Suvestinė redakcija nuo 2011-10-01 iki 2017-04-04

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2010-10-29, i. k. 2010-01259

 

 

Mazeikiai

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ, PRAŠYMO IR LEIDIMO FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. spalio 29 d. Nr. T1-315

Mažeikiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2010, Nr. 25-1177, Nr. 86-4525) 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, Mažeikių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti renginių organizavimo Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje taisykles (1 priedas).

2. Patvirtinti Prašymo organizuoti renginį formą (2 priedas).

3. Patvirtinti Leidimo organizuoti renginį formą (3 priedas).

4. Pripažinti netekusiu galios Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2004-12-25 sprendimą Nr. T-294 „Dėl renginių, vykstančių Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos viešose vietose, organizavimo tvarkos ir leidimo formos patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                               Vilhelmas Džiugelis


PATVIRTINTA

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos

2010 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T1-315

 

RENGINIŲ ORGANIZAVIMO MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TAISYKLĖS

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Renginių organizavimo Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja masinių ir kitų renginių viešose erdvėse organizavimo tvarką.

2. Masinius renginius viešosiose erdvėse gali organizuoti tik asmenys, turintys teisę šią veiklą vykdyti ir nėra pažeidusios šių Taisyklių, kitų teisės aktų, susijusių su renginių organizavimu (toliau – Renginių organizatoriai).

3. Renginių organizatoriai turi teisę organizuoti kultūros, sporto, švietimo ir kitokius renginius, laikydamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų ir šių Taisyklių.

4. Renginių organizatoriai turi pasirūpinti ir užtikrinti, kad būtų laikomasi viešosios tvarkos, kelių eismo, priešgaisrinės ir darbo saugos, higienos normų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

5. Renginių organizatoriai atsako už renginio turinį ir kokybę.

6. Šios Taisyklės nereglamentuoja renginių uždarose patalpose, įstaigose ir privačioje teritorijoje.

 

II. RENGINIŲ VIETOS

 

7. Renginių vietomis gali būti: Mažeikių miesto bei rajono aikštės ir gatvės, parkai, stadionai ir aikštynai, skverai, aikštelės ir kiemai, specialiai įrengtos renginių vietos, kapinės, kitos renginiams tinkamos vietos, pritarus prašymų renginiams organizuoti nagrinėjimo komisijai.

 

III. RENGINIŲ KLASIFIKAVIMAS

 

8. Komerciniai renginiai.

9. Nekomerciniai renginiai.

 

IV. VIEŠŲJŲ RENGINIŲ SAUGUMAS

 

10. Renginių organizatoriai privalo:

10.1. pagal renginio pobūdį užtikrinti priešgaisrinį saugumą ir operatyvų medicinos pagalbos teikimą;

10.2. pažymėti renginio vietos ribas, jeigu renginys vyksta netiksliai apibrėžtoje teritorijoje (pagal renginio pobūdį, aptverti laikinąja tvorele arba įspėjamąja juosta);

10.3. užtikrinti teritorijos apsaugą;

10.4. užtikrinti renginio teritorijoje esančių objektų apsaugą;

10.5. užtikrinti, kad renginio metu atsakingi už renginį asmenys segėtų atpažinimo korteles;

10.6. imtis visų reikiamų priemonių pagal renginio pobūdį, kad užtikrintų žmonių saugumą;

10.7. rūpintis visokeriopa pagalba saugos tarnybų pareigūnams, renginyje užtikrinantiems viešąją tvarką;

10.8. nedelsiant nutraukti renginį, jei kyla grėsmė žmonių saugumui;

10.9. drausti renginių metu leisti garsią muziką nuo 24 val. iki 6 val.

 

V. RENGINIŲ LAIKAS

 

11. Visi renginiai nepilnamečiams lapkričio – gegužės mėnesiais gali vykti iki 22.00 val., o gegužės – lapkričio mėnesiais – iki 23 val.

12. Jei renginys neįvyksta arba pakeičiamas jo laikas ir vieta, Renginio organizatoriai apie  privalo pranešti leidimą išdavusiai institucijai ne vėliau kaip likus iki numatyto renginio 7 dienoms.

 

VI. TECHNINIS RENGINIŲ SAUGUMAS IR TVARKA

 

13. Renginio organizatoriai renginio metu privalo užtikrinti saugų įrangos, kuriai taikomi specialūs reikalavimai, naudojimą.

14. Užtikrinti teritorijos sutvarkymą (pateikti sutartis su tvarkančiomis organizacijomis), po renginio ne vėliau kaip sekančią dieną sutvarkyti renginio vietą.

15. Jei renginys vyksta ilgiau nei 2 valandas, užtikrinti biotualetų renginio metu pastatymą (pateikti sutartis dėl pakankamo skaičiaus biotualetų pastatymo).

16. Užtikrinti, kad garsas renginio metu neviršytų nustatytų garso higienos normų.

 

VII. PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS RENGINIŲ METU

 

17. Renginiams, kurie skirti nepilnamečiams arba planuojama, kad į renginį susirinks daugiau kaip pusė dalyvių nepilnamečių, vienkartiniai leidimai prekiauti alkoholiniais gėrimais neišduodami.

18. Komisija, nagrinėjanti prašymą renginiui organizuoti, nusprendžia, ar leisti prekiauti alkoholiniais gėrimais renginio metu.

19. Prekyba alkoholiniais gėrimais turi būti nutraukta likus ne mažiau kaip 1 val. iki renginio pabaigos.

20. Neaptarti klausimai sprendžiami taip, kad neprieštarautų Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems norminiams aktams.

 

VIII. PRAŠYMŲ ORGANIZUOTI VIEŠUOSIUS RENGINIUS NAGRINĖJIMAS IR LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

 

21. Viešųjų  renginių organizatoriai ne vėliau kaip prieš 2 savaites  ir ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius iki renginio organizavimo dienos pateikia seniūnijai, kurios teritorijoje vyks renginys, prašymą dėl renginio organizavimo. Prašymas turi būti suderintas su Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriumi.

21.1. Viešųjų renginių organizatoriams, pateikus prašymą vėliau nei prieš 2 savaites, leidimą renginiui organizuoti gali išduoti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius. Prašymas turi būti suderintas su Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriumi.

Papildyta punktu:

Nr. T1-257, 2011-09-30, paskelbta TAR 2011-09-30, i. k. 2011-01496

 

22. Su prašymu Renginio organizatorius turi pateikti teritorijos savininko ar administratoriaus raštišką sutikimą dėl teritorijos organizuojamam renginiui panaudojimo (jei teritorija priklauso savivaldybei, toks sutikimas nereikalingas).

23. Renginio organizatorių prašymus nagrinėja Komisijos, sudarytos seniūnijose. Komisijos  per 5 darbo dienas priima sprendimą išduoti ar neišduoti leidimą organizuoti renginį  ir informuoja pareiškėją.

24. Nustatytos formos leidimą organizuoti renginį išduoda miesto ar rajono seniūnijos ne vėliau likus 7 dienoms iki renginio.

25. Leidimą organizatoriai turi saugoti iki renginio pabaigos.

26. Leidimai organizuoti renginį neišduodami tiems organizatoriams, kurie:

27.1. pradeda reklamuoti renginius, neturėdami leidimo organizuoti renginį;

27.2. savavališkai, negavę atskiro raštiško sutikimo, naudoja Savivaldybės atributiką, simboliką ir vardą.

28. Seniūnijos, išdavusios leidimą organizuoti renginį, už rėmėjams prisiimtus rengėjų įsipareigojimus ir galimus pažeidimus neatsako.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Jei Renginio organizatorius renginio metu pažeidžia šias taisykles ar kitus su renginių organizavimu susijusius teisės aktus, 1 metus nuo pažeidimo, jam leidimas organizuoti renginį neišduodamas.

30. Jei Renginio organizatoriai neįvykdo visų šių taisyklių keliamų reikalavimų, leidimas organizuoti renginį neišduodamas.

31. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų atsakingi darbuotojai renginio metu kontroliuoja, kaip laikomasi šių taisyklių. Renginio organizatoriai privalo užtikrinti tikrinančiųjų institucijų pareigūnų patekimą į renginio teritoriją pateikus tarnybinį pažymėjimą.

32. Mažeikių miesto ir rajono seniūnijos viešai skelbia organizatorius, grubiai pažeidusius šias taisykles.

33. Organizatoriai atsisakymą išduoti leidimą organizuoti renginį, turi teisę apskųsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


PATVIRTINTA

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos

2010 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T1-315

 

 

(Renginio organizatorius, jo pareigos)

(adresas, telefono Nr., el. paštas)

 

 

PRAŠYMAS

ORGANIZUOTI RENGINĮ

 

 

(Prašymo pateikimo data)

Mažeikiai

 

 

_______________________________________

(seniūnijos pavadinimas)

 

 

Renginio pavadinimas

Renginio forma

 

Trumpas renginio turinys (tematika, paskirtis, kokioms amžiaus ir visuomenės grupėms skiriamas)

Renginio data, pradžios ir pabaigos laikas

Vieta, eitynių, procesijos ar parado maršrutas

Numatomas dalyvių skaičius

Numatomas žiūrovų skaičius

Informacija apie viešosios tvarkos palaikymą

 

(atsiskaitymo už paslaugas forma, renginio organizatorių įsipareigojimai)

Informacija apie higienos normų laikymąsi ir komunalinių paslaugų teikimą

 

(atsiskaitymo už paslaugas forma, renginio organizatorių įsipareigojimai)

Numatoma prekyba renginio metu ir prekybos vietų skaičius

Numatoma prekyba alkoholiniais gėrimais (jeigu taip, nurodyti gėrimų rūšį ir stiprumą)

Informacija apie medicinos pagalbos teikimą renginio metu

 

Atsakingi renginio organizatoriai arba jų įgalioti asmenys (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefonas, parašas)

 

1.

2.

 

Atsakingas už darbo saugą

 


PATVIRTINTA

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos

2010 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T1-315

 

 

LEIDIMAS Nr.

 

Organizuoti viešąjį renginį Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje

 

1. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos _______________________ seniūnija

 

leidžia _________________________________________________________________________

( juridinio asmens pavadinimas, adresas, telefono Nr. el. paštas)

 

organizuoti mokamą  / nemokamą renginį (pabraukti)

 

_______________________________________________________________________________

(pavadinimas)

 

___________________________________________________ ____________________________

(kur)                                                                                                       (data, laikas)

 

Skirtą vaikams/nepilnamečiams/ suaugusiems,/ mišriai auditorijai (pabraukti)__________________

 

________________________________________________________________________________

(jei reikia – detalizuoti)

2. Renginio  vieta __________________________________________________________

 

3.Mokestis pagal renginio trukmę______________________________________________

4. Renginio organizatoriai   privalo :

4.1. aptverti renginio teritoriją (jei renginyje numatomas dalyvių skaičius  daugiau kaip 1000 ir aptvėrimas yra įmanomas pagal renginio pobūdį ir vietą);

4.2. apšviesti renginio teritoriją ir renginio teritorijos prieigas (jei renginys vyksta tamsiu paros metu);

4.3. užtikrinti, kad į renginio teritoriją nebūtų įleidžiami neblaivūs ar nuo psichotropinių medžiagų apsvaigę asmenys;

4.4. suteikti visokeriopą pagalbą saugos tarnybų pareigūnams, užtikrinantiems viešąją renginio tvarką;

4.5. nedelsiant nutraukti renginį, jei kyla grėsmė žmonių saugumui;

4.6. sudaryti sutartis su  dėl viešosios tvarkos palaikymo;

4.7. užtikrinti teritorijos sutvarkymą po renginio, ne vėliau kaip sekančią dieną;

4.8. pateikti seniūnijai  teritorijos schemas su nurodytais įėjimais ir  išėjimais ;

4.9. jei renginys vyksta daugiau kaip 2 valandas, užtikrinti biotualetų, šiukšlių konteinerių pastatymą;

4.10. užtikrinti, kad garsas renginio metu neviršytų  higieninių normų  reikalavimų.

4.11  kita _________________________________________________________________

 

Leidimą išdavė _____________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

 

 

_________                                          _______________________

(data)                           A.V                             (parašas )

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Mažeikių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-257, 2011-09-30, paskelbta TAR 2011-09-30, i. k. 2011-01496

Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2010-10-29 sprendimo Nr. T1-315 „Dėl renginių organizavimo Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių, prašymo ir leidimo formų patvirtinimo“ 1 priedo papildymo 21.1. punktu