Suvestinė redakcija nuo 2021-06-24

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2012-04-05, i. k. 2012-00859

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SOCIALINĖS PAŠALPOS TEIKIMO NEPINIGINE FORMA TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. balandžio 5 d. Nr. T-168

Kaunas

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. T-253, 2021-06-22, paskelbta TAR 2021-06-23, i. k. 2021-14127

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2010, Nr. 81-4219, Nr. 86-4525, Nr. 145-7429; 2011, Nr. 72-3472, Nr. 155-7354) 7 straipsnio 36 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889; 2011, Nr. 155-7353) 22 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktais ir Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo (Žin., 1994, Nr. 89-1706; 2004, Nr. 88-3208; 2011, Nr. 155-7350) 17 straipsniu, Kauno miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Socialinės pašalpos teikimo nepinigine forma tvarkos aprašą (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. T-253, 2021-06-22, paskelbta TAR 2021-06-23, i. k. 2021-14127

 

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. T-508 „Dėl išmokų teikimo socialinės rizikos šeimoms tvarkos“;

2.2. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimą Nr. T-15 „Dėl Socialinės pašalpos ir išmokų vaikams teikimo nepinigine forma tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 36-1340) nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Andrius Kupčinskas

 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2012 m. balandžio 5 d.

sprendimu Nr. T-168

(Kauno miesto savivaldybės tarybos

2019 m. liepos 23 d.

sprendimo Nr. T-355

redakcija)

 

 

SOCIALINĖS PAŠALPOS TEIKIMO NEPINIGINE FORMA TVARKOS APRAŠAS

 

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. T-253, 2021-06-22, paskelbta TAR 2021-06-23, i. k. 2021-14127

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Socialinės pašalpos teikimo nepinigine forma tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato socialinės pašalpos (toliau – socialinės išmokos) bendrai gyvenantiems asmenims arba vieniems gyvenantiems asmenims (toliau – asmenys), patiriantiems socialinę riziką, socialines išmokas naudojantiems ne pagal paskirtį, deklaravusiems gyvenamąją vietą nuomojamose Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) gyvenamosiose patalpose ir turintiems skolų už gyvenamųjų patalpų nuomą ir (ar) komunalines paslaugas, teikimo nepinigine forma būdus ir teikimo organizavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-253, 2021-06-22, paskelbta TAR 2021-06-23, i. k. 2021-14127

 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-253, 2021-06-22, paskelbta TAR 2021-06-23, i. k. 2021-14127

 

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau – Įstatymas) apibrėžtas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-253, 2021-06-22, paskelbta TAR 2021-06-23, i. k. 2021-14127

 

II SKYRIUS

SOCIALINIŲ IŠMOKŲ TEIKIMO NEPINIGINE FORMA BŪDAI

 

4. Socialinė pašalpa asmenims, patiriantiems socialinę riziką, socialinę pašalpą naudojantiems ne pagal paskirtį, deklaravusiems gyvenamąją vietą nuomojamose Savivaldybės gyvenamosiose patalpose ir turintiems skolų už gyvenamųjų patalpų nuomą ir (ar) komunalines paslaugas, teikiama nepinigine forma vienu iš šių būdų:

4.1. socialine kortele, skirta pirkti maisto produktus ir kitas prekes, išskyrus alkoholinius gėrimus, tabako gaminius ir loterijos bilietus (toliau – socialinė kortelė);

4.2. apmokant vaikų išlaikymo išlaidas ir (ar) sumokant skolą ikimokyklinėse įstaigose;

4.3. apmokant neformaliojo vaikų švietimo paslaugų išlaidas;

4.4. apmokant būsto išlaikymo išlaidas;

4.5. apmokant išlaidų būsto šildymui, išlaidų geriamajam vandeniui, išlaidų karštam vandeniui ar kitų komunalinių paslaugų išlaidų skolas, kai gauta informacija apie turimą skolą;

4.6. apmokant prijungimo prie miesto elektros, dujų, vandens ir kt. tinklų išlaidas;

4.7. apmokant Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio skolą;

4.8. socialine kortele vyresniam kaip 16 metų vaikui;

4.9. sumokant už įvairius dokumentus (asmens tapatybės dokumentus, registrų centro pažymas ir pan.);

4.10. sumokant už mokamas medicinos paslaugas (suaugusių asmenų gydymosi nuo priklausomybių ir kitas gydymo procedūras pagal poreikį) ir medikamentus.

5. Socialinės pašalpos dydis asmenims, patiriantiems socialinę riziką, pinigais negali viršyti 50 procentų paskirtos socialinės pašalpos dydžio, išskyrus atvejus, kai atvejo vadybininkas, koordinuojantis atvejo vadybos procesą, rekomenduoja didesnę kaip 50 procentų paskirtos socialinės pašalpos dydžio sumą mokėti piniginėmis lėšomis, o kai atvejo vadyba netaikoma, – atsižvelgiant į socialinio darbuotojo, dirbančio su asmenimis, patiriančiais socialinę riziką, rekomendaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-253, 2021-06-22, paskelbta TAR 2021-06-23, i. k. 2021-14127

 

6. Asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Savivaldybės nuomojamose gyvenamosiose patalpose, būsto šildymo, karšto vandens ir (ar) geriamojo vandens, komunalinių atliekų tvarkymo, gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio išlaidų skola apmokama pervedant į paslaugas teikiančių įmonių atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose ne daugiau kaip 50 procentų paskirtos socialinės pašalpos dydžio.

7. Neteko galios nuo 2021-06-24

Punkto naikinimas:

Nr. T-253, 2021-06-22, paskelbta TAR 2021-06-23, i. k. 2021-14127

 

8. Neteko galios nuo 2021-06-24

Punkto naikinimas:

Nr. T-253, 2021-06-22, paskelbta TAR 2021-06-23, i. k. 2021-14127

 

III SKYRIUS

SOCIALINIŲ IŠMOKŲ TEIKIMO NEPINIGINE FORMA ORGANIZAVIMAS

 

9. Sprendimą dėl socialinių išmokų teikimo asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą nuomojamose Savivaldybės gyvenamosiose patalpose ir turintiems skolų už gyvenamųjų patalpų nuomą ir (ar) komunalines paslaugas nepinigine forma priima Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau – Socialinės paramos skyrius) savo iniciatyva,  o asmenims, patiriantiems socialinę riziką ar socialines išmokas naudojantiems ne pagal paskirtį, – atsižvelgęs į socialines paslaugas teikiančių įstaigų (toliau – Įstaiga) siūlymą. Įstaiga įvertina asmenų socialinius poreikius ir (ar) surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą ir teikia Socialinės paramos skyriui raštu siūlymą ir (ar) išvadas ir rekomendacijas dėl socialinių išmokų teikimo nepinigine forma, nurodydama siūlomą socialinių išmokų teikimo nepinigine forma būdą.

10. Klausimus dėl socialinių išmokų teikimo nepinigine forma nagrinėja Socialinių išmokų teikimo nepinigine forma komisija (toliau – Komisija), sudaryta Socialinės paramos skyriaus vedėjo įsakymu, vadovaudamasi Komisijos darbo reglamentu.

11. Sprendimai dėl socialinių išmokų teikimo nepinigine forma, jų būdo ir trukmės priimami remiantis Komisijos posėdžio protokolu ir įforminami Socialinės paramos skyriaus vedėjo įsakymu.

12. Socialinės išmokos nepinigine forma teikiamos iki Įstaigos pasiūlymo keisti socialinių išmokų teikimo būdą ar naujai nustačius asmenų, kuriems teikiama socialinė išmoka, socialinius poreikius.

13. Įstaigos, siūlydamos apmokėti išlaidas Apraše nurodytais atvejais, pateikia visą apmokėjimui reikalingą informaciją.

14. Asmenims pasinaudoti socialinėmis išmokomis, teikiamomis nepinigine forma Apraše nurodytais atvejais, padeda Įstaigos socialiniai darbuotojai.

15. Socialinės išmokos, teikiamos 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9 ir 4.10 papunkčiuose nurodytais būdais, pervedamos tiesiogiai į atitinkamos įmonės ar įstaigos atsiskaitomąją sąskaitą banke.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-253, 2021-06-22, paskelbta TAR 2021-06-23, i. k. 2021-14127

 

16. Socialinės paramos skyrius kiekvieną mėnesį pateikia Savivaldybės administracijos padaliniui, atsakingam už išmokų mokėjimą (toliau – Padalinys), socialinių išmokų teikimo nepinigine forma žiniaraščius.

17. Įstaigų socialiniai darbuotojai, padėję asmenims pasinaudoti nepinigine forma teikiamomis socialinėmis išmokomis 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9 ir 4.10 papunkčiuose nurodytais būdais, pateikia Socialinės paramos skyriui prekių ar paslaugų sąskaitas faktūras. Socialinės paramos skyrius šias sąskaitas faktūras pateikia Padaliniui.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-253, 2021-06-22, paskelbta TAR 2021-06-23, i. k. 2021-14127

 

18. Padalinys per 10 darbo dienų sumoka už prekes ar paslaugas pagal 17 punkte nurodytas sąskaitas faktūras.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Sprendimai dėl socialinių išmokų teikimo nepinigine forma gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-213, 2014-04-10, paskelbta TAR 2014-04-11, i. k. 2014-04372

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. T-168 ,,Dėl Socialinės pašalpos ir išmokų vaikams nepinigine forma tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-355, 2019-07-23, paskelbta TAR 2019-07-24, i. k. 2019-12169

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. T-168 „Dėl Socialinės pašalpos ir išmokų vaikams teikimo nepinigine forma tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-253, 2021-06-22, paskelbta TAR 2021-06-23, i. k. 2021-14127

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. T-168 „Dėl Socialinės pašalpos ir išmokų vaikams teikimo nepinigine forma tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo