Suvestinė redakcija nuo 2016-10-11

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2013-02-28, i. k. 2013-00912

 

herbas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ASMENŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYMO ĮSTAIGAS, VYKDANČIAS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. vasario 28 d. Nr. T-45

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo (Žin., 1996, Nr. 9-215; 2008, Nr. 47-1752) 12 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 29 straipsnio 5 punktu ir atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2012 m. gegužės 29 d. Moksleivių papildomojo ugdymo organizavimo savivaldybės biudžetinėse įstaigose vertinimo vidaus audito ataskaitą, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia patvirtinti Asmenų priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės sporto mokymo įstaigas, vykdančias neformaliojo švietimo programas, tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Justinas Sartauskas


 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2016 m. spalio 6 d. sprendimu  Nr. T-359

(2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-45 redakcija)

 

ASMENŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYMO ĮSTAIGAS, VYKDANČIAS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS,

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1. Asmenų priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės sporto mokymo įstaigas, vykdančias neformaliojo švietimo programas, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimą į Šiaulių miesto savivaldybės sporto mokymo įstaigas, vykdančias sportininkų rengimą pagal plėtojamą sporto profilį ir sportinio ugdymoprogramas(toliau – sporto mokymo įstaiga, įstaiga),nustato šių įstaigų grupių komplektavimo tvarką, informavimo apie priėmimą ir prašymų pateikimo terminus.

 

II SKYRIUS

SPORTO MOKYMO ĮSTAIGŲ GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS

 

2. Grupių komplektavimas į neformaliojo vaikų švietimo irpradinio rengimo grupes vykdomas kasmet iki rugsėjo 30 d., o į meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo ir didelio meistriškumo grupes – iki rugpjūčio 15 d. vadovaujantis Sportinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės sporto mokymo įstaigose aprašu.

3. Informaciją apie laisvas vietas grupėse teikia įstaigos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS IR MOKYMOSI TRUKMĖ

 

4. Į sporto mokymo įstaigas asmenys priimami mokytis pagal trumpalaikes ir ilgalaikes įstaigos siūlomas sportinio ugdymo ir saviraiškos programas:

4.1. neformaliojo vaikų švietimo grupė;

4.2. pradinio rengimo grupė (trukmė 1–2metai);

4.3. meistriškumo ugdymo grupė (trukmė 1–5metai);

4.4. meistriškumo tobulinimo grupė (trukmė 1–4metai);

4.5. didelio meistriškumo grupė (trukmė 1 ir daugiau metų).

5. Atsižvelgdama į miesto bendruomenės poreikius ir gavusi Kūno kultūros ir sporto skyriaus pritarimą, sporto mokymo įstaiga gali siūlyti ir kitas ugdymo ir saviraiškos programas.

 

IV SKYRIUS

PRIĖMIMAS Į SPORTO MOKYMO ĮSTAIGĄ

 

6. Į sporto mokymo įstaigas priimami asmenys nuo 6 metų amžiaus.

7. Tėvai (globėjai, rūpintojai), norintys leisti vaiką į įstaigą, arba asmuo, norintis lankyti įstaigą,pateikia:

7.1. prašymą, kuriame nurodoma:

7.1.1. vaiko (asmens) vardas, pavardė, gimimo data, deklaruota gyvenamoji vieta;

7.1.2. tėvų ar globėjų (asmens) adresas, telefonas;

7.1.3. programa, pagal kurią norėtų mokytis asmuo;

7.2. gimimo liudijimo (asmens tapatybės kortelės, paso) kopiją;

7.3. Sporto medicinos centro arba sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, leidžiančią lankyti pratybas.

8. Prašymai mokytis įstaigoje priimami nuo einamųjų metų rugpjūčio 1 d.

9. Jei yra laisvų vietų, prašymai gali būti pateikiami ir asmenys priimami per visus mokslo metus.

10. Prašymai dėl priėmimo į įstaigą registruojami Prašymų registracijos knygoje.

11. Prašymų registraciją, asmenų priėmimąir atleidimą vykdo mokyklos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

12. Asmenų priėmimasį įstaigą įforminamas direktoriaus įsakymu ir sudaroma sutartis.

13. Asmenys priimami atsižvelgiant į asmenų ar jų tėvų pageidavimus, asmens amžių ir įstaigos galimybes.

14. Jei norinčių mokytis pradinio rengimo grupėse yra daugiau nei įstaiga gali priimti, asmenys priimami pagal prašymo pateikimo registracijos eilę, tačiau pirmumo teisė suteikiama Šiaulių miesto gyventojui.

15. Priimamo asmens į meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo ir didelio meistriškumo grupes sportinių pasiekimų vertinimas atliekamas vadovaujantis Sportinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės sporto mokymo įstaigose aprašo 1 ir 2 prieduose nustatytais meistriškumo rodikliais.

16.Už mokymąsi sporto mokymo įstaigoje ir už kitas atlygintinai teikiamas paslaugas mokamas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis.

17. Sporto mokymo įstaiga, į kurią priimamas asmuo,privalo užregistruoti jįneformaliojo švietimo ir kitų mokamų paslaugų elektroninės apskaitos sistemoje adresu www.siauliai.manomokykla.lt.

 

V SKYRIUS

ASMENŲ IŠBRAUKIMAS IR PAŠALINIMAS IŠ MOKYKLOS

 

18. Asmuo gali pereiti į kitą sporto organizaciją pagal atitinkamos sporto šakos patvirtintas sąlygas.

19. Asmenys, pažeidžiantys įstaigos vidaus tvarkos taisykles, pedagogų tarybos siūlymu ir įstaigos tarybos sprendimu gali būti šalinami iš sporto mokymo įstaigos.

20. Asmenų išbraukimas pateikus prašymą ir pašalinimas iš įstaigos įforminamas įstaigos direktoriaus įsakymu.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Aprašas skelbiamas Šiaulių miesto savivaldybės ir sporto mokymo įstaigos interneto svetainėse.

22. Sporto mokymo įstaigų vadovai inicijuoja įstaigos darbuotojų ir įstaigą lankančių asmenų, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) supažindinimą su Aprašu.

23. Aprašo priežiūrą vykdo Kūno kultūros ir sporto skyrius.

24. Sporto mokymo įstaigų vadovai atsako už Aprašo įgyvendinimą.

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Šiaulių miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-359, 2016-10-06, paskelbta TAR 2016-10-10, i. k. 2016-24837

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl asmenų priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės sporto mokymo įstaigas, vykdančias neformaliojo švietimo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.