Nutarimas skelbtas: Žin., 2007, Nr. 114-4637

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

 

2007 m. spalio 17 d. Nr. 1139

Vilnius

 

Nauja nutarimo redakcija:

Nr. 938, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 90-4698 (2012-07-28)

DĖL ATSAKOMYBĖS IR FUNKCIJŲ PASKIRSTYMO TARP INSTITUCIJŲ, ĮGYVENDINANT LIETUVOS 2007–2013 metų EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINės PARAMOS PANAUDOJIMO STRATEGIJĄ IR veiksmų programAS

 

Vadovaudamasi 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1083/2006, nustatančiu bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gegužės 22  d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 423/2012 (OL 2012 L 133, p. 1), ir 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1828/2006, nustatančiu Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 371, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1236/2011 (OL 2011 L 317, p. 24), atsižvelgdama į tai, kad Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos teisėto ir teisingo valdymo principai bei ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos institucijos ir jų funkcijos yra nustatytos reglamente (EB) Nr. 1083/2006 ir reglamente (EB) Nr. 1828/2006, siekdama sukurti vieną bendrą Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. K(2007)4475, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Komisijos 2011 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. K(2011)1591, Ekonomikos augimo veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007)3740, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Komisijos 2010 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. K(2010)1047, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007)3738, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Komisijos 2012 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. C(2012)3491, ir Techninės paramos veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. K(2007)6717, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Komisijos 2010 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. K(2010)3472 (toliau – veiksmų programos), ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemą, aiškiai apibrėžti ir atskirti ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos institucijų ir kitų Lietuvos Respublikos viešojo administravimo subjektų, dalyvaujančių įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, patvirtintą Europos Komisijos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. K(2007)1808 (toliau – strategija), ir veiksmų programas, funkcijas ir atsakomybę, užtikrinti efektyvų ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos institucijų ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo subjektų, dalyvaujančių įgyvendinant strategiją ir veiksmų programas, socialinių ekonominių partnerių bendradarbiavimą, aktyvų regiono ir vietos valdžios institucijų, socialinių ekonominių partnerių dalyvavimą priimant sprendimus dėl ES struktūrinės paramos panaudojimo, skaidrų sprendimų dėl ES struktūrinės paramos panaudojimo priėmimą, skatinti darnų Lietuvos Respublikos vystymąsi, taip pat užtikrinti moterų ir vyrų lygias galimybes ir diskriminacijos dėl lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos prevenciją, skatinti tolygią regionų plėtrą ir mažinti išsivystymo skirtumus tarp regionų, panaudoti esamus nacionalinius viešųjų investicijų ir viešųjų paslaugų teikimo projektų planavimo principus ir mechanizmus, stiprinti ES struktūrinės paramos įgyvendinimo priežiūros, kontrolės ir vertinimo mechanizmus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisykles (pridedama).

2. Pavesti Finansų ministerijai atlikti veiksmų programų vadovaujančiosios, tvirtinančiosios ir mokėjimo institucijų funkcijas.

3. Nustatyti, kad:

3.1. Kaip nurodyta reglamento (EB) Nr. 1083/2006 59 straipsnyje, vadovaujančiosios institucijos atsakomybe užduotis, susijusias su reglamento (EB) Nr. 1083/2006 60 straipsnyje numatytų vadovaujančiosios institucijos funkcijų atlikimu, pavedama atlikti kaip tarpinėms institucijoms:

3.1.1. šioms ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės institucijoms, pagal kompetenciją atsakingoms už iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius (išskyrus tuos atvejus, kai įgyvendinami Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programų techninės paramos prioritetai ir Techninės paramos veiksmų programa): Aplinkos ministerijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Susisiekimo ministerijai, Sveikatos apsaugos ministerijai, Švietimo ir mokslo ministerijai, Ūkio ministerijai, Vidaus reikalų ministerijai, Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos;

3.1.2. šioms įgyvendinančiosioms institucijoms: Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, viešajai įstaigai Europos socialinio fondo agentūrai, Transporto investicijų direkcijai, viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai, viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai;

3.1.3. visuotinių dotacijų valdytojams, paskirtiems Visuotinių dotacijų priemonių administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose finansų ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1K-349 (Žin., 2008, Nr. 132-5093; 2010, Nr. 148-7606), nustatyta tvarka;

3.1.4. regionų plėtros taryboms, atliekančioms funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1987; 2002, Nr. 123-5558) 13 straipsnio 6 dalies 7 punkte.

3.2. Už ES struktūrinės paramos, skirtos regionų projektams, planavimo ir naudojimo koordinavimą yra atsakinga Vidaus reikalų ministerija, kuri, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje, atsako už nacionalinės regioninės politikos koordinavimą.

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Gediminas Kirkilas

 

 

 

Finansų ministras                                                                             Rimantas Šadžius

___________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 938 redakcija)

 

 

ATSAKOMYBĖS IR FUNKCIJŲ PASKIRSTYMO TARP INSTITUCIJŲ, ĮGYVENDINANT LIETUVOS 2007–2013 metų EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINės PARAMOS PANAUDOJIMO STRATEGIJĄ IR veiksmų programAS, TAISYKLĖS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėse (toliau – Taisyklės) reglamentuojama institucijų, dalyvaujančių įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, patvirtintą Europos Komisijos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. K(2007)1808 (toliau – strategija), Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, patvirtintą Europos Komisijos 2007 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. K(2007)4475, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. kovo 4 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2011)1591, Ekonomikos augimo veiksmų programą, patvirtintą Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007)3740, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. K(2010)1047, Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, patvirtintą Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007)3738, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Komisijos 2012 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. C(2012)3491, ir Techninės paramos veiksmų programą, patvirtintą Europos Komisijos 2007 m gruodžio 18 d. sprendimu Nr. K(2007)6717, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Komisijos 2010 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. K(2010)3472 (toliau – veiksmų programos), atsakomybė, funkcijos ir teisės. Atsakomybės paskirstymas tarp institucijų, atsakingų už strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimą, nustatytas Taisyklių priede.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Audito institucija – institucija, atsakinga už 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gegužės 22  d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 423/2012 (OL 2012 L 133, p. 1), 62 straipsnyje nurodytų funkcijų atlikimą.

Europos investicijų banko paskola – Europos investicijų banko pareiškėjams ir (ar) projektų vykdytojams skolinamos lėšos, skirtos naudoti kaip iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų, įgyvendinamų pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programas, nacionalinės lėšos.

Europos Sąjungos finansinė parama – Lietuvai skiriamos Europos Sąjungos biudžeto lėšos, išskyrus Europos Sąjungos fondų lėšas.

Europos Sąjungos fondų lėšos – Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo lėšos.

Europos Sąjungos struktūrinė parama – Lietuvai skiriamos Europos Sąjungos fondų lėšos strategijai ir veiksmų programoms įgyvendinti.

Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema (SFMIS) – valstybės informacinė sistema, kurios veikimas paremtas informacinėmis technologijomis ir kuri skirta rinkti ir saugoti statistikos ir finansų duomenims, reikalingiems Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 935 (Žin., 2004, Nr. 123-4486), įgyvendinimui, 2004–2006 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimui, 2007–2013 metų iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų įgyvendinimui pagal veiksmų programas, Europos Sąjungos fondų ir iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų nacionalinių lėšų panaudojimui stebėti ir valdyti, taip pat šiai informacijai perduoti Europos Komisijai.

Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainė (www.esparama.lt) – tarpinstitucinė interneto svetainė aktualiai informacijai apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą skelbti.

Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistema – vadovaujančiosios, tvirtinančiosios, tarpinių, mokėjimo ir audito institucijų, įsteigtų vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1083/2006 37 straipsnio 1 dalies g punkto iii papunkčiu ir 59 straipsniu, pagal kompetenciją atliekamų funkcijų ir procedūrų visuma, užtikrinanti Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų ir principų laikymąsi.

Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimas – vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1083/2006 47–49 straipsniais atliekama strategijos ir veiksmų programų analizė, kuria siekiama pagerinti Lietuvai skiriamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos kokybę, veiksmingumą ir nuoseklumą, strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimą.

Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo planas – dokumentas, parengtas vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1083/2006 48 straipsnio 1 dalimi, kuriame nustatyti Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvoje 2007–2013 metais vertinimo tikslai ir uždaviniai, taip pat suplanuotos priemonės ir finansiniai ištekliai šiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

Finansų inžinerijos priemonė – veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonė, nustatyta reglamento (EB) Nr. 1083/2006 44 straipsnyje.

Finansų inžinerijos priemonės įgyvendinimo ir finansavimo sutartis – vadovaujančiosios institucijos, ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius, kuriai Taisyklėse priskirta atsakomybė ir funkcijos administruojant veiksmų programos dalį, įgyvendinamą naudojant finansų inžinerijos priemones, sutartis su kontroliuojančiojo fondo valdytoju arba finansų inžinerijos priemonės valdytoju (jeigu kontroliuojantysis fondas nėra steigiamas) dėl finansų inžinerijos projekto įgyvendinimo ir finansavimo tvarkos.

Finansų inžinerijos priemonės valdytojas – juridinis asmuo, atrinktas pagal Veiksmų programų stebėsenos komiteto patvirtintus iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų atrankos kriterijus konkrečiai finansų inžinerijos priemonei valdyti.

Finansų inžinerijos projekto vykdytojas – kontroliuojančiojo fondo valdytojas arba konkrečios finansų inžinerijos priemonės valdytojas (jeigu kontroliuojantysis fondas nėra steigiamas).

Įgyvendinančioji institucija – tarpinė institucija, vykdanti Taisyklėse nustatytas užduotis.

Informacinė Europos Sąjungos 2007–2013 metų fondų valdymo sistema (SFC 2007) – vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1083/2006 66 ir 76 straipsniais, Europos Komisijos įdiegta kompiuterinė veiksmų programų duomenų mainų sistema.

Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą planas – dokumentas, parengtas vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1083/2006 2 ir 3 straipsniais.

Institucijos vidaus sistemaEuropos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos sudedamoji dalis, apimanti institucijos, atsakingos už strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimą, išteklius, taisykles ir procedūras, kurias taiko institucija, kad užtikrintų veiksmingą jai pavestų užduočių ir funkcijų atlikimą.

Iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamas didelės apimties projektas – iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas, nurodytas reglamento (EB) Nr. 1083/2006 39 straipsnyje.

Iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas – projektas, apibrėžtas reglamento (EB) Nr. 1083/2006 2 straipsnio 3 dalyje.

Iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto finansavimo ir administravimo sutartis – ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius, ir įgyvendinančiosios institucijos arba tik įgyvendinančiosios institucijos su pareiškėju pasirašomas dokumentas dėl skiriamų Europos Sąjungos fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir jų naudojimo sąlygų.

Iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų finansavimo sąlygų aprašas aprašas, kuriame nustatomos iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų finansavimo sąlygos ir metodiniai nurodymai projektų vertintojams ir kuriuo vadovaujantis atliekamas tų projektų vertinimas pagal kiekvieną veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonę ar kelias iš jų.

Iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų konkursas – pagal įgyvendinančiosios institucijos paskelbtą kvietimą teikti paraiškas dėl iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų finansavimo gautų projektų atranka, atliekama vadovaujantis šių projektų finansavimo sąlygų aprašu.

Iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų nacionalinės lėšos – lėšos projektams, kuriems finansuoti skirta Europos Sąjungos fondų lėšų, bendrai finansuoti. Jas gali sudaryti nacionalinės viešosios lėšos (Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų lėšos, kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, ir kitų juridinių asmenų, kurie yra perkančiosios organizacijos, nurodytos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 4 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose, lėšos) ir privačios lėšos (juridinių asmenų lėšos, skiriamos iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams finansuoti, išskyrus lėšas, kurios laikomos nacionalinėmis viešosiomis lėšomis).

Iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto tinkamos finansuoti išlaidos – iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto išlaidos (arba jų dalis), kurios atitinka Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2007, Nr. 117-4789), atitinkamame iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų finansavimo sąlygų apraše ir (ar) kituose teisės aktuose išdėstytus išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimus. Šių reikalavimų atitiktis turi būti pripažinta įgyvendinančiosios institucijos, visuotinių dotacijų valdytojo arba teisės aktų nustatyta tvarka vadovaujančiosios institucijos.

Iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto vykdytojas – reglamento (EB) Nr. 1083/2006 2 straipsnio 4 dalyje apibrėžtas subjektas, atsakingas už iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų inicijavimą ir įgyvendinimą.

Iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojami regionų projektai – iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojami projektai, skirti savivaldybių ir regionų plėtros tarybų kompetencijai priskirtoms funkcijoms atlikti, planuojami vadovaujantis regionų plėtros planais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos aprašas – aprašas, kuriame reglamentuojama iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų, numatomų finansuoti iš Europos Sąjungos fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, atranka.

Iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojami valstybės projektai – iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojami projektai, skirti valstybės institucijų kompetencijai priskirtoms funkcijoms atlikti, planuojami remiantis nacionaliniais strateginio planavimo dokumentais, strateginiais veiklos planais ir (ar) institucijų programomis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Kontroliuojantysis fondasreglamento (EB) Nr. 1083/2006 44 straipsnyje apibrėžtas fondas, kurio paskirtis – sudaryti galimybę investuoti į vieną ar kelias finansų inžinerijos priemones, kontroliuojamas šio fondo valdytojo.

Kontroliuojančiojo fondo valdytojas – juridinis asmuo, valdantis kontroliuojantįjį fondą ir pagal finansų inžinerijos priemonės įgyvendinimo ir finansavimo sutartyje nustatytas sąlygas atsakingas už šios (šių) priemonės (-ių) įgyvendinimą.

Kryžminis finansavimas iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui įgyvendinti būtinų veiklų, priskiriamų prie vieno Europos Sąjungos fondo (Europos regioninės plėtros fondo) finansuojamų sričių, finansavimas kito Europos Sąjungos fondo (Europos socialinio fondo) lėšomis.

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus – įgyvendinančiosios institucijos siūlymas pareiškėjams ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius, kai įgyvendinami Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo veiksmų programų techninės paramos prioritetai ir Techninės paramos veiksmų programa, vadovaujančiosios institucijos nustatytomis sąlygomis teikti paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus.

Metinis Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo planas – planas, kuriame numatomi Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo ir vertinimo galimybių stiprinimo projektai, už vertinimo ir vertinimo galimybių stiprinimo projektų įgyvendinimą atsakingos institucijos, vertinimo tikslai ir rezultatai, vertinimo ir vertinimo galimybių stiprinimo projektų įgyvendinimo terminai ir kita reikiama informacija.

Metinis informavimo ir viešinimo priemonių planas – tam tikrais metais pagal informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą planą numatomų įgyvendinti informavimo ir viešinimo priemonių planas.

Mokėjimo institucija – institucija, įsteigta vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1083/2006 37 straipsnio 1 dalies g punkto iii papunkčiu ir atsakinga už lėšų iš Europos Komisijos priėmimą ir jų išmokėjimą iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų vykdytojams.

Paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą – dokumentas, kurį teikia pareiškėjas, siekiantis gauti Europos Sąjungos fondų arba Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui finansuoti.

Pareiškėjas – reglamento (EB) Nr. 1083/2006 2 straipsnio 4 dalyje apibrėžtas subjektas, teikiantis paraišką finansuoti iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą.

Tarpinė institucija – reglamento (EB) Nr. 1083/2006 2 straipsnio 6 dalyje apibrėžta institucija, kuri, vadovaudamasi šio reglamento 59 straipsnio 2 dalimi, vadovaujančiosios institucijos atsakomybe vykdo jos užduotis.

Tvirtinančioji institucija – institucija, atsakinga už reglamento (EB) Nr. 1083/2006 61 straipsnyje nurodytų funkcijų atlikimą.

Vadovaujančioji institucija – institucija, atsakinga už veiksmų programos valdymą bei įgyvendinimą ir reglamento (EB) Nr. 1083/2006 60 straipsnyje nustatytų funkcijų atlikimą.

Veiksmų programos administravimas – teisės aktų reglamentuojama institucijų, kurių atsakomybė ir funkcijos nustatytos Taisyklėse, veikla, skirta veiksmų programai įgyvendinti.

Veiksmų programos priedas – dokumentas, kuriame nustatomas Europos Sąjungos fondų lėšų paskirstymas pagal ministerijas ir (ar) kitas valstybės institucijas, taip pat šių lėšų paskirstymas pagal regionus ir metus, veiksmų programos prioritetų skirstymas į jų įgyvendinimo priemones, kiekvienos iš jų finansavimo planas, iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų atrankos arba kitoks veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo būdas, pareiškėjai, veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai, atsakingos už šios priemonės įgyvendinimą institucijos, kita reikiama informacija.

Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonė – veikla arba veiklų grupė, skirta programos prioriteto uždaviniams įgyvendinti. Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojami projektai atrenkami taikant tik vieną šių projektų atrankos būdą ir tai priemonei taikomus Veiksmų programų stebėsenos komiteto patvirtintus iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų atrankos kriterijus.

Veiksmų programų stebėsenos komitetas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudarytas komitetas, atsakingas už veiksmų programų įgyvendinimo priežiūrą ir kokybę, taip pat reglamento (EB) Nr. 1083/2006 65 straipsnyje nustatytų uždavinių įgyvendinimą.

Veiksmų programos valdymo komitetas – iš vadovaujančiosios, tvirtinančiosios, tarpinių institucijų atstovų sudaromas komitetas veiksmų programos įgyvendinimo problemoms nagrinėti. Į komiteto sudėtį stebėtojų teisėmis gali būti įtraukiami socialiniai ekonominiai partneriai.

Visuotinės dotacijos priemonė – veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonė, kuriai įgyvendinti skiriama visuotinė dotacija, nustatyta reglamento (EB) Nr. 1083/2006 42 straipsnio 1 dalyje.

Visuotinės dotacijos priemonės finansavimo ir administravimo sutartis – vadovaujančiosios institucijos, ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius, ir visuotinės dotacijos valdytojo pasirašomas dokumentas dėl visuotinės dotacijos priemonės (-ių) įgyvendinimo sąlygų.

Visuotinės dotacijos valdytojas – vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1083/2006 42 straipsnio 1 dalimi paskirta tarpinė institucija, atsakinga už visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimą.

3. Įgyvendinant strategiją ir veiksmų programas pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaujančioji, tarpinės, tvirtinančioji, mokėjimo ir audito institucijos, steigiamos vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1083/2006 37 straipsnio 1 dalies g punkto iii papunkčiu ir 59 straipsniu, Viešųjų pirkimų tarnyba, Veiksmų programų stebėsenos komitetas, veiksmų programos valdymo komitetas.

 

II. institucijų funkcijos ir atsakomybė

 

I. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė atlieka šias funkcijas:

4.1. sudaro Veiksmų programų stebėsenos komitetą;

4.2. tvirtina teisės aktus, reglamentuojančius strategijos įgyvendinimą ir veiksmų programų administravimą ir finansavimą;

4.3. teisės aktų, reglamentuojančių strategijos įgyvendinimą ir veiksmų programų administravimą ir finansavimą, nustatyta tvarka atlieka strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimo priežiūrą.

 

II. VADOVAUJANČIOJI INSTITUCIJA

 

5. Vadovaujančioji institucija atlieka šias funkcijas:

5.1. prireikus organizuoja strategijos ir veiksmų programų keitimą, teikimą ir derinimą su Europos Komisija, informuoja Europos Komisiją apie strategijos įgyvendinimą;

5.2. atlieka strategijos įgyvendinimo, jos suderinamumo su veiksmų programomis, kitais nacionaliniais strateginio planavimo dokumentais ir kita teikiama Europos Sąjungos (toliau – ES) finansine parama stebėseną, rengia strategijos įgyvendinimo ataskaitas, numatytas reglamento (EB) Nr. 1083/2006 29 straipsnio 2 dalyje, teikia jas Europos Komisijai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

5.3. kuria ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemą, prižiūri jos veikimą ir tobulina ją:

5.3.1. rengia teisės aktus, reglamentuojančius strategiją ir veiksmų programų administravimą ir finansavimą, jų pakeitimus ir teikia juos Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti, pagal poreikį ir kompetenciją rengia ir tvirtina teisės aktų, reglamentuojančių strategiją ir veiksmų programų administravimą ir finansavimą, detalizavimo dokumentus ir metodinius nurodymus, teikia paaiškinimus dėl jų taikymo;

5.3.2. rengia ir atnaujina ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą, teikia jį suinteresuotoms institucijoms;

5.3.3. organizuoja nustatytų ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimo trūkumų šalinimą;

5.4. užtikrina vadovaujančiosios institucijos atsakomybe vykdomų užduočių, vadovaujantis Taisyklėmis pavestų tarpinėms institucijoms, vykdymo priežiūrą ir kontrolę:

5.4.1. nustato užduočių vykdymo reikalavimus;

5.4.2. nustato, ar tarpinių institucijų vidaus sistemos atitinka nustatytus užduočių vykdymo reikalavimus, teikia tarpinių institucijų vidaus sistemų tobulinimo rekomendacijas;

5.4.3. vadovaudamasi rizikos analizės išvadomis, atlieka nuolatinę užduočių vykdymo priežiūrą ir kontrolę;

5.5. dalyvauja kontroliuojančiojo fondo valdytojo arba finansų inžinerijos priemonės valdytojo (jeigu kontroliuojantysis fondas nėra steigiamas) atrankoje, atlieka funkcijas, susijusias su finansų inžinerijos priemonės įgyvendinimu:

5.5.1. atlieka su kontroliuojančiojo fondo valdytojo arba finansų inžinerijos priemonės valdytojo (jeigu kontroliuojantysis fondas nėra steigiamas) veikla susijusių pažeidimų tyrimus, nustato pažeidimus, priima sprendimus dėl nustatytų pažeidimų ir praneša apie tai atitinkamoms institucijoms. Jeigu nustačiusi pažeidimą vadovaujančioji institucija įtaria nusikalstamą veiką, apie tai nedelsdama praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos;

5.5.2. rengia ir tvirtina išlaidų deklaracijas, rengia projektų finansinės būklės ataskaitas, teikia išlaidų deklaracijas ir projektų finansinės būklės ataskaitas tvirtinančiajai institucijai;

5.5.3. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas;

5.6. dalyvauja visuotinės dotacijos valdytojo atrankoje, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimu;

5.7. administruoja veiksmų programas, laikydamasi patikimo finansų valdymo principo, užtikrina reglamento (EB) Nr. 1083/2006 60 straipsnyje nurodytų funkcijų atlikimą:

5.7.1. pagal kompetenciją užtikrina, kad iš ES fondų lėšų bendrai finansuojami projektai (toliau – projektas) būtų atrinkti vadovaujantis veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonei (toliau – priemonė) taikytinais Veiksmų programų stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais ir kad visą jų įgyvendinimo laikotarpį atitiktų galiojančias ES ir nacionalines taisykles:

5.7.1.1. rengia bendruosius projektų atrankos kriterijus, teikia Veiksmų programų stebėsenos komitetui tvirtinti bendruosius ir specialiuosius projektų atrankos kriterijus ir jų pakeitimus;

5.7.1.2. organizuoja veiksmų programų priedų rengimą, rengia Techninės paramos veiksmų programos priedo pakeitimus ir Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo veiksmų programų priedų pakeitimus, susijusius su šių veiksmų programų priedų dalių, kuriose nustatomas ES fondų lėšų paskirstymas pagal ministerijas ir (ar) kitas valstybės institucijas, regionus ir metus, arba techninės paramos lėšomis finansuojamų priemonių pakeitimais, suderina juos su ministerijomis ir (ar) kitomis valstybės institucijomis, pagal kompetenciją atsakingomis už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius (toliau – ministerija ir (ar) kita valstybės institucija), bei kitomis suinteresuotomis institucijomis ir įstaigomis ir teikia juos Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti, dalyvauja keičiant Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo veiksmų programų priedų dalis, susijusias su priemonių pakeitimais ir (ar) naujų priemonių įtraukimu;

5.7.1.3. dalyvauja rengiant ir keičiant iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos aprašą (toliau – regionų projektų atrankos aprašas);

5.7.1.4. prižiūri, kad nebūtų viršytas projektų ES fondų lėšų ir projektų nacionalinių lėšų (toliau – nacionalinės lėšos) santykis ir didžiausias projektų vykdytojams išmokėtų ES fondų lėšų dydis pagal nustatytus veiksmų programų prioritetus;

5.7.1.5. pagal kompetenciją vykdo kryžminio finansavimo priežiūrą;

5.7.2. įgyvendindama Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programų techninės paramos prioritetus ir Techninės paramos veiksmų programą ir užtikrindama reglamento (EB) Nr. 1083/2006 60 straipsnio a ir b punktuose nurodytų funkcijų atlikimą:

5.7.2.1. rengia specialiuosius projektų atrankos kriterijus;

5.7.2.2. vadovaudamasi veiksmų programomis, veiksmų programų priedais ir Lietuvos Respublikos biudžeto sudarymą ir vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, planuoja ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, skiriamas projektams finansuoti;

5.7.2.3. rengia ir tvirtina projektų finansavimo sąlygų aprašus ir teikia paaiškinimus dėl jų;

5.7.2.4. planuoja kvietimus teikti paraiškas finansuoti projektus (toliau – kvietimas teikti paraiškas) ir lėšų, skirtų pagal tam tikrą kvietimą teikti paraiškas, sumas;

5.7.2.5. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sudarymą ir vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, priima sprendimus dėl projektų finansavimo;

5.7.2.6. kartu su įgyvendinančiąja institucija sudaro su pareiškėjais projektų finansavimo ir administravimo sutartis (toliau – sutartys), jeigu atitinkamame projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyta, kad sudaromos trišalės sutartys; sudaro sutartis su įgyvendinančiąja institucija, atsakinga už Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo veiksmų programų techninės paramos prioritetų ir Techninės paramos veiksmų programos įgyvendinimą, dėl jos projektų finansavimo ir administravimo;

5.7.2.7. atlieka teisės aktuose nustatytus veiksmus, susijusius su lėšų išmokėjimu projektų vykdytojams;

5.7.2.8. atlieka įgyvendinančiosios institucijos, atsakingos už Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo veiksmų programų techninės paramos prioritetų ir Techninės paramos veiksmų programos įgyvendinimą, projektų vertinimą ir patvirtina, kad projektas atitinka priemonei taikytinus Veiksmų programų stebėsenos komiteto patvirtintus projektų atrankos kriterijus, taip pat nustatytas projektų finansavimo sąlygas;

5.7.2.9. atlieka įgyvendinančiosios institucijos, atsakingos už Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo veiksmų programų techninės paramos prioritetų ir Techninės paramos veiksmų programos įgyvendinimą, projektų patikras vietoje;

5.7.2.10. atlieka įgyvendinančiosios institucijos, atsakingos už Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo veiksmų programų techninės paramos prioritetų ir Techninės paramos veiksmų programos įgyvendinimą, vykdomų projektų pažeidimų tyrimą, priima sprendimus dėl nustatytų pažeidimų ir praneša apie juos atitinkamoms institucijoms;

5.7.2.11. gavusi įgyvendinančiosios institucijos sprendimą dėl nustatyto pažeidimo, teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su projekto įgyvendinimu; įtarusi pažeidimą, praneša apie tai įgyvendinančiajai institucijai;

5.7.2.12. priima sprendimus dėl ES fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, išmokėtų ir (ar) panaudotų pažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, taip pat kitais atvejais, nustatytais teisės aktuose, reglamentuojančiuose strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimą, grąžinimo;

5.7.2.13. susigrąžina ES fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, išmokėtas ir (ar) panaudotas pažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, taip pat kitais atvejais, nustatytais teisės aktuose, reglamentuojančiuose strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimą;

5.7.2.14. teikia tvirtinančiajai institucijai ir mokėjimo institucijai informaciją apie grąžintinas, grąžintas ir nesusigrąžintinas lėšas, panaikintą projektų ES fondų ir (ar) nacionalinių lėšų dalį arba visas projektui skirtas projektų ES fondų ir (ar) nacionalines lėšas;

5.7.2.15. pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;

5.7.2.16. rengia planuojamų pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų prognozes ir atsižvelgdama į jas prižiūri ES struktūrinės paramos panaudojimo spartą;

5.7.3. kuria ir plėtoja SFMIS, užtikrina jos veikimą, pagal kompetenciją registruoja SFMIS informaciją apie atliekamus veiksmus;

5.7.4. pagal kompetenciją valdo SFC 2007 Lietuvoje ir teikia informaciją Europos Komisijai per SFC 2007;

5.7.5. užtikrina ES struktūrinės paramos vertinimų, nurodytų reglamento (EB) Nr. 1083/2006 48 straipsnio 3 dalyje, pagal reglamento (EB) Nr. 1083/2006 47 straipsnio
1–4 dalis ir 48 straipsnio 1 dalį atlikimą:

5.7.5.1. rengia ir tvirtina ES struktūrinės paramos vertinimo planą ir metinius ES struktūrinės paramos vertinimo planus, užtikrina jų įgyvendinimą;

5.7.5.2. teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja ES struktūrinės paramos vertinimo veiklą;

5.7.5.3. informuoja Veiksmų programų stebėsenos komitetą ir Europos Komisiją apie ES struktūrinės paramos vertinimo rezultatus;

5.7.6. užtikrina, kad pagal kompetenciją gaunami ir rengiami dokumentai, kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai saugomi;

5.7.7. užtikrina, kad tvirtinančioji institucija gautų visą būtiną informaciją apie tvirtinimo tikslais atliktas su išlaidomis susijusias procedūras ir patikrinimus;

5.7.8. pritaria Veiksmų programų stebėsenos komiteto sudarymui, kaip nustatyta reglamento (EB) Nr. 1083/2006 63 straipsnio 1 dalyje ir 64 straipsnio 1 dalyje, vadovauja (vadovaujančiosios institucijos atstovas) Veiksmų programų stebėsenos komitetui, atlieka Veiksmų programų stebėsenos komiteto sekretoriato funkcijas;

5.7.9. rengia ir Veiksmų programų stebėsenos komitetui teikia tvirtinti metines ir galutines veiksmų programų įgyvendinimo ataskaitas; Veiksmų programų stebėsenos komitetui patvirtinus, teikia jas Europos Komisijai;

5.7.10. užtikrina, kad būtų laikomasi informavimo apie ES struktūrinę paramą ir viešinimo reikalavimų, nustatytų reglamento (EB) Nr. 1083/2006 69 straipsnyje:

5.7.10.1. rengia ir tvirtina informavimo apie ES struktūrinę paramą planą (toliau – informavimo planas), teikia jį Europos Komisijai, rengia ir tvirtina metinius informavimo ir viešinimo priemonių planus, dalyvauja įgyvendinant informavimo planą ir metinius informavimo ir viešinimo priemonių planus;

5.7.10.2. teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų, įgyvendinančiųjų institucijų ir visuotinės dotacijos valdytojų informavimo ir viešinimo veiksmus;

5.7.10.3. užtikrina, kad informavimas apie ES struktūrinę paramą ir viešinimas būtų vykdomas ES struktūrinės paramos svetainėje (www.esparama.lt);

5.7.11. teikia Europos Komisijai informaciją, nurodytą reglamento (EB) Nr. 1083/2006 40 straipsnyje, apie iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamus didelės apimties projektus (toliau – didelės apimties projektas);

5.7.12. užtikrina kitų funkcijų, nurodytų reglamento (EB) Nr. 1083/2006 60 straipsnyje, atlikimą;

5.8. sudaro veiksmų programų valdymo komitetus, jiems vadovauja (vadovaujančiosios institucijos atstovas) ir atlieka veiksmų programų valdymo komitetų sekretoriato funkcijas;

5.9. prižiūri ES fondų lėšų panaudojimo spartą ir pagal kompetenciją imasi priemonių, kad ES fondų lėšos nebūtų prarastos pagal reglamento (EB) Nr. 1083/2006 93 straipsnį;

5.10. apibendrina ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų pateiktas planuojamų pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų prognozes, teikia planuojamų pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų prognozes tvirtinančiajai institucijai, prižiūri ir imasi veiksmų, kad jomis būtų vadovaujamasi;

5.11. atlieka reikiamą finansinį koregavimą, kaip nustatyta reglamento (EB) Nr. 1083/2006 98 straipsnio 2 dalyje, arba teisės aktuose nustatyta tvarka duoda įgyvendinančiosioms institucijoms ir visuotinės dotacijos valdytojams nurodymus dėl finansinio koregavimo ir (arba) projektų ES fondų lėšų ir (ar) nacionalinių lėšų dalies arba visų projektui skirtų ES fondų lėšų ir (ar) nacionalinių lėšų panaikinimo; apie tai pagal kompetenciją praneša ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės institucijoms bei tvirtinančiajai institucijai;

5.12. koordinuoja, kad, vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1083/2006 102 straipsniu, į ES biudžetą būtų pervestos Europos Komisijos susigrąžinimo pavedime nurodytos grąžintinos lėšos;

5.13. informuoja Europos Komisiją ir audito instituciją apie pažeidimus, kaip numatyta 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 371, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1236/2011 (OL 2011 L 317, p. 24), 28–31 ir 36 straipsniuose;

5.14. pagal kompetenciją rengia ir teikia mokėjimo institucijai Europos investicijų banko paskolos paskirstymo prašymus, taip pat užtikrina, kad Europos investicijų bankui būtų pateikti kiti duomenys, reikalingi Europos investicijų banko paskolos išmokoms gauti;

5.15. analizuoja ir prižiūri papildomumo principo laikymąsi ir teikia Europos Komisijai informaciją, kaip numatyta reglamento (EB) Nr. 1083/2006 15 straipsnyje;

5.16. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, Veiksmų programų stebėsenos komitetui, veiksmų programų valdymo komitetams, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams, projektų vykdytojams ir finansų inžinerijos projektų vykdytojams informaciją apie veiksmų programų įgyvendinimą.

6. Vadovaujančioji institucija turi teisę:

6.1. pagal priskirtą kompetenciją prašyti tarpinių institucijų ir finansų inžinerijos projektų vykdytojų suderinti su ja šių institucijų ir vykdytojų rengiamus dokumentus, reglamentuojančius strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimą;

6.2. stabdyti laikinai, kol bus pašalinti jos nurodyti trūkumai, tarpinių institucijų sprendimus, priimamus atliekant Taisyklėse pavestas vykdomas užduotis, kai, jos manymu, jie prieštarauja ES reglamentų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms;

6.3. atlikti tarpinių institucijų ir finansų inžinerijos projektų vykdytojų patikrinimus, tikrinti projektus jų įgyvendinimo arba administravimo vietose;

6.4. sudaryti komisijas ir darbo grupes, kurios padėtų jai užtikrinti vadovaujančiosios institucijos funkcijų atlikimą;

6.5. gauti iš institucijų ir įstaigų bei jų administruojamų duomenų bazių, Veiksmų programų stebėsenos komiteto, veiksmų programų valdymo komitetų, regionų plėtros tarybų, pareiškėjų, projektų vykdytojų ir finansų inžinerijos projektų vykdytojų informaciją, kurios reikia jos funkcijoms atlikti;

6.6. įtarusi galimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimą, kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl projektų vykdytojų (perkančiųjų organizacijų) viešųjų pirkimų atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams;

6.7. kreiptis į Konkurencijos tarybą dėl pareiškėjų planuojamų įgyvendinti ir projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms;

6.8. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 

III. MINISTERIJA IR (AR) KITA VALSTYBĖS INSTITUCIJA

 

7. Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija atlieka šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant strategiją, veiksmų programas, bendruosius projektų atrankos kriterijus, teisės aktus, reglamentuojančius strategijos ir veiksmų programų administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus ir teikia atsakingoms institucijoms pasiūlymus dėl jų keitimo, dalyvauja rengiant ir atnaujinant ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą;

7.2. pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai būtų atrinkti vadovaujantis priemonei taikytinais Veiksmų programų stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais:

7.2.1. rengia specialiuosius projektų atrankos kriterijus ir teikia juos vadovaujančiajai institucijai;

7.2.2. dalyvauja rengiant veiksmų programų priedus, pagal kompetenciją rengia Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo veiksmų programų priedų pakeitimus, susijusius su priemonių pakeitimais ir (ar) naujų priemonių įtraukimu, ir, suderinusios su suinteresuotomis institucijomis ir įstaigomis, pritarus vadovaujančiajai institucijai, teikia juos Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti; taip pat dalyvauja rengiant Techninės paramos veiksmų programos priedo pakeitimus ir Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo veiksmų programų priedų pakeitimus, susijusius su šių veiksmų programų priedų dalių, kuriose nustatomas ES fondų lėšų paskirstymas pagal ministerijas ir (ar) kitas valstybės institucijas, regionus ir metus, arba techninės paramos lėšomis finansuojamų priemonių pakeitimais;

7.2.3. pagal kompetenciją planuoja, kokia ES fondų lėšų dalis bus skirta iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamiems valstybės projektams (toliau – valstybės projektai), kokia – iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamiems regionų projektams (toliau – regionų projektai), kokia – projektų konkurso būdu atrenkamiems projektams ir kokia – visuotinės dotacijos priemonėms ir finansų inžinerijos priemonėms;

7.2.4. vadovaudamosi veiksmų programomis, veiksmų programų priedais ir Lietuvos Respublikos biudžeto sudarymą ir vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, planuoja ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, skiriamas projektams finansuoti (išskyrus atvejus, kai visuotinės dotacijos valdytojo vadovas yra asignavimų valdytojas);

7.2.5. dalyvauja rengiant ir keičiant regionų projektų atrankos aprašą;

7.2.6. rengia, derina su įgyvendinančiosiomis institucijomis ir (ar) vadovaujančiąja institucija ir tvirtina projektų finansavimo sąlygų aprašus, teikia paaiškinimus dėl projektų finansavimo sąlygų aprašų;

7.2.7. sudaro ir tvirtina valstybės projektų sąrašus;

7.2.8. planuoja kvietimus teikti paraiškas ir lėšų, skirtų pagal tam tikrą kvietimą teikti paraiškas, sumas;

7.2.9. priima sprendimus dėl valstybės, regionų ir projektų, atrinktų projektų konkurso būdu, finansavimo;

7.2.10. kartu su įgyvendinančiosiomis institucijomis sudaro su pareiškėjais sutartis, jeigu atitinkamame projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyta, kad sudaromos trišalės sutartys;

7.3. atlieka teisės aktuose nustatytus veiksmus, susijusius su lėšų išmokėjimu (išskyrus atvejus, kai visuotinės dotacijos valdytojo vadovas yra asignavimų valdytojas);

7.4. pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai visą jų įgyvendinimo laikotarpį atitiktų galiojančias ES ir nacionalines taisykles:

7.4.1. gavusios įgyvendinančiosios institucijos sprendimą dėl nustatyto pažeidimo ir siūlymą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su projekto įgyvendinimu, teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su projekto įgyvendinimu. Įtarusi pažeidimą, praneša apie tai įgyvendinančiajai institucijai. Kai įgyvendinamos finansų inžinerijos priemonės, gavusios vadovaujančiosios institucijos sprendimą dėl nustatyto pažeidimo, teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su projekto įgyvendinimu;

7.4.2. priima sprendimus dėl ES fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, išmokėtų ir (ar) panaudotų pažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, taip pat kitais atvejais, nustatytais teisės aktuose, reglamentuojančiuose strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimą, grąžinimo (išskyrus atvejus, kai visuotinės dotacijos valdytojo vadovas yra asignavimų valdytojas);

7.4.3. susigrąžina ES fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, išmokėtas ir (ar) panaudotas pažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, taip pat kitais atvejais, nustatytais teisės aktuose, reglamentuojančiuose strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimą (išskyrus atvejus, kai visuotinės dotacijos valdytojo vadovas yra asignavimų valdytojas);

7.4.4. teikia tvirtinančiajai institucijai ir mokėjimo institucijai informaciją apie grąžintinas, grąžintas ir nesusigrąžintinas lėšas, panaikintą projekto ES fondų lėšų ir (ar) nacionalinių lėšų dalį arba visas projektui skirtas ES fondų lėšas ir (ar) nacionalines lėšas (išskyrus atvejus, kai visuotinės dotacijos valdytojo vadovas yra asignavimų valdytojas);

7.4.5. pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;

7.4.6. pagal kompetenciją vykdo kryžminio finansavimo priežiūrą;

7.5. pagal kompetenciją užtikrina, kad ES fondų lėšos nebūtų prarastos pagal reglamento (EB) Nr. 1083/2006 93 straipsnį;

7.6. rengia planuojamų pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų prognozes pagal administruojamus veiksmų programų prioritetus ir priemones, teikia jas vadovaujančiajai institucijai; atsižvelgdamos į planuojamų pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų prognozes, prižiūri ES struktūrinės paramos panaudojimo spartą;

7.7. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant SFMIS, registruoja SFMIS informaciją apie atliekamus veiksmus;

7.8. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir keičiant ES struktūrinės paramos vertinimo planą ir metinius ES struktūrinės paramos vertinimo planus, teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl reglamento (EB) Nr. 1083/2006 48 straipsnio 3 dalyje nustatytų ES struktūrinės paramos vertinimų organizavimo, organizuoja ES struktūrinės paramos vertinimus;

7.9. užtikrina, kad pagal kompetenciją gaunami ir rengiami dokumentai, kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai saugomi;

7.10. pagal kompetenciją dalyvauja stebint veiksmų programų įgyvendinimą, rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, kurios reikia metinei ir galutinei veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitoms, kaip numatyta reglamento (EB) Nr. 1083/2006 67 straipsnyje, rengti;

7.11. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir keičiant informavimo planą ir metinius informavimo ir viešinimo priemonių planus, pagal informavimo plane priskirtą atsakomybės sritį dalyvauja informuojant apie ES struktūrinę paramą, teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie informavimo apie ES struktūrinę paramą veiklą ir kitą informaciją, kurios reikia metiniuose informavimo ir viešinimo priemonių planuose numatytam informacijos sklaidos apie ES struktūrinę paramą įgyvendinimui užtikrinti;

7.12. teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, nurodytą reglamento (EB) Nr. 1083/2006 40 straipsnyje, apie didelės apimties projektus;

7.13. gavusios vadovaujančiosios institucijos pritarimą dalį veiksmų programos įgyvendinti visuotinės dotacijos būdu, atlieka visuotinės dotacijos valdytojo atranką ir kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimu;

7.14. atlieka kontroliuojančiojo fondo valdytojo arba finansų inžinerijos priemonės valdytojo (jeigu kontroliuojantysis fondas nėra steigiamas) atranką ir kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su finansų inžinerijos priemonės įgyvendinimu;

7.15. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, Veiksmų programų stebėsenos komitetui, veiksmų programų valdymo komitetams, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams, projektų vykdytojams ir finansų inžinerijos projektų vykdytojams informaciją apie veiksmų programų įgyvendinimą;

7.16. užtikrina vadovaujančiosios institucijos atsakomybe vykdomų užduočių, pavestų Taisyklėse, įgyvendinimą; įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus jos atsakomybe vykdomų užduočių įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas užduočių įgyvendinimo ir ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas;

7.17. vadovaujančiosios institucijos prašymu teikia derinti pagal kompetenciją rengiamus dokumentų, reglamentuojančių strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimą ir susijusius su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe vykdomų užduočių įgyvendinimu, projektus;

7.18. atlieka kitas funkcijas, būtinas tarpinės institucijos funkcijoms užtikrinti.

8. Vidaus reikalų ministerija, pagal Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1987; 2002, Nr. 123-5558) 11 straipsnio 1 dalį atsakinga už nacionalinės regioninės politikos koordinavimą, papildomai atlieka šias funkcijas:

8.1. koordinuoja ES fondų lėšų dalies, kuri bus skiriama regionų projektams įgyvendinti, planavimą ir skirstymą regionams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skiriamų regionų projektams įgyvendinti, planavimą, dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevencijos vykdymą;

8.2. rengia regionų projektų atrankos aprašą ir teikia jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti, teikia paaiškinimus dėl regionų projektų atrankos aprašo, prižiūri, kaip laikomasi šiame apraše nustatytos regionų projektų sąrašų sudarymo tvarkos;

8.3. užtikrina, kad regionų plėtros taryboms ir savivaldybių institucijoms būtų laiku pranešama apie regionų projektų finansavimo sąlygas ir tvarką;

8.4. pagal kompetenciją prižiūri, kad ES fondų lėšos regionų projektams būtų planuojamos taip, kad šios lėšos nebūtų prarastos pagal reglamento (EB) Nr. 1083/2006 93 straipsnį;

8.5. pagal kompetenciją praneša kitoms ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės institucijoms ir regionų plėtros taryboms apie grėsmę, kad ES fondų lėšos gali būti nepanaudotos laiku;

8.6. registruoja informaciją apie regionų plėtros tarybų atliekamus veiksmus SFMIS;

8.7. koordinuoja, kad pagal kompetenciją regionų plėtros tarybų gaunami ir rengiami dokumentai, kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai saugomi.

9. Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija turi teisę:

9.1. įtarusios galimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimą, kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl projektų vykdytojų (perkančiųjų organizacijų) viešųjų pirkimų atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams;

9.2. kreiptis į Konkurencijos tarybą dėl pareiškėjų planuojamų įgyvendinti ir projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms;

9.3. tikrinti projektus jų įgyvendinimo arba administravimo vietose;

9.4. gauti iš institucijų ir įstaigų bei jų administruojamų duomenų bazių, Veiksmų programų stebėsenos komiteto, veiksmų programų valdymo komitetų, regionų plėtros tarybų, pareiškėjų, projektų vykdytojų ir finansų inžinerijos projektų vykdytojų informaciją, kurios reikia pavestoms funkcijoms atlikti ir užduotims įgyvendinti;

9.5. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 

IV. ĮGYVENDINANČIOJI INSTITUCIJA

 

10. Įgyvendinančioji institucija atlieka šias funkcijas:

10.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir atnaujinant ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą, teisės aktus, reglamentuojančius strategijos ir veiksmų programų administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus ir teikia atsakingoms institucijoms pasiūlymus dėl jų keitimo;

10.2. pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai būtų atrinkti vadovaujantis priemonei taikytinais Veiksmų programų stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais ir kad visą jų įgyvendinimo laikotarpį jie atitiktų galiojančias ES ir nacionalines taisykles:

10.2.1. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant projektų finansavimo sąlygų aprašą;

10.2.2. skelbia kvietimus teikti paraiškas ir (ar) siunčia kvietimus teikti paraiškas, kai planuojami valstybės ir regionų projektai;

10.2.3. pagal kompetenciją teikia pareiškėjams ir projektų vykdytojams informaciją apie projektų rengimo, paraiškų finansuoti projektus (toliau – paraiška) rengimo ir teikimo, projektų įgyvendinimo reikalavimus ir teisės aktų nustatyta tvarka skelbia ją ES struktūrinės paramos svetainėje (www.esparama.lt);

10.2.4. atlieka valstybės projektų, regionų projektų ir projektų, gautų projektų konkurso būdu, vertinimą ir patvirtina, kad projektas atitinka priemonei taikytinus Veiksmų programų stebėsenos komiteto patvirtintus projektų atrankos kriterijus, taip pat nustatytas projektų finansavimo sąlygas, Europos investicijų banko nustatytas išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygas;

10.2.5. atlieka projektų, gautų projektų konkurso būdu, atranką;

10.2.6. nustato didžiausią leistiną skirti projektui ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dydį ir kartu su atliktų vertinimų išvadomis teikia ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai pasiūlymus dėl projekto finansavimo;

10.2.7. gavusi sprendimą dėl finansavimo projektui skyrimo, organizuoja sutarčių sudarymą su pareiškėjais, jeigu projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyta, kad sudaromos trišalės sutartys, arba sudaro sutartis su pareiškėjais, jeigu projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyta, kad sudaromos dvišalės sutartys; prižiūri sutarčių nuostatų laikymąsi;

10.3. įsitikina ir patvirtina, kad pagal sutartį finansuojami darbai yra atlikti, prekės įsigytos bei paslaugos suteiktos ir kad projektų vykdytojų deklaruotos su projektų įgyvendinimu susijusios išlaidos buvo padarytos ir nepažeidžia ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų:

10.3.1. tikrina projektų vykdytojų teikiamus mokėjimo prašymus, nustato mokėjimo prašymuose nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti ir deklaruoti, rengia ir teikia atitinkamai institucijai paraiškas asignavimų valdytojui dėl lėšų išmokėjimo projekto vykdytojui;

10.3.2. rengia ir tvirtina išlaidų deklaracijas, rengia projektų finansinės būklės ataskaitas, teikia išlaidų deklaracijas ir projektų finansinės būklės ataskaitas tvirtinančiajai institucijai, teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie išlaidų deklaracijas ir projektų finansinės būklės ataskaitas atitinkamoms institucijoms;

10.3.3. atlieka projektų patikras vietose;

10.3.4. teikia vadovaujančiajai institucijai, ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai bei tvirtinančiajai institucijai informaciją apie patikrinimus, atliktus tvirtinant išlaidų deklaracijas;

10.3.5. atlieka pažeidimų tyrimus, nustato pažeidimus, priima sprendimus dėl nustatytų pažeidimų ir teisės aktų nustatyta tvarka praneša apie juos atitinkamoms institucijoms. Jeigu nustačiusi pažeidimą įgyvendinančioji institucija įtaria nusikalstamą veiką, apie tai ji nedelsdama praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, vadovaujančiajai institucijai, ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai;

10.3.6. pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją ir kontrolę;

10.3.7. pagal kompetenciją vykdo kryžminio finansavimo priežiūrą;

10.3.8. pagal kompetenciją užtikrina, kad ES fondų lėšos nebūtų prarastos pagal reglamento (EB) Nr. 1083/2006 93 straipsnį;

10.3.9. rengia planuojamų išmokėti projektų vykdytojams ES fondų lėšų prognozes, teikia jas ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai, mokėjimo institucijai; atsižvelgdama į planuojamų išmokėti projektų vykdytojams ES fondų lėšų prognozes, prižiūri ES fondų lėšų panaudojimo spartą pagal administruojamus projektus;

10.4. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant SFMIS, registruoja informaciją apie atliekamus veiksmus, saugo informaciją apie įgyvendinamus projektus, renka finansų valdymui, stebėsenai, tikrinimui, auditui, ES struktūrinės paramos vertinimui ir Europos investicijų banko paskolos administravimui būtinus duomenis apie projektų įgyvendinimą;

10.5. užtikrina, kad projektų vykdytojai turėtų atskirą sistemą projektų apskaitai tvarkyti (atskirai nuo kitos projekto vykdytojo vykdomos veiklos apskaitos) arba specialų projektų įgyvendinimo sandorių apskaitos kodą;

10.6. saugo pagal kompetenciją gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;

10.7. pagal kompetenciją dalyvauja atliekant veiksmų programų stebėseną, teikia ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai informaciją, kurios reikia metinei ir galutinei veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitoms rengti;

10.8. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir keičiant informavimo planą ir metinius informavimo ir viešinimo priemonių planus, skleidžiant informaciją apie ES struktūrinę paramą pagal informavimo plane priskirtą atsakomybės sritį, užtikrina, kad projektų vykdytojai laikytųsi informavimo ir viešinimo reikalavimų, nustatytų reglamento (EB) Nr. 1828/2006 8 straipsnyje;

10.9. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, Veiksmų programų stebėsenos komitetui, veiksmų programų valdymo komitetams, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams ir projektų vykdytojams informaciją apie veiksmų programų įgyvendinimą;

10.10. teikia vadovaujančiajai institucijai ir mokėjimo institucijai informaciją apie projektus, kuriems bendrai finansuoti numatomos skirti ir (arba) yra skirtos Europos investicijų banko paskolos lėšos;

10.11. užtikrina vadovaujančiosios institucijos atsakomybe vykdomų užduočių, pavestų Taisyklėmis, įgyvendinimą; įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus jos atsakomybe vykdomų užduočių įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas vadovaujančiosios institucijos atsakomybe vykdomų užduočių įgyvendinimo ir įgyvendinančiosios institucijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas;

10.12. vadovaujančiosios institucijos prašymu teikia derinti pagal kompetenciją rengiamus dokumentų, reglamentuojančių strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimą, susijusių su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe vykdomų užduočių įgyvendinimu, projektus;

10.13. atlieka kitas funkcijas, būtinas tarpinės institucijos funkcijoms užtikrinti.

11. Įgyvendinančioji institucija turi teisę:

11.1. įtarusi galimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimą, kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl projektų vykdytojų (perkančiųjų organizacijų) viešųjų pirkimų atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams;

11.2. kreiptis į Konkurencijos tarybą dėl pareiškėjų planuojamų įgyvendinti ir projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms;

11.3. gauti iš institucijų ir įstaigų, Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos, kitų institucijų ir įstaigų administruojamų duomenų bazių, Veiksmų programų stebėsenos komiteto, veiksmų programų valdymo komitetų, regionų plėtros tarybų, pareiškėjų ir projektų vykdytojų informaciją, kurios reikia jos funkcijoms atlikti;

11.4. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 

V. VISUOTINĖS DOTACIJOS VALDYTOJAS

 

12. Visuotinės dotacijos valdytojas atlieka šias funkcijas:

12.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir atnaujinant ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą, teisės aktus, reglamentuojančius strategijos ir veiksmų programų administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus ir teikia atsakingoms institucijoms pasiūlymus dėl jų keitimo;

12.2. pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai būtų atrinkti vadovaujantis visuotinės dotacijos priemonei taikytinais Veiksmų programų stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais ir kad visą jų įgyvendinimo laikotarpį jie atitiktų galiojančias ES ir nacionalines taisykles:

12.2.1. kai visuotinės dotacijos valdytojo vadovas yra asignavimų valdytojas, vadovaudamasis veiksmų programomis, veiksmų programų priedais ir Lietuvos Respublikos biudžeto sudarymą ir vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, planuoja ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, skiriamas projektams finansuoti;

12.2.2. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir tvirtina visuotinės dotacijos priemonės aprašą, teikia dėl jo paaiškinimus;

12.2.3. skelbia kvietimus teikti paraiškas;

12.2.4. pagal kompetenciją teikia pareiškėjams ir projektų vykdytojams informaciją apie projektų rengimo, paraiškų rengimo bei teikimo ir projektų įgyvendinimo reikalavimus ir teisės aktų nustatyta tvarka skelbia ją ES struktūrinės paramos svetainėje (www.esparama.lt);

12.2.5. atlieka projektų vertinimą ir patvirtina, kad projektas atitinka visuotinės dotacijos priemonei taikytinus Veiksmų programų stebėsenos komiteto patvirtintus projektų atrankos kriterijus;

12.2.6. atlieka projektų atranką;

12.2.7. nustato didžiausią leistiną skirti projektui ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dydį ir priima sprendimus dėl projektų finansavimo;

12.2.8. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro sutartis su pareiškėjais, prižiūri sutarčių nuostatų laikymąsi;

12.3. įsitikina ir patvirtina, kad pagal sutartį finansuojami darbai yra atlikti, prekės įsigytos bei paslaugos suteiktos ir kad projektų vykdytojų deklaruotos su projektų įgyvendinimu susijusios išlaidos buvo padarytos ir nepažeidžia ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų:

12.3.1. tikrina projektų vykdytojų teikiamus mokėjimo prašymus ir (ar) kitus išlaidų pagrindimo dokumentus, nustato mokėjimo prašymuose ir (ar) kituose išlaidų pagrindimo dokumentuose nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti ir deklaruoti;

12.3.2. atlieka teisės aktuose nustatytus veiksmus, susijusius su lėšų išmokėjimu projektų vykdytojams;

12.3.3. rengia ir tvirtina išlaidų deklaracijas, rengia projektų finansinės būklės ataskaitas, teikia išlaidų deklaracijas ir projektų finansinės būklės ataskaitas tvirtinančiajai institucijai ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie išlaidų deklaracijas ir projektų finansinės būklės ataskaitas atitinkamoms institucijoms;

12.3.4. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka projektų patikras vietose;

12.3.5. teikia vadovaujančiajai institucijai, ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai bei tvirtinančiajai institucijai informaciją apie patikrinimus, atliktus tvirtinant išlaidų deklaracijas;

12.3.6. atlieka pažeidimų tyrimus, nustato pažeidimus, priima sprendimus dėl nustatytų pažeidimų, pagal kompetenciją šalina pažeidimus ir teisės aktų nustatyta tvarka praneša apie juos atitinkamoms institucijoms. Jeigu nustatęs pažeidimą visuotinės dotacijos valdytojas įtaria nusikalstamą veiką, apie tai nedelsdamas praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, vadovaujančiajai institucijai, ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai;

12.3.7. priima sprendimus dėl ES fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, išmokėtų ir (ar) panaudotų pažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, taip pat kitais atvejais, nustatytais teisės aktuose, reglamentuojančiuose strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimą, grąžinimo;

12.3.8. susigrąžina ES fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, išmokėtas ir (ar) panaudotas pažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, taip pat kitais atvejais, nustatytais teisės aktuose, reglamentuojančiuose strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimą;

12.3.9. teikia informaciją apie grąžintinas, grąžintas ir nesusigrąžintinas lėšas tvirtinančiajai institucijai ir mokėjimo institucijai, apie panaikintą projekto ES fondų lėšų ir (ar) nacionalinių lėšų dalį arba visas projektui skirtas projektų ES fondų lėšas ir (ar) nacionalines lėšas – vadovaujančiajai institucijai ir tvirtinančiajai institucijai;

12.3.10. pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją ir kontrolę;

12.3.11. pagal kompetenciją užtikrina, kad ES fondų lėšos nebūtų prarastos pagal reglamento (EB) Nr. 1083/2006 93 straipsnį;

12.3.12. rengia planuojamų išmokėti projektų vykdytojams ES fondų lėšų prognozes, teikia jas ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai, mokėjimo institucijai; atsižvelgdama į planuojamų išmokėti projektų vykdytojams ES fondų lėšų prognozes, prižiūri ES fondų lėšų panaudojimo spartą pagal administruojamus projektus;

12.4. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant SFMIS, registruoja informaciją apie atliekamus veiksmus, saugo informaciją apie visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimą, renka finansų valdymui, stebėsenai, tikrinimui, auditui ir ES struktūrinės paramos vertinimui būtinus duomenis apie visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimą;

12.5. saugo pagal kompetenciją gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;

12.6. pagal kompetenciją dalyvauja atliekant veiksmų programų stebėseną, teikia ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai informaciją, kurios reikia metinei ir galutinei veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitoms rengti;

12.7. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant informavimo planą ir metinius informavimo ir viešinimo priemonių planus, skleidžiant informaciją apie ES struktūrinę paramą;

12.8. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, Veiksmų programų stebėsenos komitetui, veiksmų programų valdymo komitetams, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams ir projektų vykdytojams informaciją apie veiksmų programų įgyvendinimą;

12.9. užtikrina vadovaujančiosios institucijos atsakomybe vykdomų užduočių, pavestų Taisyklėmis, įgyvendinimą; įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus jos atsakomybe vykdomų užduočių įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas vadovaujančiosios institucijos atsakomybe vykdomų užduočių įgyvendinimo ir visuotinės dotacijos valdytojo vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas;

12.10. vadovaujančiosios institucijos prašymu teikia derinti pagal kompetenciją rengiamus dokumentų, reglamentuojančių strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimą, susijusių su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe vykdomų užduočių vykdymu, projektus;

12.11. atlieka kitas funkcijas, būtinas tarpinės institucijos funkcijoms užtikrinti.

13. Visuotinės dotacijos valdytojas turi teisę:

13.1. įtaręs galimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimą, kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl projektų vykdytojų (perkančiųjų organizacijų) viešųjų pirkimų atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams;

13.2. kreiptis į Konkurencijos tarybą dėl pareiškėjų planuojamų įgyvendinti ir projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms;

13.3. gauti iš institucijų ir įstaigų, Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos, kitų institucijų ir įstaigų administruojamų duomenų bazių, Veiksmų programų stebėsenos komiteto, veiksmų programų valdymo komitetų, regionų plėtros tarybų, pareiškėjų ir projektų vykdytojų informaciją, kurios reikia jo funkcijoms atlikti;

13.4. kreiptis į vadovaujančiąją instituciją ir (ar) ministeriją dėl teisės aktuose ir (ar) visuotinės dotacijos priemonės administravimo ir finansavimo sutartyje jam priskirtų funkcijų įgyvendinimo rekomendacijų ir paaiškinimų;

13.5. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 

VI. REGIONO PLĖTROS TARYBA

 

14. Regiono plėtros taryba sudaro ir tvirtina regionų projektų sąrašus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 13 straipsnio 6 dalies 7 punkte.

15. Regiono plėtros taryba turi teisę:

15.1. kreiptis į Konkurencijos tarybą dėl pareiškėjų planuojamų įgyvendinti ir projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms;

15.2. gauti iš institucijų ir įstaigų, kitų institucijų ir įstaigų administruojamų duomenų bazių, Veiksmų programų stebėsenos komiteto, veiksmų programų valdymo komitetų, pareiškėjų ir projektų vykdytojų informaciją, kurios reikia jos funkcijoms atlikti;

15.3. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 

VII. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

 

16. Viešųjų pirkimų tarnyba atlieka šias funkcijas:

16.1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja, kaip atliekant projektų viešuosius pirkimus laikomasi šio įstatymo ir kitų jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimų, vykdo šių teisės aktų pažeidimų prevenciją;

16.2. konsultuoja perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus, dalyvaujančias įgyvendinant strategiją ir veiksmų programas institucijas viešųjų pirkimų atlikimo klausimais;

16.3. atlikdama Taisyklių 16.1 punkte nurodytą viešųjų pirkimų kontrolę ir nustačiusi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus, vertinimo išvadų kopijas teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją teikia atitinkamoms institucijoms;

16.4. saugo pagal kompetenciją rengiamus ar gaunamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti.

17. Viešųjų pirkimų tarnyba turi teisę:

17.1. gauti iš institucijų ir įstaigų bei jų administruojamų duomenų bazių, Veiksmų programų stebėsenos komiteto veiksmų programų valdymo komitetų, regionų plėtros tarybų, pareiškėjų, projektų vykdytojų ir finansų inžinerijos projektų vykdytojų informaciją, kurios reikia jos funkcijoms atlikti;

17.2. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 

VIII. TVIRTINANČIOJI INSTITUCIJA

 

18. Tvirtinančioji institucija atlieka šias funkcijas:

18.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir atnaujinant ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą, teisės aktus, reglamentuojančius strategijos ir veiksmų programų administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus ir teikia atsakingoms institucijoms pasiūlymus dėl jų keitimo;

18.2. užtikrina visų reglamento (EB) Nr. 1083/2006 61 straipsnyje nurodytų funkcijų atlikimą:

18.2.1. rengia, tvirtina ir teikia Europos Komisijai patvirtintų išlaidų ataskaitas ir mokėjimo paraiškas;

18.2.2. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant SFMIS, registruoja SFMIS informaciją apie atliekamus veiksmus, teikia informaciją Europos Komisijai per SFC 2007;

18.2.3. tvarko grąžintinų, grąžintų, panaikintų ir nesusigrąžintinų projektų ES fondų ir nacionalinių lėšų apskaitą;

18.2.4. atlieka kitas funkcijas, kaip nustatyta reglamento (EB) Nr. 1083/2006 61 straipsnyje;

18.3. kartą per metus teikia Europos Komisijai prognozes, kaip nurodyta reglamento (EB) Nr. 1083/2006 76 straipsnyje;

18.4. kartą per metus informuoja Europos Komisiją apie grąžintinas, grąžintas, panaikintas ir nesusigrąžintinas projektų ES fondų ir nacionalines lėšas;

18.5. tikrina iš Europos Komisijos gaunamas ES fondų lėšų sumas;

18.6. pagal kompetenciją teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, kurios reikia veiksmų programos metinei ir galutinei įgyvendinimo ataskaitoms, kaip numatyta reglamento (EB) Nr. 1083/2006 67 straipsnyje, rengti;

18.7. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, Veiksmų programų stebėsenos komitetui, veiksmų programų valdymo komitetams, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams, projektų vykdytojams ir finansų inžinerijos projektų vykdytojams informaciją apie veiksmų programas;

18.8. saugo pagal kompetenciją rengiamus ar gaunamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti.

19. Tvirtinančioji institucija turi teisę:

19.1. atlikti vadovaujančiojoje institucijoje, tarpinėse institucijose ir finansų inžinerijos projektų vykdytojų institucijose patikrinimus, susijusius su projektų ES fondų lėšų ir (ar) nacionalinių lėšų panaudojimu, taip pat patikrinimus vadovaujančiojoje institucijoje, siekdama įsitikinti, kad iš vadovaujančiosios institucijos gavo tinkamą informaciją apie atliktas procedūras ir patikrinimus, susijusius su išlaidų deklaracijose nurodytomis išlaidomis;

19.2. tikrinti projektus jų įgyvendinimo arba administravimo vietose;

19.3. gauti iš institucijų ir įstaigų bei jų administruojamų duomenų bazių, Veiksmų programų stebėsenos komiteto, veiksmų programų valdymo komitetų, regionų plėtros tarybų, pareiškėjų, projektų vykdytojų ir finansų inžinerijos projektų vykdytojų informaciją, kurios reikia jos funkcijoms atlikti;

19.4. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 

IX. MOKĖJIMO INSTITUCIJA

 

20. Mokėjimo institucija atlieka šias funkcijas:

20.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir atnaujinant ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą, teisės aktus, reglamentuojančius strategijos ir veiksmų programų administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus ir teikia atsakingoms institucijoms pasiūlymus dėl jų keitimo;

20.2. atidaro Lietuvos banke po atskirą valstybės iždo sąskaitą Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo lėšoms;

20.3. valstybės iždo sąskaitose valdo iš Europos Komisijos gaunamas ES fondų lėšas;

20.4. teisės aktų nustatyta tvarka išmoka ES fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas;

20.5. vadovaudamasi reglamento (EB) Nr. 1083/2006 102 straipsniu, perveda į ES biudžetą Europos Komisijos susigrąžinimo pavedime nurodytas grąžintinas lėšas;

20.6. rengia Europos investicijų banko nustatytos formos prašymus išmokėti Europos investicijų banko lėšas, teikia Europos investicijų bankui informaciją, reikalingą Europos investicijų banko paskolos išmokoms gauti;

20.7. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko ES fondų lėšų apskaitą;

20.8. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant SFMIS, registruoja ir dalyvauja perduodant informaciją į SFMIS apie atliekamus veiksmus;

20.9. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, Veiksmų programų stebėsenos komitetui, veiksmų programų valdymo komitetams, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams, projektų vykdytojams ir finansų inžinerijos projektų vykdytojams informaciją apie veiksmų programas;

20.10. saugo pagal kompetenciją rengiamus ir gaunamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti.

21. Mokėjimo institucija turi teisę:

21.1. gauti iš institucijų ir įstaigų bei jų administruojamų duomenų bazių, Veiksmų programų stebėsenos komiteto, veiksmų programų valdymo komitetų, regionų plėtros tarybų, pareiškėjų, projektų vykdytojų ir finansų inžinerijos projektų vykdytojų informaciją, kurios reikia jos funkcijoms atlikti;

21.2. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 

X. AUDITO INSTITUCIJA

 

22. Audito institucija atlieka reglamento (EB) Nr. 1083/2006 62 straipsnyje nurodytas audito institucijos funkcijas.

 

 

––––––––––––––––––––

 

 

 

 

 

 

Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių
priedas

 

 

ATSAKOMYBĖS PASKIRSTYMAS TARP INSTITUCIJŲ, ATSAKINGŲ UŽ LIETUVOS 2007–2013 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS PANAUDOJIMO STRATEGIJOS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS, EKONOMIKOS AUGIMO, SANGLAUDOS SKATINIMO IR TECHNINĖS PARAMOS VEIKSMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMĄ

 

Veiksmų programa / prioritetas

Tarpinė institucija

ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, pagal kompetenciją atsakinga už iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius

įgyvendinančioji institucija

visuotinės dotacijos valdytojas

regionų plėtros tarybos

1. ŽmoGIŠKŲJŲ išteklių plėtrOS VEIKSMŲ PROGRAMA

 

 

 

 

1.1. Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

viešoji įstaiga Europos socia­linio fondo agentūra

visuotinių dotacijų valdytojai, paskirti Visuotinių dotacijų priemonių administra­vi­mo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose finansų ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1K-349 (Žin., 2008, Nr. 132-5093), nustatyta tvarka

1.2. Mokymasis visą gyvenimą

Švietimo ir mokslo ministerija

viešoji įstaiga Europos socia­linio fondo agentūra

1.3. Tyrėjų gebėjimų stiprinimas

Švietimo ir mokslo ministerija

viešoji įstaiga Europos socia­linio fondo agentūra

visuotinių dotacijų valdytojai, paskirti Visuotinių dotacijų priemonių administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka

1.4. Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas

Vidaus reikalų ministerija

viešoji įstaiga Europos socia­linio fondo agentūra

regionų plėtros tarybos

1.5. Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui

viešoji įstaiga Centrinė pro­jektų valdymo agentūra

2. Ekonomikos augimO VEIKSMŲ PROGRAMA

 

 

 

 

2.1. Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

Ūkio ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija

viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agen­tūra, viešoji įstaiga Centri­nė projektų valdymo agentūra

visuotinių dotacijų val­dytojai, paskirti Visuoti­nių dotacijų priemonių administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka

2.2. Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas

Ūkio ministerija

viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

visuotinių dotacijų val­dytojai, paskirti Visuoti­nių dotacijų priemonių administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka

2.3. Informacinė visuomenė visiems

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

viešoji įstaiga Centrinė proj­ektų valdymo agentūra

regionų plėtros tarybos

2.4. Esminė ekonominė infrastruktūra

Susisiekimo ministerija, Ūkio ministerija

Transporto inves­ticijų direkcija, viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

regionų plėtros tarybos

2.5. Transeuropinių transporto tinklų plėtra

Susisiekimo ministerija

Transporto investicijų direkcija

2.6. Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programai įgyvendinti

viešoji įstaiga Centrinė pro­jektų valdymo agentūra

3. Sanglaudos skatinimO VEIKSMŲ PROGRAMA

 

 

 

 

3.1. Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai

Vidaus reikalų ministerija, Ūkio ministerija, Aplinkos ministerija

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra, Aplinkos ministe­rijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

regionų plėtros tarybos

3.2. Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra

Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

regionų plėtros tarybos

3.3. Aplinka ir darnus vystymasis

Aplinkos ministerija, Ūkio ministerija, Susisiekimo ministerija

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra, Transporto investicijų direkcija

regionų plėtros tarybos

3.4. Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programai įgyvendinti

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

4. TECHNINĖS PARAMOS VEIKSMŲ PROGRAMA

 

 

 

 

4.1. Techninė parama Europos Sąjungos struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimui

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

 

 

 

––––––––––––––––––––

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 529, 2009-06-03, Žin., 2009, Nr. 68-2772 (2009-06-09)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. SPALIO 17 D. NUTARIMO NR. 1139 "DĖL ATSAKOMYBĖS IR FUNKCIJŲ PASKIRSTYMO TARP INSTITUCIJŲ, ĮGYVENDINANT LIETUVOS 2007-2013 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS PANAUDOJIMO STRATEGIJĄ IR VEIKSMŲ PROGRAMAS" PAPILDYMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1687, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 152-6836 (2009-12-24)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. SPALIO 17 D. NUTARIMO NR. 1139 "DĖL ATSAKOMYBĖS IR FUNKCIJŲ PASKIRSTYMO TARP INSTITUCIJŲ, ĮGYVENDINANT LIETUVOS 2007-2013 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS PANAUDOJIMO STRATEGIJĄ IR VEIKSMŲ PROGRAMAS" PAKEITIMO

Nutarimo 1.2 ir 1.3 punktai įsigalioja 2010-01-01.

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1384, 2011-11-30, Žin., 2011, Nr. 148-6941 (2011-12-03)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. SPALIO 17 D. NUTARIMO NR. 1139 "DĖL ATSAKOMYBĖS IR FUNKCIJŲ PASKIRSTYMO TARP INSTITUCIJŲ, ĮGYVENDINANT LIETUVOS 2007-2013 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS PANAUDOJIMO STRATEGIJĄ IR VEIKSMŲ PROGRAMAS" PAKEITIMO

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 938, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 90-4698 (2012-07-28)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. SPALIO 17 D. NUTARIMO NR. 1139 "DĖL ATSAKOMYBĖS IR FUNKCIJŲ PASKIRSTYMO TARP INSTITUCIJŲ, ĮGYVENDINANT LIETUVOS 2007-2013 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS PANAUDOJIMO STRATEGIJĄ IR VEIKSMŲ PROGRAMAS" PAKEITIMO

Nauja nutarimo redakcija nuo 2012-07-29.

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Vilija Tamaliūnienė (2012-07-30)

                  vilija.tamaliuniene@lrs.lt