Suvestinė redakcija nuo 2021-02-04

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2010-10-14, i. k. 2010-01151

 

Nauja redakcija nuo 2019-02-07:

Nr. T-28, 2019-02-05, paskelbta TAR 2019-02-06, i. k. 2019-01846

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTO STIPENDIJOS ĮSTEIGIMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. spalio 14 d. Nr. T-584

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 29 punktu ir Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 26 straipsniu, Kauno miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Įsteigti Kauno miesto savivaldybės sporto stipendiją.

2. Patvirtinti Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos nuostatus (pridedama).

3. Nustatyti, kad Kauno miesto savivaldybės sporto stipendija mokama iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto asignavimų, skirtų Sporto programai.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                Andrius Kupčinskas

 

 

 

Patvirtinta

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2010 m. spalio 14 d.

sprendimu Nr. T-584

(Kauno miesto savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 5 d.

sprendimo Nr. T-28

redakcija)

 

 

Kauno miesto savivaldybės SPORTO STIPENDIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos nuostatai apibrėžia Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos (toliau – sporto stipendija) dydį ir trukmę, bendruosius skyrimo principus ir  tvarką.

2. Sporto stipendija skiriama, kaip skatinimo priemonė už pasiektus sportinius rezultatus, Kauno miesto olimpinių individualių sporto šakų sportininkams, tarp jų ir neįgaliesiems, kurie negauna sporto stipendijos ar kitos finansinės paramos iš kitų sporto organizacijų.

3. Sporto stipendija mokama iš Kauno miesto savivaldybės ( toliau – Savivaldybė) biudžeto lėšų.

4. Savivaldybės sporto stipendijos skyrimo komisijos sudėtį ir jos veiklos nuostatus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

 

II SKYRIUS

SPORTO STIPENDIJOS DYDIS IR TRUKMĖ

 

5. Sporto stipendijos dydis – iki 7 bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį.

6. Sporto stipendijos trukmė – iki vienų metų (mokama kas mėnesį).

7. Sporto stipendijos dydį, skiriamą sportininkui, vieną kartą per metus nustato Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Savivaldybės sporto stipendijos skyrimo komisijos pasiūlymus.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-34, 2021-02-02, paskelbta TAR 2021-02-03, i. k. 2021-02121

 

8. Sporto stipendijos mokėjimas nutraukiamas, jeigu sportininkas:

8.1. nesilaiko Olimpinės chartijos nuostatų;

8.2. per pusmetį nuo sporto stipendijos paskyrimo nepasiekia aukštų rezultatų, rezultatai blogėja arba baigia sportinę karjerą;

8.3. pateikdamas 13 punkte nurodytą prašymą nurodo klaidingus duomenis;

8.4. pažeidžia 16 punkte nurodytos sutarties sąlygas ar laiku jų nevykdo;

8.5. išvyksta gyventi į kitą Lietuvos miestą, užsienį;

8.6. be pateisinamų priežasčių atsisako ginti Kauno miesto ir Lietuvos garbę sporto renginiuose;

8.7. sporto renginiuose atstovauja kitų miestų sporto organizacijoms.

9. Sporto stipendija Savivaldybės sporto stipendijos skyrimo komisijos siūlymu skiriama iki 20 metų amžiaus talentingiems ir perspektyviems sportininkams, tarp jų ir neįgaliesiems, per dvejus metus Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionatuose, pirmenybėse, žaidynėse pasiekusiems aukštų sportinių rezultatų:

Punkto pakeitimai:

Nr. T-34, 2021-02-02, paskelbta TAR 2021-02-03, i. k. 2021-02121

9.1. Lietuvos jaunimo čempionatuose, pirmenybėse olimpinėje rungtyje užėmusiems 1 vietą;

9.2. Lietuvos suaugusiųjų čempionatuose olimpinėje rungtyje užėmusiems 1–3 vietas;

9.3. Lietuvos neįgaliųjų čempionatuose olimpinėje rungtyje užėmusiems 1–3 vietas;

9.4. pasaulio jaunimo čempionatuose olimpinėje rungtyje užėmusiems 1–24 vietas (aplenkusiems vieną penktadalį dalyvių);

9.5. pasaulio jaunimo olimpinėse žaidynėse užėmusiems 1–24 vietas;

9.6. Europos jaunimo čempionatuose olimpinėje rungtyje užėmusiems 1–16 vietas (aplenkusiems vieną penktadalį dalyvių);

9.7. pasaulio jaunių čempionatuose olimpinėje rungtyje užėmusiems 1–16 vietas (aplenkusiems vieną penktadalį dalyvių);

9.8. Europos jaunių čempionatuose olimpinėje rungtyje užėmusiems 1–12 vietas (aplenkusiems vieną penktadalį dalyvių);

9.9. Europos jaunimo olimpiniame festivalyje užėmusiems 1–12 vietas (aplenkusiems vieną penktadalį dalyvių);

9.10. pasaulio suaugusiųjų čempionatuose užėmusiems 1–30 vietas;

9.11. pasaulio neįgaliųjų čempionatuose užėmusiems 1–12 vietas;

9.12. Europos suaugusiųjų čempionatuose užėmusiems 1–24 vietas;

9.13. Europos neįgaliųjų čempionatuose užėmusiems 1–6 vietas.

10. Iki 30 procentų asignavimų, numatytų Savivaldybės biudžete sporto stipendijoms, Savivaldybės sporto stipendijos skyrimo komisijos siūlymu sporto stipendija gali būti skiriama 20–26 metų amžiaus sportininkams, atitinkantiems 9 punkte nurodytus kriterijus.

III SKYRIUS

SPORTO STIPENDIJOS SKYRIMAS

 

11. Pretendentus sporto stipendijai gauti rekomenduoja ir prašymus rašo Savivaldybės sporto mokyklų (kandidatūras apsvarsto mokyklų tarybos), sporto klubų ir asociacijų (toliau – sporto organizacijos) vadovai (kandidatūros apsvarstomos visuotiniame klubo narių susirinkime).

12. Apie Savivaldybei teikiamų prašymų skirti sporto stipendiją priėmimą ir jų pateikimo terminus skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje. Prašymai skirti sporto stipendiją teikiami kartą per metus. 

13. Prašymai skirti sporto stipendiją teikiami Savivaldybės administracijos Sporto skyriui. Jie turi būti pasirašyti sporto organizacijų vadovų ir tinkamai patvirtinti. Kartu su prašymu teikiama:

13.1. sportininko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

13.2. dokumentų, patvirtinančių sportininko pasiekimus oficialiose varžybose, kopijos;

13.3. Sportuojančio ir užsiiminėjančio kūno kultūra sveikatos patikrinimo medicininė pažyma.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-34, 2021-02-02, paskelbta TAR 2021-02-03, i. k. 2021-02121

 

14. Pateiktus prašymus svarsto ir vertina Savivaldybės sporto stipendijos skyrimo komisija. Savivaldybės administracijos Sporto skyrius, atsižvelgdamas į Savivaldybės sporto stipendijos skyrimo komisijos siūlymus parengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl stipendijos skyrimo sportininkams.

15. Savivaldybės sporto stipendijos skyrimo komisijai pasiūlius nutraukti konkrečiam sportininkui sporto stipendijos mokėjimą, Savivaldybės administracijos Sporto skyrius parengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl sporto stipendijos mokėjimo nutraukimo. Apie tai informuojamas sporto stipendijos gavėjas ir jį rekomendavusi sporto organizacija.

16. Su sporto stipendijos gavėju, jį rekomendavusia sporto organizacija ir Savivaldybės administracija pasirašoma trišalė stipendijos teikimo sutartis (sutarties forma tvirtinama Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu). Sutartyje nurodoma sporto stipendijos dydis, mokėjimo terminas, šalių įsipareigojimai, sutarties nutraukimo ir kitos sąlygos.

17. Sporto stipendija skiriama sportininko sporto reikmėms (mokomajam treniruočių procesui), reabilitacijos, medicininiams ir buitiniams poreikiams tenkinti.

18. Pasibaigus sporto stipendijos mokėjimui, Savivaldybės administracijos Sporto skyrius iki kitų metų sausio 31 dienos pateikia Savivaldybės sporto stipendijos skyrimo komisijai informaciją apie sportininkų, gavusių sporto stipendijas, sportinius rezultatus.

___________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-690, 2014-12-22, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20767

Nr. T-28, 2019-02-05, paskelbta TAR 2019-02-06, i. k. 2019-01846

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-690, 2014-12-22, paskelbta TAR 2014-12-29, i. k. 2014-20767

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T-584 „Dėl Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos įsteigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-40, 2017-02-07, paskelbta TAR 2017-02-08, i. k. 2017-02283

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T-584 „Dėl Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos įsteigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-28, 2019-02-05, paskelbta TAR 2019-02-06, i. k. 2019-01846

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T-584 „Dėl Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos įsteigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-34, 2021-02-02, paskelbta TAR 2021-02-03, i. k. 2021-02121

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T-584 „Dėl Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos įsteigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo