Suvestinė redakcija nuo 2020-03-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2013-07-10, i. k. 2013-02158

 

VH3BW

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PREKYBOS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

2013 m. liepos 10 d. Nr. 1-1312

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsniu, Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697, ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-357 „Dėl Prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešose vietose rekomendacijų aprašo“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Prekybos viešosiose vietose taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 15 d. sprendimą Nr. 1-1161 „Dėl Prekybos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“.

3. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui nustatyti ir patvirtinti viešąsias vietas, kuriose leidžiama prekiauti naudotomis prekėmis (sendaikčiais).

Papildyta punktu:

Nr. 1-1529, 2018-05-09, paskelbta TAR 2018-05-14, i. k. 2018-07702

 

 

 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2013 m. liepos 10 d.

sprendimu Nr. 1-1312

 

PREKYBOS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prekybos viešosiose vietose taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-357 „Dėl Prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešose vietose rekomendacijų aprašo“.

2. Taisyklės nustato bendruosius mažmeninės prekybos ir paslaugų teikimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos viešosiose vietose reikalavimus.

3. Taisyklės netaikomos:

3.1. asmenims, prekiaujantiems ir teikiantiems paslaugas iš statinių, kurie yra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre;

3.2. juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie su Vilniaus miesto savivaldybe yra sudarę negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartis, jei prekyba vykdoma išnuomotuose prekybos ir paslaugų teikimo paskirties pastatuose, statiniuose ir patalpose;

3.3. asmenims, prekiaujantiems ir (ar) teikiantiems paslaugas žemės sklypuose, kurių teisėtas valdytojas yra fizinis ar privatus juridinis asmuo ir tokio sklypo naudojimo būdas bei pobūdis numato galimybę prekiauti ir (ar) teikti paslaugas.

4. Pagrindinės Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Viešoji vieta – Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esanti Savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti, patikėjimo teise valdoma arba Savivaldybei perduota pagal panaudos sutartį teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą ne Savivaldybei naudotis teritoriją), kurioje teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių.

Prekyba viešojoje vietoje – veikla, susijusi su paslaugų teikimu (nuomos, buities, taksofonų, pramoginių įrenginių, kinkomojo transporto ir kt.) viešosiose vietose, taip pat prekių pardavimu–pirkimu (įskaitant antrinių žaliavų supirkimą) viešosiose vietose įrengtuose paviljonuose, iš kioskų, iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, lauko kavinėse, iš prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų.

Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose – dokumentas, suteikiantis teisę asmeniui verstis mažmenine prekyba ar teikti paslaugas konkrečioje Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos viešojoje vietoje.

Pardavėjas – asmuo (juridinis ar fizinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę prekiauti ir ar teikti paslaugas), kuris verčiasi mažmenine prekyba ar teikia paslaugas viešosiose vietose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-1529, 2018-05-09, paskelbta TAR 2018-05-14, i. k. 2018-07702

 

5. Taisyklės yra privalomos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje viešosiose vietose prekiaujantiems ar paslaugas teikiantiems juridiniams ir fiziniams asmenims.

6. Lietuvos Respublikos teisės aktais nustačius papildomus ar kitus prekybos viešosiose vietose reikalavimus, kitą kontrolės tvarką ar prekybinės veiklos subjektų atsakomybę, taikomos tų teisės aktų nuostatos, jeigu juose nenurodyta kitaip.

7. Asmenys prekiauti viešosiose vietose gali tik turėdami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos leidimą prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose (toliau – leidimas), jeigu Administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu nenustatyta kitaip.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-218, 2015-10-14, paskelbta TAR 2015-10-20, i. k. 2015-15773

 

8. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje prekyba ir (ar) paslaugų teikimas galimas šiose viešosiose vietose: gatvėse, aikštėse, skveruose, parkuose, miškuose, ant pėsčiųjų takų, paplūdimiuose, automobilių stovėjimo vietose ir poilsio aikštelėse, vandens telkiniuose ir prie jų bei kitose žmonių susibūrimo vietose, jeigu prekyba ir (ar) paslaugų teikimas jose neprieštarauja galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams ir kitiems teisės aktams.

 

II. PREKYBOS VIEŠOSIOSE VIETOSE BŪDAI

 

9. Prekybos viešosiose vietose būdai yra šie:

9.1. prekyba (paslaugų teikimas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių;

9.2. prekyba (paslaugų teikimas) iš kioskų, paviljonų;

9.3. prekyba (paslaugų teikimas) iš prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų;

9.4. prekyba lauko kavinėse.

 

III. REIKALAVIMAI PREKYBOS ĮRANGAI IR PREKYBOS VIETAI

 

10. Parengti laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ir priekabų, lauko kavinių įrengimo projektai turi būti patvirtinti (suderinti) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Laikinieji prekybos įrenginiai, kioskai, paviljonai, prekybai pritaikyti automobiliai ir priekabos bei lauko kavinės įrengiami pagal patvirtintą projektą, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai numato reikalavimą, kad atitinkamas įrenginys gali būti įrengiamas tik pagal projektą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-218, 2015-10-14, paskelbta TAR 2015-10-20, i. k. 2015-15773

 

12. Prekybos įranga (stalas, skėtis) turi būti nedidelė, mobili, lengvai montuojamų konstrukcijų, atitinkanti lauko prekybos funkcinius reikalavimus. Prekybos vieta gali užimti ne daugiau kaip 4 kv. m plotą.

13. Prekybą vykdantys ir paslaugas teikiantys asmenys privalo:

13.1. užtikrinti, kad laikinieji prekybos įrenginiai, kioskai, paviljonai, transporto priemonės ir lauko kavinės būtų švarios, tvarkingos ir estetiškos;

13.2. užtikrinti tvarką ir švarą prekybos ir paslaugų teikimo vietose;

13.3. pasibaigus darbo dienai sutvarkyti prekybos ar paslaugų teikimo vietą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-218, 2015-10-14, paskelbta TAR 2015-10-20, i. k. 2015-15773

 

14. Prekybos vieta negali kliudyti transporto ir pėsčiųjų eismui bei užstoti eismo reguliavimo techninių priemonių ir jų matomumo prie sankryžų ir perėjų.

15. Prekybos vietoje privalo būti šiukšlėms rūšiuoti skirti konteineriai (plastikui, stiklui, popieriui, mišrioms komunalinėms atliekoms). Kai prekiaujama iš kiosko, paviljono, lauko kavinėje – turi būti sudaroma sutartis dėl atliekų išvežimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-360, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-23, i. k. 2020-01048

 

16. Stiklo taros supirktuvėse turi būti konteineris defektuotai stiklo tarai.

17. Reklama ant laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, lauko kavinių įrengiama vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintomis Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis.

18. Prekybos vietoje privalo būti nurodyta: juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė ir individualios veiklos vykdymo pažymos arba verslo liudijimo numeris. Fiziniai asmenys, kuriems verslo liudijimas ar individualios veiklos vykdymo pažyma nėra privalomi, nurodo savo vardą ir pavardę. Šie duomenys nurodomi pardavėjo pasirinktu būdu, tačiau jie turi būti pirkėjų matomi.

 

IV. PREKYBOS REGLAMENTAVIMAS

 

19. Leidimai prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išduodami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktoriaus) patvirtintame Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-218, 2015-10-14, paskelbta TAR 2015-10-20, i. k. 2015-15773

 

20. Už leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintose viešosiose vietose išdavimą imama Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta vietinė rinkliava.

21. Prekiauti viešosiose vietose galima nuo 6 val. iki 24 val. Prekybos ir paslaugų teikimo laiką renginio metu ir vasaros lauko kavinėse (įrengiamose konkurso būdu) nustato Administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo atskiru įsakymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-218, 2015-10-14, paskelbta TAR 2015-10-20, i. k. 2015-15773

 

22. Draudžiama prekiauti (teikti paslaugas) iš prekybai pritaikytų automobilių ir priekabų (išskyrus renginių metu) Vilniaus senamiestyje, reprezentacinėse gatvėse, aikštėse ir parkuose (šių gatvių, aikščių ir parkų sąrašas tvirtinimas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu).

23. Prekiauti iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių reprezentacinėse Vilniaus miesto gatvėse, aikštėse ir parkuose leidžiama tautodailės ir dailiųjų amatų dirbiniais, suvenyrais, reprezentuojančiais Lietuvą, Vilnių ar kitus jos miestus, meno dirbiniais, gėlėmis, ledais, greitu maistu, kulinarinio paveldo gaminiais, spauda, turistams skirta literatūra. Ši nuostata netaikoma prekybai renginių metu.

24. Prekyba (paslaugų teikimas) renginių metu leidžiama tik renginių organizatoriams sutikus ir jų nurodytose vietose.

25. Prekiauti iš prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų leidžiama vietose, kurių tikslūs adresai (ribos) patvirtinti Administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu. Pasibaigus darbo dienai, pardavėjai privalo sutvarkyti prekybos vietą ir išvežti prekybai pritaikytus automobilius ir priekabas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-218, 2015-10-14, paskelbta TAR 2015-10-20, i. k. 2015-15773

 

26. Leidžiama prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių (be prekybos vietos projekto):

26.1. prekiaujantiems Administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu patvirtintose vietose ir nustatyta tvarka;

26.2. spalio 1 d.–lapkričio 2 d. prekiauti prie kapinių;

26.3. jei prekiaujama renginių metu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-218, 2015-10-14, paskelbta TAR 2015-10-20, i. k. 2015-15773

 

27. Pasibaigus leidimo galiojimo laikui, per 7 kalendorines dienas nuo leidimo galiojimo pabaigos laikinieji prekybos įrenginiai, kioskai, paviljonai, lauko kavinės ir pritaikyti automobiliai ar priekabos privalo būti pašalinti. Teritorija turi būti tvarkinga ir estetiškai nepakitusi, danga nepažeista (atstatyta).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-218, 2015-10-14, paskelbta TAR 2015-10-20, i. k. 2015-15773

 

28. Išdavus leidimą prekiauti  (teikti paslaugas) renginių metu, leidimą gavęs asmuo privalo iškart po renginio išardyti ir išvežti laikinus prekybos (paslaugų teikimo) įrenginius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-218, 2015-10-14, paskelbta TAR 2015-10-20, i. k. 2015-15773

 

29. Prekybos garso įrašais vietose draudžiama muzikos įrašus klausyti per akustines kolonėles. Jų pardavimo vietoje turi būti įrengtos ausinės įrašams klausyti.

30. Verstis licencijuojama mažmenine prekyba gali tik asmenys, įsigiję šios veiklos licencijas teisės aktų nustatyta tvarka.

31. Parduodamos prekės turi būti ženklinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklėse nustatyta tvarka.

32. Maisto prekių ir žaislų pardavėjai privalo laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintų higienos normų ir taisyklių reikalavimų. Jie privalo tikrintis sveikatą, kaip nustatyta Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sveikatos tikrinimosi tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544.

33. Draudžiama:

33.1. prekiauti nuo dėžių, turėklų, atramų, grindinio, žemės ir tam nepritaikytos įrangos;

33.2. parduoti prekes, kurių mažmeninė prekyba viešosiose vietose yra uždrausta Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų;

33.3. parduoti prekes, kurių įsigijimas teisės aktų nustatyta tvarka nepatvirtintas prekių įsigijimą patvirtinančiais dokumentais;

33.4. parduoti prekes be jų atitikties privalomiesiems reikalavimams dokumentų, jeigu teisės aktuose nustatyta, kad tokie dokumentai privalomi;

33.5. parduoti prekes, kurios nepaženklintos teisės aktų nustatyta tvarka;

33.6. parduoti prekes, kurių tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs;

33.7. renginių metu vykdant prekybą (paslaugų teikimą) naudoti vienkartinius plastikinius gaminius.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-360, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-23, i. k. 2020-01048

 

34. Parduodamos prekės turi būti:

34.1. saugios, t. y. prekė turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymuose, tai prekei taikomuose techniniuose reglamentuose ir kituose teisės aktuose nustatytus saugos reikalavimus;

34.2. tinkamos kokybės, t. y. prekė turi atitikti prekės gamintojo nurodytus pateikiamų normatyvinių dokumentų reikalavimus; prekė turi tikti naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos; prekė turi atitikti kokybės rodiklius, kurių galima tikėtis atsižvelgiant į prekės prigimtį ir prekės gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus dėl prekės kokybės.

35. Prekių laikymo ir išdėstymo prekybos vietoje, taip pat prekybos jomis sąlygos turi atitikti teisės aktuose (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, higienos normose ir taisyklėse, toms prekėms taikomuose techniniuose reglamentuose), gamintojo pateikiamuose normatyviniuose dokumentuose (prekių ženklinimo etiketėse ir kt.) nustatytas sąlygas.

36. Svarsčiai, svarstyklės ir kiti matavimo prietaisai, naudojami prekių masei, tūriui, ilgiui nustatyti, turi būti su galiojančiu patikros žymeniu ir tikti atitinkamų prekių prekybai pagal savo matavimo ribas ir tikslumą. Matavimo prietaisai tikrinami Valstybinės metrologijos tarnybos nustatyta tvarka.

 

V. PARDAVĖJO PAREIGOS

 

37. Pardavėjas privalo:

37.1. prekybos vietoje turėti leidimą, patvirtintą projektą (išskyrus Taisyklėse ir Apraše numatytas išimtis), individualios veiklos vykdymo pažymą, verslo liudijimą (asmenims, kuriems pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus verslo liudijimas yra privalomas) ar darbo sutarties kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu ir pasirašytą vadovo, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prekių įsigijimą ir prekių kokybę patvirtinančius dokumentus, maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą (jeigu tų prekių prekybai jis yra privalomas) ir, jei prekiaujama maisto prekėmis ar žaislais, asmens medicininę knygelę;

37.2. dėvėti tvarkingą ir švarią aprangą;

37.3. parduoti prekes pirkėjui ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoti pirkėjui, atsiskaičiusiam už jas, prekių pirkimą–pardavimą (pinigų sumokėjimą) patvirtinantį dokumentą;

37.4. garantuoti, kad būtų parduodamos tik saugios, tinkamos kokybės, komplektiškos prekės;

37.5. prekes, kurioms nustatytas tinkamumo naudoti terminas, parduoti tokiu laiku, kad pirkėjas turėtų galimybę panaudoti šias prekes iki jų tinkamumo naudoti termino pabaigos;

37.6. sudaryti sąlygas pirkėjui prekybos vietoje apžiūrėti prekę ar ją pasimatuoti, patikrinti, kaip ji veikia, jeigu tai įmanoma, atsižvelgiant į prekės pobūdį;

37.7. suteikti valstybine kalba pirkėjui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamas prekes;

37.8. užtikrinti tvarką ir švarą prekybos metu ir pasibaigus darbo dienai sutvarkyti teritoriją 10 metrų atstumu apie kioską, paviljoną, prekybai įrengtą specializuotą transporto priemonę, transporto priemones ar jų priekabas, lauko kavines (jeigu arčiau nėra pastatų), laikinuosius prekybos įrenginius, paslaugų teikimo vietą.

 

VI. ATSISKAITYMO SU PIRKĖJAIS ORGANIZAVIMAS

 

38. Atsiskaitymai (mokėjimas) atliekami ir prekių pirkimą–pardavimą (pinigų sumokėjimą) patvirtinantys dokumentai pirkėjams išduodami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

39. Pirkėjas gali pareikšti pretenzijas dėl neteisingo atsiskaitymo, jeigu neteisingą atsiskaitymą pastebėjo nepasitraukęs nuo prekystalio (prekybos vietos).

 

VII. KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

40. Pardavėjų veiklą, jų parduodamų prekių saugą ir kokybę gali tikrinti teisės aktais tam įgalioti policijos pareigūnai, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojai, kitų institucijų darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka.

41. Pardavėjas kontrolę atliekančių įstaigų ar institucijų įgaliotiems darbuotojams, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus, privalo pateikti jų prašomus Taisyklių 37.1 punkte nurodytus dokumentus.

42. Pardavėjas, kontrolę atliekančių įstaigų ir institucijų įgaliotų darbuotojų supažindintas su tikrinimo rezultatais, privalo nustatytais terminais pašalinti rastus trūkumus ir apie tai informuoti kontrolę atliekančias įstaigas ir institucijas.

43. Asmenys, pažeidę Taisykles, atsako pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

44. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai už šių Taisyklių nesilaikymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 1-1529, 2018-05-09, paskelbta TAR 2018-05-14, i. k. 2018-07702

 

45. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmai įgyvendinant šias Taisykles gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 1-1529, 2018-05-09, paskelbta TAR 2018-05-14, i. k. 2018-07702

 

__________________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-218, 2015-10-14, paskelbta TAR 2015-10-20, i. k. 2015-15773

Dėl Tarybos 2013-07-10 sprendimo Nr. 1-1312 „Dėl Prekybos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-1529, 2018-05-09, paskelbta TAR 2018-05-14, i. k. 2018-07702

Dėl Tarybos 2013-07-10 sprendimo Nr. 1-1312 „Dėl Prekybos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-360, 2020-01-22, paskelbta TAR 2020-01-23, i. k. 2020-01048

Dėl Tarybos 2013-07-10 sprendimo Nr. 1-1312 „Dėl Prekybos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo