Sprendimas netenka galios 2020-09-01:

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-327, 2020-07-21, paskelbta TAR 2020-07-22, i. k. 2020-16224

Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse

 

Suvestinė redakcija nuo 2014-11-12 iki 2020-08-31

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2010-07-09, i. k. 2010-00787

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE

 

2010 m. liepos 09 d. Nr. T-350

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290, Nr. 137-5379; 2009, Nr. 77-3165; 2010, Nr. 25-1177, Nr. 51-2480) 6 straipsnio 10 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2004, Nr. 103-3755) 36 straipsnio 8 ir 10 dalimis, 60 straipsnio 1 dalies 15 punktu, Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 (Žin., 2010, Nr. 50-2454), 91 punktu, Kauno miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti vaikų dienos maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse:

1.1. lopšelio grupės vaikams: pusryčiai – 1,65 Lt (0,48 Eur), pietūs – 2,95 Lt (0,85 Eur), priešpiečiai arba pavakariai – 0,85 Lt (0,25 Eur), vakarienė – 1,65 Lt (0,48 Eur), naktipiečiai – 0,7 Lt (0,2 Eur);

Punkto pakeitimai:

Nr. T-611, 2014-11-06, paskelbta TAR 2014-11-11, i. k. 2014-16621

 

1.2. darželio ir priešmokyklinės grupių vaikams: pusryčiai – 1,8 Lt (0,52 Eur), pietūs – 3,38 Lt (0,98 Eur), priešpiečiai arba pavakariai – 1,05 Lt (0,3 Eur), vakarienė – 1,8 Lt (0,52 Eur), naktipiečiai – 0,7 Lt (0,2 Eur).

Punkto pakeitimai:

Nr. T-611, 2014-11-06, paskelbta TAR 2014-11-11, i. k. 2014-16621

 

2. Leisti švietimo įstaigų direktoriams, pritarus įstaigų taryboms, nustatyti maitinimų skaičių, atsižvelgiant į įstaigos grupių veiklos trukmę.

3. Leisti tėvams raštu pateikus prašymą švietimo įstaigos direktoriui:

3.1. ne trumpiau kaip mėnesiui pasirinkti maitinimų skaičių ir mokėti mokestį pagal tai, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia įstaigoje, su sąlyga, kad vaikas bus maitinamas kas 3,5–4 valandas;

3.2. atsisakyti maitinimo paslaugų, jeigu vaikas švietimo įstaigoje praleidžia ne ilgiau kaip 4 val. per dieną.

4. Nustatyti švietimo įstaigų darbuotojams, pageidaujantiems pietauti įstaigoje, 4 Lt (1,16 Eur) mokestį už kiekvienus pietus.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-611, 2014-11-06, paskelbta TAR 2014-11-11, i. k. 2014-16621

 

5. Pripažinti netekusiais galios:

5.1. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimą Nr. T-56 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo darželiuose-mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose“;

5.2. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 11 d. sprendimą Nr. T-401 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-58 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo darželiuose-mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ pakeitimo“;

5.3. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 19 d. sprendimą Nr. T-187 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos  2008 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo darželiuose-mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ pakeitimo“.

6. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2010 m. rugsėjo 1 dienos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 36-1340) nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Andrius Kupčinskas

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-611, 2014-11-06, paskelbta TAR 2014-11-11, i. k. 2014-16621

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-350 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“ pakeitimo