Suvestinė redakcija nuo 2006-06-14 iki 2009-01-10

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 16-565, i. k. 1062250ISAK0000V-79

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PACIENTŲ SVEIKATAI PADARYTOS ŽALOS NUSTATYMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2006 m. vasario 1 d. Nr. V-79

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 102-2317; 2004, Nr. 115-4284) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 10 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 22-678) patvirtintų Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos nuostatų 4 punktu:

1. Tvirtinu Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos darbo reglamentą (pridedama).

2. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę ministerijos sekretoriui pagal administravimo sritį.

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                     ŽILVINAS PADAIGA

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2006 m. vasario 1 d. įsakymu

Nr. V-79

 

PACIENTŲ SVEIKATAI PADARYTOS ŽALOS NUSTATYMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis reglamentas nustato Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos (toliau – Komisijos) darbo tvarką.

2. Komisija yra ikiteisminė institucija, nagrinėjanti ginčus dėl pacientams padarytos žalos atlyginimo, išskyrus ginčus, kylančius iš civilinės atsakomybės draudimo santykių.

3. Komisijos kompetencijai priklauso tik pacientams padarytos žalos atlyginimo atvejai, kai žala buvo padaryta po 2005 m. sausio 1 d.

4. Komisija nagrinėja tik tuos pareiškimus, prie kurių yra pridėtas sveikatos priežiūros įstaigos vadovo atsakymas raštu dėl pareiškime iškeltų žalos atlyginimo reikalavimų.

5. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Komisijos nuostatais ir šiuo Komisijos darbo reglamentu.

6. Komisijos veikla grindžiama kolegialaus klausimų svarstymo, demokratijos, teisėtumo principais, taip pat asmenine Komisijos narių atsakomybe už Komisijos veiklą. Visa informacija apie pacientą, pateikta Komisijai, turi būti laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista kitiems asmenims Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka.

 

II. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

7. Komisijos darbui techniškai aptarnauti Sveikatos apsaugos ministerijoje (toliau – SAM) sudaromas Komisijos sekretoriatas.

8. Paciento (jo atstovo) ir kitų suinteresuotų asmenų pareiškimus, adresuotus Komisijai, registruoja kompiuterinėje laikmenoje nurodant gavimo datą ir dokumento numerį ir nukreipia Komisijos pirmininkui ar jo pavaduotojui Komisijos sekretoriatas.

Gavus pareiškėjo skundą, skundo kopija siunčiama suinteresuotai šaliai (atsakovui), kuri per 5 kalendorines dienas nuo skundo gavimo dienos Komisijai turi pateikti motyvuotą atsakymą į paciento skundą rašytine ir elektronine forma.

Komisijai pateikti pareiškėjų dokumentai atgal negrąžinami ir yra saugomi Komisijos sekretoriate.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-456, 2006-06-01, Žin., 2006, Nr. 66-2449 (2006-06-13), i. k. 1062250ISAK000V-456

 

9. Komisijos pirmininkas ar jo pavaduotojas, gavęs paciento (jo atstovo) ir kitų suinteresuotų asmenų pareiškimą, jį išnagrinėja ir suteikia rezoliuciją.

10. Komisijos sekretoriatas apie paciento (jo atstovo) ir kitų suinteresuotų asmenų pareiškimo gavimo faktą bei nagrinėjimo datą raštu informuoja pareiškėją pasirašant Komisijos pirmininkui ar Komisijos pirmininko pavaduotojui.

11. Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo paciento (jo atstovo) ir kitų suinteresuotų asmenų pareiškimo gavimo dienos Komisijos sekretoriatas perduoda jo kopijas visiems Komisijos nariams.

12. Komisijos sekretoriatas tvarko Komisijos dokumentaciją, vadovaudamasis Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintu Dokumentacijos planu.

 

III. KOMISIJOS POSĖDŽIAI

 

13. Komisijos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

14. Komisijos posėdį šaukia ir jam vadovauja Komisijos pirmininkas.

Komisijos pirmininko sprendimu, laiku negavus medžiagos, reikalingos bylai teisingai išnagrinėti, gali būti šaukiamas neeilinis Komisijos posėdis. Apie tai pareiškėjas telefonu informuojamas ne vėliau kaip prieš 1 dieną iki posėdžio.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-456, 2006-06-01, Žin., 2006, Nr. 66-2449 (2006-06-13), i. k. 1062250ISAK000V-456

 

15. Apie posėdį Komisijos nariams, pareiškėjui (jo atstovui) ir kitiems suinteresuotiems asmenims, o prireikus – ekspertams Komisijos sekretoriatas praneša ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas.

Į Komisijos posėdžius kviečiami gydytojai, kurių netinkamai suteiktomis sveikatos priežiūros paslaugomis skundžiasi pacientas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-456, 2006-06-01, Žin., 2006, Nr. 66-2449 (2006-06-13), i. k. 1062250ISAK000V-456

 

16. Ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas Komisijos sekretoriatas Komisijos nariams pateikia posėdžio darbotvarkę.

17. Komisijos posėdžiai teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 6 Komisijos nariai. Komisijos narys apie savo dalyvavimą praneša Komisijos sekretoriatui prieš 5 kalendorines dienas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-456, 2006-06-01, Žin., 2006, Nr. 66-2449 (2006-06-13), i. k. 1062250ISAK000V-456

 

18. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių bendru sutarimu. Jeigu Komisijos nariai nepasiekia bendro sutarimo, sprendimai priimami dalyvaujančių posėdyje Komisijos narių balsų dauguma. Kiekvienas Komisijos narys turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas Komisijos pirmininko balsas, o kai šio nėra – pirmininko pavaduotojo balsas.

19. Komisija sprendimą priima ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pareiškimo gavimo dienos.

 

IV. KOMISIJOS SPRENDIMŲ ĮFORMINIMAS

 

20. Rašomi Komisijos posėdžių protokolai. Protokole nurodoma: posėdžio data ir vieta, Komisijos pirmininko ir Komisijos sekretoriato darbuotojo vardai ir pavardės, posėdžio dalyviai, per posėdį svarstomi klausimai, balsavimo rezultatai, sprendimai. Protokolą rašo Komisijos sekretoriato darbuotojas, pasirašo Komisijos pirmininkas ir Komisijos sekretoriato darbuotojas.

21. Komisijos posėdžio protokolas turi būti parengtas per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

22. Komisijos sprendimas įforminamas raštu ir patvirtinamas Komisijos pirmininko parašu.

Komisijos sprendime nurodoma: sprendimo priėmimo vieta ir data; komisijos pavadinimas ir sudėtis; posėdyje dalyvaujančių ginčo šalių ir jų atstovų vardai, pavardės; skundo (prašymo) turinys; komisijos nustatytos aplinkybės; priimto sprendimo esmė; sprendimo apskundimo tvarka ir termino nurodymas.

Komisijos pirmininko paskirti nariai posėdžio metu referuoja jiems priskirtas bylas. Tie patys Komisijos nariai po Komisijos posėdžio per 5 kalendorines dienas Komisijos sekretoriatui pateikia Komisijos sprendimą, kuriame turi būti nurodyta: skundo (prašymo) turinys; komisijos nustatytos aplinkybės; priimto sprendimo esmė. Komisijos posėdžio sprendimai Komisijos sekretoriatui pateikiami raštu ir elektronine forma.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-456, 2006-06-01, Žin., 2006, Nr. 66-2449 (2006-06-13), i. k. 1062250ISAK000V-456

 

23. Komisijos priimtas sprendimas išsiunčiamas pareiškėjui ir kitiems suinteresuotiems asmenims per 7 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

 

V. DARBO APMOKĖJIMAS

 

24. Už dalyvavimą Komisijos veikloje Komisijos nariams apmokama iš einamiesiems metams SAM skiriamų valstybės biudžeto asignavimų.

25. Su Komisijos nariais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 6.716–6.724 straipsnių nuostatomis, sudaromos atlygintinų paslaugų teikimo sutartys, kurias SAM vardu pasirašo sveikatos apsaugos ministras arba jo įgaliotas asmuo.

26. Komisijos sekretoriatas, remdamasis posėdžio protokolais, tvarko Komisijos veiklos apskaitą, nurodydamas kiekvieno Komisijos nario darbo laiką valandomis posėdžiuose bei nagrinėtų pareiškimų skaičių, ir jos suvestinę teikia SAM Apskaitos skyriui kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

27. Komisijos nariui mokamas 0,3 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos bazinės mėnesinės algos (toliau – BMA) dydžio atlygis už vieną posėdžio valandą ir 0,5 BMA dydžio atlygis už pasiruošimą posėdyje nagrinėti vieną pareiškimą.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-456, 2006-06-01, Žin., 2006, Nr. 66-2449 (2006-06-13), i. k. 1062250ISAK000V-456

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-79 "Dėl Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo