Suvestinė redakcija nuo 2017-05-25

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2012-07-12, i. k. 2012-01640

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ TELKIMO VISUOMENEI NAUDINGAI VEIKLAI ATLIKTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. liepos 12 d. Nr. T-396

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889; 2011, Nr. 155-7353) 23 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 25 straipsnio 6 punktu ir Telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. A1-255 (Žin., 2012, Nr. 60-3042), Kauno miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Kauno miesto savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašą  (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 16 d. sprendimą Nr. T-412 „Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingiems darbams tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.2. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimą Nr. T-250 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. T-412 „Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingiems darbams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

3. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 36-1340) nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Andrius Kupčinskas

 

 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2012 m. liepos 12 d.

sprendimu Nr. T-396

 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ TELKIMO VISUOMENEI NAUDINGAI VEIKLAI ATLIKTI TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kauno miesto savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Kauno miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarką ir sąlygas.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. A1-255 „Dėl Telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-34, 2016-02-02, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02246

 

3. Visuomenei naudinga veikla – neatlyginamos nedidelės apimties visuomenei naudingos paslaugos, kurias savivaldybės teritorijos gyventojai atlieka savivaldybės bendruomenės labui.

4. Visuomenei naudingos veiklos tikslas – skatinti gyventojus aktyviai prisidėti prie bendruomenės gerovės kūrimo, jų iniciatyvą ir darbinę motyvaciją.

5. Santykiai, atsirandantys tarp visuomenei naudingos veiklos organizatoriaus ir asmens, pasitelkiamo visuomenei naudingai veiklai atlikti, yra civiliniai teisiniai santykiai.

 

II. SĄLYGOS VISUOMENEI NAUDINGAI VEIKLAI ATLIKTI

 

6. Visuomenei naudingos veiklos organizatoriai savivaldybės teritorijoje yra seniūnijos (toliau – visuomenei naudingos veiklos organizatoriai), kurios savo teritorijose organizuoja visuomenei naudingą veiklą ir pasitelkia savivaldybės teritorijos bendruomenės narius visuomenei naudingai veiklai atlikti.

7. Organizuojant visuomenei naudingą veiklą atsižvelgiama į asmens, pasitelkiamo visuomenei naudingai veiklai atlikti, profesinį pasirengimą, asmeninius gebėjimus, pomėgius, įvertinamas jo pajėgumas ir esama darbų pasiūla seniūnijoje ir kita.

8. Visuomenei naudingai veiklai atlikti gali būti pasitelkiami ne jaunesni kaip18 metų fiziniai asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 1 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-34, 2016-02-02, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02246

 

9. Visuomenei naudingai veiklai atlikti nepasitelkiami:

9.1. asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių;

9.2. nėščios moterys;

9.3. motina ar tėvas arba globėjas, auginantys vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 3 metų; vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 8 metų, kuris (kurie) negali lankyti švietimo įstaigos pagal gydytojų rekomendaciją, arba vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius), nelankantį (nelankančius) švietimo įstaigos dėl to, kad švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nėra vietų, arba dėl to, kad bendrai gyvenantys asmenys gyvena kaimo vietovėje didesniu kaip trijų kilometrų atstumu nuo švietimo įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir savivaldybėje neteikiamos vaiko vežimo paslaugos, bet ne vėliau, iki vaikas pradės mokytis pagal pradinio ugdymo programą;

Punkto pakeitimai:

Nr. T-34, 2016-02-02, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02246

 

9.4. asmenys, kurie slaugo ar prižiūri asmenį, savo ar kito bendrai gyvenančio asmens vaiką arba vaiką, kuriam nustatyta globa ar rūpyba šeimoje, jeigu jiems yra mokamos slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos arba jeigu jie paskirti fizinio asmens, pripažinto neveiksniu arba neveiksniu tam tikroje srityje, arba vaiko, kuriam nustatyta globa šeimoje, globėju, ar asmens arba vaiko, kuriam nustatyta rūpyba šeimoje, rūpintoju;

Punkto pakeitimai:

Nr. T-34, 2016-02-02, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02246

Nr. T-314, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-24, i. k. 2017-08710

 

9.5. neįgalūs asmenys;

Punkto pakeitimai:

Nr. T-34, 2016-02-02, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02246

 

9.6. asmenys, kurie gydosi sveikatos priežiūros įstaigose (jų gydymosi laikotarpiu);

9.7. asmenys, kuriems išduoti elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai ar medicininės pažymos (jų galiojimo laikotarpiu);

9.8. asmenys, pateikę Medicinos dokumentų išrašą (forma Nr. 027/a) ar gydytojų konsultacinės komisijos išvadą, kurioje nurodoma, kad asmuo nurodytą laikotarpį dėl sveikatos būklės negali dalyvauti visuomenei naudingoje veikloje.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-34, 2016-02-02, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02246

 

10. Visuomenei naudinga veikla gali būti:

10.1. aplinkos (teritorijų, skirtų visuomenės poreikiams) tvarkymas;

10.2. parkų, miškų, medelynų, želdinių, krūmų tvarkymas ir priežiūra;

10.3. pagalba socialinėse, švietimo, sveikatos, kultūros ir kitose įstaigose ir institucijose;

10.4. pagalba nevyriausybinėse organizacijose, veikiančiose socialinės, švietimo, sveikatos, kultūros, aplinkosaugos srityse;

10.5. pagalba teikiant socialines paslaugas;

10.6. pagalba organizuojant kultūros, sporto ir kitus renginius;

10.7. kita gyvybei ir sveikatai pavojaus nekelianti ir specialaus pasirengimo bei kvalifikacijos nereikalaujanti veikla bendruomenės labui.

 

III. VISUOMENEI NAUDINGOS VEIKLOS ATLIKIMO TVARKA

 

11. Visuomenei naudinga veikla atliekama Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus siuntimu.

12. Asmenys, pateikę prašymus-paraiškas skirti piniginę socialinę paramą ir reikiamus dokumentus, supažindinami su visuomenei naudingos veiklos atlikimo tvarka bei sąlygomis ir gauna siuntimą atlikti visuomenei naudingą veiklą (1 priedas).

13. Socialinės paramos skyrius nustato visuomenei naudingos veiklos trukmę ir paskiria konkretų visuomenei naudingos veiklos organizatorių.

14. Visuomenei naudingos veiklos organizatorius, prieš pradedant asmeniui atlikti visuomenei naudingą veiklą, privalo jį informuoti asmenis apie visuomenei naudingos veiklos turinį (pobūdį), eigą ir saugą, nurodydamas apsisaugojimo nuo galimų rizikos veiksnių būdus ir priemones.

15. Su asmenimis, kurie pasitelkiami visuomenei naudingai veiklai atlikti, sudaroma rašytinė visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartis (2 priedas), kurioje nustatomos visuomenei naudingos veiklos atlikimo sąlygos.

16. Visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartis gali būti sudaroma tam tikram laikotarpiui, nurodant veiklos turinį (pobūdį), arba konkrečiai visuomenei naudingai veiklai, kuri bus atlikta per konkretų laiką.

17. Visuomenei naudingos veiklos organizatorius pildo visuomenei naudingos veiklos apskaitos žurnalą (3 priedas), nurodydamas asmens, atliekančio visuomenei naudingą veiklą, vardą, pavardę, asmens kodą (gimimo datą), atliekamos veiklos turinį (pobūdį), jos pradžią ir pabaigą, informaciją dėl saugos instruktavimo, kitus organizatoriui reikalingus duomenis. Už jo pildymą atsakingas visuomenei naudingos veiklos organizatorius.

18. Apie atliktą visuomenei naudingą veiklą ir laiką visuomenei naudingos veiklos organizatorius pažymi visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartyje.

19. Atsižvelgdamas į visuomenei naudingos veiklos pobūdį ir sveikatos ministro nustatytus reikalavimus dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose, visuomenei naudingos veiklos organizatorius iš asmenų, atliekančių visuomenei naudingą veiklą, gali reikalauti pateikti tokiai veiklai atlikti reikalingą privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą arba asmens medicininę knygelę (forma Nr. 047/a arba Nr. 048/a).

Punkto pakeitimai:

Nr. T-314, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-24, i. k. 2017-08710

 

20. Asmenims gali būti skiriama atlikti tokios trukmės visuomenei naudingą veiklą:

20.1. 20 val. – jei socialinės pašalpos ir (ar) kompensacijų dydis yra iki vieno valstybės remiamų pajamų dydžio (toliau – VRP) per mėnesį;

Punkto pakeitimai:

Nr. T-34, 2016-02-02, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02246

 

20.2. 40 val. – jei socialinės pašalpos ir (ar) kompensacijų dydis yra 1 VRP ir daugiau per mėnesį.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-34, 2016-02-02, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02246

 

20.3. Neteko galios nuo 2016-02-04

Punkto naikinimas:

Nr. T-34, 2016-02-02, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02246

 

20.4. Neteko galios nuo 2016-02-04

Punkto naikinimas:

Nr. T-34, 2016-02-02, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02246

 

20.5. Neteko galios nuo 2016-02-04

Punkto naikinimas:

Nr. T-34, 2016-02-02, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02246

 

21. Visuomenei naudinga veikla gali trukti ne ilgiau kaip 4 valandas per parą, 40 valandų per mėnesį.

22. Jeigu asmuo per penkias darbo dienas nuo siuntimo išdavimo datos nepateikia siuntimo visuomenei naudingos veiklos organizatoriui, laikoma, kad jis atsisakė atlikti visuomenei naudingą veiklą.

23. Visuomenei naudingos veiklos organizatorius kiekvieną savaitę apie asmenis, atvykusius atlikti visuomenei naudingą veiklą, atliekančius, atlikusius ir atsisakiusius atlikti visuomenei naudingą veiklą informaciją suveda Telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti apskaitos programoje arba informuoja elektroniniu paštu (socialines.paramos.skyrius@kaunas.lt) Socialinės paramos skyrių.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-314, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-24, i. k. 2017-08710

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Jei vienas gyvenantis asmuo atsisako atlikti visuomenei naudingą veiklą arba be pateisinamos priežasties neatvyksta į visuomenei naudingos veiklos organizavimo vietą, piniginė socialinė parama jam neteikiama, iki pareiga atlikti visuomenei naudinga veiklą bus įvykdyta.

25. Jeigu bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų nevykdo pareigos atlikti visuomenei  naudingą veiklą, socialinė pašalpa skiriama tik vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), o kompensacijos neteikiamos arba nutraukiamas jų teikimas, iki ši pareiga bus įvykdyta.

26. Asmenims, atliekantiems visuomenei naudingą veiklą, gali būti kompensuojamos visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartyje nurodytos ir dokumentais pagrįstos su visuomenei naudingos veiklos atlikimu  susijusios išlaidos pagal asmens, atlikusio visuomenei naudingą veiklą, pateiktus išlaidas patvirtinančius dokumentus (važiavimo bilietus, prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitus, sąskaitas faktūras arba kitus dokumentus, patvirtinančius faktiškai patirtas išlaidas).

27. Asmenims, kurie visuomenei naudingą veiklą atlieka savo gyvenamosios vietos seniūnijos teritorijoje, transporto išlaidos, susijusios su atvykimu į visuomenei naudingos veiklos atlikimo vietą, neatlyginamos.

28. Neteko galios nuo 2017-05-25

Punkto naikinimas:

Nr. T-314, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-24, i. k. 2017-08710

 

_______________________


 

Kauno miesto savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo

1 priedas

(Kauno miesto savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 23 d.

sprendimo Nr. T-314

redakcija)

 

 

(Siuntimo atlikti visuomenei naudingą veiklą forma)

_________________________________________________________________________

(Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas, adresas, tel. Nr., el. pašto adresas)

 

SIUNTIMAS ATLIKTI VISUOMENEI NAUDINGĄ VEIKLĄ

______________Nr.________

(data)

Jūs, ________________________________________________________________

(vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta)

___________________________________________________________________________ ,

pasitelkiamas visuomenei naudingai veiklai atlikti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi,

___________________________________________________________________________.

(nurodyti kitą teisinį pagrindą, jeigu yra)

 

Nustatyta visuomenei naudingos veiklos trukmė _________val.

Iki 20 __m. ___________      _____ d. turite atvykti:

 

c į visuomenei naudingos veiklos atlikimo vietą____________________________________ ,

(nurodyti adresą)

c pas visuomenei naudingos veiklos organizatorių __________________________________

___________________________________________________________________________ .

(pavadinimas, adresas, ryšio duomenys)

 

Esate informuojamas, kad iki nustatytos datos privalote atvykti atlikti visuomenei naudingą veiklą. Jei dėl objektyvių priežasčių (pvz., ligos, santuokos sudarymo, artimo giminaičio mirties ar kt.) iki nustatytos datos negalite atvykti pas visuomenei naudingos veiklos organizatorių, privalote pranešti Kauno miesto savivaldybės administracijos padaliniui, išdavusiam siuntimą atlikti visuomenei naudingą veiklą, ir ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti pateikimo dienos pateikti dokumentą, įrodantį praneštą informaciją (pvz., medicinos dokumentų išrašą (forma Nr. 027/a), santuokos ar mirties liudijimą ar kt.).

Neatvykus iki nustatyto termino pabaigos, laikytina, kad atsisakote dalyvauti visuomenei naudingoje veikloje, todėl, nevykdant šios pareigos, piniginė socialinė parama bus teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 4 arba 5 punktu: socialinė pašalpa neskiriama arba skiriama tik vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, pasirenkant ar derinant jos teikimo formą (formas) (pinigais ir (ar) nepinigine forma), o kompensacijos neteikiamos ar jų teikimas nutraukiamas, iki pareigos bus įvykdytos.

 

(įgalioto asmens pareigų  pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Susipažinau

___________________________________

(siuntimą gavusio asmens vardas ir pavardė)

___________________________________

(parašas)

___________________________________

(data)

 

 

__________________________

 

 


 

Telkimo visuomenei naudingai

veiklai atlikti tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutarties forma)

 

VISUOMENEI NAUDINGOS VEIKLOS ATLIKIMO SUTARTIS

_________ Nr. ______

(data)

______________

(sudarymo vieta)

 

Visuomenei naudingos veiklos organizatorius (toliau – Organizatorius) _____________________

______________________________________________________________________,

(juridinio asmens pavadinimas, adresas)

 

atstovaujamas____________________________________________________________________,

(organizatoriaus įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

 

ir asmuo, atliekantis visuomenei naudingą veiklą (toliau – Asmuo), ________________________

________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas)

sudarė šią visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartį:

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši sutartis sudaroma visam visuomenei naudingos veiklos atlikimo laikotarpiui.

2. Sutartis sudaroma šiai visuomenei naudingai veiklai atlikti (įrašyti veiklos turinį (pobūdį),

eigą)_______________________ ____________________________________________.

3. Šios visuomenei naudingas veiklos trukmė (valandomis) ir jos atlikimo laikas (nurodyti pradžią,

pabaigą, savaitės dienas bei atlikimo valandas) ________________________________________

______________________________________________________________________________.

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

4. Organizatorius įsipareigoja:

4.1. užtikrinti visuomenei naudingos veiklos atlikimo sąlygas:

4.1.2. suteikti vietą visuomenei naudingai veiklai atlikti;

4.1.3. informuoti Asmenį apie atliekamos veiklos turinį (pobūdį), eigą ir saugą.

4.2. Papildomi Organizatoriaus įsipareigojimai, jeigu šalys nesusitaria kitaip (pažymėti):

4.2.1. esant reikalui, Asmenį aprūpinti veiklai atlikti būtinais darbo įrankiais, darbo drabužiais ar asmeninėmis saugos ir sveikatos priemonėmis bei apmokyti juos dėvėti ar jais naudotis;

4.2.2. teikti maitinimą;

4.2.3. kompensuoti turėtas išlaidas (kelionės, nakvynės ir kitas), susijusias su atliekama visuomenei naudinga veikla ir pagrįstas šių išlaidų faktą patvirtinančiais dokumentais (įrašyti kompensuojamas

išlaidas)__________________________________________________________________

4.3. kiti Organizatoriaus įsipareigojimai: _________________________________________.

5. Asmuo įsipareigoja:

5.1. kokybiškai ir laiku atlikti šią veiklą;

5.2. laikytis Organizatoriaus nustatytų visuomenei naudingos veiklos atlikimo bei saugos reikalavimų;

5.3. tausoti ir efektyviai naudoti Organizatoriaus suteiktas darbo priemones;

5.4. kiti Asmens įsipareigojimai: ____________________________________________________.

 

III. BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS

 

6. Ši sutartis įsigalioja ją pasirašius sutarties šalims ir galioja iki šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo dienos.

7. Neteko galios nuo 2017-05-25

Punkto naikinimas:

Nr. T-314, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-24, i. k. 2017-08710

 

8. Ši sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu arba vienai iš šalių nevykdant šios sutarties sąlygų.

9. Sutartis sudaryta turinčiais tokią pat teisinę galią dviem egzemplioriais, kurių vienas įteikiamas Asmeniui, o kitas lieka Organizatoriui.

10. Šios sutarties šalių parašai:

 

Organizatorius

____________________                        _________________                   ________________________

(Organizatoriaus įgalioto              (parašas)                                           (vardas ir pavardė)

asmens pareigų pavadinimas)     

A. V.

 

 

Asmuo, atliekantis visuomenei

naudingą veiklą

_________________               _____________________________

(parašas)                                  (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Asmuo pagal šią sutartį dalyvavo visuomenei naudingoje veikloje iš viso

___________________________________ val.

(nurodyti faktinę dalyvavimo trukmę)

 

_______________________________________________________________________

 

Organizatorius

______________________                      _________________           ____________________________

(Organizatoriaus įgalioto                          (parašas)                                            (vardas ir pavardė)

asmens pareigų pavadinimas)

 

_______________________

 

 

 

Telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti

tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

(Visuomenei naudingos veiklos apskaitos žurnalo pavyzdys)

 

 

 

_________________________________________________________________

(visuomenei naudingos veiklos organizatoriaus pavadinimas)

 

 

 

VISUOMENEI NAUDINGOS VEIKLOS APSKAITOS ŽURNALAS

 

 

Eil.

Nr.

Asmens,

atliekančio

visuomenei

naudingą veiklą,

vardas,

pavardė

Duomenys apie atliekamą visuomenei naudingą veiklą

Visuomenei naudingos veiklos organizatoriaus įgalioto asmens

vardas, pavardė,

parašas,

data

Asmens,

informavusio visuomenei naudingą veiklą atliekantį asmenį apie atliekamos veiklos saugą,

vardas, pavardė,

parašas,

informavimo data

Asmens,

atliekančio visuomenei

naudingą veiklą, parašas,

data

Atliekamos

veiklos

turinys (pobūdis)

Nustatyta veiklos

trukmė

(val.)

Atlikimo laikotarpis

(data)

Atliktos

veiklos

trukmė

(val.)

pradžia

pabaiga

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-114, 2014-02-27, paskelbta TAR 2014-03-03, i. k. 2014-02499

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 12 d. sprendimo Nr. T-396,,Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-34, 2016-02-02, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02246

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 12 d. sprendimo Nr. T-396 „Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-314, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-24, i. k. 2017-08710

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 12 d. sprendimo Nr. T-396 „Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo