Sprendimas netenka galios 2020-05-28:

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-213, 2020-05-26, paskelbta TAR 2020-05-27, i. k. 2020-11208

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-622 „Dėl gyvūnų laikymo Kauno mieste“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2015-11-01 iki 2020-05-27

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2005-12-01, i. k. 2005-00651

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL GYVŪNŲ LAIKYMO KAUNO MIESTE

 

2005 m. gruodžio 1 d. Nr. T-622

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 17-704, Nr. 28-1124, Nr. 73-3357, Nr. 104-4636) 17 straipsnio 33 punktu ir Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2728; 2000, Nr. 61-1808; 2001, Nr. 99-3521; 2003, Nr. 74-3418; 2004, Nr. 25-753) 5 straipsnio 2 punktu, Kauno miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.  Patvirtinti pridedamus:

1.1. Neteko galios nuo 2015-07-03

Punkto naikinimas:

Nr. T-364, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-02, i. k. 2015-10627

 

1.2. Leidimų įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti pavojingus šunis ir jais prekiauti Kauno mieste išdavimo ir kovinių šunų, kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašą;

Punkto pakeitimai:

Nr. T-382, 2013-06-26, paskelbta TAR 2013-06-26, i. k. 2013-01949

 

1.3. Neteko galios nuo 2015-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. T-571, 2015-10-20, paskelbta TAR 2015-10-23, i. k. 2015-16681

 

2.  Įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorių:

2.1. pirkti bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų gaudymo, paėmimo iš gyventojų, karantinavimo, eutanazijos, pristatymo utilizuoti ir laikinos globos Kauno mieste paslaugas ir numatyti Savivaldybės biudžete lėšų šioms paslaugoms pirkti;

Punkto pakeitimai:

Nr. T-571, 2015-10-20, paskelbta TAR 2015-10-23, i. k. 2015-16681

 

2.2. parengti ir pateikti Tarybai iki 2006 m. liepos 1 d. Leidimų laikyti ūkinės paskirties gyvūnus Kauno mieste išdavimo tvarkos aprašą.

3.  Pripažinti netekusiu galios Kauno miesto tarybos 2000 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. 201 „Dėl Gyvūnų laikymo taisyklių tvirtinimo“ 1, 2 ir 4 punktus.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Arvydas Garbaravičius


PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2005 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-622

(Kauno miesto savivaldybės tarybos

2013 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-382

redakcija)

 

LEIDIMŲ ĮSIGYTI, LAIKYTI, VEISTI, DRESUOTI PAVOJINGUS ŠUNIS IR JAIS PREKIAUTI KAUNO MIESTE IŠDAVIMO IR KOVINIŲ ŠUNŲ, KOVINIŲ IR PAVOJINGŲ ŠUNŲ MIŠRŪNŲ LAIKYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti pavojingus šunis ir jais prekiauti Kauno mieste išdavimo ir kovinių šunų, kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu (Žin., 1997, Nr. 108-2728; 2000, Nr. 61-1808; 2001, Nr. 99-3521; 2003, Nr. 74-3418; 2004,    Nr. 25-753; 2012, Nr. 122-6126) ir Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus  2013 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. B1-290 (Žin., 2013, Nr. 41-2032) patvirtintu Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašu. 

2. Aprašo tikslas – nustatyti leidimų įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti pavojingus šunis ir jais prekiauti Kauno mieste išdavimo, kovinių šunų ir kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų, kurių veislės nurodytos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. B1-5 (Žin., 2013, Nr. 4-157) patvirtintame Kovinių ir pavojingų šunų veislių sąraše, laikymo tvarką.

3. Aprašas galioja tik Kauno mieste.

4. Aprašo privalo laikytis visi juridiniai ir fiziniai asmenys, kitos organizacijos ir jų filialai (toliau – asmuo), kurie į Lietuvos Respubliką įveža, Lietuvos Respublikoje įsigyja, laiko, veisia, dresuoja pavojingus šunis ir jais prekiauja, laiko kovinius šunis, kovinių ar pavojingų šunų mišrūnus.

5. Aprašą įgyvendina ir jo priežiūrą vykdo Kauno miesto savivaldybės administracija.

6. Leidimas įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti pavojingus šunis ir jais prekiauti (toliau – leidimas) – dokumentas, suteikiantis asmenims teisę įsigyti, laikyti, dresuoti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti Kauno mieste.

7. Leidimai išduodami ne jaunesniems nei 18 metų asmenims.

8. Leidimus asmenims, pateikusiems 13 ar 14 punktuose nurodytus dokumentus, išduoda Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo. Leidimai gali būti elektroninės ir ne elektroninės formos. Elektroninės formos leidimai ir elektroninės formos leidimų dublikatai išduodami elektroninėmis priemonėmis. Leidimų formas tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

9. Asmenys, norintys dresuoti pavojingus šunis, turi atitikti Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 8 straipsnio 4 dalies 1–3 punktų reikalavimus ir turėti šunų laikytojus vienijančios asociacijos išduodamą dokumentą, kuriuo suteikiama dresuotojo kvalifikacija.

10. Kauno mieste  draudžiama laikyti kovinius šunis, kovinių ir pavojingų šunų mišrūnus. Šis draudimas netaikomas asmenims, laikantiems kovinius šunis, kovinių ir pavojingų šunų mišrūnus pagal Savivaldybės administracijos iki 2013 m. sausio 1 d. išduotus leidimus.

11. Kovinius šunis, kovinių ir pavojingų šunų mišrūnus ir pavojingus šunis nuo 2013 m. liepos 1 d. laikyti daugiabučiuose namuose draudžiama, išskyrus atvejus, kai tokių šunų laikymo Lietuvos Respublikos įstatymai nedraudžia. Šis draudimas netaikomas asmenims, laikantiems kovinius šunis, kovinių ir pavojingų šunų mišrūnus pagal Savivaldybės administracijos iki 2013 m. sausio 1 d. išduotus leidimus.

12. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II. LEIDIMUI GAUTI REIKALINGI DOKUMENTAI

 

13. Juridinis asmuo, norintis gauti leidimą, Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui tiesiogiai, o kai kreipiasi dėl elektroninės formos leidimo – elektroninėmis priemonėmis, pateikia:

13.1. prašymą (pasirašytą juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens), kuriame nurodoma: juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono numeris; už pavojingo šuns priežiūrą atsakingo asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris;

13.2. juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo kopiją. Šis reikalavimas netaikomas, kai juridinis asmuo kreipiasi dėl elektroninės formos leidimo išdavimo;

13.3. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pažymą, kad už pavojingo šuns priežiūrą atsakingas asmuo neteistas už tyčinius smurtinius nusikaltimus ar teistumas yra išnykęs arba panaikintas. Šis reikalavimas netaikomas, kai elektroninėmis priemonėmis kreipiamasi dėl elektroninės formos leidimo išdavimo;

13.4. pirminės sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, kad už pavojingo šuns priežiūrą atsakingas asmuo nėra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos. Kai elektroninėmis priemonėmis kreipiamasi dėl elektroninės formos leidimo išdavimo, gali būti pateikta šios pažymos kopija;

13.5. pavojingam šuniui išduotą Tarptautinės kinologų organizacijos pripažįstamą dokumentą, kuriuo patvirtinama šuns kilmė ir veislė.

14. Fizinis asmuo, norintis gauti leidimą, Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui tiesiogiai, o kai kreipiasi dėl elektroninės formos leidimo išdavimo – elektroninėmis priemonėmis, pateikia:

14.1. prašymą, kuriame nurodoma asmens vardas, pavardė, kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris. Pateiktiems duomenims sutikrinti asmuo pateikia asmens pasą arba asmens tapatybės kortelę. Asmens paso ar asmens tapatybės kortelės pateikti nereikia, kai asmuo elektroninėmis priemonėmis kreipiasi dėl elektroninės formos leidimo išdavimo;

14.2. pažymos apie savo gyvenamosios vietos deklaravimą kopiją. Šis reikalavimas netaikomas, kai elektroninėmis priemonėmis kreipiamasi dėl elektroninės formos leidimo išdavimo;

14.3. Kauno miesto savivaldybės administracijos seniūnijos pažymą apie kartu gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. Šis reikalavimas netaikomas, kai elektroninėmis priemonėmis kreipiamasi dėl elektroninės formos leidimo išdavimo;

14.4. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pažymas, kad jis ir su juo gyvenantys asmenys neteisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus ar teistumas yra išnykęs arba panaikintas. Šis reikalavimas netaikomas, kai elektroninėmis priemonėmis kreipiamasi dėl elektroninės formos leidimo išdavimo;

14.5. pirminės sveikatos priežiūros įstaigų pažymas, kad jis ir su juo gyvenantys asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos. Kai elektroninėmis priemonėmis kreipiamasi dėl elektroninės formos leidimo išdavimo, gali būti pateiktos šių pažymų kopijos;

14.6. pavojingam šuniui išduotą Tarptautinės kinologų organizacijos pripažįstamą dokumentą, kuriuo patvirtinama šuns kilmė ir veislė. Kai elektroninėmis priemonėmis kreipiamasi dėl elektroninės formos leidimo išdavimo, gali būti pateikta šios pažymos kopija.

15. Juridinių asmenų pateiktų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos juridinio asmens antspaudu ir vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, fizinio asmens – fizinio asmens parašu. Jei elektroninėmis priemonėmis kreipiamasi dėl elektroninės formos leidimo išdavimo, gali būti pateikiamos nepatvirtintos dokumentų kopijos.

16. Už leidimui gauti pateiktų duomenų ir dokumentų teisingumą atsako juos pateikęs asmuo.

17. Asmenų duomenys, nurodyti jų pateiktuose dokumentuose, tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2000,        Nr. 64-1924; 2008, Nr. 22-804) nustatyta tvarka.

 

III. LEIDIMO IŠDAVIMAS

 

18. Leidimai neišduodami, jei fizinis asmuo ar juridinio asmens už pavojingo šuns priežiūrą atsakingas asmuo:

18.1. jaunesnis nei 18 metų;

18.2. įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;

18.3. teistas už tyčinius smurtinius nusikaltimus, kuriems teistumas neišnykęs arba nepanaikintas;

18.4. gyvena (taikoma fiziniam asmeniui) kartu su asmenimis, nurodytais 18.2 ir 18.3 punktuose.

19. Pavojingo šuns savininkas turi užtikrinti, kad tokio šuns laikymas nebus patikėtas 18.2 ir 18.3 punktuose nurodytiems asmenims.

20. Asmeniui, pateikusiam 13 ar 14 punktuose nurodytus dokumentus, leidimas išduodamas Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu.

21. Leidime nurodoma:

21.1. leidimo pavadinimas;

21.2. juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens vardas, pavardė);

21.3. juridinio (fizinio) asmens kodas;

21.4. juridinio asmens buveinės (fizinio asmens gyvenamosios vietos) adresas;

21.5. leidimo numeris;

21.6. leidimo išdavimo data.

22. Leidimą pasirašo ir antspaudu tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo. Elektroninės formos leidimas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

23. Leidimas išduodamas per penkias darbo dienas nuo visų dokumentų, reikalingų leidimui gauti, pateikimo dienos.

24. Leidimų registravimo žurnale fiksuojami šie duomenys:

24.1. leidimo numeris;

24.2. juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens vardas, pavardė);

24.3. juridinio (fizinio) asmens kodas;

24.4. juridinio asmens buveinės (fizinio asmens gyvenamosios vietos) adresas;

24.5. juridinio (fizinio) asmens telefono numeris;

24.6. leidimo išdavimo data.

25. Asmuo, gavęs leidimą, pasirašo leidimų registravimo žurnale. Šis reikalavimas netaikomas, kai išduodamas elektroninės formos leidimas.

26. Leidimų registravimo žurnalo formą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

27. Asmeniui, praradusiam leidimą ir apie tai paskelbusiam Kauno miesto dienraštyje ir raštu informavusiam Savivaldybės administracijos direktorių ar jo įgaliotą asmenį, išduodamas leidimo dublikatas. Jei asmuo kreipiasi dėl elektroninės formos leidimo dublikato išdavimo, apie prarastą leidimą jis informuoja elektroninėmis priemonėmis.

 

IV. LEIDIMŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR GALIOJIMO

PANAIKINIMAS

 

28. Asmeniui, pažeidusiam pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, pardavimo reikalavimus, nurodytus šiame apraše ir kituose teisės aktuose, Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu leidimo galiojimas sustabdomas ir nustatomas terminas pažeidimams pašalinti. Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka pavojingas šuo paimamas ir perduodamas jį laikinai globoti gyvūnų globėjui, kol pažeidimai bus pašalinti.

29. Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo per 3 darbo dienas raštu informuoja asmenį apie leidimo galiojimo sustabdymą ir nustatytą terminą pažeidimams pašalinti.

30. Asmuo, pašalinęs pažeidimus, apie tai raštu informuoja Savivaldybės administracijos direktorių ar jo įgaliotą asmenį.

31. Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo patikrina, ar asmuo pašalino pažeidimus. Asmeniui, pašalinusiam pažeidimus, Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu panaikinamas leidimo galiojimo sustabdymas. 

32. Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo per 3 darbo dienas raštu informuoja asmenį apie leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimą.

33. Jeigu 28 punkte nurodytu atveju paimtas pavojingas šuo kelia realią grėsmę žmonėms ar kitiems gyvūnams, jis gali būti nugaišinamas.

34. Jeigu 28 punkte nurodytu atveju pavojingas šuo buvo paimtas laikinajai globai ar buvo nugaišintas, tokio šuns savininkas privalo kompensuoti išlaidas, susijusias su šio šuns paėmimu, laikymu ir (ar) nugaišinimu.

35. Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu leidimo galiojimas panaikinamas, jeigu:

35.1. asmuo per nustatytą terminą nepašalina pažeidimų;

35.2. asmuo per vienerius metus du kartus pažeidžia šio aprašo ir Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo reikalavimus (pagal kontroliuojančių institucijų gautus raštiškus pranešimus);

35.3. buvo nustatyta, kad asmuo leidimui gauti pateikė neteisingus duomenis ar suklastotus dokumentus.

36. Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo per 3 darbo dienas raštu informuoja asmenį apie leidimo galiojimo panaikinimą. Jei buvo išduotas elektroninės formos leidimas, apie leidimo galiojimo panaikinimą informuojama elektroninėmis priemonėmis.

37. Asmuo, gavęs raštą apie leidimo galiojimo panaikinimą,  per 5 darbo dienas grąžina leidimą Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui.

 

_________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-382, 2013-06-26, paskelbta TAR 2013-06-26, i. k. 2013-01949

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-507, 2008-10-30, paskelbta TAR 2008-10-30, i. k. 2008-01042

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-622 „Dėl gyvūnų laikymo Kauno mieste“ pakeitimo

 

2.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-595, 2009-11-05, paskelbta TAR 2009-11-05, i. k. 2009-01267

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-622 „Dėl gyvūnų laikymo Kauno mieste“ pakeitimo

 

3.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-144, 2011-03-17, paskelbta TAR 2011-03-17, i. k. 2011-00334

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-622 „Dėl gyvūnų laikymo Kauno mieste“ pakeitimo

 

4.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-382, 2013-06-26, paskelbta TAR 2013-06-26, i. k. 2013-01949

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-622 „Dėl gyvūnų laikymo Kauno mieste“ pakeitimo

 

5.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-364, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-02, i. k. 2015-10627

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-622 „Dėl gyvūnų laikymo Kauno mieste“ pakeitimo

 

6.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-571, 2015-10-20, paskelbta TAR 2015-10-23, i. k. 2015-16681

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-622 „Dėl gyvūnų laikymo Kauno mieste“ pakeitimo