Suvestinė redakcija nuo 2019-11-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2013-03-26, i. k. 2013-01028

 

Pagėgių savivaldybės taryba

 

sprendimas

Dėl MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, nUSTATYMO ir TVARKOS APRAŠO paTVIRTINIMO

 

2013 m. kovo 26 d. Nr. T-71

Pagėgiai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2011, Nr. 38-1804) 36 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo (Žin., 2006, Nr. 73-2755; 2008, Nr. 63-2382;  2009, Nr. 153-6886) 7 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ (Žin., 1995, Nr. 73-1715; 2000, Nr. 2-45), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V – 964 patvirtintu Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu (Žin., 2011, Nr. 140-6573; 2012, Nr. 71-3695), Pagėgių savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Mokesčio už vaiko išlaikymą Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti vienos dienos vaiko maitinimo normas ikimokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų:

2.1. lopšelio grupėse – už 2,10 Eur;

2.2. darželio grupėse – už 2,40 Eur.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-180, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-10-31, i. k. 2019-17387

 

3. Nustatyti vienos dienos mokestį vaiko ugdymo reikmėms tenkinti – 1,5 Lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-196, 2013-09-26, paskelbta TAR 2013-09-26, i. k. 2013-02672

 

4. Pripažinti netekusiais galios:

4.1. Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. T – 490 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Pagėgių lopšelyje – darželyje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4.2. Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimą Nr. T – 60 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T – 490 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Pagėgių lopšelyje – darželyje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo“.

4.3. Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. T – 489 „Dėl mokesčio dydžio už vaiko maitinimo ir ugdymo paslaugas Pagėgių lopšelyje – darželyje nustatymo“.

5. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2013 m. balandžio 1 d.

6. Apie sprendimo priėmimą oficialiai paskelbti laikraštyje „Šilokarčema“, o visą teisės aktą − Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt .

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                  Virginijus Komskis


PATVIRTINTA

Pagėgių savivaldybės tarybos

2013 m. kovo 26 d.

sprendimu Nr. T-71

 

MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčio už vaiko išlaikymą Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (toliau – įstaigos), nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko maitinimo, ugdymo reikmių tenkinimo mokesčių, lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms priėmimo Pagėgių savivaldybės įstaigose sąlygas ir tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2011, Nr. 38 - 1804), Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu (Žin., 2006, Nr. 73-2755; 2008, Nr. 63-2382), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ (Žin., 1995, Nr. 73-1715; 1999, Nr. 71-2233; 2000, Nr. 2-45), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 50 – 2454), kitais švietimą, socialinę paramą reglamentuojančiais teisės aktais.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II. Mokesčio už VAIKO MAITINIMĄ ir ugdymo REIKMIŲ TENKINIMĄ nustatymas

 

4. Už vaiko išlaikymą įstaigose tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) moka Pagėgių savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestį:

4.1. vaiko dienos maitinimo normos mokestis;

4.2. mokestis vaiko ugdymo reikmėms tenkinti.

5. už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) moka vaiko dienos maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą bei nelankytą ir nepateisintą dieną.

6. Dienos maitinimo norma paskirstoma: pusryčiams – 25-30 procentų, pietums – 40-50 procentų, vakarienei − 20-35 procentai.

7. Vaikai, ugdomi trumpo buvimo grupėse ne ilgiau kaip 4 valandas arba pasirinkus 4 valandų ugdymą ir integruoti į grupes, kurių veiklos trukmė ilgesnė, tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu gali būti nemaitinami arba maitinami du kartus per dieną.

8. Surinktas mokestis už vaikų maitinimą skiriamas tik vaikų maitinimui (maisto produktams įsigyti).

9. Mokestis ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms (techninėms priemonėms, trumpalaikiam ir ilgalaikiam inventoriui įsigyti, renginiams organizuoti, patalpų funkcionavimui užtikrinti ir kt.) tenkinti mokamas už kiekvieną lankytą ir nelankytą dieną.

 

III. mokesčio lengvatų taikymas ir jas patvirtinančių dokumentų pateikimas

 

10. mokestis už maitinimo paslaugas mažinamas 50 procentų, jeigu:

10.1. tėvų, auginančių tris ir daugiau vaikų, vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio;

10.2. šeima gauna socialinę pašalpą pagal Socialinės paramos skyriaus pateiktas pažymas;

10.3. vaikas auga socialinės rizikos šeimoje pagal Vaikų teisių apsaugos skyriaus pateiktas pažymas.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-196, 2013-09-26, paskelbta TAR 2013-09-26, i. k. 2013-02672

 

11. Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami įstaigos direktoriui, priimant vaiką į įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – visomis įstaigos darbo dienomis.

12. Lengvata taikoma nuo prašymo ir dokumentų, patvirtinančių teisę į lengvatą, pateikimo sekančios dienos. už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas.

13. Lengvatos taikymas įforminamas įstaigos direktoriaus įsakymu, su kuriuo kitą dieną supažindinamas apskaitą tvarkantis asmuo ar įstaiga, jei apskaita perduota tvarkyti kitai įstaigai.

14. Duomenys apie lengvatos taikymą tikslinami kiekvienais metais. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, mokesčiai yra perskaičiuojami ir išieškomi įstatymų nustatyta tvarka.

15. Netekus teisės į lengvatą, tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) apie tai raštu praneša įstaigos direktoriui.

16. Už vaiko išlaikymą įstaigose taikoma tik viena iš 10 punkte išdėstytų mokesčio lengvatų.

17. Mokestis už vaiko išlaikymą (maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą) nemokamas, jeigu vaikas nelanko įstaigos vasaros metu (birželio–rugpjūčio mėn.).

18. Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl:

18.1. vaiko ir (ar) tėvų (globėjų/rūpintojų) ligos, tėvams (globėjams/rūpintojams) telefonu ar elektroniniu būdu informavus grupės auklėtoją ar įstaigos administraciją tą pačią dieną apie vaiko neatvykimą ir vėliau pateikus prašymą dėl vaiko praleistų dienų pateisinimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. T-180, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-10-31, i. k. 2019-17387

 

18.2. tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) kasmetinių atostogų, pateikus dokumentą iš darbovietės;

18.3. motinos tikslinių − nėštumo ir gimdymo atostogų, pateikus dokumentą iš darbovietės;

18.4. tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) tikslinių (tėvystės, vaiko priežiūros, mokymosi, kūrybinės, nemokamos) atostogų − ne ilgesnės 1 mėnesio trukmės, pateikus dokumentą iš darbovietės;

18.5. tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) papildomos poilsio dienos, suteiktos kaip papildomos lengvatos asmenims, auginantiems vaikus, pateikus dokumentą iš darbovietės;

18.6. tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) darbo pagal kintantį darbo grafikus, pateikus iš darbovietės pažymą arba darbo grafikus iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius;

18.7. mokinių atostogų bei priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų atostogų metu, pateikus tėvų (globėjų/rūpintojų) prašymą;

Punkto pakeitimai:

Nr. T-180, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-10-31, i. k. 2019-17387

 

18.8. nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.), ne ilgiau kaip 3 dienas;

18.9. oro temperatūros, jei ji yra žemesnė kaip minus 20o C ir dėl ekstremalių įvykių ir situacijų.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokamas už praėjusį mėnesį iki kito mėnesio 25 dienos.

20. Už mokesčių surinkimą yra atsakingas įstaigos direktorius ar jo įgaliotas asmuo. Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokamas mokestis, įstaigos direktorius turi teisę pašalinti vaiką iš ugdymo įstaigos sąrašų, prieš tai raštu įspėjęs tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus).

21. Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą. 

22. Įmokos ir skolos už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą apskaitomos ir išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Aprašas skelbiamas Pagėgių savivaldybės ir ugdymo įstaigų interneto svetainėse.

24. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Savivaldybės administracijos direktorius.

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Pagėgių savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-196, 2013-09-26, paskelbta TAR 2013-09-26, i. k. 2013-02672

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-71 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

 

2.

Pagėgių savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-180, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-10-31, i. k. 2019-17387

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-71 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo