Suvestinė redakcija nuo 2017-10-19 iki 2018-05-30

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2008-06-27, i. k. 2008-00677

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS

 

2008 m. birželio 27 d.  Nr. T-331

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2001, Nr. 85-2969, Nr. 110-3984; 2002, Nr. 43-1604, Nr. 103-4605, Nr. 112-4976, Nr. 127-5749; 2003, Nr. 17-704, Nr. 28-1124, Nr. 73-3357; Nr. 104-4636; 2004, Nr. 4-33, Nr. 134-4839; 2005, Nr. 57-1941; 2006, Nr. 82-3251; 2007, Nr. 77-3053) 11 straipsnio 2 dalimi ir 17 straipsnio 49 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2004, Nr. 103-3755) 6 straipsnio 2 punktu, 29 straipsnio 5 dalimi, 60 straipsnio 1 dalies 17 punktu ir atsižvelgdama į Rekomendacijas savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-918 (Žin., 2003, Nr. 69-3147), Kauno miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą (pridedama).

2. Įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorių:

2.1. inicijuoti su centralizuotu vaikų priėmimu į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes susijusios elektroninės programos sukūrimą ir įdiegimą;

2.2. patvirtinti 2.1 punkte nurodytos duomenų bazės struktūrą ir priimti kitus sprendimus, kuriuos pagal 1 punkte nurodytą aprašą turi priimti duomenų bazės valdytojas;

2.3. priimti sprendimus, susijusius su 1 punkte nurodyto aprašo įgyvendinimu.

3. Pripažinti netekusiu galios Kauno miesto savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 22 d. sprendimą Nr. T-20 „Dėl Vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“.

4. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 ir 3 punktai įsigalioja nuo 2010 m. birželio 1 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-269, 2009-05-01, paskelbta TAR 2009-05-01, i. k. 2009-00600

 

5. Įpareigoti Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovus prieš įsigaliojant 1 punkte nurodytam aprašui skirti darbuotoją, atsakingą už vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes duomenų tvarkymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-269, 2009-05-01, paskelbta TAR 2009-05-01, i. k. 2009-00600

 

6. Nustatyti, kad prašymams, pateiktiems pagal Vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarką, taikomi šioje tvarkoje nurodyti prioritetai ir šie prašymai duomenų bazėje registruojami kaip prašymai, pateikti 2010 m. birželio 1 dieną.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-269, 2009-05-01, paskelbta TAR 2009-05-01, i. k. 2009-00600

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Andrius Kupčinskas


 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2008 m. birželio 27 d.

sprendimu Nr. T-331

(Kauno miesto savivaldybės tarybos

2015 m. gruodžio 8 d.

sprendimo Nr. T-682

redakcija)

 

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų (toliau – švietimo įstaiga) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes (toliau – grupė) tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) paskirtis – užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą švietimo įstaigose. Šiam tikslui sukuriama duomenų apie švietimo įstaigų grupes lankančius ir pageidaujančius jas lankyti vaikus bazė (toliau – Savivaldybės duomenų bazė). Šis aprašas netaikomas priešmokyklinio ugdymo grupėms, kurių darbo trukmė yra 4 val. per dieną.

2. Aprašas reglamentuoja tėvų (globėjų) prašymų pateikimo ir grupių sudarymo tvarką, nustato duomenų bazės struktūrą, duomenų bazės valdytojo ir tvarkytojų funkcijas ir atsakomybę.

 

II skyrius

TĖVŲ (GLOBĖJŲ) PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

 

3. Tėvai (globėjai) pildo nustatytos formos prašymą (Aprašo priedas) priimti vaiką į švietimo įstaigos grupę ir jį pateikia elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą adresu http://ep.kaunas.lt arba bet kurios švietimo įstaigos darbuotojui, atsakingam už Savivaldybės duomenų tvarkymą (toliau – švietimo įstaigos Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas), arba Savivaldybės administracijos padalinio, atsakingo už centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų grupes organizavimą, specialistui (-ams), atsakingam (-iems) už Savivaldybės duomenų bazės tvarkymą (toliau – Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas).

4. Prašyme priimti vaiką į švietimo įstaigos grupę (toliau – prašymas) nurodoma:

4.1. vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta;

4.2. pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (nurodyti ne daugiau kaip dvi alternatyvas);

4.3. tų mokslo metų, kuriais pageidaujama lankyti švietimo įstaigos grupę, pradžia – rugsėjo 1 d. (dėl svarbių priežasčių tėvai (globėjai) gali prašyti pakeisti prašyme nurodytą datą, nuo kurios pageidaujama lankyti švietimo įstaigos grupę);

4.4. duomenys apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą;

4.5. duomenys apie tėvus (globėjus).

5. Neteko galios nuo 2017-10-19

Punkto naikinimas:

Nr. T-708, 2017-10-17, paskelbta TAR 2017-10-18, i. k. 2017-16471

 

6. Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti ne visi ar neteisingi duomenys.

 

III SKYRIUS

GRUPIŲ SUDARYMAS

 

7. Švietimo įstaigos Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas ar Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas kiekvienų metų birželio 1 dieną sudaro vaikų, priimamų į švietimo įstaigos grupę (-es) nuo tų metų rugsėjo 1 dienos, sąrašą (-us) (toliau – priimamų vaikų sąrašas). Jei švietimo įstaigos grupėje (-se) yra laisvų vietų, priimamų vaikų sąrašas (-ai) gali būti papildomas (-i) ar keičiamas prireikus visus metus.

8. Į švietimo įstaigos grupę (-es) priimamų vaikų sąrašą (-us) savo įsakymu tvirtina švietimo įstaigos direktorius.

9. Vietų skaičius grupėse nustatomas pagal Lietuvos higienos normoje HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313, nustatytus reikalavimus.

10. Sudarant priimamų vaikų sąrašą, laikomasi eiliškumo pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiką principo, taip pat šių principų:

10.1. Teikiama pirmenybė, atsižvelgiant į 10.3 papunkčio sąlygą, šiems vaikams:

10.1.1. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;

10.1.2. rotuojamų (perkeliamų) karių vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus;

10.1.3. įvaikintiems 1,5–6 metų vaikams;

10.1.4. vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus;

10.1.5. vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas) (pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada);

10.1.6. vaikams iš socialiai remtinų šeimų;

10.1.7. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų.

10.2. Vadovaujamasi nuostata, kad vaiko ir bent vieno iš jo tėvų (globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta turi būti Kauno mieste (išskyrus 10.1.2 papunktį).

10.3. Pirmiausia į eilę įtraukiami vaikai, turintys pirmenybę pagal Aprašo 10.1.1 ir   10.1.2 papunkčius. Toliau eilė sudaroma taip: į eilę įtraukiama po vieną vaiką, turintį pirmenybę pagal Aprašo 10.1.3–10.1.7 papunkčius, ir vaiką, neturintį pirmenybės. Toliau eilės sudarymas kartojamas tokia pačia tvarka.

10.4. Tėvai (globėjai), pageidaujantys pasinaudoti vaiko pirmumo teise pagal Aprašo 10.1 papunktį (išskyrus 10.1.2 papunktį), prašymus turi pateikti iki einamųjų metų, kuriais tvirtinamas priimamų vaikų sąrašas, kovo 1 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-112, 2016-03-15, paskelbta TAR 2016-03-16, i. k. 2016-04992

 

11. Jei vaikas patenka į vieną iš prašyme nurodytų švietimo įstaigų, tėvai (globėjai), jeigu nepageidauja likti kitos alternatyviai pasirinktos švietimo įstaigos eilėje, turi apie tai raštu informuoti švietimo įstaigos Savivaldybės duomenų bazės tvarkytoją ar Savivaldybės duomenų bazės tvarkytoją per 10 darbo dienų.

12. Jei vaikas patenka į abi tėvų (globėjų) pasirinktas pageidaujamas lankyti įstaigas, tėvai (globėjai) per 5 darbo dienas turi informuoti tą švietimo įstaigą, kurią lankys vaikas.

13. Jei tėvų (globėjų) prašyme nurodytoje (-ose) švietimo įstaigoje (-ose) laisvų vietų nėra, jie gali rinktis kitą švietimo įstaigą, kurioje yra laisvų vietų. Atsiradus laisvai vietai prašyme nurodytoje pageidaujamoje švietimo įstaigoje, vaikas gali lankyti pageidaujamą švietimo įstaigą.

14. Vaiko priėmimas į švietimo įstaigos grupę įforminamas vieno iš tėvų (globėjų) ir švietimo įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyta ugdymo sutartimi. Joje nurodoma:

14.1. sutarties šalys;

14.2. ugdymo programa;

14.3. šalių įsipareigojimai;

14.4. sutarties terminas;

14.5. nutraukimo pagrindai ir padariniai.

15. Sutartis pasirašoma dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

16. Ugdymo sutartis registruojama švietimo įstaigos ugdymo sutarčių registracijos knygoje.

17. Sudarius sutartį, suformuojama vaiko asmens byla, kurioje saugoma ugdymo sutarties kopija. Vaikui išvykus iš švietimo įstaigos, jo asmens byla lieka šioje įstaigoje. Gavus švietimo įstaigos, kurioje vaikas tęsia ugdymąsi, prašymą, švietimo įstaigai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos.

18. Atvedę vaiką į švietimo įstaigos grupę, tėvai (globėjai) pateikia švietimo įstaigos direktoriui nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą.

19. Jei vaikas per vieną mėnesį dėl nepateisinamų priežasčių neatvyksta į švietimo įstaigos grupę, jis išbraukiamas iš tos grupės vaikų sąrašo, jo vieta neišsaugoma.

20. Apie vaiką, nustojusį lankyti švietimo įstaigos grupę, švietimo įstaigos direktorius tą pačią dieną informuoja švietimo įstaigos Savivaldybės duomenų bazės tvarkytoją ar Savivaldybės duomenų bazės tvarkytoją.

 

Iv skyrius

DUOMENŲ BAZĖS STRUKTŪRA

 

21. Savivaldybėje kuriama ir pildoma bazė duomenų apie švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir vaikus, lankančius ir pageidaujančius lankyti šių įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

22. Duomenų bazės paskirtis – centralizuotai tvarkyti duomenis apie grupes ir jas lankančius ir pageidaujančius lankyti vaikus, siekiant optimaliai tenkinti tėvų (globėjų) poreikius ir teikti patikimą ir tikslią informaciją vietos bendruomenei.

23. Duomenų bazės struktūra:

23.1. duomenys apie švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą: vietų skaičius grupėse, grupių modeliai pagal vaikų amžių, grupės darbo laiką, taikomos pedagoginės sistemos ar ugdymo metodikos, ugdymo programos, teikiamos papildomos paslaugos ir kita su ugdymo organizavimu susijusi informacija (sprendžia duomenų bazės valdytojas);

23.2. duomenys apie grupes lankančius vaikus;

23.3. duomenys apie pageidaujančius grupes lankyti vaikus;

23.4. duomenys, pateikti tėvų (globėjų) prašymuose.

 

V SKYRIUS

DUOMENŲ BAZĖS VALDYTOJO IR TVARKYTOJŲ FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

 

24. Savivaldybės duomenų bazės valdytojas yra Savivaldybės administracijos direktorius. Jis:

24.1. priima sprendimus dėl Savivaldybės duomenų bazės sudarymo;

 

24.2. skiria Savivaldybės duomenų bazės tvarkytoją (-us), paveda jam (jiems) kontroliuoti Aprašo 23 punkte nurodytų duomenų surinkimą;

24.3. nustato, kaip teikiama informacija Aprašo VI skyriuje nurodytiems duomenų gavėjams;

24.4. kontroliuoja, kaip pavestas funkcijas atlieka Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas.

25. Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas:

25.1. kontroliuoja duomenų apie švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, pateiktų tėvų (globėjų) prašymuose, suvedimą:

25.1.1. vietų grupėse skaičių;

25.1.2. grupių pagal vaikų amžių modelius;

25.1.3. grupės darbo laiką;

25.1.4. taikomą pedagoginę sistemą ar ugdymo metodiką;

25.1.5. teikiamas papildomas paslaugas ir kitą su ugdymo organizavimu susijusią informaciją (sprendžia Savivaldybės duomenų bazės valdytojas);

25.1.6. duomenis apie grupes lankančius vaikus;

25.1.7. duomenis  apie pageidaujančius grupes lankyti vaikus;

25.2. vykdo priežiūrą ir patikras švietimo įstaigose, organizuojančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, siekiant nustatyti:

25.2.1. ar Savivaldybės duomenų bazėje sudaryti į švietimo įstaigą priimamų vaikų sąrašai iki kiekvienų mokslo metų birželio 1 dienos;

25.2.2. ar švietimo įstaigos direktorius yra išleidęs įsakymus dėl visų išvykusių ir naujai priimtų vaikų;

25.2.3. ar su visais į švietimo įstaigą priimtų vaikų tėvais (globėjais) sudarytos ugdymo sutartys;

25.2.4. ar sutartys registruojamos registracijos žurnale;

25.2.5. ar sudarytos priimtų vaikų asmens bylos;

25.2.6. ar vaikai priimami į švietimo įstaigos grupes laikantis tuo metu galiojančios priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos;

25.2.7. švietimo įstaigų Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojams organizuoja ir praveda mokymus, kaip dirbti su Savivaldybės duomenų baze;

25.2.8. nagrinėja tėvų (globėjų) skundus dėl priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes;

25.2.9. nagrinėja tėvų (globėjų) prašymus dėl lankymo datos ankstinimo;

 

 

25.3. nuolat priima ir registruoja tėvų (globėjų) prašymus, juos pagal prašymo padavimo datą įtraukia į Savivaldybės duomenų bazę.

26. Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas atsako už:

26.1. pavestos tvarkyti Savivaldybės duomenų bazės duomenų apsaugą;

26.2. Savivaldybės duomenų bazės funkcionalumą;

26.3. duomenų patikimumą, kad elektroniniu būdu gauti tėvų (globėjų) tvarkomi duomenys atitiktų tėvų (globėjų) prašymuose pateiktus duomenis;

26.4. priimamų vaikų sąrašų sudarymo iki kiekvienų metų birželio 1 dienos kontrolę;

26.5. informacijos apie laisvas vietas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tikslumo užtikrinimo priežiūrą.

27. Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas turi šias teises:

27.1. gauti 25.1 papunktyje nurodytus duomenis iš švietimo įstaigų;

27.2. reikalauti, kad švietimo įstaigų vadovai ištaisytų klaidas ir papildytų pateiktus duomenis.

28. Švietimo įstaigos Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas atlieka šias funkcijas:

28.1. tėvų (globėjų) pateiktus prašymus tą pačią dieną registruoja į Savivaldybės duomenų bazę ir saugo tėvų (globėjų) pateiktus prašymu ir prie jų pridedamus dokumentus (kopijas);

28.2. renka 25.1 papunktyje nurodytus duomenis;

28.3. įveda duomenis į Savivaldybės duomenų bazę, juos klasifikuoja ir grupuoja Savivaldybės duomenų bazės valdytojo nustatyta tvarka;

28.4. kaupia ir atnaujina duomenų archyvą;

28.5. teikia tėvams (globėjams) informaciją apie laisvas vietas grupėse ir priėmimo į jas sąlygas Savivaldybės duomenų bazės valdytojo nustatyta tvarka;

28.6. teikia duomenų tvarkymo ataskaitas Savivaldybės duomenų bazės valdytojui.

29. Švietimo įstaigos Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas atsako už:

29.1. duomenų patikimumą, kad Savivaldybės duomenų bazėje tvarkomi duomenys atitiktų tėvų (globėjų) prašymuose pateiktus duomenis;

29.2. tėvų (globėjų) pateiktų prašymų ir prie jų pridedamų dokumentų (kopijų) saugojimą;

29.3. tikslios informacijos pateikimą apie švietimo įstaigoje esančias laisvas vietas;

29.4. į švietimo įstaigas priimamų vaikų sąrašų sudarymą Savivaldybės duomenų bazėje kiekvienais metais iki kiekvienų metų birželio 1 dienos.

30. Asmenys, prisidedantys prie duomenų tvarkymo, privalo saugoti duomenų slaptumą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Vi skyrius

DUOMENŲ GAVĖJAI IR JŲ TEISĖS NAUDOTIS Savivaldybės DUOMENŲ BAZĖS DUOMENIMIS

 

31. Savivaldybės duomenų bazės statistinių duomenų gavėjai yra Savivaldybės institucijos, sprendžiančios švietimo įstaigų tinklo ir kitus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo klausimus, švietimo įstaigos, teikiančios ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.

32. Aprašo 31 punkte nurodytos Savivaldybės institucijos papildomai turi teisę gauti Savivaldybės duomenų bazėje tvarkomus duomenis apie:

32.1. švietimo įstaigas (ugdymo organizavimą, įstaigas lankančių vaikų skaičių, jų amžių ir panašiai);

32.2. vaikus, pageidaujančius lankyti švietimo įstaigų grupes (jų skaičių ir amžių, vaikų, kuriems yra teikiama pirmenybė, skaičių).

33. Tėvai (globėjai), pateikę prašymą priimti vaiką į švietimo įstaigos grupę, turi teisę:

33.1. gauti duomenis apie švietimo įstaigas (grupių skaičių ir struktūrą, esamas ir laisvas vietas grupėse, papildomai teikiamas ugdymo, socialines ar kitas paslaugas);

33.2. gauti duomenis apie vaiko (-ų) (globotinio (-ių) vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią jo priėmimo į švietimo įstaigos grupę galimybes;

33.3. reikalauti ištaisyti ar pašalinti vaiko duomenis, duomenis apie šeimos socialinę padėtį.

34. Švietimo įstaigų vadovai, kiti suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys, teisė aktų nustatyta tvarka turi teisę gauti duomenis apie:

34.1. kitas švietimo įstaigas (ugdymo organizavimą, lankančių vaikų skaičių ir amžių);

34.2. vaikų, pageidaujančių lankyti jų įstaigą, skaičių ir amžių, pageidaujamą lankyti grupę ir kitas pageidaujamas paslaugas, vaikų, kuriems teikiama pirmenybė, skaičių.

 

___________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-269, 2009-05-01, paskelbta TAR 2009-05-01, i. k. 2009-00600

Nr. T-561, 2011-09-29, paskelbta TAR 2011-09-29, i. k. 2011-01458

Nr. T-412, 2012-07-12, paskelbta TAR 2012-07-12, i. k. 2012-01642

Nr. T-682, 2015-12-08, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19531

 


 

Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo

priedas

(Kauno miesto savivaldybės tarybos

2017 m. spalio 17 d.

sprendimo Nr. T-708 redakcija)

 

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

__________________________________________

(vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė)

 

___________________________________________

(deklaruotos gyvenamosios vietos adresas)

 

_____________________________________________

(telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

 

Kauno miesto švietimo įstaigos direktoriui

 

PRAŠYMAS PRIIMTI VAIKĄ Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTOS BIUDŽETINĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS IKIMOKYKLINIO (PRIEŠMOKYKLINIO) UGDYMO GRUPĘ

20__ m. _______________ ____ d.

Kaunas

 

Prašau priimti mano vaiką (sūnų, dukterį) (globotinį, globotinę) _____________________

_______________________________________________________________________________

(vaiko vardas, pavardė, asmens kodas)

nuo 20__ m. ___________________  ____ d. į  (įrašyti įstaigos pavadinimą)

(I pasirinkimas)__________________________________________________________________

lopšelio (darželio,  priešmokyklinio ugdymo) grupę.

Pageidauju, kad vaikas būtų ugdomas taikant netradicinę ugdymo metodiką ar pedagoginę

sistemą ________________________________________________________________________ .

(nurodyti metodikos ar pedagoginės sistemos pavadinimą)

 

nuo 20__ m. ___________________  ____ d. į  (įrašyti įstaigos pavadinimą)

(II pasirinkimas)__________________________________________________________________

lopšelio (darželio, priešmokyklinio ugdymo) grupę.

 

Pageidauju, kad vaikas būtų ugdomas taikant netradicinę ugdymo metodiką ar pedagoginę

sistemą ________________________________________________________________________

(nurodyti metodikos ar pedagoginės sistemos pavadinimą)

 

Pirmenybė priimant vaiką į švietimo įstaigą (pažymėti √):

       brolis (broliai) ir (ar) sesuo (seserys) lanko tą pačią švietimo įstaigą;

       įvaikintas 1,5–6 metų amžiaus vaikas;

       vaikas turi lankyti nurodytą įstaigą Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus siūlymu;

       vaikui nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas);

       vaikas iš šeimos, priskiriamos socialiai remtinų šeimų grupei;

       vaikas iš šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų.

_______________________________________________________________________________

 

       Prašyme pateikta informacija teisinga.

       Sutinku, kad prireikus mano asmens duomenis būtų galima gauti, tikslinti ar kitaip tvarkyti.

       Sutinku, kad duomenys būtų paskelbti internete.

 

 

___________________               ____________________________________

(parašas)                                           (vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė)

 

 

 

 

Prašymo gavimo patvirtinimas

(pildo švietimo įstaigos Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas ar Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas)

Priedo pakeitimai:

Nr. T-112, 2016-03-15, paskelbta TAR 2016-03-16, i. k. 2016-04992

Nr. T-708, 2017-10-17, paskelbta TAR 2017-10-18, i. k. 2017-16471

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-269, 2009-05-01, paskelbta TAR 2009-05-01, i. k. 2009-00600

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo

 

2.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-531, 2010-09-16, paskelbta TAR 2010-09-16, i. k. 2010-00995

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo

 

3.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-561, 2011-09-29, paskelbta TAR 2011-09-29, i. k. 2011-01458

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo

 

4.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-412, 2012-07-12, paskelbta TAR 2012-07-12, i. k. 2012-01642

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės tvarkos“ pakeitimo

 

5.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-120, 2013-02-28, paskelbta TAR 2013-02-28, i. k. 2013-00860

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo

 

6.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-682, 2015-12-08, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19531

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo

 

7.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-112, 2016-03-15, paskelbta TAR 2016-03-16, i. k. 2016-04992

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo

 

8.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-708, 2017-10-17, paskelbta TAR 2017-10-18, i. k. 2017-16471

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo