Suvestinė redakcija nuo 2017-11-01 iki 2018-03-21

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2012-02-23, i. k. 2012-00382

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. vasario 23 d. Nr. T-83

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290, Nr. 137-5379; 2009, Nr. 77-3165; 2010, Nr. 25-1177, Nr. 51-2480, Nr. 84-4406, Nr. 86-4525; 2011, Nr. 52-2504, Nr. 155-7354) 6 straipsnio 8 punktu,  16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 70 straipsnio 11 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 1170 (Žin., 1995, Nr. 73-1715; 1999, Nr. 71-2233; 2000, Nr. 2-45) 1 punktu, Kauno miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimą Nr. T-349 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“;

2.2. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimą Nr. T-669 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-349 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“ pakeitimo“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2012 m. kovo 1 dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Andrius Kupčinskas


 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2012 m. vasario 23 d.

sprendimu Nr. T-83

 

 

ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis aprašas reglamentuoja atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų Kauno miesto savivaldybės mokyklose pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo, lengvatų taikymo ir tam būtinų dokumentų pateikimo, atlyginimo mokėjimo sąlygas ir tvarką.

2. Aprašas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, kitais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-113, 2016-03-15, paskelbta TAR 2016-03-16, i. k. 2016-04993

 

3. Atlyginimas už vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą yra atlyginimas už maitinimą. Atlyginimas už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą (toliau – atlyginimas) susideda iš atlyginimo už maitinimą ir atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą:

3.1. atlyginimas už maitinimą – išlaidos maisto produktams (įskaitant pridėtinės vertės mokestį), apmokamos tėvų (globėjų), kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas;

3.2. atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą – mokyklos išlaikymo reikmėms, t. y. edukacinėms erdvėms įrengti, bendrojo naudojimo ugdymo priemonėms, turtui įsigyti, darbuotojų darbo užmokesčiui skirtos išlaidos, apmokamos tėvų (globėjų), kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-113, 2016-03-15, paskelbta TAR 2016-03-16, i. k. 2016-04993

 

II. ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMAS

 

4. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklines ir (ar) priešmokyklines programas, tėvai (globėjai) moka 100 procentų Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatytos vaikų dienos maitinimo normos dydžio atlyginimą už maitinimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.

5. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklines ir (ar) priešmokyklines programas, tėvai (globėjai) turi teisę pasirinkti maitinimų skaičių pagal tai, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia mokykloje, arba atsisakyti maitinimo paslaugų, jeigu vaikas mokykloje praleidžia ne daugiau kaip  4 val. per dieną.

6. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, tėvai (globėjai) moka  0,58 Eur atlyginimą už ugdymo sąlygų tenkinimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-113, 2016-03-15, paskelbta TAR 2016-03-16, i. k. 2016-04993

 

III. ATLYGINIMO lengvatų taikymas IR TAM BŪTINŲ dokumentų pateikimas

 

7. Atlyginimo nemoka tėvai (globėjai), gaunantys socialinę pašalpą, jei pateikia prašymą ir atsakingas mokyklos darbuotojas tai patvirtina Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus informacinės sistemos „Parama“ duomenų bazės išrašu. Atsakingas mokyklos darbuotojas kartą per ketvirtį vykdo socialinės pašalpos asmenims skyrimo (neskyrimo) stebėseną. Nustačiusi neatitikimų tarp Socialinės paramos skyriaus ir tėvų (globėjų) pateiktų duomenų, mokykla, atsižvelgdama į Socialinės paramos skyriaus pateiktą naujausią informaciją, priima sprendimą dėl tėvams (globėjams) taikytos lengvatos perskaičiavimo ir (ar) jos taikymo nutraukimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-113, 2016-03-15, paskelbta TAR 2016-03-16, i. k. 2016-04993

 

8. Tėvai (globėjai) atlyginimo nemoka, jeigu vaikas nelanko mokyklos šiais atvejais:

8.1. dėl vaiko ligos, pateikus pažymą;

8.2. tėvų (globėjų) kasmetinių atostogų metu, pateikus prašymą ir darbovietės pažymą;

8.3. vaiko vasaros atostogų metu ne trumpiau kaip vieną savaitę (birželio–rugpjūčio mėnesiais), pateikus prašymą;

8.4. motinos (globėjos) nėštumo ir gimdymo atostogų metu, pateikus prašymą ir gydymo įstaigos pažymos kopiją;

Punkto pakeitimai:

Nr. T-113, 2016-03-15, paskelbta TAR 2016-03-16, i. k. 2016-04993

 

8.5. tėvų (globėjų) nemokamų atostogų ar prastovų metu, pateikus prašymą ir darbovietės pažymą;

8.6. jeigu tėvai (globėjai) dirba pagal kintamą darbo grafiką, iš darbovietės pateikus darbo grafikus ir pažymas;

8.7. dėl ekstremalių įvykių ar esant 20ºC šalčio ir žemesnei oro temperatūrai;

8.8. kai mokykla ar grupė uždaroma dėl remonto darbų, karantino, paskelbus epidemiją;

8.9. nelaimės šeimoje atvejais (artimųjų mirtis ir pan.), ne ilgiau kaip tris dienas.

9. Tėvų (globėjų) prašymu atlyginimo dydis mažinamas 50 procentų, jeigu:

9.1. vaikas turi tik vieną iš tėvų (vienas iš tėvų miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios, nežinia, kur esančiu, neveiksniu arba atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota valdžia), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

9.2. tėvai (globėjai) augina tris ir daugiau nepilnamečių ir besimokančių vaikų, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

Punkto pakeitimai:

Nr. T-705, 2017-10-17, paskelbta TAR 2017-10-18, i. k. 2017-16469

 

9.3. ikimokyklinio amžiaus vaiko tėvų (globėjų) ir bendrai gyvenančių šeimos narių praėjusių 3 mėnesių (iki prašymo pateikimo mėnesio) vidutinės mėnesio pajamos vienam šeimos nariui mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

Punkto pakeitimai:

Nr. T-113, 2016-03-15, paskelbta TAR 2016-03-16, i. k. 2016-04993

 

9.4. vaikui nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa;

9.5. vaikui nustatytas neįgalumas, žymūs vystymosi sutrikimai (cerebrinis paralyžius, elgesio ir emocijų sutrikimai, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, kompleksiniai sutrikimai), vaikas serga epilepsija, poliomealitu, diabetu, autizmu, yra protiškai atsilikęs;

9.6. Neteko galios nuo 2013-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. T-507, 2013-09-12, paskelbta TAR 2013-09-12, i. k. 2013-02550

 

9.7. vienas iš tėvų (globėjų) mokosi pagal pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo, nuolatinių arba ištęstinių studijų profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantūros, doktorantūros ir rezidentūros studijų programas, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-113, 2016-03-15, paskelbta TAR 2016-03-16, i. k. 2016-04993

Nr. T-389, 2016-07-12, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20271

Nr. T-38, 2017-02-07, paskelbta TAR 2017-02-08, i. k. 2017-02282

 

10. Tėvams (globėjams) taikoma tik viena lengvata, ją tėvai (globėjai) turi pasirinkti ir nurodyti savo prašyme.

11. Tėvai (globėjai) dokumentus, reikalingus atlyginimo lengvatai gauti, kartu su prašymu taikyti lengvatą, pateikia priimant vaiką į grupę arba per mėnesį nuo aplinkybių pasikeitimo. Jie atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. Dokumentai, pridedami prie prašymo, turi būti išduoti ne anksčiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki prašymo pateikimo dienos. Lengvata taikoma nuo prašymo pateikimo dienos. Jei tėvai (globėjai) laiku nepateikia reikiamų dokumentų, atlyginimas skaičiuojamas bendrąja tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-38, 2017-02-07, paskelbta TAR 2017-02-08, i. k. 2017-02282

 

12. Tėvams (globėjams), kurių vaikas yra priešmokyklinio amžiaus, atlyginimas atitinkamai mažinamas, kai vaikui paskirtas nemokamas maitinimas Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

13. Atlyginimas gali būti mokamas kaip nepinigine forma teikiama socialinė pašalpa ar išmoka vaikui Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

 

IV. ATLYGINIMO MOKĖJIMAS

 

14. Atlyginimas skaičiuojamas už einamąjį mėnesį.

15. Atlyginimas mokamas kiekvieną mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 23 dienos.

16. Jeigu dėl nepateisinamos priežasties atlyginimas nesumokamas ilgiau kaip du mėnesius, mokyklos direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų, tačiau ne anksčiau kaip praėjus 15 dienų nuo dienos, kai apie tokį sprendimą raštu informavo vaiko tėvus (globėjus).

17. Atlyginimo skolos iš tėvų (globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V. ATLYGINIMO UŽ UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMĄ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS IR ATSKAITOMYBĖ

 

18. Atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą lėšų panaudojimo klausimą svarsto mokyklos taryba. Gavus mokyklos tarybos pritarimą, lėšos panaudojamos mokyklos direktoriaus sprendimu.

19. Mokyklos direktorius kartą per ketvirtį atsiskaito tėvams (globėjams) apie gautas atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą lėšas ir jų panaudojimą. Ataskaitose nurodoma išlaidų suma ir paskirtis. Ataskaitos pateikiamos mokyklos tarybos posėdžiuose, raštu paskelbiamos kiekvienos grupės erdvėje, taip pat paskelbiamos mokyklos interneto svetainėje.

Papildyta skyriumi:

Nr. T-113, 2016-03-15, paskelbta TAR 2016-03-16, i. k. 2016-04993

 

_______________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-115, 2013-02-28, paskelbta TAR 2013-02-28, i. k. 2013-00858

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-507, 2013-09-12, paskelbta TAR 2013-09-12, i. k. 2013-02550

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-612, 2014-11-06, paskelbta TAR 2014-11-11, i. k. 2014-16622

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-113, 2016-03-15, paskelbta TAR 2016-03-16, i. k. 2016-04993

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-389, 2016-07-12, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20271

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-38, 2017-02-07, paskelbta TAR 2017-02-08, i. k. 2017-02282

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-705, 2017-10-17, paskelbta TAR 2017-10-18, i. k. 2017-16469

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo