Suvestinė redakcija nuo 2013-12-20 iki 2014-12-31

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2013-10-31, i. k. 2013-03043

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TRANSPORTO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. spalio 31 d. Nr. T3-212

Prienai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2010, Nr. 25-1177, Nr. 86-4526, Nr. 84-4406; 2011, Nr.52-2504, Nr. 155-7354; 2012, Nr. 136-6958) 6 straipsnio 12 punktu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo (Žin., 2006, Nr. 17-589) 13 straipsnio 4 dalimi, 26 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 68-2510), atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 43-1570), Prienų rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro transporto paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. T3-27 „Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro transporto paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.2. Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimą Nr. T3-191 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-27  „Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro transporto paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Vytas Bujanauskas


PATVIRTINTA

Prienų rajono savivaldybės tarybos

2013 m. spalio 31 d.

sprendimu Nr. T3-212

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TRANSPORTO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I.          BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro transporto paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas reglamentuoja Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) teikiamų transporto paslaugų organizavimo sąlygas, transporto paslaugų teikimą, nustato apmokėjimo už transporto paslaugas įkainius, paslaugų gavėjų ir teikėjų teises ir pareigas.

2. Transporto paslaugos teikiamos asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ir individualiu transportu.

3. Centras užtikrina asmens (šeimos narių) pateiktų duomenų konfidencialumą teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Transporto paslaugas skiria ir teikia Centras.

5. Transporto paslaugų įkainius tvirtina Prienų rajono savivaldybės taryba.

 

II. TRANSPORTO PASLAUGŲ GAVIMO SĄLYGOS

 

6. Teisę gauti transporto paslaugas turi:

6.1. Lietuvos Respublikos piliečiai, deklaravę gyvenamąją vietą Prienų rajone:

6.1.1. vaikai su negalia ir jų šeimos;

6.1.2. suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;

6.1.3. senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;

6.1.4. socialinės rizikos šeimos ir asmenys;

6.2. išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar psichologiniam saugumui, paslaugos gali būti suteiktos ir kitos savivaldybės gyventojui;

6.3. kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir deklaravę gyvenamąją vietą Prienų rajone;

6.4. Prienų rajono savivaldybės įstaigos ir organizacijos;

6.5. asmenys su negalia, pageidaujantys gauti dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugas Centre, jeigu jų gyvenamosios vietos seniūnijos teritorijoje susidaro ne mažesnė kaip 3 asmenų grupė.

Punkto pakeitimai:

Nr. T3-246, 2013-12-19, paskelbta TAR 2013-12-19, i. k. 2013-03685

 

7.  Transporto paslaugos teikiamos vykstant į (iš):

7.1. sveikatos priežiūros įstaigas ir medicininės, profesinės, socialinės reabilitacijos įstaigas ar ortopedijos įmones;

7.2. neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybas neįgalumo ar darbingumo lygiui nustatyti;

7.3. ugdymo, lavinimo, mokymo, užimtumo įstaigas, dienos centrus, krizių centrus;

7.4. socialinės globos įstaigas;

7.5. kitas socialines paslaugas teikiančias įstaigas, įmones, organizacijas;

7.6. nesant klientų užsakymų, transporto priemonė gali būti panaudojama kultūriniams, laisvalaikio poreikiams tenkinti arba kaip tarnybinis  transportas.

 

III. TRANSPORTO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS

 

8. Asmuo, vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas, pageidaujantis gauti transporto paslaugas, pateikia prašymą (1 priedas) Centrui.

9. Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą dėl transporto paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

10. Prie prašymo pateikiami šie dokumentai:

10.1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje) arba įstaigos ar organizacijos registravimo pažymėjimo kopija;

10.2. neįgaliojo arba pensininko pažymėjimas;

10.3. vykimo tikslą patvirtinantys dokumentai (jeigu tokie yra);

10.4. pažyma (-os) apie asmens (šeimos) vidutines trijų paskutinių iki kreipimosi dėl transporto paslaugų gavimo mėnesių gaunamas pajamas. Jeigu klientas negali to padaryti pats, jo pageidavimu tuo pasirūpina už transporto paslaugos organizavimą atsakingas Centro darbuotojas.

11. Asmens (šeimos narių) finansinės galimybės nevertinamos, kai asmuo (šeima) sutinka mokėti visą transporto paslaugos kainą.

12. Išskirtiniais atvejais, kai paslauga skiriama siekiant išvengti grėsmės asmens (šeimos) sveikatai ar gyvybei, Centras turi teisę finansines galimybes vertinti po to, kai nustatomas asmens (šeimos) socialinių (transporto) paslaugų poreikis ir jam skiriamos transporto paslaugos.

13. Centras turi teisę asmens (šeimos), gaunančio (-ios) transporto paslaugas, finansines galimybes iš naujo vertinti savo iniciatyva.

14. Sprendimą dėl transporto skyrimo priima Centro direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

15. Centras be išankstinio suderinimo neįsipareigoja skirti transporto prašymo pateikimo dieną.

 

IV. TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMAS

 

16. Transporto paslaugos teikiamos Centro darbo dienomis ir valandomis, išskirtiniais atvejais (poilsio ir švenčių dienomis) – Centro Transporto paslaugų skyrimo komisijos protokoliniu sprendimu.

17. Transporto teikimo paslaugos yra šios:

17.1. paslaugų gavėjo vežimas transporto priemone iki paskyrimo vietos ir, jeigu reikia, atgal;

17.2. paslaugų gavėjo palydėjimas iki transporto priemonės;

17.3. pagalba įsodinant ir išlaipinant paslaugų gavėją į (iš) transporto priemonę;

17.4. paslaugų gavėjo laukimas paskyrimo vietoje.

18. Vairuotojas gali dar kartą atvykti tą pačią  darbo dieną vežti klientą sutartu laiku, jeigu tai netrukdo vykdyti iš anksto sudaryto važiavimo grafiko.

19. Transporto paslaugų teikimo apskaitai vesti pildomas specialus apskaitos žurnalas (2 priedas), kuriame turi būti nurodoma transporto gavėjo vardas, pavardė (įstaigos / organizacijos pavadinimas), gyvenamosios vietos adresas (įstaigos / organizacijos adresas), maršrutas, kelionės data ir laikas.

 

V. MOKĖJIMAS UŽ TRANSPORTO PASLAUGAS

 

20. Mokėjimo už transporto paslaugas dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas ir priklausymą tikslinėms grupėms.

21. Apmokėjimas už naudojimąsi transporto paslaugomis skaičiuojamas vadovaujantis Centro įkainiais, patvirtintais Prienų rajono savivaldybės tarybos ir galiojančiais vykimo dieną.

22. Transporto paslaugos kaina – 25 proc. nuo fiksuotos* degalų kainos už 1 kilometrą.

23. Mokėjimas už transporto paslaugas:

EEil.

NNr.

Mokėjimo dydis nuo transporto paslaugos kainos

Vidutinės pajamos asmeniui per mėnesį

Iki 2 VRP**

2,01–2,5 VRP

2,51–3 VRP

3,01–4 VRP

Virš 4,01 VRP

1.

10 procentų

X

 

 

 

 

2.

20 procentų

 

X

 

 

 

3.

50 procentų

 

 

X

 

 

4.

70 procentų

 

 

 

X

 

5.

80 procentų

 

 

 

 

X

*Degalų kaina fiksuojama kartą per mėnesį (pirmą mėnesio darbo dieną) pagal degalų tiekėjo, su kuriuo Centras sudaręs sutartį, pateiktą degalų kainą.

**VRP – Valstybės remiamos pajamos (350 Lt).

24. Asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dydį (toliau VRP), transporto paslaugos teikiamos nemokamai.

25. Asmenys, išvardinti 24 punkte, nemokama transporto paslauga gali naudotis ne daugiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus. Toliau jie moka 10 procentų nustatytos transporto paslaugos kainos.

26. asmenys su negalia, gaunantys dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugas Centre, nemokama transporto paslauga gali naudotis ne daugiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus. Toliau jie moka 10 procentų nustatytos transporto paslaugos kainos.

Punkto pakeitimai:

Nr. T3-246, 2013-12-19, paskelbta TAR 2013-12-19, i. k. 2013-03685

 

27. Kiekvienas asmuo už transporto paslaugą moka pagal patvirtintus įkainius, nepriklausomai nuo vykstančių asmenų skaičiaus.

28. Transporto paslaugų gavėjams kilometražas skaičiuojamas pagal spidometro rodmenis nuo Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro (Vytenio g. 2, Prienai) iki išlaipinimo vietos, skaičiuojant nuvykimą ir grįžimą nepriklausomai nuo to, ar asmuo nuvyksta ir parvyksta, ar vyksta tik į vieną pusę.

29. Laukimas nuvykus į vietą – 5 Lt už 1 valandą.

30. Laukiant ilgiau kaip 4 val. – už kiekvieną papildomą valandą mokamas 10 Lt mokestis.

31. Gaisro, stichinės nelaimės, vagystės ar kitais ypatingais atvejais, pateikus faktą patvirtinančius dokumentus (pažymą iš policijos, iš priešgaisrinės tarnybos ir kt.), asmuo (šeima) gali būti atleidžiamas nuo mokėjimo už transporto paslaugas, vadovaujantis Centro Transporto paslaugų skyrimo komisijos sprendimu.

32. Asmuo (šeima) dėl atleidimo nuo mokėjimo už transporto paslaugas turi kreiptis į Centrą.

33. Prienų rajono įstaigos ir organizacijos, naudodamosi Centro transporto paslaugomis šio tvarkos aprašo 7.6 punkte numatytais atvejais, moka pagal šio tvarkos aprašo 22, 29, 30 punktuose numatytus įkainius.

34. Centro vairuotojas užpildo ir duoda klientui  pasirašyti  paslaugos suteikimo važtaraštį (3 priedas). Jeigu paslaugos gavėjas dėl objektyvių priežasčių pats pasirašyti negali, pasirašo jį lydintis asmuo.

35. Centro direktoriaus įgaliotas asmuo ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 dienos išrašo ir pateikia sąskaitą faktūrą arba kvitą f4 (4 priedas) paslaugos gavėjams už suteiktas paslaugas per praėjusį mėnesį. Šie įrašai turi atsispindėti m/o Nr. 6a ataskaitoje.

36. Kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną sudaroma per mėnesį suteiktų transporto paslaugų ataskaita (5 priedas).

37. Centro vairuotojas kiekvienos darbo dienos pabaigoje pateikia už transporto paslaugas atsakingam asmeniui tos dienos naudojimosi transporto paslaugomis važtaraščius.

 

VI. TRANSPORTO PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

38. Transporto paslaugos pageidaujantis asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas), pildydamas prašymą suteikti transporto paslaugą, privalo pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie kelionės datą, laiką, maršrutą, lydintįjį asmenį (jeigu toks būtų), asmens (šeimos) pajamas, asmens pajamų pokyčius per šių paslaugų gavimo laiką. Jei transporto paslaugų gavėjas dėl objektyvių priežasčių (ligos, negalios) pats negali pasirašyti, pasirašo jį lydintis ar kitas suinteresuotas asmuo.

39. Jeigu paslaugų gavėjui reikalingos papildomos paslaugos ar priemonės (pagalba ir lydėjimas po gydymo įstaigą, neįgaliojo vežimėlis ar pan.), jis privalo pasirūpinti lydinčiu asmeniu, neįgaliojo vežimėliu, nesant tokios galimybės, jis turi iš anksto apie tai informuoti atsakingą Centro darbuotoją.

40. Transporto paslaugas gaunantis asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) privalo per 15 dienų po paslaugos suteikimo apmokėti už suteiktas paslaugas.

41. Paslaugos gavėjas turi laikytis susitarimo dėl vykimo laiko ir maršruto, o pasikeitus aplinkybėms, apie tai iš anksto informuoti atsakingą darbuotoją.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

42. Jeigu asmuo nesumoka už transporto paslaugas ilgiau kaip 3 mėn., ateityje netenka teisės naudotis transporto paslaugomis. Transporto paslaugų teikimas atnaujinamas, likvidavus įsiskolinimą už suteiktas paslaugas.

43. Jeigu transporto paslaugą gaunantis asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) nesilaiko šiame tvarkos apraše nustatytų transporto paslaugų gavimo sąlygų, minėtos paslaugos jam neteikiamos arba jų teikimas sustabdomas, iki klientas pašalins padarytus  pažeidimus.

 

__________________


Prienų rajono savivaldybės

socialinių paslaugų centro

transporto paslaugų organizavimo

ir teikimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

ASMUO, KURIAM REIKIA TRANSPORTO PASLAUGŲ

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktinės gyvenamosios vietos adresas

 

Telefono Nr.

 

 

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui

 

PRAŠYMAS GAUTI TRANSPORTO PASLAUGAS

20____m. ____________ d.

 

Prašau suteikti transporto paslaugas vykti į ________________________________ dėl:

[ ]   Negalios, ligos

[ ]   Senatvės

[ ]   Nedarbo, skurdo

[ ]   Smurto

[ ]   Kitos priežastys

[ ]   Sutinku mokėti visą transporto paslaugos kainą, nevertinant asmens (šeimos) finansinių galimybių.

Prie prašymo pridedami dokumentai:

[ ]   asmens dokumento kopija;

[ ]   neįgaliojo arba pensininko pažymėjimo kopija;

[ ]   vykimo tikslą patvirtinantys dokumentai, ____ lapų.

[ ]   pažymos apie pajamas ir kiti šeimos pajamas įrodantys dokumentai, ____ lapų.

Šeimos narių skaičius: ____ .

 

Prašymą pateikė (pabraukti)

Pageidaujantis gauti socialines paslaugas

asmuo ar jo globėjas (rūpintojas)            –––––––––––––                      ––––––––––––––––––––––––

(parašas)                               (vardas, pavardė)

 

Kiti suinteresuoti asmenys, bendruomenės

nariai ir kt.

___________________________                  –––––––––––                     ––––––––––––––––––––––––

(įrašyti)                                                                                  (parašas)                               (vardas, pavardė)

 


 

Prienų rajono savivaldybės

socialinių paslaugų centro

transporto paslaugų organizavimo

ir teikimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

TRANSPORTO PASLAUGŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

IŠVYKIMO

KAS VYKSTA

IŠVYKIMO VIETA

VYKSTAMA Į

PASTABOS

ATSAKINGO DARBUOTOJO PARAŠAS

DATA

VALANDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________


 

Prienų rajono savivaldybės

socialinių paslaugų centro

transporto paslaugų organizavimo

ir teikimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

MOKĖJIMO UŽ TRANSPORTO PASLAUGAS VAŽTARAŠTIS

 

 

Užsakovo vardas, pavardė

Išvykimo vieta

Nuvykimo vieta

Laukimo laikas

Nuvažiuota

km

Transporto paslaugų gavėjo  parašas

 

val.

 

min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vykimo data_____________________

 

Transporto užmokesčio skaičiavimas

 

 

 

Vieno km kaina

 

nuvažiuota km

 

 

 

 

 

už kilometražą

 

už laukimo laiką

 

 

 

 

 

Mokėjimo dydis 

nuo transporto

paslaugos kainos

%

 

 

 

______________________________

Iš viso:         Lt        ct

 


socialinių paslaugų centro

transporto paslaugų organizavimo

ir teikimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

 


 

Prienų rajono savivaldybės

socialinių paslaugų centro

transporto paslaugų organizavimo

ir teikimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

SUTEIKTŲ TRANSPORTO PASLAUGŲ ATASKAITA

 

20_____M.  ______________ MĖN.

 

 

Data

Paslaugų gavėjas

Nuvažiuota kilometrų

Išrašytų kvitų suma

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė:

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Prienų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T3-246, 2013-12-19, paskelbta TAR 2013-12-19, i. k. 2013-03685

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T3-212 „Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro transporto paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo