Suvestinė redakcija nuo 2020-05-28

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2012-06-07, i. k. 2012-01363

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NENAUDOJAMOS ŽEMĖS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2012 m. birželio 7 d. Nr. T-286

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290, Nr. 137-5379; 2009, Nr. 77-3165; 2010, Nr. 25-1177, Nr. 51-2480, Nr. 86-4525; 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo (Žin., 1992, Nr. 21-612; 2011, Nr. 163-7743) 6 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ (Žin., 2002, Nr. 112-4993; 2008, Nr. 107-4097) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ (Žin., 2003, Nr. 106-4755), Kauno miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad 1 punkte nurodyto aprašo 10 ir 15 punktai įsigalioja 2013 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                           Andrius Kupčinskas

 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2012 m. birželio 7 d.

sprendimu Nr. T-286

(Kauno miesto savivaldybės tarybos

2019 m. spalio 15 d.

sprendimo Nr. T-441

redakcija)

 

 

NENAUDOJAMOS ŽEMĖS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja žemės, kuriai taikomas padidintas mokesčio tarifas, sąrašo (toliau – Sąrašas) sudarymo ir keitimo procedūras. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“, Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. T-559 „Dėl Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Tvarkymo ir švaros taisyklės).

2. Aprašo tikslas yra nustatyti nenaudojamus žemės sklypus ir jų savininkus, nuomininkus (naudotojus) ir apmokestinti jų savininkus, nuomininkus (naudotojus) maksimaliais žemės ar žemės nuomos mokesčių tarifais.

3. Kai Apraše nurodytais atvejais asmenys, kurių nuosavybės teise valdomas ar nuomojamas (naudojamas) žemės sklypas bus įrašomas arba yra įrašytas į nenaudojamos žemės sąrašą (toliau – Sąrašas), informuojami registruotu laišku, jiems siųstina informacija papildomai paskelbiama Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt. Nuo tokios informacijos paskelbimo dienos laikoma, kad žemės sklypo ar jo dalies savininkui ar nuomininkui (naudotojui) tinkamai įteikta Apraše nurodyta informacija.

4. Apraše vartojama sąvoka nenaudojama žemėžemės sklypas ar jo dalis, kurie yra nenaudojami, neprižiūrimi (pažeidžiamos Tvarkymo ir švaros taisyklės).

 

II SKYRIUS

SĄRAŠO SUDARYMAS

 

5. Į Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamą Sąrašą įrašoma fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausanti ar jų nuomojama (naudojama) valstybinė nenaudojama žemė, kuri pagal Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimą Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimą Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ yra pripažįstama mokesčio objektu.

6. Kauno miesto seniūnai (toliau – seniūnai) seniūnijų teritorijose nustato nenaudojamos žemės sklypus, surenka įrodymus (surašo apžiūros aktus su išsamiai aprašyta vaizdine medžiaga, kurioje nurodyta fiksavimo data (aprašymai, nuotraukos žemėlapiai ir pan.), ar kitaip užfiksuoja požymius, kad žemės sklypas atitinka Aprašo 5 punktą), registruotais laiškais įspėja žemės sklypų savininkus ir nuomininkus (naudotojus) apie ketinimą įtraukti į Sąrašą ir nustato protingą terminą (ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų) nustatytiems Tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimams pašalinti ir atlieka pakartotinę tokių sklypų patikrą.

7. Seniūnai sudaro sąrašus, kuriuose atskirai nurodo privačios ir nuomojamos žemės sklypo adresą, žemės sklypo unikalųjį numerį ir savininką, nuomininką (naudotoją).

8. Sąrašus, sudarytus pagal Aprašo 7 punkto reikalavimus, kartu su Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašais, apžiūros aktais su išsamiai aprašyta vaizdine medžiaga ir kitus duomenis, pagrindžiančius, kad žemė nenaudojama, seniūnai iki mokestinio laikotarpio rugpjūčio 20 d. pateikia Savivaldybės administracijos skyriui, administruojančiam valstybinės žemės nuomos mokestį (toliau – Skyrius).

Punkto pakeitimai:

Nr. T-218, 2020-05-26, paskelbta TAR 2020-05-27, i. k. 2020-11211

 

9. Skyrius, gavęs iš seniūnų Aprašo 8 punkte nurodytus sąrašus, per 10 darbo dienų parengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl Sąrašo tvirtinimo ir nustatyta tvarka teikia jį pasirašyti Savivaldybės administracijos direktoriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-218, 2020-05-26, paskelbta TAR 2020-05-27, i. k. 2020-11211

 

10. Skyrius per 15 darbo dienų nuo Aprašo 9 punkte nurodyto Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo dienos:

Punkto pakeitimai:

Nr. T-218, 2020-05-26, paskelbta TAR 2020-05-27, i. k. 2020-11211

10.1. paskelbia jį Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt ir registruotu laišku praneša įrašytų į Sąrašą žemės sklypų savininkams, nuomininkams (naudotojams) apie jų valdomų žemės sklypų ar jų dalių įrašymą į Sąrašą ir apmokestinimą Savivaldybės tarybos nustatytu mokesčio tarifu;

10.2. pateikia Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai šio įsakymo nuorašą.

________________________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-138, 2013-03-21, paskelbta TAR 2013-03-21, i. k. 2013-00969

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. T-286 „Dėl Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-131, 2015-04-02, paskelbta TAR 2015-04-03, i. k. 2015-05118

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. T-286 ,,Dėl Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-101, 2016-03-15, paskelbta TAR 2016-03-16, i. k. 2016-04989

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. T-286 „Dėl Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-132, 2017-03-28, paskelbta TAR 2017-03-29, i. k. 2017-05062

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. T-286 „Dėl Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-200, 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07698

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. T-286 „Dėl Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-441, 2019-10-15, paskelbta TAR 2019-10-16, i. k. 2019-16418

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. T-286 "Dėl Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-218, 2020-05-26, paskelbta TAR 2020-05-27, i. k. 2020-11211

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. T-286 "Dėl Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo