Suvestinė redakcija nuo 2012-06-21 iki 2013-01-23

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2011-11-23, i. k. 2011-01787

 

VH3BW

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

2011 m. lapkričio 23 d. Nr. 1-326

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2008, Nr. 113-4290, Nr. 137-5379; 2009, Nr. 77-3165, Nr. 159-7206; 2010, Nr. 25-1177, Nr. 51-2480) ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 5 straipsnio 2 dalimi (Žin., 1985, Nr. 1-1; 1992, Nr. 21-610; 1995, Nr. 55-1356; 1998, Nr. 25-636; 2000, Nr. 22-552; 2001, Nr. 99-3522; 2002, Nr. 124-5623; 2004, Nr. 166-6060; 2006, Nr. 73-2759; 2007, Nr. 81-3316; 2010, Nr. 157-7968), Vilniaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Tvarkymo ir švaros taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. šio sprendimo 1 punktu patvirtintos taisyklės taikomos teisiniams santykiams, atsirandantiems joms įsigaliojus;

2.2. administracinėms ir teisminėms procedūroms, kurios buvo pradėtos iki šio sprendimo 1 punktu patvirtintų taisyklių įsigaliojimo, taikomos tuo metu galiojusių Tvarkymo ir švaros taisyklių nuostatos.

3. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 16 d. sprendimą Nr. 1-582 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“.

4. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui patvirtinti:

4.1. Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašą;

4.2. prašymo leisti organizuoti renginį formą;

4.3. prašymo leisti filmuoti filmą formą;

4.4. pranešimo apie filmo filmavimą formą.

 

 

 

Meras                                                                                                                          Artūras Zuokas

______________


 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2011 m. lapkričio 23 d.

sprendimu Nr. 1-326

 

TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tvarkymo ir švaros taisyklės (toliau – Taisyklės) galioja visoje Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje. Jų privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – asmenys). Įgyvendindami Taisyklių reikalavimus, asmenys privalo elgtis sąžiningai, vadovautis protingumo, geros moralės ir atsakomybės principais, nepažeisti visuomenės ir valstybės interesų, kitų asmenų teisių ir laisvių.

2013 m. sausio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1039 redakcija

 

2. Taisyklėse numatyti bendrieji ir specialieji kelių, gatvių, žemės sklypų ir kitų teritorijų tvarkymo ir švaros, taip pat renginių organizavimo ir tvarkos juose reikalavimai.

3. Asmenys tvarko ir užtikrina švarą jiems nuosavybės teise priklausančiose ar Lietuvos Respublikos įstatymų, administracinių aktų, sutarčių, susitarimų ir teismo sprendimų pagrindu priskirtose ar valdomose teritorijose, o faktiškai naudojamose teritorijose veikdami per bendrojo naudojimo objektų valdytojus.

2013 m. spalio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1502 redakcija

 

4. Savivaldybė organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu priskirtų bendrojo naudojimo teritorijų, kelių, gatvių, šaligatvių, takų valymą ir priežiūrą.

5. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Eismo zonos – keliai, gatvės, sankryžos, tiltai, viadukai, estakados, pėsčiųjų, dviračių takai, aikštės, skverai ir parkai.

Filmo filmavimas – filmo gamybos etapas, kurio metu filmuojant pagal scenarijų, kalendorinį darbų planą ir laikantis sąmatos, įgyvendinamas filmo kūrybinis sumanymas. Filmo filmavimui taikomi renginių organizavimo reikalavimai su Taisyklėse nustatytomis išimtimis.

Pagrindinės gatvės – A, B ir C kategorijų gatvės, nurodytos Savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 patvirtintame Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane iki 2015 metų.

Renginys – koncertas, festivalis, šventė, ceremonija, minėjimas, paroda, eitynės, varžybos, mugė, reklaminė, pramoginė, socialinė, meninė ar kitokio pobūdžio akcija, filmo, reklamos, audiovizualinio kūrinio filmavimas, fotosesija ar kitas tam tikrą laiką trunkantis asmens organizuotas žmonių susibūrimas viešojoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, skirtas tenkinti kultūrinius, sporto, verslo, socialinius ar kitus poreikius.

Skelbimas – priklijuojamas, prisegamas ar kitaip tvirtinamas informaciją pateikiantis pranešimas, nesusijęs su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, neskatinantis įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis.

Tvarkoma teritorija – asmeniui nuosavybės teise priklausanti ar Lietuvos Respublikos įstatymų, administracinių aktų, sutarčių, susitarimų ar teismo sprendimų pagrindu valdoma ar priskirta teritorija, ar faktiškai naudojama, jei teritorijų planavimo dokumentuose nėra apibrėžta (nurodyta). Faktiškai naudojama teritorija laikoma teritorija iki gretimos teisės aktų nustatyta tvarka priskirtos ar faktiškai naudojamos teritorijos, bet ne daugiau kaip 20 metrų nuo pastatų išorinių atitvarų, išskyrus teritorijas, besiribojančias su gatvėmis. Prie faktiškai naudojamos teritorijos taip pat priskiriamos pastatui priskirtų buitinių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerių stovėjimo aikštelės.

2013 m. sausio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1039 redakcija

2013 m. spalio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1502 redakcija

2013 m. gruodžio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1573 redakcija

 

6. Kitas Taisyklėse vartojamas sąvokas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai.

 

II. BENDRIEJI TVARKYMO IR ŠVAROS REIKALAVIMAI

 

7. Asmenys tvarkomose teritorijose privalo:

7.1. sušluoti, surinkti ir išvežti šiukšles, atliekas ir kitas nenaudojamas ar nereikalingas medžiagas ar daiktus;

7.2. išvežti susikaupusias šiukšles iš šiukšlių dėžių, sutvarkyti teritoriją aplink jas ir buitinių atliekų bei antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerius ir užtikrinti, kad šiukšlių dėžės ir konteineriai nebūtų perpildyti bei teritorijos aplink juos nebūtų užterštos;

2013 m. spalio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1502 redakcija

 

7.3. šienauti pievas, vejas, kelkraščius, skiriamąsias juostas, griovius ir kitas teritorijas, kuriose auga žolė ar piktžolės;

7.4. valyti ir tvarkyti kiemus, žemės sklypus, eismo zonas ir kitas teritorijas, ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas išvežti sąšlavas ir kitas atliekas iš jų susidarymo vietų;

7.5. rudenį (rugsėjo–lapkričio mėnesiais) krintančius lapus sušluoti ar kitaip surinkti ir ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas išvežti į kompostavimo aikšteles;

7.6. nuimti ir nuvalyti skelbimus nuo medžių, stulpų, tvorų, suoliukų, šiukšlių dėžių, kelio ženklų, šviesoforų, informacinių nuorodų, skulptūrų, paminklų, atminimo lentų ir su jais susijusių įrenginių;

7.7. nuimti, nugriauti ar išmontuoti neteisėtai įrengtą išorinę reklamą neatlyginant nuostolių jos savininkui.

8. Pasibaigus darbams, renginiui, prekybos ar paslaugų teikimo viešojoje vietoje laikui, asmenys privalo iškart sutvarkyti eismo zonas ir kitas teritorijas, kuriomis buvo leista laikinai naudotis, atstatyti jas į buvusią padėtį, jei jos buvo sugadintos.

9. Asmenys, kuriems buvo leista vykdyti kasimo darbus eismo zonose ir (ar) kitose teritorijose, privalo visiškai atstatyti eismo zonas ir (ar) kitas teritorijas į buvusią padėtį ir pagal aktą perduoti jas Savivaldybės administracijai.

10. Šaltuoju metų laikotarpiu (lapkričio–kovo mėnesiais) eismo zonas tvarkantys, valantys ir prižiūrintys asmenys privalo:

10.1. šalinti ledą, valyti sniegą, barstyti smėlį, skaldelę ar kitas sniegą ir ledą tirpdančias priemones. Pirmiausiai šalinti sniegą ir ledą nuo lietaus kanalizacijos šulinių, tiltų, viadukų, estakadų, sankryžų, kelių ir gatvių, kuriomis važiuoja visuomeninis transportas, siekiant užtikrinti jo nepertraukiamą eismą, taip pat visuomeninio transporto stotelėse;

10.2. barstymui skirtas priemones laikyti dėžėse, kurios negali stovėti po medžiais ar krūmais;

10.3. valomą sniegą ir (ar) ledą kaupti tokiu būdu, kad būtų užtikrintas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismas, esant būtinybei, jį išvežti;

10.4. sniego ir (ar) ledo valymui naudoti įrankius, negadinančius eismo zonų dangos;

10.5. nemesti sniego ir (ar) ledo nuo šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų ant gatvių ir kelių važiuojamosios dalies;

10.6. valydami eismo zonas, krauti sniegą ir (ar) ledą toliau kaip 10 m nuo visuomeninio transporto stotelių ženklų ir toliau kaip 1 m nuo medžių, apšvietimo stulpų, šviesoforų ir troleibusų kontaktinio tinklo atramų. Draudžiama krauti sniegą įvažose prie visuomeninio transporto stotelių;

10.7. susidarius plikledžiui, barstyti smėlio ir chlorido mišiniu (šlapia druska) eismo zonas, kad būtų užtikrintas saugus transporto priemonių ir pėsčiųjų eismas. Pagrindines gatves mechanizuotai pabarstyti per 3–5 val.;

10.8. nutirpus sniegui ir (ar) ledui, surinkti ir išvežti gatvių priežiūros atliekas ir sąšlavas;

10.9. vežti ir versti sniegą ir gruntą tik į laikinus sąvartynus, kurie įrengiami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Laikinus sąvartynus prižiūri ir kontroliuoja jų darbą Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas.

11. Statinio statybos vadovas, jei darbus vykdo juridinis asmuo, arba darbus organizuojantis fizinis asmuo privalo;

11.1. prižiūrėti statybvietę ir įvažiavimo į ją kelius, statybos ar griovimo darbus vykdyti taip, kad nebūtų teršiamos eismo zonos ir (ar) kitos teritorijos už statybvietės ribų;

11.2.užtikrinti, kad transporto priemonės, išvažiuojančios ar įvažiuojančios iš (-į) statybvietės (-ę), neterštų eismo zonų ir (ar) kitų teritorijų;

11.3. statybvietę aptverti tvarkinga, saugia tvora ir užtikrinti nuolatinę jos priežiūrą. Tvora nelaikoma tvarkinga ir saugia, jei ji visa ar jos dalis yra supuvusi, sulūžusi, nugriuvusi, kelia pavojų kitiems asmenims ir (ar) jų turtui, neriboja pašalinių asmenų laisvo patekimo į statybvietę.

12. Viešojoje vietoje prekiaujantis ar paslaugas teikiantis asmuo privalo prekybos ar paslaugų teikimo vietoje užtikrinti tvarką, švarą, surinkti šiukšles ir klientams aiškiai matomoje ir prieinamoje vietoje pastatyti (įrengti) ne mažesnę kaip 10 litrų talpos šiukšlių dėžę.

13. Prekybos, paslaugų ir viešojo maitinimo (kavinių, restoranų, barų, klubų, greitojo maisto paviljonų) įmonių vadovai ir asmenys, vykdantys veiklą pagal verslo liudijimus, privalo užtikrinti, kad jų įstaigos prieigose būtų tvarkinga ir švaru, o nuo pagrindinių durų ne toliau kaip 3 metrai būtų įrengta, valoma ir prižiūrima šiukšlių dėžė su pelenine.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-670, 2012-06-20, paskelbta TAR 2012-06-20, i. k. 2012-01394

 

14. Iškėlęs laikiną statinį (metalinį garažą, kioską ar kitą), jo savininkas ar teisėtas valdytojas, naudotojas privalo išvežti atliekas, šiukšles ir sutvarkyti žemės sklypą, kuriame stovėjo laikinas statinys.

15. Draudžiama:

15.1. mėtyti nuorūkas, popierius, prekių pakuotę, atliekas ar kitaip šiukšlinti;

15.2. palikti, padėti, išmesti nenaudojamus ar sugedusius, sulūžusius, daiktus, įrenginius;

15.3. palikti ir nesurinkti stiklo, molio ar kitų duženų, kai asmuo sudaužo ir jam sudūžta stiklinis, molinis ar kitoks daiktas;

15.4. tvirtinti skelbimus ant medžių, krūmų, kelio ženklų, šviesoforų, informacinių nuorodų, skulptūrų, paminklų, atminimo lentų ir su jais susijusių įrenginių, stulpų, pastatų ir statinių bei kitose šiam tikslui nenumatytose vietose. Asmuo, atsakingas už skelbime nurodytą veiklą, privalo užtikrinti, kad skelbimai nebūtų platinami šiam tikslui nenumatytose vietose;

15.5. kabinti, dėti, klijuoti ar kitaip tvirtinti daiktus, taip pat plakatus su užrašais, piešiniais ar ženklais ant skulptūrų, paminklų, atminimo lentų ir su jais susijusių įrenginių;

15.6. rašinėti, braižyti, piešti, teršti ar kitaip terlioti ant skulptūrų, paminklų, atminimo lentų ir su jais susijusių įrenginių, taip pat pastatų, tvorų ir kitų statinių ar atskirų jų dalių (sienų, durų, langų ir kt.), išskyrus Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytas vietas. Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytose vietose leidžiama piešti tik gavus pažymėjimą dėl suderintos grafičių piešimo vietos. Savivaldybės administracijos direktorius gali nustatyti vietas ir (ar) sąlygas, kurioms esant, leidžiama piešti neturint pažymėjimo dėl suderintos grafičių piešimo vietos;

15.7. teršti atliekomis, kitokiais nešvarumais (statybiniu laužu, automobilių dalimis ir kt.) vandens telkinius ir jų apsaugos zonas;

15.8. dėti gėles, vainikus ir (ar) žvakes žmonių žūties vietose. Šis draudimas netaikomas asmeniui, kuriam teritorija priklauso nuosavybės teise;

15.9. užsiimti bet kokia veikla (atliekų, maisto produktų kaupimas ir panašiai), kuri gali sukelti aplinkos užterštumą ar skatinti parazitų ar graužikų veisimąsi;

15.10. plauti transporto priemones gatvėse, aikštėse, parkuose, skveruose, paplūdimiuose, prie upių, ežerų, daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose ir kitose tam tikslui nepritaikytose ar neskirtose vietose, dulkinti, purtyti kilimėlius ar kitaip valyti transporto priemones ar atskiras jų dalis, mechanizmus;

15.11. šluoti sąšlavas į lietaus kanalizacijos bei kitus požeminių inžinerinių tinklų šulinius, pilti į juos paplavas, purvą, pelenus, smėlį, sniegą, mesti ledą ar kitas atliekas;

15.12. pilti į lietaus ir buitinių nuotekų šulinius vandenį, kuriame yra naftos produktų arba kitokių kenksmingų ar užsidegančių medžiagų;

15.13. laikyti statybines ar kitas medžiagas, teršiančias aplinką ar kitaip trukdančias aplinkiniams;

15.14. be žemės savininko ar teisėto valdytojo raštiško sutikimo sandėliuoti statybines ar kitas medžiagas, gamybos produkciją arba kitus daiktus bei juos netvarkingai sandėliuoti;

15.15. darbus vykdantiems asmenims važinėti transporto priemonėmis tam tikslui neskirtomis vietomis, įvažiuoti į kelią, gatvę vikšriniam ar kelią, gatvę teršiančiam transportui;

15.16. ant vejos, žolės, gėlynuose, žaliuosiuose plotuose, savavališkai įrengtose ar atsiradusiose stovėjimo vietose, išvažinėtose (sugadintose) vejose, žolynuose ir panašiose vietose kloti plyteles, trinkeles ar kitą dangą, ant tokiu būdu savavališkai įrengtos dangos sustoti, statyti ir laikyti motorines transporto priemones, traktorius, savaeiges mašinas, eismui ne keliais skirtas transporto priemones ir priekabas;

15.17. sandėliuoti iškastą gruntą neuždengus vejos specialiu paklotu. Šis draudimas netaikomas asmeniui, kuriam teritorija priklauso nuosavybės teise;

15.18. ardyti ar gadinti eismo zonų dangą už statybvietės ribų;

15.19. eismo zonas valyti mechaniniu būdu, jei naudojama technika, įrengimai ar įrankiai kenkia dangoms ar jas gadina;

15.20. eismo zonose įrengti, eksploatuoti ar naudoti technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, kelių ženklinimą, šviesoforus, atitvarus, užtvarus, eismo saugumo saleles, greičio mažinimo kalnelius, informacinius ar kitokius stovus ir kt.) be leidimo, kuris išduodamas pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašą;

15.21. kartu su kelio ženklais įrengti papildomą informaciją, kurios įrengimo nenumato Kelių eismo taisyklės;

15.22. eismo zonose laikyti neeksploatuojamas, techniškai netvarkingas, paliktas be priežiūros transporto priemones, kitą techniką, įrengimus ar jų dalis;

15.23. žaisti sportinius ar kitokius žaidimus tam nepritaikytose vietose, jei tai kelia grėsmę asmenų ar jų turto saugumui;

15.24. prašyti išmaldos ar ją duoti, aukoti. Draudimas netaikomas religinėms apeigoms ir kulto ceremonijoms, vykstančioms kulto pastatuose ir aplink juos, o taip pat renginiuose, kuriems išduotas leidimas (pažymėjimas) dėl suderintos renginio (susirinkimo) vietos, laiko ir formos (toliau – pažymėjimas);

15.25. dėti, laikyti ir kaupti daiktus, medžiagas ar atliekas, įrengti nuolatines ar laikinas vietas poilsiui, miegui ar gyvenimui po daugiabučių gyvenamųjų namų balkonais;

15.26. aktyviai (t.y. žodžiu ar kitais veiksmais priekabiaujant prie praeivių, garsiai šūkaujant ar vartojant necenzūrinius žodžius, prašant išmaldos prieinant prie praeivių, taip pat kitaip atliekant įžūlius veiksmus) rinkti aukas už muzikavimą ar kitokius pasirodymus gatvėse ir aikštėse;

15.27. važinėti riedučiais, riedlentėmis bei dviračiais, šokinėjant per (ant) suoliukus(-ų), turėklus(-ų), šaligatvių bortelius(-ų) arba kitus(-ų) inžinerinius(-ų) ar apdailos objektus(-ų), taip pat važinėti kitais būdais, kurie kelia grėsmę žmonių saugumui ar gali padaryti žalą, išskyrus važinėjimą specialiai tam pritaikytose vietose. Šis draudimas netaikomas asmeniui, kuriam teritorija priklauso nuosavybės teise;

15.28. važinėti riedučiais, riedlentėmis, dviračiais Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytose vietose;

15.29. pilti į fontanus atliekas, valiklius, chemines medžiagas, higienos priežiūros priemones ar skysčius, fontanus gadinti, teršti, šiukšlinti, naudoti jų vandenį. Draudimas pilti valiklius netaikomas fontanus prižiūrintiems asmenims;

15.30. kūrenti laužus. Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu gali leisti rengti renginius, kurių metu kūrenami laužai;

15.31. deginti lapus, šakas, žolę ir (ar) kitas atliekas;

15.32. be suderinimo su Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriumi (toliau – Administracinės veiklos skyrius) naudoti civilines pirotechnikos priemones masinio žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, autobusų ir troleibusų stotelėse, stotyse, požeminėse perėjose ir pan.), važiuojamosiose kelio dalyse, pėsčiųjų judėjimo zonose;

15.33. naudoti civilines pirotechnikos priemones parkuose, skveruose, miškuose, žaliuosiuose plotuose padidėjusio gaisringumo metu;

15.34. rūkyti viešojo transporto laukimo paviljonuose.

2013 m. gruodžio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1573 redakcija

 

16. Teritorijose, kuriose nėra centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, asmenys privalo tvarkyti nuotekas pagal Vilniaus miesto teritorijų, kuriose nėra centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, nuotekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-438, 2012-02-08, paskelbta TAR 2012-02-08, i. k. 2012-00240

 

17. Lauko tualetai turi būti švarūs, tvarkingi ir dezinfekuojami ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę.

 

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DĖL ORO KOKYBĖS GERINIMO

 

18. Esant nepalankioms teršalams išsisklaidyti oro sąlygoms (vyraujantys anticiklonai, sausi orai, silpnas vėjas) ir nustatytų kietųjų dalelių (dulkių) ribinių verčių viršijimui, privaloma taikyti dulkėtumą mažinančias priemones (informacija apie aplinkos oro kokybę ir papildomus oro kokybės valdymo veiksmus teikiama Savivaldybės interneto svetainėje adresu http://aplinka.vilnius.lt/, o teršalų sklaidos lokali informacija pagal automatinių matavimo stočių rodmenis ir meteorologines prognozes skelbiama Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje adresu: http://oras.gamta.lt/cms/index):

18.1. valyti gatves centrinėje miesto dalyje (Senamiesčio, Naujamiesčio, Žvėryno, Šnipiškių ir Žirmūnų seniūnijose) ir greito eismo gatves, įskaitant transporto žiedus ir kelių lygių sankryžas, prieš tai drėkinant arba vakuminiu būdu;

18.2. tvarkant teritorijas ar vykdant statybos darbus, kurių metu susidaro dulkės, naudoti drėkinimo įrenginius, o pervežant statybos, griovimo ar teritorijų tvarkymo atliekas, jas uždengti ir paviršių sudrėkinti;

18.3. esant galimybei nutraukti ar apriboti dulkėtumą didinančius darbus iki palankių teršalams išsisklaidyti meteorologinių oro sąlygų ir nustatytų ribinių verčių viršijimo galutinio stabilizavimosi iki leistinų verčių;

18.4. šiltuoju metų laikotarpiu (balandžio–spalio mėnesiais) vyraujant sausiems orams, esant kietųjų dalelių nustatytų ribinių verčių viršijimui, pasikartojus taršai, kitą dieną pradėti pagrindinių gatvių laistymo ir (ar) drėkinimo darbus centrinėje miesto dalyje (Senamiesčio, Naujamiesčio, Žvėryno, Šnipiškių ir Žirmūnų seniūnijose). Šie darbai turi būti tęsiami, kol susidarys palankios teršalams išsisklaidyti meteorologinės sąlygos, o taršos rodikliai sumažės iki nustatytų leistinų verčių.

19. Siekiant mažinti oro užterštumą, rekomenduojama miesto tvarkymo ir priežiūros bei statybos objektuose vykdomiems darbams diegti oro taršą mažinančias priemones ir technologijas (pvz., diegti priemones naudojamo specialaus transporto ar įrengimų oro taršos emisijoms mažinti, smėlio ir žvyro barstymą žiemą pakeisti druskų tirpalais, vykdant statybos objektuose akmens ir betono pjaustymo ar kitus dulkėtumą didinančius darbus naudoti drėkinimo įrenginius ir kt.).

 

IV. RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS

 

20. Taisyklės taikomos renginiams, vykstantiems viešosiose vietose. Taisyklės netaikomos renginiams uždarose patalpose, susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka, taip pat religinių švenčių apeigoms ir kulto ceremonijoms, vykstančioms kulto pastatuose ir aplink juos. Jei tokių pastatų prieigose vykstančių švenčių metu bus trukdomas pėsčiųjų ar transporto priemonių eismas, apie šiuos trukdymus religinių bendruomenių atstovai prieš 5 darbo dienas privalo raštu pranešti Savivaldybės administracijos direktoriui.

21. Renginio organizatoriai iki renginio pradžios privalo gauti Administracinės veiklos skyriaus išduodamą pažymėjimą. Renginio organizatoriai ar jų atstovai rengdamiesi renginiui ir viso renginio metu jo vietoje privalo su savimi turėti išduotą pažymėjimą.

Pažymėjimo nereikia filmo filmavimui, jei filmuojant netrukdomas pėsčiųjų ir (ar) transporto priemonių eismas, netrikdoma viešoji rimtis, asmenų ramybė, poilsis ar darbas, o viešoji įstaiga „Vilniaus kino biuras“ ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki filmavimo pradžios yra pateikusi Administracinės veiklos skyriui Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytos formos pranešimą apie filmo filmavimą. Pranešimo pateikimas nesuteikia papildomų (išskirtinių) teisių ar laisvių ir negali būti pagrindu riboti kitų asmenų teises ar laisves.

Pažymėjimo taip pat nereikia reportažų žinių programoms ar kitoms informacinėms laidoms filmuoti, ne komerciniam (asmeniniam) naudojimui skirtam filmavimui (fotografavimui) ir filmavimui (fotografavimui), kai nenaudojama scena, pakyla, apšvietimo, kėlimo ar kita įranga (technika), trukdanti pėsčiųjų ar nemotorinių transporto priemonių eismui.

2013 m. sausio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1039 redakcija

 

22. Administracinės veiklos skyrius išduoda pažymėjimus tik po to, kai Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu leidžia organizuoti renginį, išskyrus Taisyklių 30 punkte nurodytus atvejus, kai prašymų nenagrinėja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Renginių (susirinkimų) derinimo komisija (toliau – komisija). Pažymėjimai išduodami renginiams, organizuojamiems Lietuvos Respublikai, Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose ar Lietuvos Respublikos įstatymų, administracinių aktų, sutarčių, susitarimų ar teismo sprendimų pagrindu valdomose, naudojamose ar priskirtose teritorijose, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausančią teritoriją nuomos, panaudos ar kitu teisėtu pagrindu valdo fizinis ar privatus juridinis asmuo.

2013 m. sausio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1039 redakcija

 

23. Renginius gali organizuoti juridiniai asmenys ir ne mažiau kaip 2 fiziniai asmenys.

24. Renginiai pagal pobūdį skirstomi:

24.1. koncertai – renginiai, kuriuose viešai atliekama muzika;

24.2. sporto renginiai – renginiai, kuriuose vyksta sporto varžybos ar kitos rungtys, propaguojamas sportas, sveikas gyvenimo būdas ir pan.;

24.3. mugės – asmenų organizuojama amatininkų, liaudies meistrų, menininkų dirbinių prekyba;

24.4. festivaliai – įvairaus pobūdžio bei žanro renginiai, vienu metu vykstantys skirtingose erdvėse;

24.5. komerciniai renginiai – renginiai, į kuriuos patekimas yra mokamas arba renginiu siekiama finansinės naudos (renginio metu pardavinėjamos prekės ar paslaugos). Prie komercinių renginių priskiriamos reklaminės akcijos, reklamų, vaizdo klipų filmavimas, fotosesijos;

24.6. vaikams ir (ar) nepilnamečiams skirti renginiai – renginiai, skirti vaikams ir (ar) nepilnamečiams;

24.7. labdaringi renginiai – renginiai, kurių metu didžioji dalis surinktų lėšų skiriama labdarai. Komisija, atsižvelgdama į renginio pobūdį, gali nepripažinti renginio labdaringu;

24.8. miesto ar valstybinės reikšmės renginiai – savivaldybių, jų struktūrinių padalinių ar valstybės institucijų ar įstaigų organizuojami renginiai;

24.9. kiti renginiai.

25. Renginių laikas:

25.1. viešosiose vietose vykstantys renginiai organizuojami nuo 8.00 iki 22.00 val., o filmų filmavimai – nuo 7.00 iki 22 val.;

25.2. kalėdiniai, naujametiniai, miesto ir valstybinės reikšmės ar kiti renginiai gali trukti ir ilgiau, tačiau šių renginių laikas turi būti nustatomas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu;

25.3. uždarose patalpose renginių laikas neribojamas, išskyrus nepilnamečiams skirtus renginius, kurie gali trukti ne ilgiau kaip iki 22 val.

26. Galimos renginių vietos, atsižvelgiant į renginių pobūdį:

26.1. Rotušės aikštė – mugės, klasikinės, folklorinės ir kitos muzikos koncertai, miesto ir valstybinės reikšmės ar kiti renginiai;

26.2. Katedros aikštė – mugės, klasikinės, folklorinės ir kitos muzikos koncertai, miesto ir valstybinės reikšmės ar kiti renginiai. Renginiams, organizuojamiems Katedros aikštėje, gali būti išduodami pažymėjimai tik iš anksto suderinus renginio vietą ir laiką su Vilniaus arkivyskupijos kurija;

26.3. Vinco Kudirkos aikštė – klasikinės, folklorinės ir kitos muzikos koncertai, miesto ir valstybinės reikšmės ar kiti renginiai;

26.4. Sereikiškių parkas – klasikinės ar liaudies muzikos koncertai, vaikams ir (ar) nepilnamečiams skirti renginiai, miesto ar valstybinės reikšmės renginiai, kiti komerciniai ar nekomerciniai renginiai;

26.5. Vingio parkas – mugės, festivaliai, sporto renginiai, koncertai, vaikams ir (ar) nepilnamečiams skirti renginiai, miesto ar valstybinės reikšmės renginiai, kiti komerciniai ar nekomerciniai renginiai;

26.6. Kalnų parkas – mugės, festivaliai, sporto renginiai, koncertai, vaikams ir (ar) nepilnamečiams skirti renginiai, miesto ar valstybinės reikšmės renginiai, kiti komerciniai ar nekomerciniai renginiai;

26.7. teritorija prie Baltojo tilto – mugės, festivaliai, sporto renginiai, koncertai, vaikams ir (ar) nepilnamečiams skirti renginiai, miesto ar valstybinės reikšmės renginiai, kiti komerciniai ar nekomerciniai renginiai;

26.8. stadionai – sporto renginiai, koncertai, kiti komerciniai ar nekomerciniai renginiai;

26.9. kitos miesto aikštės, skverai – mugės, festivaliai, sporto renginiai, kiti komerciniai ar nekomerciniai renginiai;

26.10. Gedimino prospektas – miesto ar valstybinės reikšmės renginiai;

26.11. Upės gatvė – renginiai, kurių organizavimas kitose Savivaldybės teritorijoje esančiose gatvėse keltų grėsmę dalyvių saugumui, trikdytų įmonių, įstaigų, organizacijų veiklą, viešojo transporto eismą, didelėje Savivaldybės teritorijos dalyje sukeltų transporto grūstis arba kurių saugiam organizavimui būtinas gerai sutelktas specialiųjų tarnybų darbas.

26.12. gatvių dalys – mugės, sporto renginiai.

2013 m. sausio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1039 redakcija

 

27. Renginiai viešosiose vietose gali būti organizuojami tik tose vietose, kuriose galima užtikrinti Taisyklėse nustatytų reikalavimų vykdymą. Organizatoriai, organizuodami renginius prie valstybės, Savivaldybės ar kitų institucijų bei diplomatinių atstovybių, turi laikytis Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatyme nurodytų atstumų.

28. Renginių organizatoriai Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos prašymą leisti organizuoti renginį privalo pateikti registruoti Savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriui ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų ir ne anksčiau kaip 3 mėnesiai iki renginio organizavimo dienos. Prašymas turi būti pasirašytas organizatorių (juridinio asmens vadovo arba dviejų fizinių asmenų, kai renginį organizuoja fiziniai asmenys).

Ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas galima pateikti prašymą, jei planuojama filmuoti reklamą, vaizdo klipą, organizuoti fotosesiją, o taip pat filmuoti filmą ar atskirą jo epizodą, kurio metu bus trukdomas pėsčiųjų ir (ar) transporto priemonių eismas ar filmavimas vyks ne Taisyklių 25.1 punkte nurodytu laiku.

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos prašymą leisti filmuoti filmą būtina pateikti viešajai įstaigai „Vilniaus kino biuras“. Gavusi prašymą dėl filmo filmavimo, kurio metu nebus trukdomas pėsčiųjų ir (ar) transporto priemonių eismas, nebus trikdoma viešoji rimtis, asmenų ramybė, poilsis ar darbas, viešoji įstaiga „Vilniaus kino biuras“ ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo tokio prašymo gavimo pateikia Administracinės veiklos skyriui Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytos formos pranešimą apie filmo filmavimą su prašymu leisti filmuoti filmą. Kitais atvejais viešoji įstaiga „Vilniaus kino biuras“ nedelsdamas persiunčia Savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriui prašymą dėl filmo filmavimo, kuris nagrinėjamas Taisyklėse nustatyta tvarka.

29. Kartu su prašymu dėl leidimo organizuoti renginį organizatoriai privalo pateikti renginio vietos schemą, kai renginio metu statoma scena, aptveriama teritorija ar statomi kiti statiniai. Kartu su prašymu dėl filmo filmavimo asmenys privalo pateikti civilinės atsakomybės draudimo liudijimą, kuriame draudimo suma būtų ne mažesnė kaip 50 000 litų dėl žalos tretiesiems asmenims. Draudimo liudijimas turi galioti viso filmavimo metu.

30. Prašymus leisti organizuoti renginį ar filmuoti filmą nagrinėja komisija. Komisija nenagrinėja prašymų dėl Taisyklių 25.1 punkte nurodytu laiku vyksiančių renginių, kurių metu nebus prekybos ir (ar) eismo ribojimų ir kuriuose dalyvaus (įskaitant žiūrovus) ne daugiau kaip 100 žmonių. Tuomet prašymą nagrinėja ir pažymėjimą išduoda Administracinės veiklos skyrius, kuris apie sprendimą išduoti (neišduoti) pažymėjimą praneša asmeniui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

31. Į komisijos posėdžius kviečiami dalyvauti renginių organizatoriai. Kai komisija nagrinėja prašymą dėl filmo filmavimo, prašymą pateikusių asmenų interesus komisijoje gali atstovauti viešoji įstaiga „Vilniaus kino biuras“, jei prašymą pateikę asmenys su tuo sutinka.

32. Komisija, išnagrinėjusi prašymą ir kitus dokumentus, gali:

32.1. pritarti renginio organizavimui ir siūlyti Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui leisti organizuoti renginį;

32.2. pritarti renginiui ir įpareigoti organizatorius atlikti papildomus veiksmus ar pateikti papildomus dokumentus ar informaciją apie organizuojamą renginį ir nustatyti terminą, per kurį būtina pašalinti visus trūkumus;

32.3. nepritarti renginio organizavimui ir siūlyti Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui neleisti organizuoti renginio:

32.3.1. jeigu renginio metu gali būti pažeistas valstybės ar visuomenės saugumas, viešoji tvarka, žmonių sveikata ar dorovė ar kitų asmenų teisės ir laisvės;

32.3.2. jeigu organizatorius neįvykdo visų Taisyklių ir (ar) komisijos keliamų reikalavimų;

32.3.3. jeigu renginio organizatorius yra pažeidęs Taisykles ir (ar) kitus su renginių organizavimu susijusius Lietuvos Respublikos įstatymus ir jų lydimuosius teisės aktus ir nuo skirtos nuobaudos už pažeidimą įvykdymo nepraėjo vieneri metai;

32.3.4. juridiniams asmenims, kurie organizuodami renginį ketina vykdyti tiesioginę savo veiklą;

32.3.5. renginiams, kurių metu, policijos arba komisijos nuomone, gali kilti riaušės arba tokie renginiai pagal savo pobūdį gali sukelti neigiamą visuomenės reakciją ar pasipriešinimą arba yra gauta objektyvių duomenų ar kita informacija (gauta raštiška informacija apie organizuotus renginius ir sukeltas neigiamas pasekmes, padaryta visuomenės apklausa dėl numatomų renginių ir pan.) dėl galimų pažeidimų. Tokie renginiai gali būti organizuojami tik uždarose erdvėse, kuriose būtų užtikrintas renginio dalyvių ir žiūrovų saugumas;

32.3.6. jeigu organizatorius nesilaiko Taisyklėse nurodyto prašymo pateikimo termino;

32.3.7. jeigu prašyme nurodyta renginio data yra praėjusi;

32.3.8. jeigu nėra tokios vietos, kuri nurodyta organizatoriaus prašyme;

32.3.9. jeigu prašyme nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku kitam organizatoriui yra išduotas pažymėjimas ir keli renginiai toje pačioje vietoje tuo pačiu laiku negalimi.

33. Leidus organizuoti renginį, organizatoriai privalo:

33.1. sudaryti sutartį dėl šiukšlių dėžių pastatymo ir renginio teritorijos sutvarkymo arba kitaip užtikrinti jos sutvarkymą renginiui pasibaigus. Sutartis dėl renginio teritorijos sutvarkymo privaloma, kai renginio metu vykdoma prekyba, o jei renginys trunka ilgiau kaip 4 valandas, renginio organizatoriai privalo užtikrinti, kad renginio metu būtų renkamos šiukšlės;

33.2. pastatyti biotualetus, jei renginys trunka ilgiau kaip 2 valandas. Biotualetų skaičius nustatomas pagal Taisyklių priedą;

33.3. užtikrinti greitosios medicinos pagalbos darbuotojų budėjimą renginio metu, jei yra tikimybė, kad renginio metu gali kilti grėsmė asmenų sveikatai. Sporto renginiuose visada privalo budėti greitosios medicinos pagalbos brigada. Medicinos pagalbos darbuotojų skaičių ir sudėtį nustato atsakingi medicinos įstaigos darbuotojai, atsižvelgdami į numatomą renginyje dalyvausiančių asmenų skaičių, renginio trukmę ir kitas aplinkybes;

33.4. užtikrinti priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų budėjimą renginio metu, jei yra tikimybė, kad renginio metu gali kilti ekstremalių situacijų;

33.5. sudaryti su policija sutartį dėl saugaus eismo ir viešosios tvarkos užtikrinimo, jei kitaip negalima užtikrinti saugumo;

33.6. užtikrinti, kad būtų pastatyti laikini kelio ženklai, jei renginio metu būtina apriboti ar uždrausti transporto eismą. Laikini kelio ženklai turi būti pastatyti pagal parengtą ir suderintą su Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriumi ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba schemą;

33.7. užtikrinti, kad į renginio teritoriją nebūtų galima įsinešti ginklų, kitų daiktų, kuriais galima sužaloti žmogų ar sukelti grėsmę kitiems asmenims;

33.8. renginio dalyvius bei žiūrovus apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų, jei yra tikimybė, kad renginio metu gali kilti grėsmė asmenų sveikatai ir gyvybei;

33.9. prireikus sudaryti su saugos tarnyba sutartį dėl turto apsaugos ir (ar) viešosios tvarkos palaikymo. Teritorijos apsaugos organizavimo planas turi būti suderintas su policija. Saugumą užtikrinantys darbuotojai privalo:

33.9.1. pasirūpinti teritorijos apsauga;

33.9.2. garantuoti renginio teritorijoje esančių objektų apsaugą;

33.10. suteikti visokeriopą pagalbą policijos pareigūnams, renginyje užtikrinantiems viešąją tvarką;

33.11. aptverti renginio teritoriją, jei aptverti įmanoma pagal renginio pobūdį ir vietą. Aptverti reikia taip, kad nebūtų trukdoma renginyje nedalyvaujantiems asmenims naudotis viešomis vietomis, esančiomis šalia renginio teritorijos. Komisija gali leisti teritorijos neaptverti;

33.12. užtikrinti, kad į renginio teritoriją nebūtų įsinešami alkoholiniai ar kiti gėrimai, narkotikai ar kitos psichotropinės medžiagos;

33.13. pasirūpinti, kad į renginio teritoriją nebūtų įleidžiami neblaivūs ar nuo psichotropinių medžiagų apsvaigę asmenys;

33.14. gerai apšviesti renginio teritoriją ir jos prieigas, jei renginys vyks tamsiuoju paros metu;

33.15. parengti civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo vietų schemą ir ją suderinti su priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos bei Savivaldybės administracijos atsakingais darbuotojais, jeigu renginio metu bus naudojamos IV kategorijos civilinės pirotechnikos priemonės (fejerverkai). Renginiuose civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo vietos turi būti aptvertos (ar kitaip užtikrinta), kad prie jų nepatektų pašaliniai asmenys;

33.16. užtikrinti, kad renginio metu nebūtų trikdoma viešoji rimtis, asmenų ramybė, poilsis ar darbas;

33.17. sumokėti vietinės rinkliavos mokestį, jei organizuojamas renginys yra komercinis. Vietinės rinkliavos mokestis nustatomas pagal Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintus Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatus;

33.18. sudaryti sąlygas neįgaliųjų asmenų vairuojamas ar neįgaliuosius asmenis atvežančias transporto priemones statyti arčiau renginio vietos;

33.19. pasirūpinti, kad valstybinių ir minėjimų renginių oficialiųjų dalių kalbos būtų verčiamos į gestų kalbą;

33.20. laikytis kitų komisijos, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme ar pažymėjime nustatytų reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-670, 2012-06-20, paskelbta TAR 2012-06-20, i. k. 2012-01394

 

34. Organizatoriai privalo užtikrinti visos renginio metu naudojamos įrangos saugumą, turėti technikos priežiūros tarnybos išvadą dėl įrenginio tinkamumo naudoti.

35. Pažymėjimas išduodamas, kai įvykdomi komisijos, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ar Administracinės veiklos skyriaus nustatyti reikalavimai ir įpareigojimai organizatoriams.

36. Asmenys ar įmonės, norinčios prekiauti renginio metu, nustatyta tvarka turi gauti Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento leidimą prekiauti ir (ar) vienkartinę licenciją verstis prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų.

37. Prekyba alkoholiniais gėrimais draudžiama stiklinėje ar kitoje taroje, kuri gali būti panaudota sužalojant žmones.

38. Draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais:

38.1. vaikams ir(ar) nepilnamečiams (asmenims iki 18 metų) skirtų renginių metu arba kai planuojama, kad į renginį susirinks daugiau kaip 40 proc. nepilnamečių ir (ar) vaikų;

38.2. sporto renginiuose, išskyrus atvejus, kai įrengiamos specialios prekybos vietos, atribotos nuo bendros renginio teritorijos.

39. Organizatoriai privalo užtikrinti, kad alkoholiniai gėrimai nebūtų parduodami nepilnamečiams, o užfiksavę tokius faktus, informuoti policijos pareigūnus.

40. Vykdant prekybą alkoholiniais gėrimais, būtina aptverti visą renginio teritoriją. Nesant galimybės aptverti teritoriją, būtina užtikrinti, kad iš renginio teritorijos nebus išsinešami alkoholiniai gėrimai.

41. Prekyba alkoholiniais gėrimais turi būti nutraukta likus ne mažiau kaip 30 minučių iki renginio pabaigos.

42. Organizatoriai privalo nedelsdami nutraukti renginį, jei kyla grėsmė asmenų saugumui, ir apie tai informuoti policiją.

43. Organizatoriai privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, Savivaldybės ir kitų institucijų priimtų teisės aktų, komisijos reikalavimų, vykdyti visus įpareigojimus, nurodytus Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme ir (ar) išduotame pažymėjime.

44. Organizatoriai atsako už renginio teritorijos sutvarkymą, jei nėra sudarę sutarties su kitu asmeniu, kuris tvarkys renginio teritoriją. Kai organizatoriai yra sudarę sutartį dėl teritorijos sutvarkymo, už teritorijos sutvarkymą atsako asmuo, įsipareigojęs sutvarkyti renginio teritoriją.

45. Organizatoriai privalo užtikrinti, kad Taisyklių 48 punkte nurodyti pareigūnai patektų į renginio teritoriją, o jiems pareikalavus pateikti dokumentus, būtinus renginiui organizuoti.

46. Savivaldybė viešai paskelbia organizatorius, grubiai pažeidusius Taisykles.

47. Organizatoriai, negavę leidimo renginiui organizuoti, turi teisę apskųsti sprendimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

48. Taisyklių laikymosi kontrolę užtikrina Savivaldybės administracijos ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atsakingi pareigūnai.

49. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 


 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 patvirtintų

Tvarkymo ir švaros taisyklių priedas

(Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2012 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. 1-670 patvirtintų

Tvarkymo ir švaros taisyklių priedo redakcija)

 

nustatytas BIOTUALETŲ SKAIČIUS

 

Numatomas renginyje dalyvausiančių asmenų skaičius

Biotualetų skaičius

(ne mažiau kaip)

200

2 (iš jų vienas pritaikytas neįgaliesiems asmenims)

1000

4 (iš jų vienas pritaikytas neįgaliesiems asmenims)

2000

5 (iš jų vienas pritaikytas neįgaliesiems asmenims)

3000

6 (iš jų vienas pritaikytas neįgaliesiems asmenims)

4000

8 (iš jų vienas pritaikytas neįgaliesiems asmenims)

5000

12 (iš jų du pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

10000

15 (iš jų du pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

15000

20 (iš jų du pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

20000

25 (iš jų du pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

25000

35 (iš jų du pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

30000

40 (iš jų trys pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

35000

50 (iš jų trys pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

40000

60 (iš jų trys pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

45000

65 (iš jų trys pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

50000

70 (iš jų trys pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

55000

75 (iš jų trys pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

60000

80 (iš jų keturi pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

65000

85 (iš jų keturi pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

70000

90 (iš jų keturi pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

Daugiau kaip 75000

100 (iš jų keturi pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

 

____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-670, 2012-06-20, paskelbta TAR 2012-06-20, i. k. 2012-01394

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-438, 2012-02-08, paskelbta TAR 2012-02-08, i. k. 2012-00240

Dėl Tarybos 2011-11-23 sprendimo Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-670, 2012-06-20, paskelbta TAR 2012-06-20, i. k. 2012-01394

Dėl Tarybos 2011-11-23 sprendimo Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo