Suvestinė redakcija nuo 2021-03-19

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2013-09-18, i. k. 2013-02567

 

VH3BW

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GYVŪNŲ LAIKYMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

2013 m. rugsėjo 18 d. Nr. 30-2001

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 3 straipsnio 10 dalies 2 punktu (Žin., 1997, Nr. 108-2728; 2012, Nr. 122-6126) ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. B1-336 patvirtintu Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašu (Žin., 2013, Nr. 48-2427):

1. Tvirtinu Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisykles (pridedama).

2. Pavedu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Administracinės veiklos ir Viešosios tvarkos skyrius, kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-662/21, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-18, i. k. 2021-05499

 

3. Laikau netekusiais galios:

3.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 20 d. įsakymą Nr. 40-1692 „Dėl Leidimų laikyti ūkinės paskirties gyvūnus išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;

3.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. 40-1725 „Dėl Kačių šėrimo vietos parinkimo akto formos tvirtinimo“.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                 Jonas Urbanavičius

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. rugsėjo 18 d.

įsakymu Nr. 30-2001

(Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. gruodžio 21 d.

įsakymo Nr. 30-3963 redakcija)

 

 

GYVŪNŲ LAIKYMO vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklės (toliau – Taisyklės) galioja visoje Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje. Visi Savivaldybės teritorijoje esantys fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – asmenys) privalo laikytis Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. B1-336 patvirtinto Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašo (toliau – Gyvūnų laikymo aprašas), Taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų įsigijimą, laikymą, priežiūrą, registravimą, veisimą, vežimą, pardavimą ir t. t., reikalavimų.

2. Taisyklėse numatyti gyvūnų laikymo ir priežiūros, bešeimininkių kačių kastravimo programų vykdymo, bepriežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų gaudymo ir laikinosios globos, gyvūnų vedžiojimo aikštelių įrengimo reikalavimai.

3. Pagrindinės Taisyklių sąvokos:

3.1. daugiabutis namas – trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas;

3.2. gyvūno kastravimas – gyvūno visų ar dalies lytinių liaukų (sėklidžių arba kiaušidžių) pašalinimas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 30-2696, 2016-12-06, paskelbta TAR 2016-12-06, i. k. 2016-28301

 

3.3. gyvūnų augintinių paplūdimys – sausumos ir tekančio ar stovinčio vandens vieta, skirta poilsiauti ir maudytis gyvūnams augintiniams;

3.4. gyvūnų gaudymas – gyvūno laisvės suvaržymas naudojant specialias streso arba pavojaus gyvūno sveikatai nesukeliančias gaudymo priemones arba jų nenaudojant;

3.5. karantinas – priemonės, neleidžiančios plisti epidemijai ar epizootijai;

3.6. Vilniaus gyvūnų globos namai – uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“ padalinys, esantis L. Giros g. 114.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 30-54, 2018-01-08, paskelbta TAR 2018-01-08, i. k. 2018-00315

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-1702, 2016-07-20, paskelbta TAR 2016-07-20, i. k. 2016-20824

 

4. Kitas Taisyklėse vartojamas sąvokas nustato Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas, Gyvūnų laikymo aprašas ir kiti teisės aktai.

 

II SKYRIUS

Bendrieji GYVŪNŲ LAIKYMo reikalavimai

 

5. Gyvūnų laikytojai privalo:

5.1. laikytis Taisyklių, Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo, Europos konvencijos dėl namuose laikomų gyvūnų apsaugos, Gyvūnų laikymo aprašo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų laikymą, reikalavimų;

5.2. nuolat rūpintis gyvūnų sveikata;

5.3. vesdami, vedžiodami, važnyčiodami arba būdami su gyvūnais viešojoje vietoje, kitam asmeniui priklausančioje žemės valdoje, turėti reikiamas priemones (maišelius, semtuvus ar kitas tinkamas priemones) ekskrementams surinkti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-2696, 2016-12-06, paskelbta TAR 2016-12-06, i. k. 2016-28301

 

5.4. užtikrinti, kad gyvūnai nekeltų grėsmės, nedarytų žalos asmenų sveikatai, gyvybei, nuosavybei, aplinkai, nepažeistų kitų asmenų teisių ar teisėtų interesų, nesužeistų kitų gyvūnų;

5.5. įgyvendindami nuosavybės teisę į gyvūną, laikytis gyvūnų apsaugą ir jų laikymą nustatančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, o Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atlyginti gyvūnų padarytą žalą.

6. Atsitiktinai į nelaisvę patekę laukiniai gyvūnai turi būti paleidžiami. Jei laukinis gyvūnas yra sužeistas, akivaizdžiai serga ar dėl kitų priežasčių jo negalima paleisti, o asmuo neturi būtinų žinių ir priemonių, kad gyvūnui suteiktų kvalifikuotą pagalbą, apie tokį gyvūną asmuo privalo pranešti Bendrajam pagalbos centrui telefonu 112 ar Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-662/21, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-18, i. k. 2021-05499

 

7. Veterinarijos gydytojas, turintis licenciją verstis veterinarijos praktika, gali eutanazuoti gyvūnus tik esant teisės aktuose nustatytiems pagrindams.

8. Savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius organizuoja varninių paukščių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-2366/19, 2019-09-17, paskelbta TAR 2019-09-17, i. k. 2019-14682

Nr. 30-662/21, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-18, i. k. 2021-05499

 

9. Draudžiama:

9.1. laikyti gyvūnus uždaroje transporto priemonėje ar patalpoje be gryno oro, ventiliacijos, palikti juos lauke esant ekstremalioms karščio ar šalčio sąlygoms;

9.2. šerti bepriežiūrius, bešeimininkius, laukinius gyvūnus viešosiose, bendrojo naudojimo vietose ar patalpose, daugiabučių gyvenamųjų namų balkonuose, mėtyti maistą, jo likučius iš balkonų, per langus ar panašiai. Vandens paukščius galima lesinti vandens telkinių pakraščiuose, šiems pasidengus ledu. Kitus laukinius paukščius, išskyrus balandžius, galima lesinti tik žiemą, tinkamu lesalu, jei tam tikslui įrengiamos ir prižiūrimos lesyklėlės. Laikydamiesi Taisyklių IV skyriuje nustatytų reikalavimų, bešeimininkių kačių kastravimo programas (pavyzdinės bešeimininkių kačių kastravimo programos forma pateikta priede) vykdantys asmenys gali šerti bešeimininkes kates tik Savivaldybės administracijos Administracinės veiklos skyriaus nustatytose vietose ir vietose, kurias pagal tuo metu galiojusių teisės aktų reikalavimus nustatė kiti Savivaldybės administracijos padaliniai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-1702, 2016-07-20, paskelbta TAR 2016-07-20, i. k. 2016-20824

Nr. 30-2990/18(2.1.1E-TD2), 2018-09-12, paskelbta TAR 2018-09-12, i. k. 2018-14386

Nr. 30-2366/19, 2019-09-17, paskelbta TAR 2019-09-17, i. k. 2019-14682

 

9.3. maudyti, prausti gyvūnus fontanuose, šaltiniuose, o viešuosiuose uždaruose vandens telkiniuose ir prie Neries upės esančiuose I-ajame Valakupių, II-ajame Valakupių ir Žirmūnų paplūdimiuose – tik nustatytu maudymosi sezono metu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-678, 2016-03-30, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06545

Nr. 30-2696, 2016-12-06, paskelbta TAR 2016-12-06, i. k. 2016-28301

 

9.4. gyvūnų priežiūrai semti smėlį iš vaikų žaidimo dėžių ar dėžių su smėliu, skirtu barstyti šaligatvius žiemą, tvarkyti kapines, gesinti gaisrus, pilti į šias dėžes smėlį su gyvūnų ekskrementais;

9.5. laikyti gyvūnus ant daugiabučių namų stogų, atviruose balkonuose, rūsiuose ir kitose bendrojo naudojimo (ar pagalbinėse) patalpose, sudaryti sąlygas gyvūnams patekti į nurodytas vietas ar patalpas;

9.6. laikyti bešeimininkius gyvūnus daugiabučių namų bendrojo naudojimo ar pagalbinėse patalpose, sudaryti sąlygas gyvūnams patekti į nurodytas patalpas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-662/21, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-18, i. k. 2021-05499

 

9.7. įrengti būdas ar kitas slėptuves bešeimininkėms katėms, išskyrus atvejus, kai būdos (slėptuvės) įrengiamos pagal Savivaldybės administracijos Administracinės veiklos skyriaus vedėjo suderintas bešeimininkių kačių kastravimo programas arba suderintoje bešeimininkių kačių kastravimo programos vykdymo vietoje įrengiama būda (slėptuvė) pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus suderintą tipinį būdos (slėptuvės) projektą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-1702, 2016-07-20, paskelbta TAR 2016-07-20, i. k. 2016-20824

Nr. 30-2366/19, 2019-09-17, paskelbta TAR 2019-09-17, i. k. 2019-14682

 

10. Gyvūną vežti liftu galima tik tada, jei tam neprieštarauja žmonės, esantys lifte.

11. Sergantys ar ligos požymių turintys gyvūnai turi būti nedelsiant gydomi veterinarijos gydytojo. Asmenys privalo užtikrinti, kad sergantys ar ligos požymių turintys gyvūnai nekontaktuotų su sveikaisiais. Privaloma vykdyti veterinarijos gydytojo nurodymus, susijusius su gyvūno sveikata ir priežiūra.

12. Apkandžiojusį ar įtartino elgesio ir išvaizdos gyvūną reikia izoliuoti ir laikyti gyvūno laikymo vietoje arba karantine ne trumpiau kaip 14 parų ir sudaryti sąlygas veterinarijos gydytojui jį stebėti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-2696, 2016-12-06, paskelbta TAR 2016-12-06, i. k. 2016-28301

 

13. Įtariant, kad pagauti bepriežiūriai ar bešeimininkiai gyvūnai serga pasiutlige, jie turi būti laikomi karantine ne trumpiau kaip 14 dienų, kad būtų galima stebėti juos, nustatyti diagnozę, jų kontaktus su kitais gyvūnais ir žmonėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-2696, 2016-12-06, paskelbta TAR 2016-12-06, i. k. 2016-28301

 

14. Asmenys, radę dėl nežinomų priežasčių nugaišusį gyvūną, apie tai turi pranešti Vilniaus gyvūnų globos namams arba Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus departamentui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-54, 2018-01-08, paskelbta TAR 2018-01-08, i. k. 2018-00315

Nr. 30-662/21, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-18, i. k. 2021-05499

 

15. Asmenys, laikantys gyvūnus pasipelnymo tikslais (įskaitant atvejus, kai gyvūnai veisiami neplanuotai, atsitiktinai ar nesistemingai), turi įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti savo veiklą ir turėti reikiamus leidimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-2696, 2016-12-06, paskelbta TAR 2016-12-06, i. k. 2016-28301

 

III SKYRIUS

Šunų, kačių LAIKYMo reikalavimai

 

16. Šuns, katės laikytojas privalo registruoti ir vakcinuoti (skiepyti) gyvūną Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Šuns, katės laikytojas privalo sudaryti sąlygas policijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ar Savivaldybės administracijos pareigūnui nustatyti šuns, katės tapatybę.

18. Šunis, kates laikyti draudžiama:

18.1. parduotuvėse, mėsos, kulinarijos gaminių įmonėse, skerdyklose, viešojo maitinimo įmonėse, gydymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir jų teritorijose, jei tai nesuderinta su įmonių ar įstaigų vadovais, išskyrus gyvūnų parduotuves. Šunis ir (ar) kates galima laikyti viešojo maitinimo įmonėse, jei tai nekelia grėsmės maisto saugai, o prie įėjimo į tokią įstaigą aiškiai matomoje vietoje yra pakabintas užrašas, įspėjantis apie viešojo maitinimo įstaigoje laikomus šunis ir (ar) kates;

18.2. bendrabučiuose, dviejų butų ir daugiabučių namų butuose, kuriuose gyvenamąją vietą deklaravę ir ten gyvenantys asmenys naudojasi juose esančiomis bendromis virtuvėmis, tualetais, voniomis. Šis draudimas netaikomas, jeigu gyvūnas nelaikomas bendrojo naudojimo patalpose ir gyvūno laikytojas užtikrina, kad gyvūnas nepatektų į bendrojo naudojimo virtuves, tualetus ir vonias, arba jeigu gyvūno laikytojas yra gavęs visų asmenų, kurie kartu su juo naudojasi bendra virtuve, tualetu, vonia, sutikimus.

19. Draudžiama vesti šunis su jiems nepritaikytais antsnukiais, antkakliais ar pavadėliais.

20. Uždarose patalpose šunys gali būti laikomi palaidi. Jose turi būti sudarytos tinkamos sąlygos, atitinkančios šuns fiziologinius reikalavimus (galimybė matyti dienos šviesą, tinkama temperatūra, maistas, vanduo, plotas ir t. t.). Prie įėjimo į žemės valdą ar patalpas, išskyrus gyvenamąsias, kuriose laikomas palaidas šuo, aiškiai matomoje vietoje turi būti pakabintas įspėjamasis ženklas su užrašu „Palaidas šuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-2696, 2016-12-06, paskelbta TAR 2016-12-06, i. k. 2016-28301

Nr. 30-662/21, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-18, i. k. 2021-05499

 

21. Neaptvertose žemės valdose, į kurias galima laisvai patekti, šunys turi būti laikomi uždaryti voljeruose ar pririšti, bet ne palaidi. Dviem ar daugiau asmenų priklausančioje žemės valdoje draudžiama laikyti palaidus šunis, jei bent vienas žemės valdos bendraturtis tam prieštarauja. Kitam asmeniui priklausančioje žemės valdoje galima laikyti šunį tik tuo atveju, jei žemės valdos savininkas ar teisėtas valdytojas sutinka.

22. Dviejų butų namo bute, daugiabučio namo bute ar individualiame gyvenamajame name ir jam priklausančiame žemės sklype, išskyrus atvejus, kai asmuo teisėtai verčiasi šunų, kačių veisimu:

22.1. užtikrinant gyvūnų gerovę leidžiama laikyti neribotą skaičių kastruotų šunų ir kačių, nekastruotų šuniukų ir kačiukų iki 6 mėnesių vadas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-2696, 2016-12-06, paskelbta TAR 2016-12-06, i. k. 2016-28301

 

22.2. draudžiama laikyti:

22.2.1. daugiau kaip du nekastruotus gyvūnus (šunis, kates);

22.2.2. du nekastruotus tos pačios rūšies, bet skirtingų lyčių gyvūnus (šunis, kates).

221. Gyvūnų augintinių paplūdimį žymi informaciniai ženklai su užrašu „Gyvūnų augintinių paplūdimys“. Gyvūno augintinio laikytojas į gyvūnų augintinių paplūdimį atvesdamas gyvūną augintinį privalo su savimi turėti gyvūno skiepų knygelę (pasą), o gyvūnas augintis turi būti registruotas Gyvūnų augintinių registre.

Papildyta punktu:

Nr. 30-1702, 2016-07-20, paskelbta TAR 2016-07-20, i. k. 2016-20824

 

IV SKYRIUS

bešeimininkių kačių kastravimo programos

 

23. Savivaldybės administracijos Administracinės veiklos skyriaus vedėjas įsakymu derina bešeimininkių kačių kastravimo programas, naikina suderintas programas ir bešeimininkių kačių šėrimo vietas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-1702, 2016-07-20, paskelbta TAR 2016-07-20, i. k. 2016-20824

Nr. 30-2366/19, 2019-09-17, paskelbta TAR 2019-09-17, i. k. 2019-14682

 

24. Bešeimininkių kačių kastravimo programas gali vykdyti bet kuris asmuo, jei jis laikosi visų šiame Taisyklių skyriuje ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Gyvūnų globėjai, teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimu (įsakymu) įtraukti į Gyvūnų globėjų sąrašą, suderintas bešeimininkių kačių kastravimo programas gali vykdyti visoje Savivaldybės teritorijoje. Gyvūnų globėjų sąrašas skelbiamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje https://vmvt.lt/gyvunu-sveikata-ir-gerove/gyvunu-gerove/gyvunai-augintiniai/gyvunu-globeju-sarasas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-2696, 2016-12-06, paskelbta TAR 2016-12-06, i. k. 2016-28301

Nr. 30-662/21, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-18, i. k. 2021-05499

 

25. Bešeimininkių kačių kastravimo programos vykdomos tokiais etapais:

25.1. bešeimininkių kačių kastravimo programos parengimas ir derinimas;

25.2. bešeimininkių kačių šėrimas, kad būtų pasirengta jų gaudymui;

25.3. bešeimininkių kačių sugavimas;

25.4. bešeimininkių kačių skiepijimas nuo pasiutligės, dehelmintizacija, blusų ir kitų parazitų išnaikinimas;

25.5. bešeimininkių kačių kastravimas;

25.6. bešeimininkių kačių paleidimas toje teritorijoje, kurioje jos buvo sugautos, ir tolesnė jų priežiūra.

26. Asmuo, norintis mažinti bešeimininkių kačių populiaciją, Savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriui, bendruoju Savivaldybės elektroniniu paštu savivaldybe@vilnius.lt arba naudodamasis Savivaldybės elektroninių paslaugų teikimo sistema https://paslaugos.vilnius.lt/ pateikia prašymą, kuriame nurodo siūlomą bešeimininkių kačių kastravimo programos vykdymo vietą. Bešeimininkių kačių kastravimo programos vykdymo vietą nekilnojamojo turto registre užregistruotame žemės sklype asmuo privalo suderinti su žemės sklypo savininku (bendraturčiais) ar teisėtu valdytoju ir pateikti tokį suderinimą patvirtinantį dokumentą. Žemės sklypo ribas galima matyti viešai interneto svetainėje www.regia.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-1702, 2016-07-20, paskelbta TAR 2016-07-20, i. k. 2016-20824

Nr. 30-2366/19, 2019-09-17, paskelbta TAR 2019-09-17, i. k. 2019-14682

Nr. 30-662/21, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-18, i. k. 2021-05499

 

27. Įvertinęs asmens prašyme nurodytą siūlomą bešeimininkių kačių kastravimo programos vykdymo vietą, konkrečios teritorijos ypatumus ir kitas aplinkybes, Savivaldybės administracijos Administracinės veikos skyrius parengia bešeimininkių kačių kastravimo programą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-1702, 2016-07-20, paskelbta TAR 2016-07-20, i. k. 2016-20824

Nr. 30-2366/19, 2019-09-17, paskelbta TAR 2019-09-17, i. k. 2019-14682

 

28. Bešeimininkių kačių kastravimo programoje nurodomi programos vykdytojai ir bendravykdytojai, jų duomenys kontaktams, bešeimininkių kačių šėrimo vieta, laikas ir kita informacija, susijusi su tinkamu programos įgyvendinimu. Prie programos pridedama schema, kurioje aiškiai nurodoma bešeimininkių kačių šėrimo vieta. Jei bešeimininkių kačių šėrimo vietoje bus įrengiama būda (slėptuvė), kurioje bešeimininkės katės galės pasislėpti nuo nepalankių oro sąlygų, prie programos pridedamas būdos (slėptuvės) projektas. Kačių šėrimo vietoje programos rengėjas (vykdytojas) gali pastatyti ne didesnę kaip vieno metro aukščio būdą (slėptuvę), kuri pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą nelaikoma statiniu (iš jų – nesudėtingu). Būda (slėptuvė) turi būti tvarkinga, švari, saugi, padaryta iš tvirtų medžiagų, nuolat prižiūrima ir nekelti pavojaus kitų asmenų sveikatai ar turtui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-1702, 2016-07-20, paskelbta TAR 2016-07-20, i. k. 2016-20824

Nr. 30-2696, 2016-12-06, paskelbta TAR 2016-12-06, i. k. 2016-28301

 

29. Kačių šėrimo vieta turi būti ne arčiau kaip 10 metrų nuo gydymo ir švietimo įstaigų pastatų bei vaikų žaidimo aikštelių. Draudžiama parinkti kačių šėrimo vietą ant šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų su danga, vaikų žaidimo ir automobilių stovėjimo aikštelėse, aikštėse, skveruose ir kitose panašiose žmonių susibūrimo vietose. Šerti bešeimininkes kates ir (ar) įrengti joms būdas (slėptuves) po daugiabučių namų balkonais galima, kai yra balkono, po kuriuo bus šeriamos katės ir (ar) pastatyta būda (slėptuvė), bei šalia jo esančių butų savininkų rašytiniai sutikimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-1702, 2016-07-20, paskelbta TAR 2016-07-20, i. k. 2016-20824

 

30. Savivaldybės administracijos Administracinės veiklos skyrius ne vėliau kaip kitą darbo dieną praneša asmeniui apie suderintą programą nurodydamas, kur ir kada jis gali atsiimti suderintos programos kopiją, arba išsiunčia programos kopiją paštu ar elektroniniu paštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-1702, 2016-07-20, paskelbta TAR 2016-07-20, i. k. 2016-20824

Nr. 30-2366/19, 2019-09-17, paskelbta TAR 2019-09-17, i. k. 2019-14682

Nr. 30-662/21, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-18, i. k. 2021-05499

 

31. Programos rengėjas (vykdytojas) privalo laikytis suderintos programos reikalavimų, o bešeimininkes kates galima šerti tik toje vietoje, kurią nustatė Savivaldybės administracijos Administracinės veiklos skyriaus vedėjas arba pagal tuo metu galiojusių teisės aktų reikalavimus
kitas Savivaldybės administracijos padalinys. Bešeimininkės katės šeriamos turint tikslą
jas sugauti ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su bešeimininkių kačių populiacijos
mažinimu ir tolesne jų priežiūra
. Suderintų bešeimininkių kačių kastravimo programų
vykdymo vietos yra skelbiamos Savivaldybės interaktyviajame žemėlapyje https://maps.vilnius.lt/saugusmiestas?zoom=0&x=581205.615055528&y=6064062.2515555285&safeCityLayer=999!8!11!10!9!0!&allLayers=999!&basemap=base-dark&identify=.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-1702, 2016-07-20, paskelbta TAR 2016-07-20, i. k. 2016-20824

Nr. 30-2696, 2016-12-06, paskelbta TAR 2016-12-06, i. k. 2016-28301

Nr. 30-54, 2018-01-08, paskelbta TAR 2018-01-08, i. k. 2018-00315

Nr. 30-2366/19, 2019-09-17, paskelbta TAR 2019-09-17, i. k. 2019-14682

Nr. 30-662/21, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-18, i. k. 2021-05499

 

32. Asmuo, šeriantis bešeimininkes kates, pasibaigus šėrimui (praėjus vienai valandai nuo maisto padėjimo), turi sutvarkyti šėrimo vietą (surinkti maisto likučius, šiukšles, indus ir kt.) ir nuolat ją prižiūrėti, valyti, tvarkyti. Jeigu bešeimininkių kačių kastravimo programos vykdymo vietoje yra pastatyta būda (slėptuvė), prie jos gali būti pritvirtinta tvarkinga ir švari gertuvė su vandeniu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-2696, 2016-12-06, paskelbta TAR 2016-12-06, i. k. 2016-28301

 

33. Gaudant bešeimininkes kates, draudžiamas netinkamas elgesys su gyvūnais, turi būti užtikrinta, kad katė patirs kiek įmanoma mažesnį stresą ir nebus padaryta žalos jos sveikatai.

34. Bešeimininkės katės turi būti skiepijamos, kastruojamos, atliekama jų dehelmintizacija, naikinamos blusos ir kiti parazitai pagal nustatytas metodikas siekiant išvengti žalos gyvūnui. Bešeimininkes kates gali kastruoti tik licenciją turintis veterinarijos gydytojas. Paskiepyta ir kastruota katė prieš paleidimą pažymima nukerpant ne daugiau kaip vieną trečdalį vienos ausies kaušelio arba kitu išoriniu žymeniu, kaip nurodyta suderintoje bešeimininkių kačių kastravimo programoje, ir laikantis Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų. Asmenys, atliekantys bešeimininkių kačių populiacijos mažinimą, privalo užtikrinti, kad katės būtų paskiepytos, kastruotos, atlikta jų dehelmintizacija, išnaikintos blusos ir kiti parazitai ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo bešeimininkių kačių kastravimo programos suderinimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-2696, 2016-12-06, paskelbta TAR 2016-12-06, i. k. 2016-28301

 

35. Paskiepytas ir kastruotas kates asmenys paleidžia toje pačioje vietoje, kurioje jos buvo sugautos. Kastruotas ir paleistas kates toliau šeria asmenys, kurie tai darė iki kačių kastravimo, arba kiti asmenys, laikydamiesi Taisyklių reikalavimų. Asmenys, mažinantys bešeimininkių kačių populiaciją, privalo kaupti ir saugoti duomenis apie paskiepytas ir kastruotas kates. Šią informaciją jie privalo pateikti suinteresuotoms institucijoms pagal jų prašymus.

36. Asmenys negali gaudyti kastruotų ir pažymėtų bešeimininkių kačių, o jei tokias kates pagauna, privalo nedelsdami paleisti, išskyrus atvejus, kai katei randamas globėjas (laikytojas). Jei kastruota bešeimininkė katė elgiasi agresyviai arba jai akivaizdžiai reikalinga veterinarijos gydytojo pagalba, tokią katę šeriantis asmuo privalo nedelsdamas pasirūpinti, kad ją apžiūrėtų veterinarijos gydytojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-2696, 2016-12-06, paskelbta TAR 2016-12-06, i. k. 2016-28301

 

V SKYRIUS

bepriežiūriai ir bešeimininkiai GYVŪNai

 

37. Bepriežiūrius ir bešeimininkius gyvūnus gaudo, laiko, eutanazuoja ir pirmąją veterinarinę pagalbą suteikia tik Vilniaus gyvūnų globos namai ir (arba) kitas juridinis asmuo, atitinkantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimus. Vilniaus gyvūnų globos namų vykdomas funkcijas koordinuoja Savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius. Bepriežiūres ir bešeimininkes kates gali gaudyti gyvūnų globėjai ir asmenys, vykdantys bešeimininkių kačių kastravimo programas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-2696, 2016-12-06, paskelbta TAR 2016-12-06, i. k. 2016-28301

Nr. 30-54, 2018-01-08, paskelbta TAR 2018-01-08, i. k. 2018-00315

Nr. 30-2366/19, 2019-09-17, paskelbta TAR 2019-09-17, i. k. 2019-14682

 

371. Savivaldybė remia nevyriausybines gyvūnų globos organizacijas. Rėmimo tvarka nustatyta Savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 15 d. sprendimu Nr. 1-484 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės nevyriausybinių gyvūnų globos organizacijų rėmimo programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Papildyta punktu:

Nr. 30-662/21, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-18, i. k. 2021-05499

 

372. Asmenys informaciją apie Savivaldybės teritorijoje rastus gyvūnus augintinius gali pateikti naudodamiesi Savivaldybės pranešimų sistema https://tvarkaumiesta.lt/. Šia pranešimų sistema taip pat gali naudotis asmenys, ieškantys savo pasimetusių gyvūnų augintinių.

Papildyta punktu:

Nr. 30-662/21, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-18, i. k. 2021-05499

 

38. Gyvūnų globėjų teritorija, kurioje laikomi gyvūnai, turi būti aptverta, kad gyvūnai negalėtų pabėgti, į teritoriją nepatektų kiti gyvūnai ar pašaliniai asmenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-2696, 2016-12-06, paskelbta TAR 2016-12-06, i. k. 2016-28301

 

39. Teritorijos pastatai ir voljerai, kuriuose laikomi gyvūnai, turi būti rakinami, kad laikomi gyvūnai būtų apsaugoti nuo pašalinių žmonių, kitų gyvūnų.

40. Jei pagauti gyvūnai yra registruoti Gyvūnų augintinių registre, Vilniaus gyvūnų globos namų darbuotojai nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, praneša gyvūno savininkui ir Savivaldybės administracijos Administracinės veiklos skyriui apie tokio gyvūno sugavimą. Vilniaus gyvūnų globos namai gali atiduoti sugautą gyvūną savininkui tik po to, kai gyvūną paskiepija nuo pasiutligės, jei gyvūnas nebuvo skiepytas nuo pasiutligės arba nuo paskutinio skiepijimo praėjo daugiau kaip vieni metai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-2696, 2016-12-06, paskelbta TAR 2016-12-06, i. k. 2016-28301

Nr. 30-54, 2018-01-08, paskelbta TAR 2018-01-08, i. k. 2018-00315

Nr. 30-2366/19, 2019-09-17, paskelbta TAR 2019-09-17, i. k. 2019-14682

 

41. Savininkas, atsiimdamas sugautą gyvūną iš Vilniaus gyvūnų globos namų, privalo sumokėti už gyvūno sugavimą, laikymą ir priežiūrą susidariusias išlaidas pagal nustatytus tarifus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-2696, 2016-12-06, paskelbta TAR 2016-12-06, i. k. 2016-28301

Nr. 30-54, 2018-01-08, paskelbta TAR 2018-01-08, i. k. 2018-00315

 

42. Gyvūno savininkas privalo per 14 parų atsiimti sugautą gyvūną. Jei savininkas sugauto gyvūno neatsiima ar atsisako jį atsiimti, gyvūnas laikomas 14 parų. Praėjus 14 parų, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.47 straipsnį gyvūnas tampa jį laikiusios įstaigos nuosavybe. Tapusi savininke įstaiga priima sprendimą dėl tolesnio gyvūno laikymo, dovanojimo, perleidimo ar eutanazijos. Vilniaus gyvūnų globos namai informuoja gyvūnų globėjus, su kuriais yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis, apie sprendimą eutanazuoti gyvūną. Neatsiėmęs gyvūno per 14 parų, jo savininkas privalo atlyginti gyvūno sugavimo, laikymo, eutanazijos ir kitas išlaidas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-2696, 2016-12-06, paskelbta TAR 2016-12-06, i. k. 2016-28301

Nr. 30-54, 2018-01-08, paskelbta TAR 2018-01-08, i. k. 2018-00315

 

43. Kitų asmenų atiduoti ir bešeimininkiai gyvūnai Vilniaus gyvūnų globos namuose laikomi ne trumpiau kaip 14 parų, jei pagal pasirašytas sutartis ar susitarimus anksčiau neperduodami gyvūnų globėjams. Vilniaus gyvūnų globos namai apie tokį gyvūną tą pačią dieną paskelbia (paviešina gyvūno nuotrauką su aprašymu) interneto svetainėje http://vbgst.grinda.lt/. Neatradus savininko, kito asmens, norinčio priglausti gyvūną, praėjus nustatytam karantino terminui gyvūnas gali būti toliau laikomas Vilniaus gyvūnų globos namuose atsižvelgiant į Vilniaus gyvūnų globos namų galimybes šerti ir prižiūrėti gyvūną. Pasiutlige įtariami bepriežiūriai ar bešeimininkiai gyvūnai laikomi Vilniaus gyvūnų globos namuose ne trumpiau kaip 14 dienų siekiant nustatyti jų kontaktus su kitais gyvūnais ir žmonėmis bei suteikti gyvūnų savininkams pakankamai laiko juos surasti ir atsiimti. Vilniaus gyvūnų globos namai informuoja gyvūnų globėjus, su kuriais Vilniaus gyvūnų globos namai yra sudarę bendradarbiavimo sutartis, apie pasiutlige įtariamus gyvūnus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-2696, 2016-12-06, paskelbta TAR 2016-12-06, i. k. 2016-28301

Nr. 30-54, 2018-01-08, paskelbta TAR 2018-01-08, i. k. 2018-00315

 

44. Vilniaus gyvūnų globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintais reikalavimais gyvūnų globos namams ir kitais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-54, 2018-01-08, paskelbta TAR 2018-01-08, i. k. 2018-00315

 

45. Praėjus 14 dienų karantino terminui, Vilniaus gyvūnų globos namų darbuotojai turi teisę gyvūną atiduoti, dovanoti, parduoti, perleisti kitiems pilnamečiams fiziniams ar juridiniams asmenims arba esant tinkamam pagrindui bei informavę gyvūnų globėjus, su kuriais Vilniaus gyvūnų globos namai yra sudarę bendradarbiavimo sutartis, eutanazuoti vadovaudamiesi Europos Konvencijos dėl namuose laikomų gyvūnų apsaugos, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-2696, 2016-12-06, paskelbta TAR 2016-12-06, i. k. 2016-28301

Nr. 30-54, 2018-01-08, paskelbta TAR 2018-01-08, i. k. 2018-00315

 

46. Vilniaus gyvūnų globos namai, gyvūnų globėjai privalo kaupti duomenis apie sugautus, eutanazuotus, atiduotus ir dovanotus gyvūnus. Asmenys gali pasiimti gyvūną iš Vilniaus gyvūnų globos namų tik tada, kai pateikia asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir nurodo savo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą (juridinio asmens pavadinimą, kodą, buveinę), vietą, kurioje ketina laikyti gyvūną. Asmenims atiduodamų gyvūnų skaičius neribojamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-2696, 2016-12-06, paskelbta TAR 2016-12-06, i. k. 2016-28301

Nr. 30-54, 2018-01-08, paskelbta TAR 2018-01-08, i. k. 2018-00315

 

VI SKYRIUS

gyvūnų vedžiojimo AIKŠTELės

 

47. Gyvūnų vedžiojimo aikštelės gali būti įrengiamos teisės aktų nustatyta tvarka bendro naudojimo želdynuose, miško parkų pakraščiuose, neužstatytuose ir tam tinkamuose žemės plotuose.

48. Aikštelės turi būti aptvertos ne žemesne kaip 1,5 m aukščio tvora, kietos arba žolės dangos. Jose gali būti pastatytas šis inventorius: šiukšlių urnos, suolai, gyvūnų ekskrementų urnos, informacinė lentelė, kurioje nurodyta, kas tvarko ir prižiūri aikštelę, išvardyti pagrindiniai aikštelės naudojimo reikalavimai.

49. Aikštelės turi būti prižiūrimos pagal sanitarinius higienos reikalavimus ir teritorijų priežiūros taisykles. Jos turi būti nuolat valomos, tamsiu paros metu gali būti apšviestos.

50. Įrengtos aikštelės žymimos užrašu „Gyvūnų vedžiojimo aikštelė“.

51. Aikštelės, jų inventorius turi būti dezinfekuojami ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį.

 

ViI SKYRIUS

ASMENŲ TEISĖS, PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ

 

52. Asmenų teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

53. Asmenys, pažeidę Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo, Gyvūnų laikymo aprašo ar Taisyklių reikalavimus, traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.

54. Jei gyvūnų laikytojai nevykdo gyvūnų gerovės ir apsaugos reikalavimų, teismo ar kitos kompetentingos institucijos (pareigūno) nutarimu gyvūnai, laikantis teisės aktų nustatytų sąlygų, gali būti paimti valstybės ar Savivaldybės nuosavybėn.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

55. Gyvūnų gaišenos tvarkomos pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. B1-459 patvirtintus Gyvūnų augintinių gaišenų tvarkymo veterinarijos reikalavimus.

56. Savivaldybės administracijos padaliniai, policija, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus departamentas bei kitos Lietuvos Respublikos įstatymais įgaliotos institucijos  kontroliuoja, kaip laikomasi Taisyklių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-2696, 2016-12-06, paskelbta TAR 2016-12-06, i. k. 2016-28301

Nr. 30-662/21, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-18, i. k. 2021-05499

 

57. Taisyklėse nurodyti Savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmai ir priimti sprendimai gali būti skundžiami Savivaldybės administracijos direktoriui, Lietuvos administracinių ginčų komisijai ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui, arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 30-662/21, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-18, i. k. 2021-05499

 

____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 30-3963, 2015-12-21, paskelbta TAR 2015-12-22, i. k. 2015-20164

 

 

Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto

savivaldybės teritorijoje taisyklių

priedas

 

(Pavyzdinės bešeimininkių kačių kastravimo programos forma)

 

Bešeimininkių kačių kastravimo programa

 

20 ___ m. ____________________ d.

Vilnius

 

 

Esamos situacijos apibūdinimas: ________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Programos tikslai, siekiami rezultatai: ____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bešeimininkių kačių šėrimo vieta: _______________________________________________

________________________________________________________________________________

Bešeimininkės katės bus šeriamos nuo ____ iki ____ val.

Kastruotos bešeimininkės katės prieš paleidimą bus pažymėtos ________________________

________________________________________________________________________________

Kastruotos bešeimininkės katės prieš paleidimą bus paskiepytos _______________________

________________________________________________________________________________

 

Programos vykdytojas:

1. ______________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

2. ______________________________________________________________________________

(gyvenamoji arba buveinės vieta)

3. ______________________________ 4. __________________________________________

(fizinio arba juridinio asmens kodas) (telefono numeris)

5. ______________________________________________________________________________

(elektroninio pašto adresas)

Fiziniai asmenys, kurie programos vykdytojui padės įgyvendinti programą:

1. ______________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė)

2. ______________________________________________________________________________

(gyvenamoji vieta)

3. ______________________________ 4. __________________________________________

(fizinio asmens kodas) (telefono numeris)

5. ______________________________________________________________________________

(elektroninio pašto adresas)

6. ______________________________________________________________________________

(apibūdinti veiksmus, kuriais asmuo padės programos vykdytojui įgyvendinti programą)

________________________________________________________________________________

Juridiniai asmenys, kurie programos vykdytojui padės įgyvendinti programą:

1. ______________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas)

2. ______________________________________________________________________________

(buveinės vieta)

3. ______________________________ 4. __________________________________________

(juridinio asmens kodas) (telefono numeris)

5. ______________________________________________________________________________

(elektroninio pašto adresas)

6. ______________________________________________________________________________

(apibūdinti veiksmus, kuriais asmuo padės programos vykdytojui įgyvendinti programą)

________________________________________________________________________________

PRIDEDAMA:

1. Bešeimininkių kačių šėrimo vietos schema, ________ lapas (-ai);

2. ____________________________________________________

3. ____________________________________________________

 

 

 

SUDERINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Administracinės veiklos skyriaus vedėjo

20 ___ - ___ - ___  įsakymu Nr. ____

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 30-1702, 2016-07-20, paskelbta TAR 2016-07-20, i. k. 2016-20824

Nr. 30-2366/19, 2019-09-17, paskelbta TAR 2019-09-17, i. k. 2019-14682

Nr. 30-662/21, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-18, i. k. 2021-05499

 

2 priedas. Neteko galios nuo 2016-07-21

Priedo naikinimas:

Nr. 30-1702, 2016-07-20, paskelbta TAR 2016-07-20, i. k. 2016-20824

Priedo pakeitimai:

Nr. 30-3963, 2015-12-21, paskelbta TAR 2015-12-22, i. k. 2015-20164

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. 30-3152, 2015-09-24, paskelbta TAR 2015-09-24, i. k. 2015-14149

Dėl administracijos direktoriaus 2013-09-18 įsakymo Nr. 30-2001 „Dėl Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. 30-3963, 2015-12-21, paskelbta TAR 2015-12-22, i. k. 2015-20164

Dėl Administracijos direktoriaus 2013-09-18 įsakymo Nr. 30-2001 „Dėl Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. 30-678, 2016-03-30, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06545

Dėl Administracijos direktoriaus 2013-09-18 įsakymo Nr. 30-2001 „Dėl Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. 30-1702, 2016-07-20, paskelbta TAR 2016-07-20, i. k. 2016-20824

Dėl Administracijos direktoriaus 2013-09-18 įsakymo Nr. 30-2001 „Dėl Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. 30-2696, 2016-12-06, paskelbta TAR 2016-12-06, i. k. 2016-28301

Dėl Administracijos direktoriaus 2013-09-18 įsakymo Nr. 30-2001 „Dėl Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. 30-54, 2018-01-08, paskelbta TAR 2018-01-08, i. k. 2018-00315

Dėl Administracijos direktoriaus 2013-09-18 įsakymo Nr. 30-2001 „Dėl Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. 30-2990/18(2.1.1E-TD2), 2018-09-12, paskelbta TAR 2018-09-12, i. k. 2018-14386

Dėl administracijos direktoriaus 2013-09-18 įsakymo Nr. 30-2001 „Dėl Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. 30-2366/19, 2019-09-17, paskelbta TAR 2019-09-17, i. k. 2019-14682

Dėl Administracijos direktoriaus 2013-09-18 įsakymo Nr. 30-2001 „Dėl Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. 30-662/21, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-18, i. k. 2021-05499

Dėl administracijos direktoriaus 2013-09-18 įsakymo Nr. 30-2001 „Dėl Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo