Suvestinė redakcija nuo 2017-11-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2003-03-13, i. k. 2003-00054

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PREKYBOS KAUNO VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS

2003 m. kovo 13 d. Nr. T-72

Kaunas

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 17-704) 17 straipsnio 33 punktu ir Mažmeninės prekybos taisyklių, pavirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (Žin., 2001, Nr. 51-1778), 5 punktu, Kauno miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Prekybos Kauno viešosiose vietose taisykles (pridedama).

2. Neteko galios nuo 2017-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. T-427, 2017-07-11, paskelbta TAR 2017-07-12, i. k. 2017-12019

 

21. Pavesti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui iki 2017 m. lapkričio 1 d. patvirtinti:

21.1. Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose ir kioskų (paviljonų) naudojimo viešojoje vietoje sutarčių išdavimo tvarkos aprašą;

21.2. leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose formą ir leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose elektroninę formą.

Papildyta punktu:

Nr. T-427, 2017-07-11, paskelbta TAR 2017-07-12, i. k. 2017-12019

 

3. Neteko galios nuo 2017-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. T-427, 2017-07-11, paskelbta TAR 2017-07-12, i. k. 2017-12019

Punkto pakeitimai:

Nr. T-384, 2013-06-26, paskelbta TAR 2013-06-26, i. k. 2013-01951

 

4. Neteko galios nuo 2017-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. T-427, 2017-07-11, paskelbta TAR 2017-07-12, i. k. 2017-12019

 

5. Pripažinti netekusiais galios:

5.1. Kauno miesto savivaldybės tarybos 1999 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. 49 „Dėl Prekybos Kauno viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ 1 ir 2 punktus;

5.2. Kauno miesto savivaldybės tarybos 1999 m. gegužės 13 d. sprendimą Nr. 64 „Dėl Prekybos Kauno viešosiose vietose taisyklių papildymo“;

5.3. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2001 m. rugsėjo 27 d. sprendimą Nr. 213 „Dėl Kauno miesto tarybos 1999 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. 49 „Dėl prekybos Kauno viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“;

5.4. Kauno miesto savivaldybės valdybos 2000 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. 488 „Dėl leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose miesto vietose išdavimo tvarkos“ 1, 2 ir 3 punktus;

5.5. Kauno miesto savivaldybės valdybos 2001 m. birželio 12 d. sprendimą Nr. 898 „Dėl Kauno miesto valdybos 2000 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. 488 „Dėl leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose miesto vietose išdavimo tvarkos“ dalinio pakeitimo“.

6. Pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui patvirtinti tipinę kioskų (paviljonų) naudojimo viešosiose miesto vietose sutarties formą.

Papildyta punktu:

Nr. T-152, 2004-03-25, paskelbta TAR 2004-03-25, i. k. 2004-00131

 

 

 

 

Meras                                                                                                   Giedrius Donatas Ašmys


PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2003 m. kovo 13 d.

sprendimu Nr. T-72

(Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d.

sprendimo Nr. T-127 redakcija)

 

 

PREKYBOS KAUNO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLĖS

 

IBENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.     Prekybos Kauno viešosiose vietose taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290), Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 52-1484) ir Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (Žin., 2001, Nr. 51-1778).

2.     Taisyklės nustato bendruosius prekybos ir paslaugų teikimo Kauno viešosiose vietose reikalavimus, šių Taisyklių laikymosi kontrolę ir asmenų, prekiaujančių viešosiose vietose, atsakomybę.

3.     Taisyklės netaikomos prekybai iš statinių, kurie yra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

4.     Pagrindinės Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Viešoji vieta – Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esanti Savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (aikštės, skverai, parkai, pėsčiųjų takai, paplūdimiai ir kitos žmonių susibūrimo vietos) ir visuomenei prieinamas nuosavybės teise arba nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomas žemės sklypas, kuriame teikiamos paslaugos (nuomos, buities, taksofonų, nesudėtingų atrakcionų ir pan.), taip pat vykdoma prekyba iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, iš prekybai įrengtų specializuotų automobilių, iš automobilių ar automobilių priekabų, lauko kavinių.

Prekyba viešojoje vietoje – veikla, susijusi su paslaugų teikimu (nuomos, buities,  taksofonų, nesudėtingų atrakcionų ir pan.) viešosiose vietose, taip pat prekių pardavimu–pirkimu (įskaitant antrinių žaliavų ir stiklo taros supirkimą) viešosiose vietose įrengtuose paviljonuose, iš kioskų, iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, lauko kavinėse, iš prekybai įrengtų specializuotų automobilių, iš automobilių ar automobilių priekabų.

Laikinieji prekybos įrenginiai – sukomplektuota ir lauke pastatyta įranga (prekystaliai, vežimėliai, konteinerinės degalinės, stalai, gėlinės, kėdės, skėčiai, tvorelės, pakylos, saulėdengės ir pan.), skirta prekybai.

Kioskas – smulkios prekybos reikmėms skirtas nedidelis lengvų konstrukcijų statinys, kurio užimamas žemės plotas yra ne didesnis kaip 15 kv. m ir kurio dalis sienų (jų viršutinės dalys) įstiklintos ir prekyba vyksta per priekinėje sienoje esančią vitrinos angą.

Paviljonas – lengvų konstrukcijų statinys, kurio dalis ar visos sienos įstiklintos ir kuris yra atskiras statinys ar priestatas prie kito pastato, tačiau turintis atskirą įėjimą ir atskirą stogą. Prekiaujama ar paslaugos teikiamos paviljono viduje.

Lauko kavinė – lauke įrengtas laikinasis nesudėtingų lengvų konstrukcijų statinys be pamatų arba sukomplektuota įranga (staliukai, kėdės, skėčiai, tvorelės, pakylos, gėlinės ir kt.), kurie skirti viešojo maitinimo paslaugoms teikti.

Nesudėtingas atrakcionas nesudėtingas pramoginis įrenginys, nepriskiriamas potencialiai pavojingiems įrenginiams (pripučiamas atrakcionas, batutas, žaidimų aikštelė ir pan.).

Automatinė dviračių nuomos sistemasistema, kurią sudaro dviračiai ir automatiniai dviračių nuomos terminalai, kuriuos valdo centralizuota nuomos valdymo programa.

Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose – dokumentas, asmeniui suteikiantis teisę verstis mažmenine prekyba ar teikti paslaugas konkrečioje Kauno viešojoje vietoje.

Pardavėjas – asmuo (juridinis ar fizinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę prekiauti ar teikti paslaugas), kuris verčiasi mažmenine prekyba ar teikia paslaugas viešosiose vietose.

Prekybos (paslaugų teikimo) vietos planas (schema) – dokumentas, parengtas pagal 35 punkto reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-384, 2013-06-26, paskelbta TAR 2013-06-26, i. k. 2013-01951

Nr. T-138, 2015-04-02, paskelbta TAR 2015-04-03, i. k. 2015-05126

Nr. T-26, 2016-02-02, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02240

 

5.      Taisyklės yra privalomos Kauno viešosiose vietose prekiaujantiems ar paslaugas teikiantiems subjektams.

6.      Jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato papildomus ar kitus prekybos viešosiose vietose reikalavimus, kitą kontrolės tvarką ar prekybinės veiklos subjektų atsakomybę, taikomos tų teisės aktų nuostatos.

7. Asmenys prekybą viešosiose vietose gali pradėti tik gavę Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus leidimą prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose (toliau – leidimas). Ši nuostata netaikoma asmeninės nuosavybės, patikėjimo teise ar nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomuose žemės sklypuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-384, 2013-06-26, paskelbta TAR 2013-06-26, i. k. 2013-01951

Nr. T-427, 2017-07-11, paskelbta TAR 2017-07-12, i. k. 2017-12019

 

8.      Prieš išduodant Leidimą prekiauti (teikti paslaugas) iš kioskų ir paviljonuose, jų savininkai turi sudaryti su Kauno miesto savivaldybe kiosko (paviljono) naudojimo viešojoje miesto vietoje sutartį, kurioje kiosko (paviljono) savininkas įsipareigoja užtikrinti, kad būtų laikomasi Taisyklių, ir pasibaigus sutarties galiojimui per 15 kalendorinių dienų savo lėšomis nusikelti laikinąjį statinį. Sutarties tipinę formą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius, ją pasirašo Licencijų ir paslaugų skyriaus vedėjas. Sutartis sudaroma ne ilgiau kaip iki nustatyto laikino nesudėtingo statinio naudojimo termino pabaigos. Sutartyje turi būti nurodyta, kad su kioskų (paviljonų) savininkais, kurie neužtikrino, kad per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių jiems priklausančiame kioske (paviljone) (išskyrus kioskus (paviljonus), pastatytus asmeninės nuosavybės, patikėjimo teise arba nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomuose žemės sklypuose) gavus Leidimą būtų prekiaujama (teikiamos paslaugos) ne mažiau kaip 200 kalendorinių dienų, sutartis yra nutraukiama.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-384, 2013-06-26, paskelbta TAR 2013-06-26, i. k. 2013-01951

 

81. Kiosko (paviljono) naudojimo viešojoje miesto vietoje sutartis nesudaroma 1 metus po sutarties nutraukimo su kioskų (paviljonų) savininkais, su kuriais už sutarties sąlygų nevykdymą buvo nutraukta sutartis.

Papildyta punktu:

Nr. T-384, 2013-06-26, paskelbta TAR 2013-06-26, i. k. 2013-01951

 

II. PREKYBOS VIEŠOSIOSE VIETOSE BŪDAI

 

9.     Prekybos viešosiose vietose būdai yra šie:

9.1.   prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių. Prekybai iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių priskiriama prekių ekspozicijos šalia stacionaraus prekybos pastato įrengimas. Prekybos (paslaugų teikimo) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių vietai skiriama ne daugiau kaip 3 kv. m ploto, išskyrus konteinerines degalines;

9.2.   prekyba (paslaugų teikimas) iš kioskų ir paviljonuose;

Punkto pakeitimai:

Nr. T-699, 2012-12-20, paskelbta TAR 2012-12-20, i. k. 2012-02700

 

9.3.    prekyba iš prekybai įrengtų specializuotų automobilių;

Punkto pakeitimai:

Nr. T-577, 2014-11-06, paskelbta TAR 2014-11-11, i. k. 2014-16615

 

9.4.   prekyba iš automobilių ar automobilių priekabų;

9.5.   prekyba lauko kavinėse. Lauko kavinės plotas neribojamas ir nustatomas lauko kavinės vietos plane (schemoje);

9.6.   prekyba (paslaugų teikimas) renginių metu. Prekybos (paslaugų teikimo) vietą ir plotą nustato renginio organizatorius;

9.7.   nuomos (dviračių, riedučių, elektromobilių, valčių ir pan.), buities (fotografavimo, piešimo, svėrimo, batų valymo ir pan.), taksofonų ir nesudėtingų atrakcionų, automatinės dviračių nuomos sistemos ir pan. paslaugos. Paslaugų teikimo plotas nustatomas paslaugų vietos plane (schemoje).

Punkto pakeitimai:

Nr. T-384, 2013-06-26, paskelbta TAR 2013-06-26, i. k. 2013-01951

Nr. T-138, 2015-04-02, paskelbta TAR 2015-04-03, i. k. 2015-05126

 

III. PREKYBOS REGLAMENTAVIMAS

 

10. Prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių neleidžiama:

10.1. Zanavykų g. tarp Savanorių pr. ir Zarasų g., K. Griniaus g.,  Kovo 11-osios g. tarp Partizanų g. ir V. Krėvės pr. lyginių numerių namų pusės, Alaušo g., Sartų g., išskyrus prekybą nuo laikinųjų prekybos įrenginių nuosavybės teise arba nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomuose žemės sklypuose, Vienybės aikštėje, Nepriklausomybės aikštėje, teritorijoje prie Kauno miesto savivaldybės centrinio pastato (L. Sapiegos g., Laisvės al.), Valstybinio muzikinio teatro sodelyje, prie buvusios prezidentūros tvoros, Vytauto pr. tarp M. K. Čiurlionio g. ir Vytauto pr. 22;

Punkto pakeitimai:

Nr. T-384, 2013-06-26, paskelbta TAR 2013-06-26, i. k. 2013-01951

 

10.2. kitais teisės aktų nustatytais atvejais, kai prekybos (paslaugų teikimo) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių vietos negalima įrengti;

10.3. arčiau kaip 6 m iki kioskų ir paviljonų. Ši nuostata netaikoma asmeninės nuosavybės, patikėjimo teise ar nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomuose žemės sklypuose.

Papildyta punktu:

Nr. T-699, 2012-12-20, paskelbta TAR 2012-12-20, i. k. 2012-02700

Punkto pakeitimai:

Nr. T-384, 2013-06-26, paskelbta TAR 2013-06-26, i. k. 2013-01951

 

11. Prekyba (paslaugų teikimas) iš kioskų ir paviljonuose neleidžiama:

11.1. Vienybės aikštėje, Nepriklausomybės aikštėje, teritorijoje prie Kauno miesto savivaldybės centrinio pastato (L. Sapiegos g., Laisvės al.), Valstybinio muzikinio teatro sodelyje, prie buvusios prezidentūros tvoros;

11.2. kitais teisės aktų nustatytais atvejais, kai prekybos (paslaugų teikimo) vietos iš kioskų ir paviljonuose negalima įrengti.

12. Prekyba (paslaugų teikimas) iš prekybai įrengtų specializuotų automobilių leidžiama prie Lampėdžio ežero ir Kauno marių, taip pat asmeninės nuosavybės teise arba nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomuose žemės sklypuose.

13. Prekyba (paslaugų teikimas) renginių metu leidžiama tik renginių organizatoriaus nurodytose vietose.

14. Neteko galios nuo 2017-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. T-427, 2017-07-11, paskelbta TAR 2017-07-12, i. k. 2017-12019

 

15. Leidžiama prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, iš automobilių ar automobilių priekabų nerengiant prekybos (paslaugų teikimo) vietos plano (schemos):

15.1. aikštelėse, kurių sąrašai patvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kai prekiaujama malkomis, eglutėmis ir jų šakomis (prieš Kalėdas ir Naujuosius metus), taip pat asmenims, prekiaujantiems miško gėrybėmis ir savo sklypuose išaugintais vaisiais, uogomis, daržovėmis ir gėlėmis;

15.2.  prekiauti renginių metu.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-427, 2017-07-11, paskelbta TAR 2017-07-12, i. k. 2017-12019

 

16. Pasibaigus kiosko (paviljono) naudojimo viešojoje vietoje sutarties, sudarytos kiosko (paviljono) savininko su Kauno miesto savivaldybe, ir Leidimo, išduoto pagal 9.3 ir 9.5 papunkčiuose nurodytą prekybos būdą, galiojimo laikui, per 15 kalendorinių dienų privalo pašalinti iš paskirtos vietos kioskus (paviljonus), prekybai įrengtus specializuotus automobilius, lauko kavines. Neįvykdžius šio reikalavimo, kioskų (paviljonų), prekybai įrengtų specializuotų automobilių ir lauko kavinės nukėlimą, išvežimą ir saugojimą organizuoja Savivaldybės administracija, o Savivaldybės administracijos patirtas išlaidas apmoka asmuo, su kuriuo buvo sudaryta sutartis arba kuriam buvo išduotas Leidimas, neatsižvelgiant į tai, kam prekybai įrengti specializuoti automobiliai ar lauko kavinė nuosavybės teise priklauso.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-427, 2017-07-11, paskelbta TAR 2017-07-12, i. k. 2017-12019

 

17. Neteko galios nuo 2017-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. T-427, 2017-07-11, paskelbta TAR 2017-07-12, i. k. 2017-12019

Punkto pakeitimai:

Nr. T-384, 2013-06-26, paskelbta TAR 2013-06-26, i. k. 2013-01951

 

18. Išdavus Leidimą pagal 9.1, 9.4 ir 9.7 papunkčiuose nurodytą prekybos būdą, asmenys privalo kiekvieną dieną, baigę darbą paskirtoje vietoje, išardyti ir išsivežti laikinus prekybos (paslaugų teikimo) įrenginius (išskyrus automatinę dviračių nuomos sistemą, taksofonus, nesudėtingus atrakcionus, kuriems taikomi 16 punkto reikalavimai). Jeigu įrenginiai nepašalinami, laikinų prekybos (paslaugų teikimo) įrenginių nukėlimą, išvežimą ir saugojimą organizuoja Savivaldybės administracija, o Savivaldybės administracijos patirtas išlaidas apmoka asmuo, kuriam buvo išduotas Leidimas, neatsižvelgiant į tai, kam laikini prekybos (paslaugų teikimo) įrenginiai nuosavybės teise priklauso.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-138, 2015-04-02, paskelbta TAR 2015-04-03, i. k. 2015-05126

 

19.    Išdavus Leidimą prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu, asmenys privalo pasibaigus renginiui išardyti ir išvežti laikinus prekybos (paslaugų teikimo) įrenginius. Jeigu įrenginiai nepašalinami, laikinų prekybos (paslaugų teikimo) įrenginių nukėlimą, išvežimą ir saugojimą organizuoja Savivaldybės administracija, o Savivaldybės administracijos patirtas išlaidas apmoka renginio, kurio metu buvo prekiaujama (teikiamos paslaugos), organizatorius.

20.    Prekiauti iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių viešosiose vietose – Laisvės al. ir S. Daukanto g. – leidžiama tik suvenyrais, reprezentuojančiais Lietuvą, Kauną ar kitus jos miestus, meno dirbiniais, gėlėmis, akiniais nuo saulės, gaiviaisiais gėrimais, karštais pyragėliais, ledais, vaisiais, nežemėtomis daržovėmis ir fasuotomis maisto prekėmis, išskyrus greitai gendančias prekes, kurias reikia laikyti šaldytuvuose. Ši nuostata netaikoma prekybai renginių metu.

21.    Prekiauti viešosiose vietose galima nuo 6 val. iki 24 valandos. Prekybos laiką renginių metu nustato Renginių organizavimo Kauno viešosiose vietose komisija arba renginio organizatorius, kai renginys vyksta ne Savivaldybei priklausančioje ar patikėjimo teise valdomoje teritorijoje.

22.    Lauko kavinėse leidžiama groti muziką nuo 10 val. iki 22 valandos. Muzikos garso lygis neturi viršyti teisės aktų nustatytų triukšmo normų.

23.    Prekiavimo garso įrašais vietose leidžiama groti muziką nuo 10 val. iki 20 val., grojamos muzikos garso lygis neturi viršyti teisės aktų nustatytų triukšmo normų.

24.    Verstis licencijuojama mažmenine prekyba gali tik įmonės, įsigijusios šios veiklos licencijas teisės aktų nustatyta tvarka.

25.    Parduodamos prekės turi būti ženklinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklėse nustatyta tvarka.

26.    Draudžiama laikyti maisto prekes kartu su aprangos, parfumerijos, kosmetikos ir chemijos prekėmis.

27.    Maisto prekių ir žaislų pardavėjai privalo laikytis sveikatos apsaugos ministro patvirtintų higienos normų ir taisyklių reikalavimų. Jie privalo tikrinti sveikatą, kaip nustatyta Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sveikatos tikrinimosi tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 (Žin., 1999, Nr. 41-1294; 2002, Nr. 73-3127).

28.    Pardavėjui draudžiama:

28.1. parduoti prekes, kurių mažmeninė prekyba viešosiose vietose yra uždrausta įstatymų ir kitų teisės aktų;

28.2. parduoti prekes, kurių įsigijimas teisės aktų nustatyta tvarka nepatvirtintas prekių įsigijimą patvirtinančiais dokumentais;

28.3. parduoti prekes be jų atitikties privalomiesiems reikalavimams dokumentų, jeigu teisės aktuose nustatyta, kad tokie dokumentai privalomi;

28.4. parduoti prekes, kurios nepaženklintos teisės aktų nustatyta tvarka;

28.5. parduoti prekes, kurių tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs;

28.6. parduoti prekes, kurios buvo perženklintos, perfasuotos (perpakuotos) ar kitaip apdorotos siekiant pratęsti jų tinkamumo naudoti terminą;

28.7. suteikti teisę pirkėjui, nusipirkusiam prekę, iš karto ar per tam tikrą laiką gauti dovanų ar priedą prie prekės, išskyrus reklaminius priedus ar nusipirktos prekės priklausinius;

28.8. veikti pirkėją įkyriai siūlant prekę.

29.    Parduodamos prekės turi būti:

29.1. saugios, t. y. prekė turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymuose tai prekei taikomuose techniniuose reglamentuose ir kituose teisės aktuose nustatytus saugos reikalavimus;

29.2. tinkamos kokybės, t. y. prekė turi atitikti prekės gamintojo nurodytus pateikiamų normatyvinių dokumentų reikalavimus; prekė turi tikti naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos; prekė turi atitikti kokybės rodiklius, kurių galima tikėtis atsižvelgiant į prekės prigimtį ir prekės gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus dėl prekės kokybės;

29.3. sukomplektuotos taip, kad atitiktų prekybos papročių ir įprastai reiškiamus reikalavimus.

30.    Prekių laikymo ir išdėstymo prekybos vietoje, taip pat prekybos jomis sąlygos turi atitikti teisės aktuose (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, higienos normose ir taisyklėse, toms prekėms taikomuose techniniuose reglamentuose ir pan.), gamintojo pateikiamuose normatyviniuose dokumentuose (prekių ženklinimo etiketėse ir kitur) nustatytas sąlygas.

31.    Pardavėjas privalo parduoti pirkėjui prekes taroje ir supakuotas, išskyrus atvejus, kai prekių dėl jų pobūdžio nereikia parduoti taroje ar supakuotų.

32.    Sveriamiems produktams pakuoti naudojamos pakavimo medžiagos masė į prekės masę neįskaitoma, šios pakavimo medžiagos vertė į prekės kainą neįskaičiuojama.

33.    Svarsčiai, svarstyklės ir kiti matavimo prietaisai, naudojami prekių masei, tūriui, ilgiui nustatyti, turi būti su galiojančiu patikros žymeniu ir tikti pagal matavimo ribas ir tikslumą. Matavimo prietaisai tikrinami Valstybinės metrologijos tarnybos nustatyta tvarka.

 

IVPARDAVĖJO PAREIGOS

 

34.    Pardavėjas privalo:

34.1. turėti prekybos vietoje Leidimą arba Leidimo kopiją, jei buvo gautas elektroninės formos Leidimas (išskyrus prekiaujančius asmeninės nuosavybės, patikėjimo teise ar nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomuose žemės sklypuose), prekybos vietos planą (schemą) (išskyrus 15 punkte nurodytus atvejus), individualios veiklos vykdymo pažymą, verslo liudijimą (asmenims, kuriems pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus verslo liudijimas yra privalomas) ar darbo sutarties kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu ir vadovo parašu, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prekių įsigijimą ir prekių kokybę liudijančius dokumentus, maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą (jeigu tų prekių prekybai jis yra privalomas) ir, jei prekiaujama maisto prekėmis ar žaislais, asmens medicininę knygelę;

Punkto pakeitimai:

Nr. T-384, 2013-06-26, paskelbta TAR 2013-06-26, i. k. 2013-01951

Nr. T-427, 2017-07-11, paskelbta TAR 2017-07-12, i. k. 2017-12019

 

34.2. dėvėti tvarkingą ir švarią aprangą;

34.3. parduoti prekes pirkėjui ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoti pirkėjui, atsiskaičiusiam už jas, prekių pirkimą–pardavimą (pinigų sumokėjimą) patvirtinantį dokumentą;

34.4. parduoti prekes kartu su jų priklausiniais ir priedais tokios būklės, kuri atitiktų pirkėjo išsirinktą pavyzdį;

34.5. garantuoti, kad būtų parduodamos tik saugios, tinkamos kokybės, komplektiškos prekės;

34.6. parduodant ne maisto prekes, išduoti pirkėjui garantinį dokumentą, kuriame turi būti tiksliai ir aiškiai nurodytas prekės kokybės garantijos terminas, jeigu parduodamoms prekėms toks terminas yra nustatytas;

34.7. prekes, kurioms nustatytas tinkamumo naudoti terminas, parduoti tokiu laiku, kad pirkėjas turėtų realią galimybę panaudoti šias prekes iki jų tinkamumo naudoti termino pabaigos;

34.8. sudaryti sąlygas pirkėjui apžiūrėti prekę ar ją pasimatuoti, patikrinti, kaip ji veikia, jeigu tai įmanoma atsižvelgiant į prekės pobūdį;

34.9. suteikti valstybine kalba pirkėjui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamas prekes;

34.10.     pardavęs netinkamos kokybės prekę, teisės aktų nustatyta tvarka pirkėjo pasirinkimu: pakeisti ją tinkamos kokybės preke; atitinkamai sumažinti prekės kainą; per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus; atlyginti prekės trūkumų šalinimo išlaidas; grąžinti sumokėtus pinigus;

34.11.     teisės aktų nustatyta tvarka atlyginti pirkėjo patirtus nuostolius, jeigu jie patirti pirkėjui įsigijus netinkamos kokybės prekę arba dėl to, kad nebuvo pateikta informacija apie prekę, arba ji buvo klaidinanti;

34.12.     sužinojęs, kad parduodamos prekės yra nesaugios, nedelsdamas nutraukti mažmeninę prekybą šiomis prekėmis, informuoti pirkėjus, Nacionalinę vartotojų teisių apsaugos tarybą, Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą arba Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos, pašalinti šias prekes iš rinkos, vykdyti kitas Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 52-1673; 2001, Nr. 64-2324), kituose produktų saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytas pareigas;

34.13.     laikyti švarią ir tvarkingą aplinką 10 metrų spinduliu apie kioską, paviljoną, prekybai įrengtą specializuotą automobilį, automobilius ar automobilių priekabas, lauko kavines (jeigu arčiau nėra pastatų), laikinuosius prekybos įrenginius, paslaugų teikimo vietą;

34.14.     teikti informaciją tarnybinius pažymėjimus pateikusiems kontroliuojantiems pareigūnams ir parodyti reikalaujamus dokumentus.

 

V. REIKALAVIMAI PREKYBOS VIETAI

 

35.    Reikalavimai, kurie privalomi projektuojant laikinus nesudėtingus prekybos (paslaugų teikimo) įrenginius Kauno miesto viešosiose vietose, rengiant prekybos (paslaugų teikimo) statinių Kauno miesto viešosiose vietose supaprastintus projektus, juos tikrinant ir vykdant pritarimo raštu šių projektų sprendiniams procedūras, yra nustatyti Laikinų nesudėtingų prekybos (paslaugų teikimo) statinių (įrenginių) Kauno miesto viešosiose vietose projektavimo ir statybos (įrengimo) tvarkos apraše, patvirtintame Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-739.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-384, 2013-06-26, paskelbta TAR 2013-06-26, i. k. 2013-01951

 

36. Laikinieji prekybos įrenginiai, kioskai, paviljonai, prekybai įrengti specializuoti automobiliai, lauko kavinės, išskyrus 15 punkte nurodytus atvejus, įrengiami prekybos (paslaugų teikimo) vietos plane (schemoje) nurodytoje vietoje ir pagal suderintą projektą.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-427, 2017-07-11, paskelbta TAR 2017-07-12, i. k. 2017-12019

 

37.    Laikinų statinių, nepripažintų tinkamais (nepriimtų) naudoti, kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus toks pripažinimas (priėmimas) tinkamais naudoti yra privalomas, naudojimas draudžiamas ir užtraukia įstatymų nustatytą atsakomybę.

38.    Laikinieji prekybos įrenginiai, kioskai, paviljonai, prekybai įrengti specializuoti automobiliai, lauko kavinės turi būti švarūs, tvarkingi ir estetiški.

39.    Prie kiosko (paviljono) fasadinės dalies turi būti pritvirtintas numeris, kuris suteikiamas sudarius su Kauno miesto savivaldybe kiosko (paviljono) naudojimo viešojoje vietoje sutartį. Lentelė su kiosko (paviljono) numeriu įteikiama pasirašius sutartį.

40.    Prekybos vietoje privalo būti šiukšlių dėžė. Kai prekiaujama iš kiosko, prekybai įrengto specializuoto automobilio, paviljone ar lauko kavinėje ne prie stacionarios viešojo maitinimo įmonės, turi būti sudaroma sutartis su atliekas tvarkančia įmone. Prie stiklo taros supirktuvių turi būti konteineriai defektuotai stiklo tarai.

41.    Reklama ant laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, lauko kavinių ar prekybai įrengtų specializuotų automobilių įrengiama vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintomis Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos įrengimo taisyklėmis.

42.    Draudžiama prekiauti nuo dėžių, turėklų, atramų, grindinio ir panašiai.

43.    Prekybos vietoje privalo būti iškaba, kurioje nurodytas juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė ir individualios veiklos vykdymo pažymos arba verslo liudijimo numeris. Fiziniai asmenys, kuriems verslo liudijimas ar individualios veiklos vykdymo pažyma nėra privalomi, iškaboje nurodo savo vardą ir pavardę. Šie duomenys iškaboje nurodomi pardavėjo pasirinktu būdu, tačiau jie turi būti pirkėjų matomi.

 

VI. ATSISKAITYMO SU PIRKĖJAIS ORGANIZAVIMAS

 

44.    Atsiskaitymai (mokėjimas) atliekami ir prekių pirkimą–pardavimą (pinigų sumokėjimą) patvirtinantys dokumentai pirkėjams išduodami teisės aktų nustatyta tvarka.

45.    Pirkėjas gali pareikšti pretenzijas dėl neteisingo atsiskaitymo, jeigu pinigus tikrino nepasitraukęs nuo prekystalio.

 

VII. KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

46.    Pardavėjų veiklą, jų parduodamų prekių saugą ir kokybę gali tikrinti tam įgalioti  policijos pareigūnai, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Kauno miesto savivaldybės administracijos darbuotojai, kitų institucijų darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka.

47.    Pardavėjas kontrolę atliekančių įstaigų ar institucijų įgaliotiems darbuotojams privalo pateikti jų prašomus Taisyklių 34.1 punkte nurodytus dokumentus.

48.    Pardavėjas, kontrolę atliekančių įstaigų ir institucijų įgaliotų darbuotojų supažindintas su tikrinimo rezultatais, privalo nustatytais terminais pašalinti rastus trūkumus ir apie tai informuoti kontrolę atliekančias įstaigas ir institucijas.

49.    Asmenys, pažeidę Taisykles, atsako pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

 

__________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-127, 2009-02-26, paskelbta TAR 2009-02-26, i. k. 2009-00235

 

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2017-11-01

Priedo naikinimas:

Nr. T-427, 2017-07-11, paskelbta TAR 2017-07-12, i. k. 2017-12019

Priedo pakeitimai:

Nr. T-127, 2009-02-26, paskelbta TAR 2009-02-26, i. k. 2009-00235

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Priedas03

Priedo pakeitimai:

Nr. T-127, 2009-02-26, paskelbta TAR 2009-02-26, i. k. 2009-00235

 

Priedas01

Papildyta priedu:

Nr. T-384, 2013-06-26, paskelbta TAR 2013-06-26, i. k. 2013-01951

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-331, 2003-07-10, paskelbta TAR 2003-07-10, i. k. 2003-00237

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl Prekybos Kauno viešosiose vietose tvarkos“ pakeitimo

 

2.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-152, 2004-03-25, paskelbta TAR 2004-03-25, i. k. 2004-00131

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl Prekybos Kauno viešosiose vietose tvarkos“ papildymo ir pakeitimo

 

3.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-127, 2009-02-26, paskelbta TAR 2009-02-26, i. k. 2009-00235

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl Prekybos Kauno viešosiose vietose tvarkos“ pakeitimo

 

4.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-114, 2011-02-18, paskelbta TAR 2011-02-18, i. k. 2011-00199

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl prekybos Kauno viešosiose vietose tvarkos“ pakeitimo

 

5.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-699, 2012-12-20, paskelbta TAR 2012-12-20, i. k. 2012-02700

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl Prekybos Kauno viešosiose vietose tvarkos“ pakeitimo

 

6.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-384, 2013-06-26, paskelbta TAR 2013-06-26, i. k. 2013-01951

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl prekybos Kauno viešosiose vietose tvarkos“ pakeitimo

 

7.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-577, 2014-11-06, paskelbta TAR 2014-11-11, i. k. 2014-16615

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl Prekybos Kauno viešosiose vietose tvarkos“ pakeitimo

 

8.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-138, 2015-04-02, paskelbta TAR 2015-04-03, i. k. 2015-05126

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl prekybos Kauno viešosiose vietose tvarkos“ pakeitimo

 

9.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-26, 2016-02-02, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02240

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl prekybos Kauno viešosiose vietose tvarkos“ pakeitimo

 

10.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-427, 2017-07-11, paskelbta TAR 2017-07-12, i. k. 2017-12019

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl prekybos Kauno viešosiose vietose tvarkos“ pakeitimo