Suvestinė redakcija nuo 2017-12-28

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2012-11-14, i. k. 2012-02345

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo PAtvirtinimo

 

2012 m. lapkričio 14 d. Nr. 1-509

Tauragė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049;  2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) 12 straipsnio 3 punktu, atsižvelgdama į komisijos, sudarytos Tauragės rajono savivaldybės mero 2012 m. spalio 26 d. potvarkiu Nr. 4-106 parengti Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašą, 2012 m. spalio 30 d. posėdžio protokolą Nr. 21-197, į 2012 m. lapkričio 6 d. posėdžio protokolą Nr. 21-200,Tauragės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 21 d. sprendimą Nr. 1-329 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisinos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Pranas Petrošius


PATVIRTINTA

Tauragės rajono savivaldybės tarybos

2012 m. lapkričio 14 d. sprendimu Nr. 1-509

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ LENGVATŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1.       Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymą, dokumentų pateikimo ir atsiskaitymo tvarką bei procedūras.

2.       Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Vietinė rinkliava) – tai Tauragės rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas vietinės rinkliavos mokėtojas privalo sumokėti Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatuose nustatyta tvarka.

3.  Vietinės rinkliavos mokėtojai – komunalinių atliekų turėtojai – visi fiziniai ir juridiniai asmenys, nuosavybės ar kita teise valdantys ir naudojantys nekilnojamąjį turtą Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-384, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21128

 

4.       Vietinės rinkliavos lengvata (toliau – lengvata) – dydis procentais, kuriuo vietinės rinkliavos mokėtojui sumažinama vietinės rinkliavos įmoka.

5.       Vietinės rinkliavos administratorius – juridinis asmuo, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka pavesta administruoti vietinės rinkliavos surinkimą.

6.       Lengvata taikoma Tauragės rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems daugiabučių namų butų savininkams, individualių gyvenamųjų namų savininkams, socialinio būsto nuomininkams, kai nėra bendraturčių ir būste gyvenamąją vietą deklaravusių kitų asmenų.

 

II. LENGVATŲ TEIKIMO TVARKA

 

 

7.       Asmenims, savivaldybės teritorijoje nuosavybes teise valdantiems nekilnojamojo turto objektą, nuo kurio atstumas iki buitinių atliekų surinkimo vietos yra:

7.1.    nuo 500 m iki 2 km – vietinės rinkliavos įmoka mažinama 25 procentais;

7.2.    nuo 2 km ir toliau – vietinės rinkliavos įmoka mažinama 50 procentų.

8. Kai būste nėra gyvenamąją vietą deklaravusių kitų asmenų, Vietinės rinkliavos įmoka mažinama 30 procentų:

8.1. pensinio amžiaus sutuoktiniams, iš kurių bent vienas yra sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygio;

8.2. pensinio amžiaus žmonėms, kuriems yra sukakę 75 ir daugiau metų;

8.3. vieniems gyvenantiems pensinio amžiaus asmenims, kuriems yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-916, 2013-12-30, paskelbta TAR 2013-12-30, i. k. 2013-03789

 

81. 100 procentų vietinės rinkliavos įmokos dydžio lengvata nustatoma ir taikoma religinės paskirties nekilnojamojo turto objektų kategorijai.

Papildyta punktu:

Nr. 1-384, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21128

 

9.       Vietinė rinkliava neskaičiuojama Tauragės rajone gyvenamąją vietą deklaravusiems studentams, studijuojantiems dieninių studijų formos programoje aukštojoje mokykloje arba profesinio mokymo įstaigoje ne Tauragės rajono savivaldybėje.

10.     Rinkliavos mokėtojams gali būti taikoma tik viena pasirinkta lengvata ir tik vienam nekilnojamajam turtui.

11.     Dėl Tvarkos apraše numatytų lengvatų vietinės rinkliavos mokėtojai kreipiasi į UAB Tauragės RATC ir pateikia:

11.1.  prašymą dėl lengvatos taikymo;

11.2. seniūnijos, kurios teritorijoje gyvena, išduotą dokumentą „Pažyma gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui);“

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-916, 2013-12-30, paskelbta TAR 2013-12-30, i. k. 2013-03789

 

11.3.  teisę į lengvatą patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas;

11.4.  prašymą, suderintą su seniūnijos, kurios teritorijoje gyvena, seniūnu (kai kreipiamasi dėl Tvarkos aprašo 7 punkte numatytos lengvatos). UAB Tauragės RATC seniūno suderintą prašymą derina su komunalines atliekas vežančia įmone.

12.     Prašymus dėl Tvarkos apraše nenumatytų, tačiau išimtinais atvejais galimų lengvatų taikymo UAB Tauragės RATC perduoda nagrinėti Tauragės rajono savivaldybės mero potvarkiu sudarytai komisijai, kuri priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą. Sprendimą dėl lengvatos taikymo ar netaikymo priima Savivaldybės taryba.

13.     Lengvatos taikomos:

13.1.  pateikus prašymą iki kitų metų sausio 1 d. – už visus kitus kalendorinius metus;

13.2.  pateikus prašymą vėliau negu iki kitų metų sausio 1 d. – nuo kito mėnesio, kada gautas prašymas, pradžios.

14. Vadovaudamasis šiuo Tvarkos aprašu pagal vietinės rinkliavos mokėtojo pateiktus dokumentus TRATC pritaiko lengvatas ir tikslina vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenis

Papildyta punktu:

Nr. 1-916, 2013-12-30, paskelbta TAR 2013-12-30, i. k. 2013-03789

 

15. Lengvatos galioja nuo jų suteikimo einamaisiais ir kiekvienais kitais kalendoriniais metais, jeigu lengvatos gavėjas neprarado lengvatos gavėjo statuso

Papildyta punktu:

Nr. 1-916, 2013-12-30, paskelbta TAR 2013-12-30, i. k. 2013-03789

 

16. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių lengvatos gavėjas netenka teisės į 7 ir 8 punktuose nurodytas lengvatas, vietinės rinkliavos mokėtojas per 15 kalendorinių dienų privalo kreiptis į Tauragės RATC.

Papildyta punktu:

Nr. 1-916, 2013-12-30, paskelbta TAR 2013-12-30, i. k. 2013-03789

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17.     Lengvatos teikiamos Tauragės rajono savivaldybės biudžeto sąskaita.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-916, 2013-12-30, paskelbta TAR 2013-12-30, i. k. 2013-03789

 

18.     Lėšų, skirtų lengvatoms, apskaitą tvarko Tauragės RATC. Ketvirčiui pasibaigus Tauragės RATC Savivaldybės administracijos direktoriui pateikia sąrašą ir finansinę ataskaitą apie suteiktas lengvatas, o metams pasibaigus – už metus. Prognozuojamos išlaidos nurodytoms lengvatoms suteikti ateinančių metų biudžeto projektui pateikiamos iki lapkričio 15 d.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-916, 2013-12-30, paskelbta TAR 2013-12-30, i. k. 2013-03789

 

19.     Tvarkos aprašo vykdymo kontrolę vykdo Savivaldybės administracijos direktorius.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-916, 2013-12-30, paskelbta TAR 2013-12-30, i. k. 2013-03789

 

________________________


Tauragės rajono savivaldybės

teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio

vertinimo metodikos 1 priedas

 

SPRENDIMAS Dėl tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo PAtvirtinimo

 

Nr.

Teisės akto ar jo projekto kokybės rodikliai

Vertinimas balais

P a p r a s t u m a s

1.

Ar teisės aktas praplečia jau kitais teisės aktais Savivaldybės reglamentuotos srities apimtį?

 

Ne (0)

N u o s e k l u m a s

2.

Ar šis tam tikrą sritį reglamentuojantis Savivaldybės teisės aktas prieštarauja įstatymams ar kitiems valstybiniams teisės aktams?

 

Ne (0)

S t r u k t ū r a

3.

Ar teisės aktas yra suskirstytas į atskiras aiškias dalis, tokias kaip pavadinimas, preambulė, reglamentavimas, įgyvendinimo taisyklės, atsakomybė, kontrolė ?

Taip (0)

 

4.

Ar teisės akto struktūra apima pirmiausia bendrus, o vėliau konkretesnius dalykus?

Taip (0)

 

5.

Ar teisės akto struktūra atitinka šiai sričiai būdingų teisės aktų struktūrą?

Taip (0)

 

6.

Ar teisės akto skyriai, pastraipos yra ilgesnės nei šiai sričiai būdingų kitų teisės aktų?

 

Ne (0)

7.

Ar tekste išvardyti šio teisės akto tikslai ir būdai, kaip tuos tikslus pasiekti?

 

Ne (1)

8.

Ar kiekvienos teisės akto nuostatos tikslas yra aiškus?

Taip (0)

 

9.

Ar tekste yra bendro pobūdžio sąlygų (nuostatų), kurios gali būti aiškinamos skirtingai?

 

Ne (0)

10.

Ar teisės akte yra pateikiami sąvokų (techninių terminų) apibrėžimai?

 

Ne (0)

11.

Ar teisės akte yra vartojami nereikalingi terminai, apsunkinantys teksto suvokimą?

 

Ne (0)

Į g y v e n d i n i m a s

12.

Ar kiekvienas įpareigojimas yra susietas su aiškiai išreikšta sankcija?

Taip (0)

 

13.

Ar teisės akte yra numatytas mechanizmas ir struktūra, reikalingi tinkamam įgyvendinimui užtikrinti?

Taip (1)

 

14.

Ar teisės aktas suteikia per daug veiksmų laisvės Savivaldybės administracijos padaliniams, asmenims, asmenų grupėms ar įstaigoms, turinčioms įgyvendinti teisės akte apibrėžtas nuostatas?

 

Ne (0)

 

 

Vidutinis balas (pagal Metodikos 15 punktą) – 0.14

Išvada - korupcijos rizikos pasireiškimas teisės akto projekte yra labai mažas.

Išankstinį teisės akto projekto vertinimą atliko Neringa Kedavičiūtė – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė.


Tauragės rajono savivaldybės

teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio

vertinimo metodikos 2 priedas

 

 

SPRENDIMAS Dėl tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo PAtvirtinimo

 

Nr

Teisės akto ar jo projekto turinio rodikliai

Vertinimas balais

N a u d i n g u m a s

1.

Ar teisės aktas sustiprina tarnautojų, jiems prilygintų asmenų ar asmenų grupių įgaliojimus teisės akto įgyvendinimo priežiūrai vykdyti?

 

Ne (0)

2.

Ar teisės aktas suteikia įgaliojimus priimti sprendimus arba skirti išmokas vienam subjektui (tarnautojui, jam prilygintam asmeniui, komisijai, darbo grupei ir t. t.)?

 

Ne (0)

3.

Ar teisės aktas sukuria diskriminuojančias sąlygas konkrečioje srityje veikiantiems subjektams?

 

Ne (0)

4.

Ar teisės akto įgyvendinimo procedūros mažina veiklos skaidrumą (ar visi turto įsigijimai ir perleidimai yra numatyti vykdyti viešojo konkurso tvarka, ar visuomenės informavimas apie įgyvendinimo procesus yra numatytas teisės akte)?

 

Ne (0)

5.

Ar teisės aktas sumažina tarnautojų ar jiems prilygintų asmenų, kuriems šiuo teisės aktu suteikiama teisė priimti sprendimus ir (arba) skirti išmokas, sprendimų priėmimo skaidrumą?

 

Ne (0)

6.

Ar teisės aktu yra pailginamas sandorio vykdymo terminas?

 

Ne (0)

7.

Ar teisės aktas gali trukdyti vykdyti korupcijos prevenciją, prieštarauti kituose teisės aktuose numatytiems antikorupciniams procesams?

 

Ne (0)

8.

Ar teisės aktas sumažina įprastus asmens, asmenų grupės, padalinio ar įstaigos veiksmingos veiklos priežiūros įgyvendinimo reikalavimus?

 

Ne (0)

9.

Ar teisės aktu yra mažinama tarnautojų arba jiems prilyginamų asmenų kaitos galimybė?

 

Ne (0)

10.

Ar teisės aktu yra sukuriamos arba padidinamos tarnautojų arba jiems prilyginamų asmenų viešųjų ir privačių interesų konfliktų galimybės?

 

Ne (0)

11.

Ar teisės aktas numato tarnautojo arba jam prilyginto asmens, kuriam yra suteikta teisė priimti sprendimus ir (arba) skirti išmokas, atsakomybės ir minėto asmens kontrolės formas?

Taip (0)

 

12.

Ar teisės aktu yra sudaryta galimybė apskųsti tarnautojo arba jam prilyginto asmens sprendimą nepriklausomam asmeniui?

Taip (0)

 

P r i e i n a m u m a s

13.

Ar teisės aktas sumažina patirties ir profesinius reikalavimus tarnautojams, jiems prilygintiems asmenims, įstaigoms ir kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims, dalyvaujantiems teisės aktu apibrėžtoje veikloje?

 

Ne (0)

14.

Ar teisės akte yra numatoma galimybė patikrinti asmenų kvalifikaciją prieš jiems dalyvaujant teisės aktu apibrėžtoje veikloje?

 

Ne (1)

Vidutinis balas (pagal Metodikos 15 punktą) – 0.07

Išvada - korupcijos rizikos pasireiškimas teisės akto projekte yra labai mažas.

Išankstinį teisės akto projekto vertinimą atliko Neringa Kedavičiūtė – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Tauragės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-577, 2012-12-27, paskelbta TAR 2012-12-27, i. k. 2012-02758

Dėl Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 14 d. sprendimu Nr. 1-509, pakeitimo

 

2.

Tauragės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-916, 2013-12-30, paskelbta TAR 2013-12-30, i. k. 2013-03789

Dėl Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 14 d. sprendimu Nr. 1-509, pakeitimo

 

3.

Tauragės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-384, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21128

Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. 1-509 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo