Suvestinė redakcija nuo 2024-02-15

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2007-11-15, i. k. 2007-00763

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

2007 m. lapkričio 15 d. Nr. T-575

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2001, Nr. 85-2969, Nr. 110-3984; 2002, Nr. 43-1604, Nr. 103-4605, Nr. 112-4976; 2003, Nr. 17-704, Nr. 28-1124, Nr. 73-3357, Nr. 104-4636; 2004, Nr. 134-4839; 2005, Nr. 57-1941; 2006, Nr. 82-3251; 2007, Nr. 77-3053) 17 straipsnio 23 punktu, Kauno miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Mokesčių lengvatų teikimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Andrius Kupčinskas

 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2007 m. lapkričio 15 d.

sprendimu Nr. T-575

(Kauno miesto savivaldybės tarybos

2017 m. birželio 13 d.

sprendimo Nr. T-351 redakcija)

 

 

MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčių lengvatų teikimo taisyklės nustato mokesčių lengvatų teikimo Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto sąskaita tvarką. Jos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“.

2. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Savivaldybės taryba gali priimti sprendimus teikti mokesčių lengvatas Savivaldybės biudžeto sąskaita.

3. Savivaldybės taryba gali suteikti šių mokesčių lengvatas:

3.1. paveldimo turto;

3.2. nekilnojamojo turto;

3.3. žemės;

3.4. nuomos mokesčio už valstybinę žemę.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-271, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13740

 

II SKYRIUS

MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 

4. Fiziniams asmenims gali būti suteikiamos paskutinio mokestinio laikotarpio (pagal mokesčio deklaracijos duomenis) mokesčių lengvatos, jei:

4.1. per paskutinius kalendorinius metus Savivaldybės taryba nebuvo suteikusi fiziniam asmeniui mokesčių lengvatų, jo mokesčio suma yra 60 eurų (žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčio – 30 eurų) ir didesnė, mokesčio mokėtojas ne trumpiau kaip vienus metus yra deklaravęs gyvenamąją vietą Kauno miesto savivaldybėje, mokesčio mokėtojui ir jo šeimai priklauso ne daugiau negu vienas nekilnojamojo turto vienetas, kuris yra vienintelė mokesčio mokėtojo ir jo šeimos narių gyvenamoji vieta, fizinio asmens vidutinės mėnesio pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui (kartu su bendrai gyvenančiais nesusituokusiais ir savo vaikų (įvaikių) neauginančiais pilnamečiais vaikais (įvaikiais) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje), per paskutinius 6 mėnesius iki prašymo padavimo mėnesio mažesnės už 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio ir atitinka vieną iš sąlygų:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-271, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13740

4.1.1. fizinio asmens šeimoje yra bedarbių asmenų, kurie pagal Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymą laikomi ilgalaikiais bedarbiais;

4.1.2. fizinio asmens šeima neteko maitintojo;

4.1.3. fizinio asmens šeimoje  yra  neįgaliųjų asmenų,  kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis (iki 2007 m. birželio 30 d. ir I bei II grupių invalidų);

4.1.4. fizinis asmuo yra nepilnametis asmuo ar asmuo, sukakęs senatvės pensijos amžių;

4.1.5. vienas iš sutuoktinių,  kai  kito  nėra, augina  vaiką (-us)  iki 18 metų arba neįgalų vaiką (iki 2007 m. birželio 30 d. ir invalidą);

4.1.6. fizinis asmuo yra vienas iš sutuoktinių jaunos šeimos, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresnis kaip 35 metų;

4.2fizinio asmens naudojami statiniai ir žemės sklypai yra Centro seniūnijoje (Senamiestyje ir Naujamiestyje) ir šis asmuo atlieka statinių fasadų ar stogų tvarkomuosius statybos darbus ir (ar) tvarkybą pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, taikomus šioje teritorijoje esantiems pastatams. Mokesčio lengvata suteikiama, jei fizinis asmuo atlieka šiuos darbus: išorės sienų ir pamatų restauravimą, stiprinimą; fasado tinkavimą, dažymą; langų ir išorės durų keitimą, dažymą, neįgaliųjų įeigos įrengimą; stogo keitimą ir remontą; lietvamzdžių įrengimą, keitimą. Mokesčio lengvatos dydis – iki 50 procentų atliktų kompleksinio pastato fasado ar stogo tvarkymo darbų sumos, bet ne daugiau kaip 50 procentų deklaruotinos mokesčių sumos tų metų, kuriais buvo užbaigti statinių fasadų ar stogų kompleksiniai tvarkymo darbai;

4.3fizinis asmuo kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo vietovės teritorijoje esančioje žemėje atlieka tvarkybos ar (ir) statybos darbus kultūros paveldo statinio (-ių) išorėje. Šiuo atveju valstybinės žemės nuomos mokestis gali būti sumažintas iki 50 procentų.

5. Juridiniams asmenims, kuriems per paskutinius kalendorinius metus Savivaldybės taryba nebuvo suteikusi mokesčių lengvatų (išskyrus juridinius asmenis, nurodytus 5.2, 5.5, 5.7, 5.8 ir 5.9 papunkčiuose), gali būti suteikiamos paskutinio mokestinio laikotarpio (pagal mokesčio deklaracijos duomenis) mokesčių lengvatos, jei:

Punkto pakeitimai:

Nr. T-19, 2024-02-13, paskelbta TAR 2024-02-14, i. k. 2024-02732

5.1. juridinis asmuo turi socialinės įmonės statusą ir nekilnojamasis turtas jam priklauso nuosavybės teise;

5.2. juridinio asmens naudojami statiniai ir žemės sklypai yra Centro seniūnijoje (Senamiestyje ir Naujamiestyje) ir šis asmuo atlieka statinių fasadų ar stogų tvarkomuosius statybos darbus ir (ar) tvarkybą pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, taikomus šioje teritorijoje esantiems pastatams. Mokesčio lengvata suteikiama, jei juridinis asmuo atlieka šiuos darbus: išorės sienų ir pamatų restauravimą, stiprinimą; fasado tinkavimą, dažymą; langų ir išorės durų keitimą, dažymą, neįgaliųjų įeigos įrengimą; stogo keitimą ir remontą; lietvamzdžių įrengimą, keitimą. Mokesčio lengvatos dydis – iki 50 procentų atliktų kompleksinio pastato fasado ar stogo tvarkymo darbų sumos, bet ne daugiau kaip 50 procentų deklaruotinos mokesčių sumos tų metų, kuriais buvo užbaigti statinių fasadų ar stogų kompleksiniai tvarkymo darbai;

5.3. juridinis asmuo yra labdaros organizacija ar fondas, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondo įstatymą, ir žemė jam priklauso nuosavybės teise;

5.4. juridinis asmuo veikia pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą ir viena iš dalininkių yra Savivaldybė;

5.5. juridinis asmuo yra nevyriausybinė pelno nesiekianti organizacija, kurios veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas ar Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas ir kuri vykdo socialinę, visuomeninę, kultūrinę ar edukacinę veiklą nuomojamuose ar priklausančiuose jai nuosavybės teise Kauno miesto istoriniuose ar kultūriniuose objektuose;

5.6juridinis asmuo kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo vietovės teritorijoje esančioje žemėje atlieka tvarkybos ar (ir) statybos darbus kultūros paveldo statinio (-ių) išorėje. Šiuo atveju valstybinės žemės nuomos mokestis gali būti sumažintas iki 50 procentų;

5.7. juridinis asmuo yra Savivaldybės kontroliuojama įmonė ir jos teikiamų viešųjų paslaugų tarifų, pagrįstų tarifų apskaičiavimo metodikomis, padidėjimui turi įtakos sumokamas nekilnojamojo turto mokestis;

5.8. juridinis asmuo vykdo privačią ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo veiklą. Žemės mokesčio ar valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvata teikiama už žemės sklypą (ar jo dalį), naudojamą nurodytai veiklai.

5.9. juridinis asmuo vykdo veiklą projekte, kuriam suteiktas valstybei svarbaus projekto statusas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-19, 2024-02-13, paskelbta TAR 2024-02-14, i. k. 2024-02732

 

6. Mokesčių lengvatos nesuteikiamos:

6.1. jei fizinis ar juridinis asmuo turi mokesčių skolų Savivaldybės biudžetui, išskyrus paskutinio deklaruojamojo laikotarpio mokesčių nepriemoką, dėl kurios kreipiasi lengvatos, ir tuos atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimo vyksta mokestinis ginčas;

6.2. fizinio ar juridinio asmens nekilnojamasis turtas tais mokestiniais metais, už kuriuos prašoma mokesčio lengvatos, buvo įrašytas į apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą, patvirtintą Savivaldybės tarybos sprendimu, arba nenaudojamos valstybinės žemės sklypų sąrašą ar nenaudojamos žemės sklypų sąrašą, patvirtintą Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-271, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13740

 

6.3. jei fizinis ar juridinis asmuo gavo lėšų iš Savivaldybės finansuojamų programų;

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-168, 2018-04-24, paskelbta TAR 2018-04-25, i. k. 2018-06541

 

6.4. jei asmenys, nurodyti 4.2 ir 5.2 papunkčiuose, statinių įeigų nepritaikė neįgaliesiems, išskyrus atvejus, kai to padaryti neįmanoma dėl objektyvių priežasčių.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-168, 2018-04-24, paskelbta TAR 2018-04-25, i. k. 2018-06541

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

 

7. Prašymus suteikti mokesčių lengvatas priima Savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo ir informavimo skyrius.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-271, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13740

 

8. Fiziniai asmenys, prašantys suteikti mokesčio lengvatą, turi pateikti:

8.1. motyvuotą prašymą suteikti mokesčio lengvatą. Prašyme turi būti nurodyta pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji (deklaruota) vieta, telefono numeris, šeimos nariai, konkreti prašoma mokesčio lengvatos suma;

8.2. nekilnojamojo turto mokesčio metinės deklaracijos, pateiktos mokesčių inspekcijai, kopiją (jei kreipiasi dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos);

8.3. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Kauno skyriaus pažymos apie paveldimo turto mokesčio sumą kopiją (jei kreipiasi dėl paveldimo turto mokesčio lengvatos);

8.4. žemės mokesčio deklaracijos, gautos iš Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Kauno skyriaus, kopiją (jei kreipiasi dėl žemės mokesčio lengvatos);

8.5. pažymą apie asmens ir (ar) jo šeimos narių registraciją Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-271, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13740

 

8.6. pažymas iš mokslo įstaigų apie šeimos narių iki 24 metų mokymąsi ar studijas;

8.7. asmenų, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis – neįgaliojo pažymėjimo kopiją.

8.8. pažymas apie asmens ir jo šeimos gaunamas pajamas (įskaitant socialines išmokas).

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-271, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13740

 

9. Juridiniai asmenys, prašantys suteikti mokesčių lengvatas, prie motyvuoto prašymo turi pateikti:

9.1žemės ar nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos kopiją;

9.2. juridiniai asmenys, prašantys lengvatos pagal 5.8 papunktį, privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad vykdo nurodytą veiklą.

10. Asmenys, prašantys suteikti mokesčių lengvatas pagal 4.2, 4.3, 5.2 ir 5.6 papunkčius, privalo pateikti išlaidas pagrindžiančių ir jų apmokėjimą įrodančių dokumentų (darbų sutarčių, atliktų darbų aktų, mokėjimo pavedimų ar kvitų) patvirtintas kopijas ir statinių, kuriuos atnaujino, nuotraukas.

11. Visi asmenys privalo pateikti Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pažymas apie atsiskaitymą su Savivaldybės biudžetu.

12. Visos šiose taisyklėse nurodytos procedūros, susijusios su prašymų ir kitų dokumentų, reikalingų mokesčių lengvatai suteikti, pateikimu ir informavimu apie priimtus sprendimus, gali būti atliekamos ir elektroninėmis priemonėmis.

 

IV SKYRIUS

PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS IR SVARSTYMAS

 

13. Fizinių ir juridinių asmenų prašymus su papildoma medžiaga dėl mokesčių lengvatų suteikimo nagrinėja Savivaldybės administracijos skyrius, atsakingas už mokesčių lengvatų teikimą (toliau – Skyrius). Jeigu su prašymu pateikti ne visi reikiami dokumentai, pareiškėjas per 20 darbo dienų turi pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) patikslinti prašymą. Jei per nurodytą terminą prašomi dokumentai nepateikiami ir priežastys, kodėl nebuvo galima dokumentų per nurodytą terminą pateikti, nepripažįstamos svarbiomis (liga ar pan.), lengvatos suteikimo prašymas atmetamas ir apie tai informuojamas pareiškėjas.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-271, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13740

 

14. Skyrius, išnagrinėjęs prašymus, parengia Savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl mokesčio lengvatos suteikimo ir teikia jį svarstyti Savivaldybės tarybai.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-271, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13740

 

15. Jeigu prašymai suteikti mokesčių lengvatas neatitinka šiose taisyklėse nustatytų kriterijų, Savivaldybės tarybos sprendimo nesuteikti mokesčio lengvatos projektas nerengiamas ir Skyrius apie tai informuoja pareiškėjus.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-15, 2023-02-07, paskelbta TAR 2023-02-08, i. k. 2023-02346

 

V SKYRIUS

MOKESČIO LENGVATOS PANAIKINIMAS

 

16. Jei paaiškėja, kad fizinis ar juridinis asmuo pateikė neteisingus duomenis, kurie nulėmė nepagrįstą Savivaldybės tarybos sprendimą dėl mokesčio lengvatos suteikimo, toks sprendimas pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu. Sprendimo projektą rengia Skyrius.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-271, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13740

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Savivaldybės tarybos sprendimo dėl mokesčio lengvatos suteikimo ar sprendimo pripažinimo netekusiu galios kopijos išsiunčiamos mokesčio mokėtojui, kuris kreipėsi dėl mokesčio lengvatos, ir teritorinei mokesčių inspekcijai.

 

_________________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-564, 2009-11-05, paskelbta TAR 2009-11-05, i. k. 2009-01265

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-575 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-146, 2010-04-08, paskelbta TAR 2010-04-08, i. k. 2010-00398

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-575 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-197, 2011-04-07, paskelbta TAR 2011-04-07, i. k. 2011-00539

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-575 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-40, 2013-02-07, paskelbta TAR 2013-02-07, i. k. 2013-00614

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-575 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-690, 2013-12-23, paskelbta TAR 2014-01-20, i. k. 2014-00320

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-575 „Dėl mokesčių lengvatų teikimo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-235, 2015-05-19, paskelbta TAR 2015-05-21, i. k. 2015-07736

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-575 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-149, 2016-04-12, paskelbta TAR 2016-04-13, i. k. 2016-09018

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-575 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-351, 2017-06-13, paskelbta TAR 2017-06-14, i. k. 2017-09997

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-575 „Dėl Mokesčių lengvatų taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-168, 2018-04-24, paskelbta TAR 2018-04-25, i. k. 2018-06541

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-575 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-271, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13740

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-575 "Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-15, 2023-02-07, paskelbta TAR 2023-02-08, i. k. 2023-02346

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-575 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-19, 2024-02-13, paskelbta TAR 2024-02-14, i. k. 2024-02732

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-575 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo