Suvestinė redakcija nuo 2015-10-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2012-07-12, i. k. 2012-01639

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SKULPTŪRŲ IR PAMINKLŲ STATYMO IR NUKELDINIMO KAUNO MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. liepos 12 d. Nr. T-382

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290, Nr. 137-5379; 2009, Nr. 77-3165; 2010, Nr. 25-1177, Nr. 51-2480, Nr. 86-4525; 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, Kauno miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Skulptūrų ir paminklų statymo ir nukeldinimo Kauno miesto viešosiose vietose taisykles (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Andrius Kupčinskas


 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2012 m. liepos 12 d.

sprendimu Nr. T-382 

 

 

SKULPTŪRŲ IR PAMINKLŲ STATYMO IR NUKELDINIMO KAUNO MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Skulptūrų ir paminklų statymo ir nukeldinimo Kauno miesto viešosiose viešose taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja skulptūrų ir paminklų statymo ir nukeldinimo Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijos viešosiose vietose tvarką: prašymų pateikimo, jų svarstymo, projektų derinimo, skulptūrų ir paminklų nukeldinimo procedūras.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290), Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), statybos techniniais reglamentais STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812 (Žin., 2010, Nr. 115-5903), statybos techniniu reglamentu STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944), statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (Žin., 2005, Nr. 4-80; 2010, Nr. 115-5902), paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-329 (Žin., 2007,   Nr. 70-2782), kitais teisės aktais.

3. Pagrindinės Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Iniciatorius – fizinis ar juridinis asmuo, pateikęs prašymą Savivaldybei statyti skulptūrą ar paminklą.

Paminklas – skulptūra ar mažosios architektūros kūrinys, turintis pamatą arba postamentą, kuriuo įamžinama svarbus asmuo, įvykis ar idėja.

Projektiniai pasiūlymai – skulptūros ar paminklo idėją iliustruojantys grafiniai ar fotografiniai eskizai kartu su statybos sklypo tvarkymo aprašymu, pagrindžiančiu siūlomą idėją ryšiais su susiklosčiusia istorine, kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir esamo užstatymo urbanistine aplinka.

Skulptūra – tūrinis erdvinis dailės kūrinys iš akmens, gipso, medžio, metalo ar kitos patvarios medžiagos, turintis pamatą arba postamentą.

Trumpalaikiai dailės statiniai – skulptūros, instaliacijos ir kt., pastatyti viešosiose vietose tam tikram laikotarpiui plenero, simpoziumo, meno akcijos metu ar pan.

Viešosios vietos – Savivaldybės teritorijoje esančios bendrojo naudojimo erdvės, kurios yra prieinamos visuomenei .

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ ir STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ nurodytas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-528, 2015-09-29, paskelbta TAR 2015-09-30, i. k. 2015-14480

 

4. Skulptūros ir paminklai Kauno miesto viešosiose vietose gali būti statomi iniciatorių arba Savivaldybės lėšomis.

 

II. INICIATORIŲ PRAŠYMŲ STATYTI SKULPTŪRAS IR PAMINKLUS PATEIKIMAS

 

5. Iniciatorius, pageidaujantis statyti skulptūrą ar paminklą, Savivaldybės administracijai pateikia prašymą, kuriame turi būti nurodyta:

5.1. skulptūros ar paminklo idėjos pagrindimas ir statymo motyvacija (aprašymas);

5.2. numatoma skulptūros ar paminklo pastatymo vieta ir žemės sklypo savininko ar valdytojo sutikimas;

5.3. asmenys ryšiams palaikyti: iniciatorius (-iai), skulptūros ar paminklo autorius (-iai) (jei numatytas), vykdytojas (jei numatytas);

5.4. planuojama darbų pradžia ir pabaiga. Jei planuojama statyti trumpalaikį dailės statinį, nurodomas jo stovėjimo terminas (ne ilgesnis kaip 3 metai);

5.5. finansavimo šaltiniai.

6. Kartu su prašymu būtina pateikti skulptūros ar paminklo projektinius pasiūlymus, kuriuose turi būti nurodyta informacija apie skulptūros ar paminklo matmenis, konstrukcinius sprendimus, dislokacijos vietą (žemės sklypo planą, esamos situacijos fotografinę medžiagą ir pan.).

 

III. PRAŠYMŲ SVARSTYMAS IR SPRENDIMO PRIĖMIMO TVARKA

 

7. Prašymų dėl skulptūrų ir paminklų pastatymo svarstymą per mėnesį organizuoja Savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius (toliau – Kultūros paveldo skyrius).

8. Prašymai su projektiniais pasiūlymais teikiami svarstyti:

8.1. Pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo darbo grupei (toliau – Darbo grupė), jeigu norima įamžinti krašto istorijai ir kultūrai nusipelniusių asmenų atminimą, svarbią istorinę datą ar įvykį;

Punkto pakeitimai:

Nr. T-528, 2015-09-29, paskelbta TAR 2015-09-30, i. k. 2015-14480

 

8.2. Neteko galios nuo 2015-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. T-528, 2015-09-29, paskelbta TAR 2015-09-30, i. k. 2015-14480

 

8.3. Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus tarybai (tik gavus Darbo grupės pritarimą);

Punkto pakeitimai:

Nr. T-528, 2015-09-29, paskelbta TAR 2015-09-30, i. k. 2015-14480

 

8.4. Neteko galios nuo 2015-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. T-528, 2015-09-29, paskelbta TAR 2015-09-30, i. k. 2015-14480

 

8.5. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyriui (jeigu paminklą ar skulptūrą numatoma statyti kultūros paveldo objekto teritorijoje).

Punkto pakeitimai:

Nr. T-528, 2015-09-29, paskelbta TAR 2015-09-30, i. k. 2015-14480

 

9. Jeigu prašymui nepritarė bent viena iš 8 punkte nurodytų institucijų, iniciatoriaus prašymas netenkinamas, apie tai iniciatorius informuojamas raštu, nurodant nepritarimo motyvus.

10. Gavęs 8 punkte nurodytus pritarimus, Kultūros paveldo skyrius rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl pritarimo paminklo ar skulptūros pastatymui pareiškėjo lėšomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-528, 2015-09-29, paskelbta TAR 2015-09-30, i. k. 2015-14480

 

11. Neteko galios nuo 2015-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. T-528, 2015-09-29, paskelbta TAR 2015-09-30, i. k. 2015-14480

 

12. Šiame skyriuje nustatyta prašymų svarstymo tvarka netaikoma, jei planuojama statyti trumpalaikį dailės statinį. Tokiu atveju projektiniai pasiūlymai suderinami su Kultūros paveldo skyriaus specialistu.

13. Visi dokumentai, susiję su pateiktų prašymų svarstymu (protokolai, ekspertų išvados, susirašinėjimo medžiaga ir kt. ) saugomi Kultūros paveldo skyriaus archyve.

 

IV. PROJEKTŲ RENGIMAS IR DERINIMAS

 

14. Skulptūrai ar paminklui pastatyti teisės aktų numatytais atvejais rengiamas statybos projektas arba supaprastintas statybos projektas (toliau – Projektas).

15. Skulptūros ar paminklo Projekto sudėtis ir rengimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybos techniniame reglamente STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“. Skulptūros ar paminklo, numatomo statyti kultūros paveldo objekto teritorijoje, projekto rengimo tvarka nustatyta paveldo tvarkybos reglamente PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-528, 2015-09-29, paskelbta TAR 2015-09-30, i. k. 2015-14480

 

16. Projektas turi būti parengtas reikiamą kvalifikaciją turinčių atestuotų specialistų ir neprieštarauti galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams.

17. Jei skulptūros ar paminklo Projekte numatytas užrašas arba tekstas, Projektas turi būti suderintas su Savivaldybės administracijos specialistu, atsakingu už valstybinės kalbos kontrolę.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-528, 2015-09-29, paskelbta TAR 2015-09-30, i. k. 2015-14480

 

18. Parengtas skulptūros ar paminklo Projektas patikrinamas ir statybą leidžiantis dokumentas skulptūrai ar paminklui pastatyti išduodamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ nustatyta tvarka.

 

V. SKULPTŪRŲ IR PAMINKLŲ STATYMAS SAVIVALDYBĖS LĖŠOMIS

 

19. Jei paminklą ar skulptūrą numatoma statyti Savivaldybės lėšomis, jos numatomos Savivaldybės biudžete.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-528, 2015-09-29, paskelbta TAR 2015-09-30, i. k. 2015-14480

 

191. Kultūros paveldo skyrius, gavęs 8 punkte nurodytų institucijų pritarimus, rengia Savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl pritarimo paminklo ar skulptūros pastatymui.

Papildyta punktu:

Nr. T-528, 2015-09-29, paskelbta TAR 2015-09-30, i. k. 2015-14480

 

192. Savivaldybės tarybai pritarus paminklo ar skulptūros pastatymui Savivaldybės lėšomis, Kultūros paveldo skyrius organizuoja skulptūros ar paminklo projekto konkursą.

Papildyta punktu:

Nr. T-528, 2015-09-29, paskelbta TAR 2015-09-30, i. k. 2015-14480

 

20. Išrinkus projekto konkurso laimėtoją, statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas) gauna ir skulptūros ar paminklo pastatymo darbus organizuoja Savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius.

 

VI. SKULPTŪRŲ IR PAMINKLŲ PRIEŽIŪRA IR NUKELDINIMAS

 

21. Už viešosiose vietose pastatytų skulptūrų ir paminklų priežiūrą atsako iniciatoriai ar kiti asmenys, turintys išimtines autoriaus turtines teises, jei teisės aktų nustatyta tvarka šie kūriniai nėra perduodami Savivaldybės nuosavybėn.

22. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių skulptūrų ir paminklų priežiūra vykdoma, vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

23. Viešosiose vietose esantys paminklai ar skulptūros nukeldinami ar perkeliami į kitą teritoriją šiais atvejais:

23.1. jei jie prieštarauja naujai patvirtintam teritorijos, kurioje yra skulptūra ar paminklas, planavimo dokumentui;

23.2. atsižvelgiant į Savivaldybės gyventojų, bendrijų, bendruomenių ar jų atstovų, visuomeninių organizacijų ar kitų institucijų raštu pareikštą motyvuotą nuomonę ir ją patvirtinančius įrodymus;

23.3. pablogėjus skulptūros ar paminko būklei, jei ji kelia pavojų arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, o skulptūros ar paminklo neįmanoma restauruoti arba atstatyti.

24. Nukelti ar perkelti skulptūrą ar paminklą, įrašytą į Kultūros vertybių registrą, galima tik gavus Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos rašytinį pritarimą.

25. Apie 23 punkte nurodytas aplinkybes informuojamas skulptūros ar paminklo savininkas, nurodant terminą, per kurį skulptūra ar paminklas turi būti nukelti ar perkelti. Per nustatytą terminą nenukėlus ar neperkėlus skulptūros ar paminklo, šiuos veiksmus turi teisę atlikti Savivaldybė.

27. Skulptūrų ar paminklų išardymo, nukėlimo ar perkėlimo, saugojimo procedūras organizuoja Savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Iniciatorius gali prašyti Savivaldybės visiškai ar iš dalies finansuoti skulptūros ar paminklo sukūrimo, pastatymo ir (ar) teritorijos sutvarkymo išlaidas.

29. Iniciatoriaus pageidavimu ir Savivaldybės tarybai pritarus, skulptūra ar paminklas gali būti padovanotas Savivaldybei.

30. Esant būtinybei, pastatyto paminklo ar skulptūros vertingąsias savybes nustato Kauno miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba ar kitos teisės aktuose nurodytos institucijos.

31. Kaip laikomasi Taisyklių, kontroliuoja Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

32. Asmenys, nesilaikantys Taisyklių reikalavimų, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

33. Taisyklės netaikomos antkapiniams paminklams.

Papildyta punktu:

Nr. T-528, 2015-09-29, paskelbta TAR 2015-09-30, i. k. 2015-14480

 

__________________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-528, 2015-09-29, paskelbta TAR 2015-09-30, i. k. 2015-14480

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 12 d. sprendimo Nr. T-382 „Dėl Skulptūrų ir paminklų statymo ir nukeldinimo Kauno miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo