuojamas komercinis renginys ar pramoginė paslauga, susijęs (-iusi) su jų veikla.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-296, 2012-06-07, paskelbta TAR 2012-06-07, i. k. 2012-01365

Nr. T-160, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-21, i. k. 2021-08229

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 98, 2001-04-26, paskelbta TAR 2001-04-26, i. k. 2001-00085

 

20. Kitas lengvatas rinkliavos mokėtojams nustato miesto Taryba.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 98, 2001-04-26, paskelbta TAR 2001-04-26, i. k. 2001-00085

 

 

VI. RINKLIAVOS GRĄŽINIMAS

 

21. Sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo nustatytais atvejais pateikus prašymą vietinę rinkliavą administruojančiam Savivaldybės administracijos padaliniui.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-10, 2021-02-02, paskelbta TAR 2021-02-03, i. k. 2021-02113

 

22. Neteko galios nuo 2021-02-04

Punkto naikinimas:

Nr. T-10, 2021-02-02, paskelbta TAR 2021-02-03, i. k. 2021-02113

Punkto pakeitimai:

Nr. T-644, 2014-11-27, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18250

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 98, 2001-04-26, paskelbta TAR 2001-04-26, i. k. 2001-00085

 

23. Sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama remiantis rinkliavą administruojančio Savivaldybės administracijos padalinio pažymėjimu, kuriame nurodytos rinkliavos grąžinimo priežastys. Rinkliava gali būti grąžinta, jeigu ji susidarė ne ankščiau kaip per einamuosius ir praėjusius penkerius kalendorinius metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-644, 2014-11-27, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18250

Nr. T-10, 2021-02-02, paskelbta TAR 2021-02-03, i. k. 2021-02113

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 98, 2001-04-26, paskelbta TAR 2001-04-26, i. k. 2001-00085

 

VII. RINKLIAVOS RINKIMO KONTROLĖ

 

24. Rinkliavos rinkimą ir surinktų rinkliavos lėšų apskaitą Savivaldybės biudžete kontroliuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-10, 2021-02-02, paskelbta TAR 2021-02-03, i. k. 2021-02113

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 98, 2001-04-26, paskelbta TAR 2001-04-26, i. k. 2001-00085

 

 

VIII. KITOS SĄLYGOS

 

25. Neteko galios nuo 2021-02-04

Punkto naikinimas:

Nr. T-10, 2021-02-02, paskelbta TAR 2021-02-03, i. k. 2021-02113

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 98, 2001-04-26, paskelbta TAR 2001-04-26, i. k. 2001-00085

 

 

___________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kauno miesto taryba, Sprendimas

Nr. 98, 2001-04-26, paskelbta TAR 2001-04-26, i. k. 2001-00085

Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 247 papildymo

 

2.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-200, 2009-04-09, paskelbta TAR 2009-04-09, i. k. 2009-00460

Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 247 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Kauno miesto savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą“ pakeitimo

 

3.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-247, 2010-05-20, paskelbta TAR 2010-05-20, i. k. 2010-00560

Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 247 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Kauno miesto savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą“ pakeitimo

 

4.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-296, 2012-06-07, paskelbta TAR 2012-06-07, i. k. 2012-01365

Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 247 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Kauno miesto savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą“ pakeitimo

 

5.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-644, 2014-11-27, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18250

Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 247 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Kauno miesto savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą“ pakeitimo

 

6.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-10, 2021-02-02, paskelbta TAR 2021-02-03, i. k. 2021-02113

Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 247 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Kauno miesto savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą“ pakeitimo

 

7.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-160, 2021-04-20, paskelbta TAR 2021-04-21, i. k. 2021-08229

Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 247 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Kauno miesto savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą“ pakeitimo

 

8.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-467, 2022-10-18, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21123

Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 247 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Kauno miesto savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą“ pakeitimo